Archiwum miesiąca: kwiecień 2021

Założenie firmy odzieżowej na terenie Trójmiasta

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka rynku odzieżowego w Polsce 4
1.1. Pojęcie i zasady wyodrębnienia sektora 4
1.2. Charakterystyka odzieży jako przedmiotu obrotu 8
1.3. Czynniki kształtujące popyt i podaż na odzież 13
1.4. Rynek odzieżowy w Polsce 18

Rozdział II. Sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą 22
2.1. Kapitał własny 23
2.2. Dotacje i fundusze strukturalne 26
2.3. Pożyczki i kredyty 31
2.4. Zadłużenie 35

Rozdział III. Biznesplan przedsiębiorstwa „X” 38
3.1. Ogólny opis przedsiębiorstwa 38
3.1.1. Uzasadnienie decyzji o rozpoczęciu działalności przedsiębiorstwa 38
3.1.2. Finansowanie własne przedsięwzięcia 39
3.1.3. Forma rejestracji działalności gospodarczej 40
3.1.4. Profil przedsiębiorstwa 41
3.1.5. Organizowania i prowadzenie przedsiębiorstwa 41
3.1.6. Zamierzenia na przyszłość 41
3.2. Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 41
3.3. Plan techniczny 44
3.4. Plan marketingowy 45
3.5. Plan finansowy 47

Załączniki 50
Podsumowanie 52
Bibliografia 53
Spis tabel i rysunków 55

Zainteresowania muzyczne nauczycieli klas początkowych I-III

Wstęp 2

Rozdział I. Zainteresowania muzyczne nauczycieli. 4
1.1. Istota i wyznaczniki ludzkich zainteresowań 4
1.2. Zainteresowania osobiste nauczycieli 6
1.2.1. Kultura jako składnik i czynnik organizujący środowisko człowieka 6
1.2.2. Rola czynników kulturowych w rozwoju psychicznym jednostki 8
1.2.3. Kultura symboliczna, wartości i rozwój jednostki 10
1.3. Zainteresowania zawodowe i pozazawodowe nauczycieli 18
1.3.1. Umiejętności muzyczne nauczycieli w pracy z dziećmi 18
1.3.2. Doskonalenie umiejętności muzycznych nauczycieli – formy i metody 22
1.3.3. Czynniki utrudniające rozwijanie zainteresowań muzycznych nauczycieli 23

Rozdział II. Metodologia badań własnych. 27
2.1. Cel i przedmiot badań 27
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badan 31
2.4. Dobór próby 32
2.5. Organizacja i przebieg badań 33

Rozdział III. Zainteresowania muzyczne nauczycieli klas początkowych I-III. Wyniki badań własnych. 35
3.1. Wyniki badań 35
3.1.1. Stopień i obszar muzycznych zainteresowań 35
3.1.2. Osobiste zainteresowania nauczycieli 40
3.2. Podsumowanie i wnioski z wyników badań 46
3.3. Propozycje rozwijania zainteresowań muzycznych nauczycieli 49

Podsumowanie 55
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis wykresów 59
Załącznik 60

Zagospodarowanie turystyczne Zwierzyńca a możliwości rozwoju dzięki dotacjom z UE

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 4
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej 4
2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej 8
3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju 12
4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej 15

Rozdział II. Charakterystyka Gminy Zwierzyniec 25
1. Ogólna charakterystyka 25
2. Historia, zabytki i kultura gminy 27
3. Walory turystyczno – krajobrazowe 34
4. Warunki demograficzne i gospodarcze gminy 41

Rozdział III. Możliwości rozwoju oferty turystycznej Zwierzyńca dzięki dotacjom z UE 46
1. Zagospodarowanie turystyczne Zwierzyńca 46
2. Strategia rozwoju turystki w mieście i Gminie Zwierzyniec 50
3. Jak wykorzystywane są środki UE na rozwój turystyki w mieście i Gminie Zwierzyniec 60
4. Możliwości wzbogacenia Oferty turystycznej i rozwoju miasta dzięki dotacjom z UE na podstawie istniejących już strategii 62

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 71

Zadania gminy w zakresie oświaty

Wstęp 2

Rozdział I. Miejsce gminy w samorządzie terytorialnym 4
1.1. Ustrojowa pozycja gminy 4
1.2. Struktura samorządu gminnego 8
1.3. Władze gminy 11

Rozdział II. Oświata w rękach gminy 15
2.1. Pojęcie i zadania gminy 15
2.2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli 24
2.3. Zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych 26
2.4. Zakładanie i prowadzenie gimnazjów 27
2.5. Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych 32

Rozdział III. Nadzór gminy w zakresie oświaty 39
3.1. Prowadzenie szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego 39
3.1.1. Istota zmian w zarządzaniu oświatą przez organ prowadzący. Główne zadania, kompetencje, odpowiedzialność, procedury 40
3.2. Nadzór gminy nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych placówki oświatowej 49

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 60

Zadania gminy

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. MIEJSCE GMINY W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 4
1.1. Ustrojowa pozycja gminy 4
1.2. Struktura samorządu gminnego 8
1.3. Władze gminy 11
1.4. Gminna gospodarka finansowa 14
1.5. Nadzór nad działalnością gminną 20

ROZDZIAŁ II. ZADANIA I KOMPETENCJE GMINY 24
2.1. Zagadnienia ogólne 24
2.2. Kompetencje gminy w zakresie pomocy społecznej 29
2.3. Zadania i kompetencje gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego 31
2.4. Zadania i kompetencje gminy w zakresie polityki energetycznej 35
2.5. Prawo miejscowe 36

ROZDZIAŁ III. FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY 41
3.1. Zadania własne 44
3.2. Zadania zlecone 50

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis rysunków 60

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych

Wstęp 3

Rozdział I.
Istota wierzytelności pieniężnych 5
1.1. Pojęcie wierzytelności 5
1.2. Rodzaje wierzytelności 7
1.2.1. Wierzytelności istniejące i przyszłe 7
1.2.2. Wierzytelności wymagalne i niewymagalne 8
1.2.3. Wierzytelności przedawnione i nieprzedawnione 8
1.2.4. Wierzytelności pieniężne i niepieniężne 9
1.2.5. Wierzytelności podzielne i niepodzielne 9
1.2.6. Wierzytelności wynikające z umów o świadczenie jednorazowe i trwałe – okresowe i ciągłe 10
1.2.7. Wierzytelności wynikające z umów wzajemnych 11
1.3. Prawne podstawy obrotu wierzytelnościami 12
1.4. Praktyczne formy obrotu wierzytelnościami 13
1.5. Faktoring a Forfaiting 16

Rozdział II.
Zabezpieczenie osobiste wierzytelności w obrocie gospodarczym 20
2.1. Poręczenie 20
2.2. Weksel, deklaracja wekslowa 22
2.3. Przystąpienie do długu 23
2.4. Przejęcie długu 24
2.5. Dobrowolne poddanie się egzekucji 26

Rozdział III.
Zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności w obrocie gospodarczym 28
3.1. Hipoteka 28
3.2. Zastaw 30
3.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 34
3.4. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej 35
3.5. Kaucja 36

Rozdział IV.
Zabezpieczenie wierzytelności. Standardy organizacyjne 39
3.1. Informacje o kontrahencie, zakres, źródła, metody 39
3.2. Prawne zabezpieczenia należności 40
3.3. Obrót wierzytelnościami 45
3.3.1. Firmy windykacyjne i wywiadownie gospodarcze 45
3.3.2. Przelewy wierzytelności pieniężnych (cesje) konsekwencje, wartość wierzytelności 49

Zakończenie 56
Bibliografia 57

Wzorzec współczesnego mężczyzny kreowany w pismach X, Y, Z

praca dyplomowa z antropologii kulturowej

Wstęp

Rozdział I. Wzorzec osobowy a socjalizacja. Istota i zakres znaczeniowy pojęć.
1.1. Socjalizacja
1.2. Osobowość a środowisko. Charakter procesu socjalizacji
1.3. Teoria socjalizacji
1.4. Wymagania stawiane socjalizacji
1.5. Historia socjalizacji

Rozdział II. Socjalizacja a płeć – wprowadzenie do teorii psychologicznych.
2.1. Biologia jako „przeznaczenie”
2.2. Nabywanie tożsamości płciowej z psychoanalitycznego punktu widzenia
2.3. Nabywanie specyficznych dla płci zachowań z punktu widzenia teorii uczenia się
2.4. Nabywanie tożsamości płciowej z punktu wodzenia psychologii poznawczej
2.5. Tożsamość a współczesność
2.5.1. Lokalizacja, globalizacja i transformacja życia codziennego
2.5.2. Doświadczenia zapośredniczone
2.5.3. Współczesność i jej parametry egzystencjalne

Rozdział III. Męskość jako droga do ojcostwa.
3.1. Siła wzorców
3.2. Wychowywanie do męskości
3.3. Miłość ojca – miłość matki
3.4. Inspiracje dobrego ojcostwa
3.5. Męskość współczesna
3.5.1. Tożsamość jednostki
3.5.2. Style życia i plany życiowe
3.5.3. Teoria i praktyka czystej relacji
3.5.4. Ciało a samorealizacja
3.6. Medialny wizerunek męskości

Rozdział IV. Metodologia badań własnych.
4.1. Wprowadzenie do metodologii badań własnych
4.2. Cel, przedmiot i problemy badawcze oraz zmienne niezależne i zależne
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze zastosowane w procesie badawczym
4.4. Organizacja, przebieg i teren badań oraz charakterystyka osób badanych

Rozdział V. Wzorzec współczesnego mężczyzny kreowany w pismach X, Y, Z.
Analiza i wyniki badań własnych.
5.1. Charakterystyka pism: X, Y, Z.
5.2. Wyniki badań.
5.2.1. Sposób przedstawiania mężczyzn
5.2.2. „Modele” mężczyzn
5.2.3. Cechy mężczyzn
5.2.4. Role mężczyzn
5.2.5. Ogólny obraz mężczyzn
5.3. Współczesny wzorzec mężczyzn. Ocena przyczyn, modelu oraz pozytywnych i negatywnych ujęć wzorca.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis fotografii
Aneks

Wymiana towarowa Polski z krajami Unii Europejskiej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1. GENEZA I ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ 5
1.1. Istota i ewolucja wymiany handlowej 5
1.2. Podmioty prowadzące wymianę handlową z zagranicą 10
1.3. Wymiana towarowa na świecie 11
1.3.1. Klasyfikacje stosowane w międzynarodowych obrotach towarowych 12
1.3.2. Najwięksi importerzy, eksporterzy 18
1.3.3. Dynamika wymiany towarowej 22
1.4. Rozliczenia międzynarodowe 24

ROZDZIAŁ 2. UWARUNKOWANIA WYMIANY TOWAROWEJ POLSKI 29
2.1. Uwarunkowania gospodarcze polskiej wymiany handlowej 29
2.2. Przynależność Polski do organizacji międzynarodowych 32
2.2.1. Unia Europejska 40
2.2.2. Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO), 42
2.2.3. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) 44
2.3. Proces integracji z UE i jego wpływ na wymianę towarową 45
2.4. Porozumienia dotyczące wymiany towarowej z wybranymi krajami 49

ROZDZIAŁ 3. DYNAMIKA I ZMIANY STRUKTURALNE OBROTÓW TOWAROWYCH POLSKI 52
3.1. Wzrost obrotów towarowych z zagranicą 52
3.2. Zmiany wolumenu obrotów 53
3.3. Saldo obrotów i jego zmiany 55
3.4. Zmiany struktury obrotów towarowych 60
3.4.1. Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych 61
3.4.2. Zmiany struktury towarowej obrotów handlowych 66
3.5. Dominujące pozycje towarowe w polskich obrotach 69

PODSUMOWANIE 73

BIBLIOGRAFIA 75

SPIS TABEL 80

SPIS RYSUNKÓW 81

SPIS WYKRESÓW 82

Style życia kobiet pracujących umysłowo

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. STYL ŻYCIA I JEGO ZNACZENIE

1.1. Pojęcie stylu życia

1.2. Styl życia wobec pojęć pokrewnych

1.3. Styl życia jako kategoria badawcza

1.4. Styl życia współczesnych kobiet

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren i organizacja badań

2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. PREFEROWANE STYLE ŻYCIA KOBIET PRACUJĄCYCH UMYSŁOWO W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Analiza wyników badań

3.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Struktura organizacyjna NATO oraz rola polski w strukturach NATO

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.1. Podstawy istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.2. Ogólne założenia funkcjonowania NATO 13
1.3. Działalność NATO w latach 1949-1991 15
1.4. NATO jako centralny ośrodek bezpieczeństwa po roku 1989 21

Rozdział II. Struktura organizacyjna NATO 27
2.1. Organizacja cywilna 27
2.1.1. Rada Północnoatlantycka 31
2.1.2. Komitet Planowania Obrony 35
2.1.3. Grupa Planowania Nuklearnego 36
2.2. Organizacja wojskowa 36
2.2.1. Komitet Wojskowy 39
2.2.2. Głównodowodzący NATO i Międzynarodowy Sztab Wojskowy 41

Rozdział III. Zasady działania NATO 47
3.1. Główne zasady działania NATO 47
3.2. Operacje pokojowe NATO 49
3.3. Cele i zadania NATO 53
3.3.1. Transformacja wewnętrzna NATO 53
3.3.2. Stabilizowanie sytuacji w całej Europie 59

Rozdział IV. Polska w NATO 69
4.1. Polska droga do NATO i współpraca w ramach Sojuszu 69
4.2. Uwarunkowania wojskowe członkostwa w NATO 78
4.3. Obronność RP po wstąpieniu do NATO 83
4.4. Polscy żołnierze w misjach pokojowych NATO 90

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 100