Archiwum miesiąca: kwiecień 2021

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie spedycyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa Spedpol Sp. z o.o

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Motywowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi 7
1.3. Analiza zatrudnienia podstawą wyboru stylu kierowania 10
1.4. Wnioski 22

Rozdział II. Zarządzanie w firmie Spedpol Sp. z o.o. 24
2.1. Charakterystyka firmy 24
2.2. Polityka personalna firmy 25
2.3. Kodeks etyczny firmy 28
2.4. Analiza funkcjonowania firmy pod kontem motywacji – wyniki badań 31
2.4.1. Przedstawienie celu badania i pytań zawartych w ankiecie 31
2.4.2. Zbiorcze zestawienie wyników ankiety 33
2.4.3. Analiza odpowiedzi 34
2.5. Wnioski 43

Rozdział III. Propozycje rozwiązań w zakresie motywacji 46
3.1. Rozszerzenie zakresu pakietu dodatkowego 46
3.2. Wprowadzenie prowizji oraz innych korzyści finansowych 47
3.3. Instrumenty oddziaływania na motywacje pracowników 50
3.4. Inne propozycje rozwiązań w zakresie motywacji 58
3.5. Skuteczność motywatorów 64

Zakończenie 67
Spis tabel 69
Spis wykresów 70
Spis rysunków 71
Bibliografia 72

Zarządzanie szkoleniami w towarzystwie ubezpieczeniowym na przykładzie Amplico Life SA

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. SZKOLENIE I DOSKONALENIE PERSONELU A KWESTIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 5
1.1. MIEJSCE POLITYKI PERSONALNEJ W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ 5
1.2. ROLA SZKOLENIA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI 13
1.3. PLANOWANIE STRATEGII ROZWOJU PERSONELU 18
1.4. SZKOLENIA PRACOWNICZE JAKO ELEMENT SKŁADOWY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO ORAZ KULTURY ORGANIZACJI 26

ROZDZIAŁ 2. ETAPY PROCESU SZKOLENIA 36
2.1. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 39
2.1.1. Czynniki wpływające na efektywność organizacji 39
2.1.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych na poziomie stanowiska pracy 45
2.1.3. Identyfikacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych 47
2.1.4. Integracja trzech poziomów analizy 51
2.2. RODZAJE SZKOLEŃ 53
2.3. METODY SZKOLENIOWE 56
2.3.1. Metody szkoleniowe z oderwaniem od pracy 56
2.3.2. Metody szkoleniowe bez oderwania od pracy 61
2.4. OCENA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W WYNIKU SZKOLENIA 63
2.4.1. Narzędzia służące sprawdzaniu stopnia przyswojenia nowych wiadomości 63
2.4.2. Sprawdzanie postępów w zdobywaniu nowych umiejętności 66
2.4.3. Sprawdzanie stopnia zmiany postaw i zachowań 68
2.4.4. Zmiana efektywności organizacji 70
2.4.5. Ocena rentowności szkoleń 72

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA POLITYKI SZKOLENIOWEJ W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 77
3.1. RODZAJE I SPECYFIKA SZKOLEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 77
3.2. HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 79
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA W AMPLICO LIFE S.A. 81
3.3.1. Procedury realizacji szkoleń wewnętrznych w Amplico Life S.A. 81
3.3.2. Rodzaje szkoleń w Amplico Life S.A. 84
3.3.3. Realizacja zadań szkoleniowych w Amplico Life S.A. 92
3.4. PODSUMOWANIE 95

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 102

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym

Wstęp 2

Rozdział 1. Charakterystyka ryzyka kredytowego 3
1.1 Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka bankowego 3
1.2 Rodzaje ryzyka bankowego 8
1.3 Zarządzanie ryzykiem bankowym 17
1.4 Następstwa występowania ryzyka kredytowego 17

Rozdział 2. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku 24
2.1 Pojęcie, funkcje i elementy zarządzania ryzykiem kredytowym 24
2.2 Działania i mechanizmy służące redukcji ryzyka kredytowego 27
2.3 Tworzenie rezerw celowych 31
2.4 Monitoring portfela kredytowego 34
2.5 Prawne formy zabezpieczenia kredytu 38

Rozdział 3. Analiza i ocena ryzyka kredytowego w działalności wybranych banków polskich 44
3.1 Ocena zdolności kredytowej- pojęcie, kryteria i zakres 44
3.2 Ocena zdolności kredytowej wybranych banków 45
3.2.1. System oceny zdolności kredytowej stosowany w banku X 45
3.2.2. System oceny zdolności kredytowej w banku Y 53
3.2.3. Ocena zdolności kredytowej banku Z 62

Zakończenie 67
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70

Zarządzanie procesami dystrybucyjnymi w firmie usługowej

Wstęp 2

Rozdział 1. LOGISTYKA I JEJ FUNKCJE 3
1.1. Pojęcie logistyka 3
1.2. Strategia zarządzania logistycznego 7
1.3. Funkcje logistyki 12

Rozdział 2. DYSTRYBUCJA 16
2.1. Uwarunkowania logistyki dystrybucji 16
2.2. Istota i przedmiot logistyki dystrybucji 21
2.3. Logistyczne centra dystrybucji 23
2.4. System dystrybucyjny 27

Rozdział 3. PRZYKŁADY METOD ZAPOBIEGANIA BŁĘDOM LOGISTYCZNYM 29
3.1. Utrzymanie i kontrola zapasów 29
3.2. Zarządzanie zapasami w warunkach niepewności 34
3.3. Prognozowanie popytu 41

Rozdział 4. LOGISTYKA DYSTRYBUCJI W ZJEDNOCZONYM CENTRUM DYSTRYBUCJI 44
4.1 Charakterystyka firmy 44
4.1.1. Lokalizacja 44
4.1.2. Działalność 45
4.2. Operacje magazynowe i planowanie 46
4.2.1. Operacje magazynowe 46
4.2.2. Planowanie 50
4.3. Operacje przyjęcia, pobierania i dostawy 52
4.3.1. Produkty rolne 52
4.3.2. Dobra niewrażliwe, piwa i wina 53
4.3.4. Charakterystyka ewidencji komputerowej procesu magazynowania 54

Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 59
Załączniki 60

Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp

Rozdział I. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej
1. Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty
2. Poziom kapitału obrotowego
3. Sprawozdawczość finansowa w ocenie płynności finansowej
3.1. Bilans przedsiębiorstwa
3.2. Rachunek zysków i strat
3.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
4. Zależności między bilansem, rachunkiem zysków i strat i sprawozdaniem z przepływów pieniężnych

Rozdział II. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie
1. Statyczne metody pomiaru płynności finansowej
1.1. Wskaźniki wykorzystywane do statycznego pomiaru płynności finansowej
1.2. Korekty wskaźników płynności wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości
1.3. Normatywy wartości wskaźników płynności
2. Dynamiczne metody pomiaru płynności
3. Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej
4. Analiza ryzyka płynności finansowej

Rozdział III.
Pomiar i zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie X
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej
2.1. Bilans przedsiębiorstwa
2.2. Rachunek zysków i strat
2.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
3. Statyczny pomiar płynności finansowej
4. Wnioski dla zarządzających

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Zarządzanie nieruchomością rolną

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota nieruchomości 4
1.1. Znaczenie nieruchomości w gospodarce 4
1.2. Cechy i rodzaje nieruchomości 7
1.3. Funkcje nieruchomości 12
1.4. Pojęcie rynku nieruchomości 14
1.5. Uczestnicy rynku nieruchomości 18

Rozdział II. Zarządzanie nieruchomością 23
2.1. Podstawy zarządzania działalnością gospodarczą 23
2.2. Nieruchomość jako przedmiot zarządzania 25
2.3. Baza danych dla potrzeb zarządcy nieruchomości 27
2.4. Biznesplan zarządcy nieruchomości 28

Rozdział III. Zarządzanie nieruchomością rolną 41
3.1. Pojęcie nieruchomości rolnej 41
3.2. Metodyka zarządzania nieruchomością 45
3.2.1. Fazy i etapy przygotowania planu zarządzania 45
3.2.2. Struktura planu zarządzania 46
3.2.3. Zakres informacji w planie 48
3.3. Podsumowanie 52

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy

Wstęp 3

Rozdział I. Należności w polityce rachunkowości przedsiębiorstw 5
1. Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia 7
2. Kształtowanie wielkości i struktury aktywów obrotowych 14
2.1. Zapasy 15
2.2. Należności 17
2.3. Śródki pieniężne i krótkoterminowe aktyw finansowe 22
3. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności 26
4. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo 33

Rozdział II. Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie 39
1. Prognozowanie wpływów gotówkowych ze sprzedaży 39
2. Prognozowanie należności 44
3. Sterowanie należnościami przedsiębiorstw 45
3.1. Opust „za płatność” i „za ilość” 47
3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny 51
3.3. Faktoring i forfaiting 54
3.4. Kompensata zobowiązaniami 61
4. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw 63

Rozdział III. Procedury windykacyjne w przedsiębiorstwie Pluszownia sp. z o.o. 76
1. Powstanie i struktura organizacyjna 76
2. Informacja o należnościach i dłużnikach 85
3. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 87
4. Skuteczność procedur windykacyjnych 90

Załączniki 93
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106

Zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 4
1.1. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie 4
1.2. Funkcje zarządzania 7
1.2.1. Klasyczna koncepcja funkcji zarządzania 7
1.2.2. Zarządzanie jako proces decyzyjny 9
1.3. Klasyczne metody zarządzania 12
1.4. Rodzaje kierowników i ich role 20

Rozdział II. Zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa 26
2.1. Pojęcie struktury organizacyjnej 26
2.2. Etapy tworzenie struktury organizacyjnej 27
2.3. Typy struktur przedsiębiorstwa 29
2.4. Zmiany w organizacji działalności przedsiębiorstwa 34
2.5. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości 35
2.5.1. Koncepcje zarządzania 35
2.5.2. Metody i techniki zarządzania 38

Rozdział III. Zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa na przykładzie PWC ODRA Brzeg 44
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 44
3.1.1. Przedmiot działalności 46
3.1.2. Struktura organizacyjna 47
3.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 50
3.1.4. Strategia ogólna i personalna 52
3.2. Analiza i ocena systemu zarządzania w przedsiębiorstwie 55
3.3. Propozycje zmian w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa 56
3.4. Wnioski 59

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 65

Zarządzanie budżetem gminy Mińsk Mazowiecki

Streszczenie pracy dyplomowej „Zarządzanie budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki” 2
Wstęp 3

Rozdział I. Organizacja finansów publicznych 5
1.1. Charakterystyka jednostek samorządu terytorialnego 5
1.1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego 5
1.1.2. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego 9
1.2. Charakterystyka finansów samorządu terytorialnego 16
1.2.1. Pojęcie i funkcje finansów publicznych 16
1.2.2. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 20

Rozdział II. Rola budżetu w procesie rozwoju gminy 24
2.1. Pojęcie budżetu 24
2.2. Rodzaje budżetów 29
2.3. Nowoczesne formy budżetowania. Budżet zadaniowy 31
2.4. Tworzenie budżetu 36

Rozdział III. Analiza budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki 46
4.1. Dynamika, struktura i analiza dochodów 46
4.1.1. Dochody własne budżetu 49
4.1.2. Udziały w podatkach z budżetu państwa 50
4.1.3. Subwencje i dotacje 53
4.2. Dynamika, struktura i analiza wydatków 56
4.2.1. Wydatki bieżące 59
4.2.2. Wydatki inwestycyjne 60
4.3. Wynik finansowy 63
4.4. Stan zobowiązań kredytowych i pożyczkowych 66

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis rysunków, tabel i wykresów 76

Zarządzanie budżetem jednostki budżetowej

Wstęp 3

Rozdział I. Budżet – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Budżet – propozycje terminologiczne 5
1.2. Pojęcie budżetu państwa 8
1.3. Ewolucja roli budżetu 16
1.4. Zasady i cel budżetowania. 21

Rozdział II. Rola i funkcje zarządzania finansami 33
2.1. Charakterystyka ogólna finansów 33
2.2. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 34
2.3. Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu 36
2.4. Zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych 46

Rozdział III. Jednostki budżetowe Ministerstwa Obrony Narodowej 49
3.1. Funkcjonowanie Ministerstwa Obrony Narodowej 49
3.2. JW 2090 jako jednostka budżetowa stworzona i nadzorowana przez Ministra Obrony narodowej 50
3.2.1. Położenie JW 2090 58
3.2.2. Historia JW 2090 59
3.2.3. Przeznaczenie JW 2090 60
3.3. Procedury planowania i realizacji wydatków JW 2090 60
3.4. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych 62

Rozdział IV. Analiza finansowa jednostki budżetowej JW 2090 71
4.1. Sprawozdawczość finansowa 71
4.2. Struktura i dynamika bilansu 73
4.3. Syntetyczna analiza struktury majątku 78

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków i tabel 89