Miesięczne archiwum: Maj 2021

Akty prawa miejscowego jako źródło prawa powszechnie obowiązującego

Wstęp 2

Rozdział 1. Źródła prawa i ich rodzaje 3
1.1. Pojęcie źródeł prawa 3
1.2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego 5
1.3. Źródła prawa o charakterze wewnętrznym 14
1.4. Inne źródła prawa 19
1.4.1. Uchwały Sejmu i Senatu 19
1.4.2. Uchwały Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji 20
1.5. Problem prawa naturalnego i prawa zwyczajowego jako źródeł prawa RP 21

Rozdział 2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 23
2.1. Cechy samorządu terytorialnego 23
2.2. Prawo centralne 31
2.3. Prawo lokalne 36

Rozdział 3. Akty prawa miejscowego 41
3.1. Kompetencje terenowych organów publicznych do stanowienia prawa miejscowego 41
3.2. Rodzaje i zakres obowiązywania prawa miejscowego 42
3.3. Procedura stanowienia 48
3.4. Rola prawa miejscowego 49

Rozdział 4. Kontrola zgodności aktów prawa miejscowego z aktami wyższego rzędu 60

Zakończenie 73

Bibliografia 77

Administracyjne funkcje procedur bankowych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pranie pieniędzy – pojęcie i zakres 4
1.1. Zjawisko prania pieniędzy-ujęcie definicyjne 4
1.2. Etapy i techniki prania pieniędzy 12
1.3. Komisja Nadzoru Bankowego 21

Rozdział II. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku 25
2.1. Instytucja GIIF – zakres działania 25
2.2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy 28

Rozdział III. Znaczenie programu ,,Poznaj swojego klienta” w bezpieczeństwie instytucji finansowej 40
3.1. Pojęcie i zakres programu ,,Poznaj swojego klienta” 40
3.2. Współpraca klient, bank, beneficjent 44
3.3. Grupy i kategorie ,,podwyższonego ryzyka” 49
3.4. Zasady identyfikacji tożsamości klienta banku 55
3.5. Czynności sprawdzające 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62

ZPORR jako instrument finansowania infrastruktury drogowej w powiecie

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie infrastruktury drogowej 3
1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3
2. Sektorowy Program Operacyjny Transport 11
3. Fundusz Spójności 13

Rozdział II. Charakterystyka powiatu bielskiego 14
1. Informacje ogólne 14
2. Infrastruktura drogowa 15
3. Potrzeby powiatu w zakresie infrastruktury drogowej 18

Rozdział III. Wniosek aplikacyjny na zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Olszewo- Boćki 22
1. Analiza składanych wniosków o dofinansowanie z Funduszy Unijnych 22
2. Ogólna informacja o zadaniu przebudowa drogi Nr 1691B 22
3. Cel projektu i wskaźniki osiągania celów 23
4. Harmonogram realizacji zadania 25
5. Koszt projektu i źródło jego sfinansowania 25

Załącznik 28
Zakończenie 29
Bibliografia 30
Spis tabel i rysunków 32

Zjawisko dysonansu poznawczego wśród młodzieży licealnej

Wstęp 2

Rozdział I. Główne założenie teorii 4
1.1. Przykłady pojawienia się dysonansu 4
1.2. Sposoby redukowania dysonansu 14

Rozdział II. Teoria dysonansu poznawczego a wyjaśnienie zachowania człowieka 28
2.1. Niezgodność między zachowaniem a przekonaniami 28
2.1.1. Czym jest „niewystarczające uzasadnienie zewnętrzne”? 34
2.2. Dysonans poznawczy a myślenie racjonalne 35
2.2.1. Potwierdzanie oczekiwań jako redukcja dysonansu 37
2.3. Dysonans poznawczy a uzasadnienie wysiłku 40
2.4. Dysonans poznawczy a zachowania moralne 42
2.4.1. Dysonans poznawczy a czyny moralne 43

Rozdział III. Metodologia badań 45
3.1. Cele i hipotezy badania 45
3.2. Metody i narzędzia badawcze 60

Rozdział V. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród pedagogów młodzieży licealnej 62
5.1. Źródła zachowania młodzieży i mechanizm adaptacyjny 62
5.2. Stosunek do otaczającej rzeczywistości i siebie a dysonans poznawczy 66
5.3. Zamęt tożsamościowy 67

Zakończenie 71
Bibliografia 72

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ISTOTA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Polityka personalna w zarządzaniu strategicznym
1.2. Modele polityki personalnej i ich związek ze strategią firmy
1.3. Elementy zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
1.4. System oceny pracowników
1.5. Kształcenie i rozwój pracowników

ROZDZIAŁ II
ROLA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE
2.1. Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie
2.2. Rodzaje bodźców
2.3. Formy i funkcje wynagrodzeń
2.4. Wewnętrzne uwarunkowania efektywności wyceny płac
2.5. Tendencje rozwojowe form płac

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Polityka personalna firmy
3.3. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy
3.4. Motywowanie pracowników
3.5. Ocenianie pracowników
3.6. Komunikacja wewnętrzna
3.7. Zwiększanie satysfakcji z pracy

ROZDZIAŁ IV.
WNIOSKI Z ANALIZY

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW

Znaczenie analizy finansowej w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne problemy rozwoju przedsiębiorstw 5
1. Istota działalności firm 5
2. Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw 12
3. Planowanie działalności przedsiębiorstw 16

Rozdział II. Istota analizy finansowej 27
1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 27
2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa 33
3. Bilans przedsiębiorstwa 36
4. Rachunek zysków i strat 39

Rozdział III. Analiza wyniku finansowego i bilansu przedsiębiorstwa 43
1. Pojęcie wyniku finansowego 43
2. Wstępna ocena wyniku finansowego 51
3. Analiza porównawcza i przyczynowa 55
Rozdział IV. Wskaźnik efektywności finansowej przedsiębiorstwa 62
1. Analiza wskaźnikowa 62
2. Rentowność przedsiębiorstwa 68
3. Ocena płynności finansowej firmy 73
4. Case study 81

Rozdział V. Formułowanie strategii w przedsiębiorstwie 91
1. Finanse a cele przedsiębiorstwa 91
2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa w świetle literatury 96
3. Kryteria oceny gospodarki finansowej 100
4. Gospodarka finansowa a system gospodarczy i finansowy 105

Zakończenie 111
Bibliografia 112
Spis tabel i rysunków 116

Analiza finansowa zakładu gospodarki komunalnej

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Rodzaje analiz finansowych 10
1.3. Metody analizy finansowej 16
1.4. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej 20

Rozdział II. Charakterystyka Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu 28
2.1 Podstawowe zasady funkcjonowania zakładu 28
2.2 Przedmiot działalności 33
2.3 Zarządzanie i organizacja 36

Rozdział III. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 39
3.1. Analiza bilansu 40
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 52
3.3. Analiza zmian w funduszu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu 62

Rozdział IV. Analiza wskaźnikowa 65
4.1. Płynność finansowa 66
4.2. Zadłużenie 70
4.3. Sprawność działania 76
4.4. Zyskowność 80

Zakończenie 86
Bibliografia 90
Spis tabel 94
Spis rysunków 96

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa 5
1.2. Rodzaje analiz 10
1.3. Źródła informacji do oceny finansowej 17
1.3.1. Rachunek zysków i strat 18
1.3.2. Bilans 20
1.3.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 23

Rozdział II. Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny działalności przedsiębiorstwa 25
2.1. Wstępna analiza bilansu 25
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 31
2.3. Zasady analizy wskaźnikowej 34
2.3.1. Wskaźniki płynności 35
2.3.2. Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu 37
2.3.3. Wskaźniki efektywności (wykorzystania) aktywów 44
2.3.4. Wskaźniki rentowności 46
2.3.5. Wskaźniki wartości rynkowej 49
2.4. Analiza metodą Du Ponta 52

Rozdział III Ocena kondycji finansowej Zakładów CERSANIT S.A. 56
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Zakładów CERSANIT S.A. 56
3.2. Wstępna analiza sprawozdań finansowych Zakładów CERSANIT 58
3.2.1. Analiza dynamiki i struktury aktywów 58
3.2.2. Analiza dynamiki i struktury pasywów 60
3.2.3. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 62
3.2.4. Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 65
3.3. Analiza wskaźnikowa Zakładów CERSANIT S.A. 69
3.3.1. Wskaźnikowa ocena płynności finansowej 69
3.3.2. Wskaźnikowa ocena zadłużenia i obsługi długu 70
3.3.3. Wskaźnikowa ocena efektywności aktywów 71
3.3.4. Wskaźnikowa ocena rentowności 74

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis rysunków, tabel i wykresów 81

Analiza działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA

Wstęp 2

Rozdział I. Ubezpieczenia na życie w świetle literatury przedmiotu 4
1. Klasyfikacja ubezpieczeń 4
2. Pojęcie ubezpieczenia na życie 17
3. Zasady i cele ubezpieczeń na życie 20

Rozdział II. PZU Życie SA na Polskim rynku ubezpieczeń na życie 26
1. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 26
2. Związki PZU Życie SA z Grupą PZU 35
3. Cele działania PZU Życie SA 38

Rozdział III. Rozwój PZU Życie SA 48
1. Liczba ubezpieczonych 48
2. Wielkość składek 50
3. Dochody 55

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68
Spis rysunków 69

Amortyzacja środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.1. Pojęcie i istota środków trwałych 6
1.1.1. Ujęcie bilansowe 8
1.1.2. Ujęcie podatkowe 9
1.2. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę w prawie bilansowych i ich konsekwencje w prawie podatkowym 10
1.3. Zasady wyceny środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 14

Rozdział II. Ogólna charakterystyka dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym 23
2.1. Pojęcie i istota amortyzacji 23
2.2. Funkcje amortyzacji 25
2.3. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych 26
2.4. Terminy dokonywania odpisów amortyzacyjnych 29
2.5. Rodzaje stawek amortyzacyjnych 31
2.5.1. Stawka podstawowa 31
2.5.2. Stawki podwyższone 32
2.5.3. Stawki obniżone 33
2.5.4. Stawki indywidualne 34

Rozdział III. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i ich ewidencja w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego 39
3.1. Metody i zasady amortyzacji środków trwałych według prawa bilansowego 39
3.1.1. Metoda liniowa 42
3.1.2. Metoda degresywna 43
3.1.3. Metoda progresywna 44
3.1.4. Metoda naturalna 44
3.1.5. Metoda jednorazowych i zbiorczych odpisów amortyzacyjnych 46
3.2. Metody i zasady amortyzacji środków trwałych według prawa podatkowego 46
3.2.1. Metoda liniowa 47
3.2.2. Metoda degresywno-liniowa 51
3.2.3. Metoda jednorazowych i zbiorczych odpisów amortyzacyjnych 51
3.2.4. Metoda indywidualnych stawek podatkowych 53
3.3. Ewidencje i dokumentacja odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 54

Zakończenie 58
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 64
Załączniki 65