Archiwum miesiąca: maj 2021

Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o alkoholizmie 4
1.1. Pojęcie alkoholizmu 4
1.2. Motywy picia alkoholu 11
1.3. Powstawanie choroby alkoholowej 14
1.3.1. Fizyczne objawy choroby alkoholowej 15
1.3.2. Psychiczne objawy choroby alkoholowej 17

Rozdział 2. Rodzina a rozwój uzależnienia od alkoholu 24
2.1. Fakty na temat alkoholizmu wśród młodzieży 24
2.2. Wpływ rodziny na powstawanie choroby alkoholowej u młodzieży 26
2.3. Skutki społeczne alkoholizmu dla rodziny 31
2.4. Zapobieganie piciu u dzieci i młodzieży 36

Rozdział 3. Podstawy metodologii badań 40
3.1. Procedura cel i problemy badawcze 40
3.2. Metody i techniki badań 49

Rozdział 4. Alkoholizm młodzieży w ujęciu empirycznym 52
4.1. Analiza wyników badań 52
4.2. Wnioski 62

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69
Spis rysunków 70
ZAŁĄCZNIK. ANKIETA 72

Znaczenie gospodarki magazynowej w systemie obsługi logistycznej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota systemu obsługi logistycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego 4
1.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji procesów logistycznych 4
1.2. Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów logistycznych 9
1.3. Powiązania między systemami logistycznymi 17
1.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych 21

Rozdział II. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr 26
2.1. Magazyny w systemach logistycznych 26
2.2. Wyposażenie magazynów 28
2.3. Procesy magazynowe 30
2.4. Zarządzanie procesami magazynowymi 32

Rozdział III. Organizacja gospodarki magazynowej w Firmie URSA Polska Sp. z o.o. 35
1.1. Charakterystyka firmy URSA Polska Sp. z o.o. 35
1.2. Struktura organizacyjna grupy kapitałowej 36
1.3. Logistyka w URSA Polska 39
1.4. Magazynowanie i transport (Projekt MULTIPACK) 41

Rozdział IV. Zastosowanie globalnego rachunku ekonomicznego w ocenie wariantowych rozwiązań w zakresie organizacji gospodarki magazynowej 48
4.1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 48
4.2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 54
4.3. Istota rachunku kosztów logistyki 59
4.4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 64

Rozdział V. Wyniki końcowe i podsumowanie 70

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81

Analiza kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział 1. Logistyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 4
1. Pojęcie i cele logistyki 4
2. Funkcje zarządzania logistycznego 9
3. Funkcje organizacji przedsiębiorstwa w zakresie logistyki 14
4. Planowanie strategii firmy w zakresie logistyki 18

Rozdział 2. Rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwie 24
1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 24
2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 27
3. Istota rachunku kosztów logistyki 32
4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 37

Rozdział 3. Badanie kosztów logistyki w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. 44
1. Prezentacja przedsiębiorstwa 44
1.1 Geneza 44
1.2. Przedmiot działalności 47
2. Analiza systemu logistycznego 48
3. Rachunek kosztów logistyki 53
4. Trendy i strategie zarządzania kosztami logistyki 59

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 66

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie jego sprawozdań finansowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Rola analizy finansowej 4
1.1. Znaczenie i cel analizy finansowej 4
1.2. Odbiorcy analizy finansowej 9
1.3. Miejsce analizy finansowej 12
1.4. Metody analizy finansowej 19

Rozdział 2. Źródła, narzędzia i techniki analizy finansowej 23
2.1. Materiał źródłowy analizy ekonomicznej 23
2.1.1. Bilans 25
2.1.2. Rachunek zysków i strat 26
2.1.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 27
2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym i informacja dodatkowa 28
2.2. Analiza pozioma i pionowa 33
2.3. Analiza wskaźnikowa 38

Rozdział 3. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa DRAK 51
3.1. Wstępna analiza sprawozdań spółki 51
3.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 52
3.1.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 58
3.2. Analiza wskaźnikowa 61
3.3. Sytuacja finansowa firmy i jej perspektywy rozwojowe 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Spis wykresów 75
Spis rysunków 76

Analiza ekonomiczno-finansowa firmy handlowej

Wstęp 3

1. Istota, cele oraz źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota oraz miejsce analizy finansowej w systemie analiz 5
1.2. Przedmiot i cele analizy finansowej w przedsiębiorstwie 7
1.3. Sprawozdania finansowe, jako źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej 10
1.3.1. Bilans źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 11
1.3.2. Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych firmy 13
1.3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 18
1.3.4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 20

2. Metody analizy finansowej 24
2.1. Pojęcie analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 24
2.2. Metody analizy ekonomiczno-finansowej 27
2.3. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa 31
2.3.1. Wskaźniki płynności finansowej 32
2.3.2. Wskaźniki rentowności 34
2.3.3. Wskaźniki sprawności działania 36
2.3.4. Wskaźniki zadłużenia 39

3. Zastosowanie metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Dr Irena Eris 44
3.1. Charakterystyka spółki oraz jej otoczenia 44
3.2. Analiza struktury majątkowej i kapitałowej 51
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 58
3.4. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej Dr Irena Eris 61
3.4.1. Ocena płynności finansowej 61
3.4.2. Ocena rentowności przedsiębiorstwa 63
3.4.3. Wskaźniki sprawności działania 64
3.4.4. Wskaźniki zadłużenia 66

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 72
Spis wykresów 73
Spis rysunków 74

Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu kłodzkiego

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i znaczenie rynku pracy 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja rynku pracy 4
1.2. Popyt na pracę 10
1.3. Podaż zasobów pracy 11
1.4. Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy 13
1.5. Zasoby i strumienie na rynku pracy 18
1.6. Segmentacja rynku pracy 22

Rozdział II. Teoretyczne podstawy wiedzy o bezrobociu 24
2.1. Definicja bezrobocia-interpretacja ekonomiczna 24
2.2. Rodzaje i klasyfikacja bezrobocia 31
2.3. Przyczyny i skutki bezrobocia 34
2.4. Mierzenie bezrobocia 40

Rozdział III. Kształtowanie się bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu kłodzkiego 44
3.1. Bezrobocie na rynku pracy powiatu kłodzkiego-cechy ilościowe 44
3.2. Rozmiary i struktura bezrobocia według cech demograficznych na rynku pracy Kłodzka 45
3.3. Bezrobocie według stażu pracy bezrobotnych i czasu pozostawania bez pracy 46
3.4. Działanie Powiatowego Urzędu Pracy 47

Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 59

Alkoholizm jako problem jednostki i społeczeństwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota uzależnień – zakres znaczeniowy 4
1.1. Czynniki sprzyjające uzależnieniom 4
1.2. Funkcjonalne znaczenie temperamentu 13
1.3. Mechanizm poszukiwania stymulacji 14
1.4. Uzależnienia a płeć 20

Rozdział II. Alkoholizm jako najczęstsza forma uzależnień 29
2.1. Istota alkoholizmu 29
2.2. Objawy alkoholizmu 31
2.3. Przyczyny alkoholizmu i jego uwarunkowania 34
2.4. Leczenie alkoholizmu 44

Rozdział III. Alkoholizm jako problem jednostki i społeczeństwa 48
3.1. Alkoholizm jako choroba rodziny i społeczeństwa 48
3.1.1. Rodziny z transmisją i bez transmisji międzypokoleniowej alkoholizmu 48
3.1.2. Zasoby osobiste a występowanie nawrotów uzależnionych od alkoholu 53
3.1.3. Dzieci alkoholików – podwójne uzależnienie 56
3.1.4. Czynniki ryzyka w procesie rozwoju dzieci alkoholików 58
3.2. Podsumowanie i wnioski 66

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 75

Agroturystyka w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju w województwie świętokrzyskim

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawy powstania agroturystyki w Polsce 4
1.1. Geneza powstania agroturystyki 4
1.2. Wpływ zmian społeczno – gospodarczych na rozwój agroturystyki w Polsce 9
1.3. Wpływ warunków klimatycznych i geograficznych na rozwój agroturystyki w Polsce 19
1.4. Stowarzyszenia agroturystyczne – zasady i cele działalności 22

Rozdział II. Rozwój agroturystyki w województwie świętokrzyskim 27
2.1. Powstanie agroturystyki w województwie świętokrzyskim 27
2.2. Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno – społeczny województwa świętokrzyskiego 37
2.3. Czynniki utrudniające rozwój usług turystycznych na wsi 44

Rozdział III. Agroturystyka w województwie świętokrzyskim 47
3.1. Usługi turystyczne świadczone przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych 47
3.2. Charakterystyka największych gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim 56
3.3. Dotacje UE wspomagające rozwój agroturystyki w województwie 68

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis rysunków 76
Spis tabel 77
Spis zdjęć 78

Źródła finansowania inwestycji w jednostce samorządu terytorialnego

Wstęp 3

Rozdział I Ewolucja i zakres finansów lokalnych w Polsce 5
1.1 Miejsce finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych 5
1.2 Rozwój dziedziny finansów samorządowych w Polsce 10
1.3 Zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów lokalnych 22

Rozdział II Podstawy prawne finansów lokalnych w Polsce 28
2.1 Obowiązujące akty prawne i charakter prawny budżetu samorządowego 28
2.2 Struktura zewnętrzna i wewnętrzna budżetu samorządowego 47
2.3 Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego 51

Rozdział III Źródła finansowania inwestycji komunalnych 58
3.1. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego i wpłaty mieszkańców 64
3.2 Zewnętrzne źródła finansowania 69
3.3 Kapitał prywatny 83

Rozdział IV Finansowanie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa śląskiego 87
4.1 Zadania i jednostki organizacyjne województwa śląskiego 87
4.2 Budżet województwa 90
4.3 Plan Rozwoju Województwa i źródła finansowania inwestycji 104

Zakończenie 124
Bibliografia 126
Spis tabel i rysunków 134

Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Funkcje współczesnej rachunkowości 4
1.2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce 9
1.3. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych 14
1.4. Rola i znaczenie analizy finansowej 21

Rozdział II. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy finansowej 27
2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 27
2.2. Podstawowe etapy metodyczne badań analitycznych 35
2.3. Metody analizy finansowej 41

Rozdział III. Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa 48
3.1. Pionowa i pozioma analiza aktywów i pasywów bilansu 50
3.2. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności firmy na podstawie wyniku finansowego 54
3.3. Rachunek cash flow w ocenie zmian płynności finansowej firmy 62
1.4. Istota standingu finansowego przedsiębiorstwa 64

Rozdział IV. Ocena pozycji finansowej firmy Amica Wronki S.A. na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 68
4.1. Charakterystyka działalności gospodarczej firmy Amica Wronki S.A. 68
4.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu spółki Amica Wronki S.A. przy wykorzystaniu wskaźników ekonomicznych 71
4.3. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności spółki Amica Wronki S.A. na podstawie wyniku finansowego 79

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis rysunków, wykresów i tabel 91