Archiwum miesiąca: marzec 2021

Wykorzystanie środków unijnych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. INTEGRACJA EUROPEJSKA- PODSTAWOWE INFORMACJE 4
1.1. Geneza integracji europejskiej 4
1.2. Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej 8
1.2.1. Parlament Europejski 8
1.2.2. Komisja Europejska 9
1.2.3. Rada Unii Europejskiej 10
1.2.4. Trybunał Sprawiedliwości 12
1.2.5. Europejski Bank Centralny 13
1.3. Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej 14
1.3.1. Etap stowarzyszeniowy 14
1.3.2. Etap przed akcesyjny 16
1.3.3. Etap negocjacyjny 19

ROZDZIAŁ II. ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ 25
2.1. Polityka strukturalna 25
2.2. Fundusze strukturalne 27
2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 28
2.2.2. Europejski Fundusz Społeczny 32
2.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 35
2.2.4. Instrument Finansowy Rozwoju Rybołówstwa 36
2.3. Fundusz Spójności 37
2.4. Europejski Bank Inwestycyjny 39

ROZDZIAŁ III. UNIJNE ŚRODKI PRZEDAKCESYJNE 44
1.1. Geneza pomocy dla Polski 44
1.2. Program PHARE- wymogi, programy krajowe w ramach PHARE 45
1.3. Program ISPA- programy krajowe w ramach ISPA 46
1.4. Program SAPARD- programy krajowe w ramach SAPARD 47
1.5. Podsumowanie 49

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 53
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 56

Wykorzystanie marketingu w restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie C.H. AUCHAN

WSTĘP 2

1. ISTOTA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 4
1.1. Charakterystyka marketingu 4
1.2. Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu 9
1.3. Marketing a warunki działania na rynku 12
1.3.1. Zewnętrzne warunki działania. Elementy otoczenia 12
1.3.2. Struktura podmiotowa warunków rynkowych 14
1.3.3. Wewnętrzne warunki rynkowe 16
1.4. Kierowanie działalnością marketingową 18
1.4.1. Planowanie działalności marketingowej 18
1.4.2. Organizowanie działalności marketingowej 22

2. ORGANIZACJA PROCESÓW PERSONALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 25
2.1. Modele organizacji zasobów ludzkich 25
2.1.1. Skala decyzji personalnych 25
2.1.2. Organizacja służby personalnej w praktyce 26
2.2. Adaptacja społeczno- zawodowa pracowników 30
2.2.1. Czynnik ludzki wyznacznikiem konkurencyjności 30
2.2.2. Rekrutacja i selekcja na wewnętrznym rynku pracy 31
2.2.3. Wpływ zarządzania personelem na stabilność i elastyczność zatrudnienia 31
2.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 32
2.3.1. Istota i uwarunkowania restrukturyzacji zatrudnienia 32
2.3.2. Przesłanki restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.3.3. Metody restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i rekonwersja zawodowa pracowników 34
2.4.1. Proces, formy i zakres rekonwersji zawodowej pracowników 34
2.4.2. Poszukiwanie potencjalnego zatrudnienia wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim 36

3. PROJEKT WYKORZYSTANIA MARKETINGU W SCHIEVER POLSKA C.H. AUCHAN W ZIELONEJ GÓRZE 43
3.1. Diagnoza struktury i stanu zatrudnienia w okresie 2001-2005 43
3.2. Organizacja C.H. AUCHAN a sposoby jej ulepszenia 51
3.3. Projekt wykorzystania marketingu partnerskiego 53
3.3.1. Uwarunkowania marketingu w C.H. AUCHAN 53
3.3.2. Projekt wykorzystania narzędzi marketingu partnerskiego w C.H. AUCHAN 57
3.3.3. Szacunek nakładów na wdrożenie marketingu 59
3.3.4. Wpływ planowanych działań marketingowych na wyniki finansowe C.H. AUCHAN 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Wykorzystanie instrumentalne merchandisingu w firmie VICHY

Wstęp 2

Rozdział I. Istota merchandisingu 4
1.1. Pojęcie merchandisingu 4
1.2. Narzędzia stosowane w merchandisingu 10
1.3. Techniki merchandisingu aptecznego 15
1.4. Pojęcie marki w strategii merchandisingu 22

Rozdział II. Marka VICHY 28
2.1. Historia marki L’oreal 28
2.2. Filozofia firmy Vichy 33
2.3. Gama produktów 38

Rozdział III. Merchandising w firmie VICHY 41
3.1. Optymalizacja doboru, rozmieszczenia i ekspozycji asortymentu 41
3.2. Merchandising w firmie VICHY 52
3.3. Wpływ merchandisingu na sprzedaż 60

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 66
Spis rysunków i fotografii 67

Wykorzystanie funduszy z UE w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego na przykładzie programu Sapard

Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego na przykładzie programu Sapard

Wstęp 3

Rozdział I. Przesłanki i etapy integracji europejskiej 5
1.1. Etapy integracji regionalnej 5
1.2. Powstanie Unii Europejskiej 10
1.3. Unia Europejska w gospodarce światowej 12
1.4. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej 19

Rozdział II. Interwencjonalizm drogą do osiągnięcia spójności ekonomiczno – społecznej w Europie 25
2.1. Polityka rolna 25
2.2. Polityka ochrony konkurencji 32
2.3. Polityka wspierania przemysłu 37
2.4. Polityka celna 44

Rozdział III. Instytucje i narzędzia polityki Unii Europejskiej 47
3.1. Fundusze strukturalne 47
3.2. Przedakcesyjne Instrumenty Rozwoju 61
3.3. Fundusz Spójności 69
3.4. Europejski Bank Inwestycyjny 71

Rozdział IV. Wykorzystanie funduszy programu Sapard w funduszach samorządowych na przykładzie powiatu radomszczańskiego 73
4.1. Historia i położenie powiatu 73
4.2. Gospodarka i finanse powiatu 75
4.2.1. Budżet powiatu 75
4.2.2. Majątek powiatu 76
4.3. Strategia rozwoju 77
4.3.1. Harmonogram realizacji strategii 80
4.3.2. Realizacja strategii rozwoju powiatu 82
4.4. Zewnętrzne źródła finansowania strategii rozwoju 84
4.4.1. Środki krajowe 85
4.4.2. Pomoc w ramach funduszy przedakcesyjnych UE– Sapard 90
4.4.3. Pozostałe środki finansowe 91
4.5. Ocena wykorzystania przedakcesyjnych środków pomocowych w ramach programu Sapard 92

Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel i rysunków 100

Wykorzystanie funduszy pomocowych UE dla MSP w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Środki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Unii Europejskiej 4
1.1. Fundusze strukturalne 4
1.1.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 7
1.1.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR 13
1.1.3. Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo 14
1.1.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 18
1.2. Fundusz Spójności 21
1.3. Fundusz Współpracy 23

Rozdział II. Finansowanie działalności przedsiębiorstw przez fundusze europejskie 25
2.1. Rola funduszy 26
2.2. Fundusze jako wsparcie 28

Rozdział III. Fundusze pomocowe UE dla MSP w Polsce przed i po akcesji 32
3.1. Pomoc przed akcesją 32
3.2. Pomoc po akcesji 40
3.2.1. Wykorzystanie funduszy europejskich – podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE 40
3.2.2. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 47
3.2.3. PARP – przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe pochodzące z UE 49
3.4. Podsumowanie wykorzystania środków unijnych w Polsce 53

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 63

Wykorzystanie e-commerce w przedsiębiorstwie

WSTĘP

1. ISTOTA I ROZWÓJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO
1.1. DEFINICJA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
1.2. RELACJE W HANDLU ELEKTRONICZNYM
1.2.1. Business-To-Business
1.2.2. Business-To-Consumer
1.2.3. Consumer-To-Consumer
1.3. ROZWÓJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE

2. CHARAKTERYSTYKA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
2.1. ROZWIĄZANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM
2.1.1. Wirtualne giełdy
2.1.2. Pasaże handlowe
2.1.3. Sklepy Internetowe
2.1.4. Serwisy ogłoszeniowe
2.1.5. Aukcje internetowe
2.2. ZAGROŻENIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM
2.2.1. Bezpieczeństwo płatności i transakcji
2.2.2. Podpis elektroniczny
2.2.3. Ryzyko inwestycyjne
2.3. KORZYŚCI Z WDROŻENIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
2.4. OGRANICZENIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO

3. PROJEKT SKLEPU INTERNETOWEGO
3.1. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO
3.2. SYMULACJA ZAŁOŻENIA NOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO
3.2.1. Oprogramowanie
3.2.2. Hosting
3.2.3. Reklama

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Wykorzystanie analizy kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy X

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów 5
1.1. Pojęcie kosztów 5
1.2. Klasyfikacja kosztów 9
1.3. Podstawowe układy kosztów 14
1.3.1. Koszty w układzie rodzajowym 15
1.3.2. Koszty w układzie kalkulacyjnym 19
1.4. Rachunek kosztów 21

Rozdział II. Analiza kosztów 25
2.1. Pojęcie i zadania analizy kosztów 25
2.2. Analiza kosztów bezpośrednich – zmiennych 30
2.3. Analiza kosztów pośrednich – stałych 34
2.4. Analiza kosztów ogólnych i jednostkowych 38

Rozdział III. Analiza rentowności 44
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności 44
3.2. Analiza rentowności sprzedaży i majątku 47
3.3. Analiza rentowności kapitału własnego 53
3.4. Analiza progu rentowności 57

Rozdział IV. Analiza kosztów Grupy X 66
4.1. Zakres i specyfika działalności Grupy X 66
4.2. Organizacja rachunkowości 69
4.3. Analiza kosztów i rentowności Grupy X 74
4.3.1. Analiza kosztów 74
4.3.2. Analiza rentowności 78
4.3.3. Analiza progu rentowności 82
4.4. Wpływ kosztów w procesie zarządzania na wynik finansowy 84

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w hotelarstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ENERGIA ODNAWIALNA – ISTOTA I FUNKCJE 4
1.1. Istota energii odnawialnej 4
1.2. Funkcje energii odnawialnej 13
1.3. Zastosowanie energii odnawialnej 22

ROZDZIAŁ II. ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ 27
2.1. Energia słoneczna 27
2.2. Energia wiatru 31
2.3. Energia geotermalna 32
2.4. Energia wody 34

ROZDZIAŁ III. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH HOTELARSKICH 43
3.1. Zastosowanie energii odnawialnej w turystyce 43
3.2. Wyposażenie techniczne hotelu 47
3.2.1. Funkcje użytkowe budynku hotelowego 47
3.2.2. Wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia techniczne 48
3.2.3. Instalacje i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo 49
3.3. Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach hotelarskich 53

ZAKOŃCZENIE 61

BIBLIOGRAFIA 63

SPIS RYSUNKÓW 66

SPIS FOTOGRAFII 67

Wybrane elementy strategii rozwoju turystyki w gminie Piątnica

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia dotyczące planowania 4
1. Pojęcia związane z planowaniem 4
2. Strategia rozwoju – elementy i cele 10
3. Proces planowania strategicznego 12
4. Istota zarządzania i planowania w samorządzie terytorialnym 25

Rozdział II. Charakterystyka gminy Piątnica 31
1. Położenie geograficzne 31
2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 34
3. Infrastruktura 37
4. Sytuacja społeczno-gospodarcza 44

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Piątnica 62
1. Walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe 62
2. Infrastruktura turystyczna 66
2.1. Baza noclegowa 66
2.2. Baza gastronomiczna 71
2.3. Informacja turystyczna 74
2.4. Szlaki turystyczne 78

Rozdział IV. Mocne i słabe strony rozwoju turystyki w gminie Piątnica 81
1. Mocne strony 82
2. Słabe strony 83
Zakończenie 89

Bibliografia 91
Spis tabel, rysunków i zdjęć 94

Wybrane ekonomiczne aspekty wynagradzania pracowników

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle teorii. 5
1.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 5
1.2 Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. 10
1.3 Elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 16

Rozdział II. Wynagradzanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi. 26
2.1 Istota wynagradzania. 27
2.2 Funkcje wynagrodzeń. 30
2.2.1 Funkcja dochodowa. 30
2.2.2 Funkcja motywacyjna. 30
2.2.3 Funkcja kosztowa. 32
2.2.4 Funkcja społeczna. 34
2.3 Formy wynagrodzeń. 35
2.4 Składniki wynagrodzeń. 38
2.4.1 Wynagrodzenie zasadnicze. 39
2.4.2 Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. 40
2.4.3 Dodatki i świadczenia obowiązkowe. 41
2.4.4 Nagrody i wyróżnienia. 43

Rozdział III. Wynagradzanie pracowników banków-teoria i praktyka. 45
3.1 Specyfika wynagradzania w bankowości. 45
3.2 Analiza kształtowania się wynagrodzeń w bankach w 2006 r. 50
3.2.1 Wynagradzanie w bankowości w/g zajmowanego stanowiska. 50
3.2.2 Wynagradzanie w poszczególnych działach bankowości w 2006 r. 52
3.2.3 Wynagrodzenie całkowite w bankowości w zależności od wielkości firmy. 55
3.2.4 Wynagrodzenie całkowite w bankowości ze względu na dominujący kapitał. 56
3.2.5 Wynagrodzenie a region. 57
3.2.6 Wynagrodzenie w zależności od wykształcenia i znajomości języków obcych. 57
3.2.7 Wynagrodzenie a płeć. 59
3.2.8 Podsumowanie. 60

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis tabel 70

Spis rysunków 71

Spis wykresów 72