Archiwum miesiąca: styczeń 2021

Rozwój centrów logistycznych

Wstęp 2

1. Podział obiektów logistycznych 3
1.1. Tradycyjne obiekty logistyczne 6
1.2. Nowoczesne obiekty logistyczne 9

2. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 16
2.1. Pojęcie centrum logistycznego 16
2.2. Cechy centrum logistycznego 16
2.3. Typy obsługi ładunków w krajowym systemie logistycznym 18
2.4. Regionalne centra logistyczne 21

Zakończenie 23
Bibliografia 25
Spis tabel i rysunków 27

Rynek kapitałowy w Polsce po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Funkcjonowanie rynku kapitałowego 5
1. Rynek kapitałowy 5
1.1. Podział rynku kapitałowego 5
1.2. Obrót publiczny i niepubliczny 7
1.3. Cechy rynku giełdowego 8
1.3.1. Kontrola ze strony Giełdy i Komisji PWiG 9
1.3.2. Ustalanie cen jako wynik gry sił popytu i sprzedaży 11
1.3.3. Dostępność uczestnictwa 11
2. Uczestnicy rynku kapitałowego 12
2.1. Inwestorzy indywidualni 12
2.2. Inwestorzy instytucjonalni 13
2.3. Fundusze inwestycyjne 16
2.3.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego 16
2.3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 18
2.3.3. Rozwój funduszy inwestycyjnych 20
2.4. Fundusze emerytalne 23
2.4.1. Istota funduszy emerytalnych 23
2.4.2. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 24
2.4.3. Finanse funduszy emerytalnych 24
3. Rola informacji na rynku kapitałowym 25

Rozdział II. Rola rynku kapitałowego w gospodarce polskiej 28
1. Funkcje rynku kapitałowego w gospodarce 28
2. Polski rynek kapitałowy- struktura obrotów 29
4. Rynek kapitałowy a gospodarka 36
5. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 38
6. Prywatyzacja polskich przedsiębiorstw 40

Rozdział III. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
1. Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
2. Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce 55
3. Rynek private equity/venture capital i jego rola w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw 62

Rozdział IV. Integracja wobec rynku kapitałowego w Polsce 64
1. Wpływ integracji na rozwój rynku kapitałowego i wzrost gospodarczy w Polsce 64
1.1. Inwestorzy zagraniczni na GPW 71
1.2. Krajowe spółki notowane na giełdach zagranicznych 75
1.3. Obniżenie kosztu pozyskiwanego kapitału 76
2. Korzyści z harmonizacji europejskiego rynku kapitałowego 77

Zakończenie 79

Bibliografia 82

Spis rysunków 86

Spis tabel 87

Strategia rozwoju małej firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rola strategii w działaniu firmy 4
1.1. Pojęcie i istota strategii 4
1.2. Miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.3. Procedura budowania strategii rozwoju 8
1.4. Rodzaje strategii 12
1.5. Nowe strategie wzrostu 16
1.6. Strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Strategia małego przedsiębiorstwa 22
2.1. Specyfikacja małej firmy 22
2.2. Zarządzanie małą firmą 27
2.3. Strategie małej firmy 33

Rozdział III. Strategia rozwoju malej firmy na podstawie Yureco Sp. z o.o. 43
3.1. Charakterystyka i profil działalności Yureco Sp. z o.o. 43
3.1.1. Historia 43
3.1.2. Oferta produktowa 44
3.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 48
3.1.4. Klienci 51
3.2. Analiza otoczenia 52
3.3. Strategia rozwoju Yureco Sp. z o.o. 54
3.3.1. Plany rozwojowe 54
3.3.2. Zmiany w ofercie produktowej 57
3.3.3. Współpraca z klientami 57
3.3.4. Podsumowanie 58

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 64
Spis rysunków 65

Stereotyp Niemca obecny w świadomości mieszkańców Kołobrzegu

Wstęp 3

Rozdział I. Procesy stereotypizacji w stosunkach narodowych. 4
1.1. Istota stereotypów 4
1.2. Funkcje stereotypów w formułowaniu tożsamości narodowej 5
1.3. Treści stereotypów Polaków i sąsiednich narodów 9
1.4. Emocjonalne treści stereotypów sąsiednich narodów 13
1.4.1. Poczucie krzywd historycznych wyrządzanych Polakom przez sąsiednie narody 13
1.4.2. Sympatie i antypatie Polaków do sąsiednich narodów 15
1.4.3. Dystans społeczny Polaków wobec sąsiednich narodów 17

Rozdział II. Stereotyp Niemca. Stosunki polsko-niemieckie. 24
2.1. Wzajemne wizerunki w oczach obu narodów 24
2.2. Niemiec do XIX wieku 28
2.3. Wizerunek Niemca w latach 1914-1945 29
2.4. Stereotyp Polaka do XIX wieku 29
2.5. Wzajemne wizerunki Niemców i Polaków po drugiej wojnie światowej 37
2.6. Wizerunek Niemca i Polaka w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej 38

Rozdział III. Stereotyp Niemca obecny w świadomości mieszkańców Kołobrzegu – metodologia i wyniki badań własnych. 43
3.1. Metodologia badań własnych 43
3.1.1. Cel i przedmiot badań 43
3.1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 43
3.1.3. Hipotezy badawcze 45
3.1.4. Dobór próby badawczej – charakterystyka badanych 45
3.2. Wyniki badań własnych 47
3.2.1. Niemiec w oczach mieszkańców Kołobrzegu 47
3.2.2. Przyczyny stereotypizacji 53
3.2.3. Formy i zakres stereotypizacji 54
3.2.4. Próby unikania stereotypizacji 56
3.3. Szanse na zażegnanie procesów stereotypizacji 56

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 66

Spis wykresów 67

Aneks 68

Spółka z o.o jako przedsiębiorca

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorca w prawie polskim i prawie wspólnotowym

1.1.Pojęcie działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
1.2.Pojęcie przedsiębiorcy.
1.3.Pojęcie przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
1.4.Pojęcie przedsiębiorcy w ustawach odrębnych.
1.5.Przedsiębiorca w rozumieniu prawa wspólnotowego.
1.6.Klasyfikacja przedsiębiorców.

Rozdział II. Czynności wymagane do utworzenia spółki z o.o

2.1.Status prawny spółki z o.o
2.2.Przyczyny utworzenia spółki z o.o
2.3.Umowa spółki z o.o podstawą jej utworzenia.
2.4.Wniesienie kapitału zakładowego.
2.5. Ustanowienie organów spółki z o.o
2.6.spółka z o.o w organizacji-wpis spółki z o.o do KRS – rejestru przedsiębiorców.

Rozdział III. Organy w spółce z o.o i zakres ich kompetencji.

3.1.Zgromadzenie wspólników.
3.2.Zarząd.
3.3.Organy nadzoru.

Rozdział IV. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Rozdział V. Zakończenie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o
5.1.Przyczyny rozwiązywania spółki.
5.2.Postępowanie likwidacyjne.
5.3.Upadłość spółki z o.o

Zakończenie
Bibliografia

Społeczne aspekty zarządzania i reagowania kryzysowego

koncepcja pracy magisterskiej oraz jej część teoretyczna

Rozdział 1. Zarządzanie kryzysowe w literaturze przedmiotu 1
1. Pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego 1
1.1. Kryzys 1
1.2. Zagrożenia 2
1.3. Sytuacja kryzysowa 4
1.4. Zarządzanie kryzysowe 4
2. Rodzaje zagrożeń 5
2.1. Zagrożenia naturalne 5
2.2. Zagrożenia techniczne 6
2.3. Inne zagrożenia 7
3. Geneza zarządzania kryzysowego 9
4. Podstawowe założenia i zasady kierowania w sytuacjach kryzysowych 12
4.1. Fazy zarządzania kryzysowego 12
4.2. Zadania zarządzania kryzysowego 15
4.3. Plany reagowania kryzysowego i ich rodzaje 16
5. Zarządzanie kryzysowe w Polsce 18
5.1. Struktura służb związanych z zarządzaniem kryzysowym na poszczególnych szczeblach 18
5.2. Rola administracji i samorządów terytorialnych w warunkach kryzysu 22
6. Relacje między bezpieczeństwem i obronnością 25
6.1. Sposoby interpretowania zagadnienia bezpieczeństwa 25
6.2. Modele bezpieczeństwa 28

Koncepcja pracy

  1. Uzasadnienie potrzeby podjęcia badań oraz przyjęte założenia teoretyczne
  2. Przedmiot badań
  3. Cel badań
  4. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe
  5. Metoda, techniki, narzędzia badawcze
  6. Teren i organizacja badań
  7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia badawczego
  8. Projekt planu pracy
  9. Literatura

Specyfika internacjonalizacji przedsiębiorstw technologicznych

Wstęp 4

Rozdział I. Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw jako efektywny sposób dostosowany do otoczenia globalizującego się 7
1.1. Globalizacja a internacjonalizacja 7
1.2. Motywy i źródła przewagi 15
1.3. Struktura strategii internacjonalizacji biznesu 23

Rozdział II. Sektor wysokich technologii 29
2.1. Istota i pojęcie wysokich technologii 29
2.2. Znaczenie innowacji w sektorze wysokich technologii 32
2.3. Wielkość sektora w Polsce 41
2.4. Przyszłość elektroniki, informatyki i telekomunikacji 44

Rozdział III. Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw technologicznych 49
3.1. Internacjonalizacja i globalizacja życia gospodarczego w świetle teorii 49
3.2. Internacjonalizacja na poziomie makro 54
3.3. Internacjonalizacja na poziomie mikro 63
3.4. Internacjonalizacja etapowa, ewolucyjna, tradycyjna (model Uppsala) 73
3.5. International new ventures (born globals) 74

Rozdział IV. Internacjonalizacja w firmie Nokia i Siemens 77
4.1. Charakterystyka firmy Nokia 77
4.2. Analiza SWOT dla firmy Nokia 81
4.3. Motywy internacjonalizacji firmy Nokia 84
4.4. Analiza SWOT form internacjonalizacji firmy Nokia 89
4.5. Międzynarodowy cykl życia produktów firmy Nokia 90
4.6. Globalizacja marki i dystrybucja międzynarodowa 94
4.7. Znaczenie KTN’ów we współczesnym świecie – przykład Siemens 96

Zakończenie 108
Bibliografia 110
Spis tabel 114
Spis rysunków 115

Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota ryzyka walutowego 5
1.1. Ryzyko a niepewność 5
1.2. Pojęcie waluty i kursu walut 10
1.3. Definicja ryzyka walutowego 13
1.4. Ekspozycja ryzyka walutowego 15
1.5. Przewidywania oraz kwantyfikacja ryzyka walutowego 20

Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynek walutowy 26
2.1. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem 26
2.2. Kontrakty walutowe 31
2.3. Opcje walutowe 35
2.4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 38
2.5. Walutowe kontrakty futures 42

Rozdział III. Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe spółki AMICA S.A. 45
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa AMICA S.A. 45
3.2. Charakterystyka podstawowej działalności spółki 48
3.3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat 49
3.4. Ryzyko walutowe i sposoby jego zabezpieczenia w spółce 51
3.5. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem 52
3.6. Kształtowanie się wyniku finansowego oraz wnioski z przeprowadzonej analizy 55

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66

Rynek pracy w Polsce po 1990 roku

Wstęp 2

Rozdział 1. Rynek pracy w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4
1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Instytucje rynku pracy 7
1.2.1. Publiczne służby zatrudnienia 8
1.2.2. Ochotnicze Hufce Pracy i Agencje Zatrudnienia 13
1.2.3. Instytucje szkoleniowe 14
1.2.4. Instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego 15
1.3. Usługi rynku pracy 16
1.4. Instrumenty rynku pracy 21

Rozdział 2. Zatrudnienie i bezrobocie w świetle prawa pracy 28
2.1. Prawo pracy w polskim ustawodawstwie 28
2.2. Warunki zatrudnienia 33
2.3. Bezrobocie jako zagadnienie prawa pracy 39
2.4. Ochrona miejsc pracy a interes prawników, pracodawców i bezrobotnych 44

Rozdział 3. Krajowy rynek pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej 52
3.1. Wiek i struktura bezrobocia 52
3.2. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce 58
3.2.1. System aktywizacji długotrwale bezrobotnych 58
3.2.2. Ograniczanie bezrobocia wśród młodzieży 62
3.3. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 65
3.4. Nowa, zintegrowana strategia promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 67

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77

Rozwój transportu intermodalnego w Polsce

Wstęp 2

1. Charakterystyka transportu intermodalnego 4
1.1. Pojęcie transportu intermodalnego 4
1.2. Istota przewozów intermodalnych 7

2. Charakterystyka rynku transportu intermodalnego 14
2.1. Rozwój transportu intermodalnego w Polsce 14
2.2. Transport intermodalny a polityka UE 16

3. Podstawowe bariery w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 24

4. Klasyfikacja transportu intermodalnego 33

5. Infrastruktura punktowa 43
5.1. Terminale kontenerowe 43
5.2. Terminale szynowo-drogowe 46
5.3. Terminale(centra)logistyczne 50

6. Infrastruktura liniowa 53
6.1. Przewozy lądowe 53
6.2. Przewozy wodne 58
6.3. Środki transportu i jednostki ładunkowe 61

7. Wyposażenie w środki transportu i jednostki ładunkowe 67

8. Cele i kierunki rozwoju transportu intermodalnego 73

Zakończenie 81
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90
Spis zdjęć 91