Archiwum miesiąca: luty 2021

Świadczenie pracy w hotelarstwie

Wstęp 3

Rozdział I. Istota hotelarstwa 4
1.1. Zarys historii hotelarstwa 4
1.2. Trendy rozwojowe współczesnego hotelarstwa 9
1.3. Polskie i międzynarodowe organizacje hotelarskie 15
1.4. Szkolnictwo hotelarskie 19

Rozdział II. Piony stanowisk pracy w hotelarstwie 25
2.1. Recepcja 25
2.2. Służba piętrowa 29
2.3. Dział gastronomiczny 29
2.4. Hotelowy pion techniczny 35
2.5. Administracja hotelowa 37
2.6. Pozostała baza hotelowa 43

Rozdział III. Świadczenie pracy w hotelarstwie 46
3.1. Definicja świadczenia pracy 46
3.2. Przepisy prawa pracy w hotelarstwie 47
3.2.1. Obciążenie pracą fizyczną 49
3.2.2. Obciążenie psychiczne pracą 50
3.3. Typowe świadczenie pracy 51
3.4. Nietypowe świadczenie pracy 55
3.4.1. Work-sharing 55
3.4.2. Praca przerywana 56
3.4.3. Praca na wezwanie 57
3.4.4. Subkontrakt 57
3.4.5. Wypożyczenie pracowników 58
3.4.6. Job-sharing 59

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu Wodzisław Śląski

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5
1.1. Decentralizacja i znaczenie samorządu terytorialnego 5
1.2. Podmiotowość jednostek samorządowych 10
1.3. Znaczenie osobowości prawnej jednostek samorządowych 13
1.4. Źródła prawa samorządu terytorialnego 20

ROZDZIAŁ II. USTROJOWA POZYCJA POWIATU 23
2.1. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 23
2.2. Powiat lokalną wspólnotą samorządową 29
2.3. Władze powiatu 32
2.4. Mienie powiatu 36
2.5. Finanse powiatu 41

ROZDZIAŁ III. ZADANIA I KOMPETENCJE POWIATU WODZISŁAW ŚLĄSKI JAKO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 52
3.1. Zadania i kompetencje organów wykonawczych wodzisławskiego samorządu powiatowego 52
3.2. Zadania i kompetencje wodzisławskiego samorządu powiatowego 55
3.2.1. Zadania i kompetencje rady powiatu i starosty w zakresie polityki społecznej 55
3.2.2. Związki powiatów 64
3.3. Nadzór nad działalnością powiatu 66

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
WYKAZ SKRÓTÓW 75

STRESZCZENIE PRACY

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona jest istota samorządu terytorialnego, a więc: decentralizacja i znaczenie samorządu terytorialnego, ustrojowe prawo samorządu terytorialnego, podmiotowość jednostek samorządowych oraz znaczenie osobowości prawnej jednostek samorządowych.

W rozdziale drugim opisana jest ustrojowa pozycja powiatu, a więc: powiat jako lokalna wspólnota samorządowa, władze powiatu, mienie oraz finanse powiatu.

W rozdziale trzecim przedstawione są zadania i kompetencje powiatu Wodzisław Śląski jako jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział zawiera zadania i kompetencje organów wykonawczych wodzisławskiego samorządu powiatowego, zadania i kompetencje wodzisławskiego samorządu powiatowego, zadania i kompetencje rady powiatu i starosty w zakresie polityki społecznej, związki powiatów oraz nadzór nad działalnością powiatu

Usprawnienie gospodarki materiałowej w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 4
1. Logistyka i zarządzanie logistyczne 4
2. Systemy magazynowania 7
3. Podsumowanie zasad organizacji gospodarki materiałowej 12

Rozdział II. Identyfikacja firmy 18
2.1. Charakterystyka firmy 18
2.2. Analiza SWOT 25

Rozdział III. Analiza systemu gospodarki materiałowej 28
3.1. Opis systemu magazynów 33
3.2. Opis procesów związanych z magazynowaniem 34
3.3. Lista problemów 36
3.4. Wykres Ischikawy wraz z analizą 37

Rozdział IV. Koncepcja usprawnienia gospodarki materiałowej 40
4.1. Wariant A 40
4.3. Wariant B 42
4.3. Wybór i uzasadnienie wyboru wariantu 48

Rozdział V. Projekt usprawnienia gospodarki materiałowej 58
5.1. Składowanie i przygotowanie towaru 59
5.2. Podstawowe operacje wewnętrzne 62
5.3. Sterowanie głosem w magazynie 62
5.4. System Zarządzania Magazynem WMS 65

Rozdział VI. Harmonogram wdrożenia projektu 68

Rozdział VII. Analiza efektywności 70

Podsumowanie pracy i wnioski końcowe 73
Bibliografia 78
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Uprawianie turystyki jeździeckiej

Wstęp 2

Rozdział I. Turystyka jeździecka w świetle literatury 4
1.1 Krótki rys historyczny turystyki jeździeckiej 9
1.2 Walory zdrowotne jazdy konnej 11

Rozdział II. Warunki do uprawiania turystyki jeździeckiej powiecie wołomińskim 18
2.1 Ośrodki jeździeckie w powiecie wołomińskim 19
2.2 Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie wołomińskim 22
2.3 Szlaki konne w powiecie wołomińskim 23
2.4 Imprezy konne organizowane w powiecie wołomińskim 23

Rozdział III. Warunki techniczne umożliwiające jeździectwo 24
3.1 Rząd jeździecki 24
3.2 Ubiór stosowany w jeździectwie 30
3.3 Zasady bezpieczeństwa 34

Rozdział IV. Badania 39
4.1. Przedmiot i cel badań 39
4.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze 40
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 41
4.4. Charakterystyka badanych 43
4.5. Organizacja i przebieg badań 47

Rozdział V. Opracowanie badań 49

Podsumowanie 64
Bibliografia 67
Spis wykresów 69
Aneks 71

Unia Europejska a bezpieczeństwo lokalne i globalne

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA I JEGO EWOLUCJA 7
1.1. DEFINICJA I RODZAJE BEZPIECZEŃSTWA 7
1.2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM 11
1.3. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 22

ROZDZIAŁ II. UNIA EUROPEJSKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO 30
2.1. STRUKTURA I ZASADY FUNKCJONOWANIA UE 30
2.2. GŁÓWNE CECHY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 33
2.3. EUROPEJSKA WSPÓLNOTA OBRONNA 49
2.4. WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 51
2.5. STRATEGIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 55

ROZDZIAŁ III. POLSKA WOBEC POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 61
3.1. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 61
3.2. STANOWISKA W KWESTIACH SZCZEGÓŁOWYCH 66
3.3. SPECYFIKA STANOWISKA POLSKI W KWESTII POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 72
ROZDZIAŁ IV. UNIA EUROPEJSKA A BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE 74
4.1. EUROPA-STANY ZJEDNOCZONE 74
4.2. NATO JAKO CENTRALNY OŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA 79
4.3. STOSUNKI UE – NATO A ROZWÓJ EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY (ESDI) 84

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS RYSUNKÓW 105

Umowa o kredyt bankowy

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka kredytów 5
1.1. Istota i rodzaje kredytów 5
1.2. Regulacje i charakter prawny kredytów 10
1.3. Zabezpieczenie kredytowe 14
1.3.1. Podział zabezpieczeń i kryteria ich wyboru przez bank 14
1.3.2. Zabezpieczenia o charakterze osobistym 19
1.3.3. Rzeczowe zabezpieczenia udzielnych kredytów 21
1.3.4. Ryzyko zabezpieczeń 22

Rozdział II. Umowa kredytowa – istota i zakres treści umowy 26
2.1. Definicja umowy kredytowej 26
2.2. Kwota, i waluta kredytu 28
2.3. Zasady i termin spłaty 29
2.4. Wysokość oprocentowania i warunki zmiany 31
2.5. Formy prawnego zabezpieczenia 32
2.6. Termin i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych 33
2.7. Warunki dokonywania zmian w umowie 34

Rozdział III. Zawarcie i wykonanie umowy o kredyt 36
3.1. Wniosek kredytowy i rokowania 36
3.2. Forma umowy 40
3.3. Wypowiedzenie kredytu przez bank 42
3.4. Przywileje i obciążenia stron umowy 45

Rozdział IV. Prawa i obowiązki stron 48
4.1. Prawa kredytobiorcy 48
4.2. Podstawowe obowiązki kredytobiorcy 49
4.3. Uprawnienia banku 53
4.3.1. Prawo do zwrotu od kredytobiorcy wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i prowizją w umownych terminach spłaty 54
4.3.2. Możliwość żądania od kredytobiorcy informacji i dokumentów potrzebnych do oszacowania jego zdolności kredytowej 55
4.3.3. Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub części 56
4.3.4. Prawo do kontroli zasad wykorzystania i spłaty kredytu 58
4.3.5. Prawo do wymiany między bankami informacji o wierzytelnościach, obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w którym jest to niezbędne do udzielenia kredytu. 60

Rozdział V. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umowy 65
5.1. Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania 65
5.2. Realizacja wierzytelności w drodze postępowania egzekucyjnego 68
5.2.1. Podstawy prawne wszczęcia egzekucji przez bank 68
5.2.2. Egzekucja sądowa 70
5.2.3. Egzekucja administracyjna 78
5.3. Odpowiedzialność karna dłużników banku 79
5.3.1. Udaremnienie (uszczuplenie) zaspokojenia wierzyciela 79
5.3.2. Oszukańcze bankructwo dłużnika 81
5.3.3. Spłata niektórych wierzycieli. Przekupstwo wierzyciela 83

Załączniki 85
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 99

Umowa dealerska prawie gospodarczym na przykładzie franchisingu

Wstęp 3

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki 5
1.1. Pojęcie i rodzaje dealerów 5
1.2. Funkcja gospodarcza umowy dealerskiej 9
1.3. Ramowy charakter umowy dealerskiej 11

Rozdział II. Charakterystyka umowy dealerskiej 17
2.1. Przedmiot i treść umowy dealerskiej 17
2.2. Strony umowy dealerskiej 22
2.3. Prawa i obowiązki stron umowy dealerskiej 23

Rozdział III. Umowa dealerska w prawie gospodarczym 30
3.1. Źródła prawa regulujące zawieranie umów w obrocie gospodarczym 30
3.2. Rodzaje umów dealerskich 31
3.2.1. Pojęcie dystrybucji bezpośredniej i pośredniej 31
3.2.2. Umowa o dystrybucję selektywną 32
3.2.3. Umowa o dystrybucję (koncesję) wyłączną 33
3.3. Umowa dealerska w prawie międzynarodowym 37

Rozdział IV. Przykłady franchisingu jako umów dealerskich 43
4.1. Ogólna charakterystyka franchisingu w Polsce 43
4.2. Cukiernie „Blikle” 48
4.3. Sieć sklepów „Pożegnanie z Afryką” 50
4.4. Sieć SUBWAY 51
4.5. Księgarnia „Modry Słoń” 52

Zakończenie 54
Bibliografia 56

Spis tabel 59

Spis rysunków 60

Udział podmiotów prywatnych w wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie gminy Miękini

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie zadania publicznego 4
1.1. Zakres działania i zadania gminy 4
1.1.1. Zadania własne 6
1.1.2. Zadania zlecone 12
2.1. Podmioty prywatne 17
2.1.1. Ocena z punktu widzenia własności 17
2.1.2. Ocena z punktu widzenia władztwa organizacyjnego 20

Rozdział II. Zadania oświatowe w gminie 21
2.1. Zadania oświatowe gminy 21
2.2. Tryb wykonywania zadań z zakresu oświaty 27
2.3. System kontroli 30

Rozdział III. Kultura w gminie 33
3.1. Zadania gminy w zakresie kultury 33
3.2. Tryb wykonywania zadań z zakresu kultury 34

Rozdział IV. Pomoc społeczna w gminie 37
4.1. Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej 37
4.2. Tryb wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej 40

Rozdział V. Zakres zadań Gminy Miękinia 45
5.1. Zadania Referatu Gminy Miękinia 45
5.2. Forma realizacji zadań własnych przez Gminę Miękinia 54

Załącznik 58
Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 64

Świadczenia przysługujące pracownikowi w czasie choroby

Wstęp 2

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka sytuacji pracownika w związku z chorobą 4
1.1. Pojęcie niezdolności do pracy wskutek choroby w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych 4
2.2. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich 9
3.3. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy 13
4.4. Ochrona stosunku pracy w czasie choroby 15

Rozdział II. Wynagrodzenie za czas choroby 25
2.1. Przesłanki prawne do wynagrodzenia za czas choroby 25
2.2. Wysokość wynagrodzenia chorobowego 30
2.3. Okres prawa do wynagrodzenia za czas choroby 32
2.4. Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę 39

Rozdział III. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 45
3.1. Zasiłek chorobowy 45
3.1.1. Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego 45
3.1.2. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego 46
3.1.3. Czasookres prawa do zasiłku chorobowego 46
3.1.4. Wysokość zasiłku chorobowego 47
3.1.5. Podmioty uprawnione do wypłaty zasiłku chorobowego 50
3.1.6. Utrata prawa do zasiłku chorobowego 50
3.1.7. Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS 51
2.2. Świadczenie rehabilitacyjne 56
2.2.1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego 56
2.2.2. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego 57
2.2.3. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego 58
2.2.4. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 59
2.2.5. Podmioty wypłacające świadczenia rehabilitacyjnego 60

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 68

Uczeń w grupie rówieśniczej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE JEDNOSTKI LUDZKIEJ 5
1.1. Definicje jednostki ludzkiej 5
1.2. Ujęcie biologiczne 10
1.3. Ujęcie socjologiczne 11
1.4. Ujęcie psychologiczne 15
1.5. Pozycja i akceptacja społeczna dziecka 23
1.5.1. Pozycja społeczna 23
1.5.2. Akceptacja społeczna 26
1.5.3. Uspołecznienie jednostki 28

ROZDZIAŁ II. ISTOTA GRUPY SPOŁECZNEJ 30
2.1. Pojęcie grupy społecznej 30
2.2. Kryteria wyróżniające grupę społeczną 35
2.3. Podstawowe struktury wewnątrzgrupowe 37
2.4. Spójność grupowa 39
2.5. Role społeczne w grupach 42
2.6. Grupa społeczna wobec działań zbiorowych 46
2.7. Grupy społeczne a sieci społeczne 47
2.8. Grupa społeczna wobec kształtowania społecznej osobowości jednostki 48
ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 51
3.1. Przedmiot i cel badań 51
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 52
3.3. Metody i techniki badań 58
3.4. Charakterystyka próby badawczej 64

ROZDZIAŁ IV. AKCEPTACJA I POZYCJA SPOŁECZNA W KLASIE W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 65
4.1. Analiza wyników badań 65
4.1.1. Rozpoznanie gwiazd socjometrycznych w klasie 65
4.1.2. Rozpoznanie osób izolowanych w klasie 69
4.1.3. Rozpoznanie podgrup w klasie 69
4.1.4. Czynniki warunkujące pozycję ucznia w klasie 70
4.2. Wnioski 73

ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 84
ANEKS 85