Archiwum miesiąca: styczeń 2021

Rozwój polskiego sektora samochodowego

Wstęp 2

Rozdział I. Rola transportu samochodowego w polskiej gospodarce 4
1.1. Struktura podmiotowa sektora samochodowego w Polsce 4
1.2. Zasady wykorzystywania przewoźnika drogowego 8
1.3. Miejsce transportu samochodowego w polskiej gospodarce 15
1.4. Wykorzystanie pomocy UE w transporcie drogowym Polski 19

Rozdział II. Rynek przewozów samochodowych w Polsce 24
2.1. Przewozy pasażerskie transportu zbiorowego 24
2.2. Motoryzacja indywidualna 31
2.3. Przewóz ładunków 32

Rozdział III. Rozwój polskiej infrastruktury drogowej 39
3.1. Polska infrastruktura transportowa 39
3.2. Specyfikacja infrastruktury transportu drogowego 42
3.3. Transport drogowy jako przykład modernizacji krajowej infrastruktury transportowej 46
3.4. Konkurencyjność krajowej infrastruktury 49

Rozdział IV. Perspektywy i plany rozwoju transportu 57
4.1. Geneza systemu transportowego Polski 57
4.2. Perspektywy rozwoju polskiego transportu samochodowego 62
4.3. Europejski system transportowy 71

Zakończenie 73
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie kredytu bankowego i hipoteki 4
1.1. Podstawy prawne udzielania kredytów bankowych 4
1.2. Rodzaje kredytów 7
1.3. Zabezpieczenie kredytów 12
1.4. Geneza hipoteki 18
1.5. Pojęcie, treść i funkcje hipoteki 19
1.6. Rodzaje hipoteki 24
1.7. Hipoteka w prawie polskim 28

Rozdział II. Istota kredytu hipotecznego 30
2.1.a Pojęcie kredytu hipotecznego 30
2.1.b Rozwój historyczny instytucji listu zastawnego i banku hipotecznego 35
2.2. Zabezpieczenia kredytowe 38
2.3. Metody oceny zdolności kredytowej 42
2.4. Umowa kredytowa 45
2.5. Koszty kredytu hipotecznego 47

Rozdział III. Charakterystyka podmiotów rynku bankowości hipotecznej w Polsce 50
3.1. Struktura i podmioty rynku bankowości hipotecznej 50
3.2. Rynek pierwotny wierzytelności hipotecznych 52
3.3. System ksiąg wieczystych 54
3.4. Banki hipoteczne 57
3.5. Rynek wtórny wierzytelności hipotecznych 60

Rozdział IV. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce 65
4.1. Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w największych bankach na rynku 65
4.2. Cena kredytów 68
4.3. Ocena i podsumowanie rynku kredytów hipotecznych 70
4.4 Perspektywy rozwoju rynku 73
4.4.1. Czynniki wpływające na rozwój kredytów hipotecznych w Polsce 73
4.4.2. Ocena możliwości rozwoju rynku w najbliższych latach 75

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84

Strategia rozwoju miasta na przykładzie Kołobrzegu

Wstęp 2

Rozdział I. Polityka rozwoju regionalnego w Polsce w aspekcie globalizacji 4
1.1. Modele polityki regionalnej w Polsce 4
1.2. Możliwości kształtowania polityki wewnątrzregionalnej 9
1.3. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji 15
1.4. Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego 21

Rozdział II. Finansowanie polityki regionalnej i lokalnej 25
2.1. Finansowanie samorządów w Polsce 25
2.2. Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 33
2.3. Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego 38
2.3.1. Kontrakt wojewódzki 38
2.3.2. Fundusze strukturalne 41
2.4. Współpraca transgraniczna 42

Rozdział III. Strategia rozwoju miasta Kołobrzegu 45
4.1. Położenie i historia 45
4.2. Wizja i Misja Miasta 48
4.3. Analiza SWOT 50
4.4. Strategia Miasta 54
4.4.1. Cele Strategiczne 54
4.4.2. Priorytety 56
4.4.3. Polityki Branżowe 58
4.4.4. Zarządzanie 58

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i fotografii 68

Strategia marketingowa w branży gazowniczej a przykładzie Zakładu Gazownictwa w Krakowie

Wstęp 2

Rozdział 1. Pojęcie i rola marki 4
1.1 Marka 4
1.2 Promocja 10
1.3 Strategia marketingowa 17

Rozdział 2. Strategia marketingowa w branży gazowniczej na przykładzie Zakładu Gazownictwa w Krakowie 24
2.1 Prezentacja firmy (struktura) 24
2.2 Strategia marketingowa firmy 31
2.3 Sprzedaż 37

Rozdział 3. Analiza strategii sprzedaży 43
3.1 Badanie na przykładzie ankiety – analiza warunków sukcesu produktu 43
3.2 Techniki sprzedaży 46
3.3 Analiza wyników ankiety 55

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 63

Spis rysunków 64

Spis wykresów 65

Sprawozdawczość finansowa towarzystw ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Wstęp 3

Rozdział I. PODSTAWY PRAWNE UBEZPIECZEŃ 4
1.1. Istota działalności ubezpieczeniowej i formy prawne 4
1.2. Źródła prawa ubezpieczeń gospodarczych, pośrednictwo ubezpieczeniowe 10
1.3. Zasady podejmowania działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń 15
1.4. Umowa ubezpieczenia 19

Rozdział II. FUNKCJE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 24
2.1. Funkcje finansowe ubezpieczeń gospodarczych 24
2.2. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych i struktura składki 27
2.3. Kalkulacja składki czystej w ubezpieczeniach krótkoterminowych 32
2.4. Zasady ustalania świadczeń 35

Rozdział III. SPECYFIKA PRZEDSIĘBIORSTWA UBEZPIECZENIOWEGO 38
3.1. Ochrona ubezpieczeniowa i działalność prewencyjna 40
3.2. Działalność finansowa zakładów ubezpieczeń 44
3.3. Cykl produkcyjny 46
3.4. Organizacja przedsiębiorstw ubezpieczeniowych na przykładzie TU Europa SA 48

Rozdział IV. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 59
4.1. Majątek przedsiębiorstwa 59
4.2. Źródła finansowania majątku 63
4.3. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 66
4.4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w gospodarce finansowej 80

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 92

Sposoby pozyskiwania środków finansowych

Wstęp 2
Cel i zakres pracy 4

Rozdział I. Charakterystyka sektora małych przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Sytuacja finansowa małych firm w Polsce 8
1.3. Formy organizacyjno-prawne 16
1.4. Rola małych przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 18
1.5. Wsparcie dla małych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej 21

Rozdział II. Zasady funkcjonowania małych przedsiębiorstw 25
2.1. Cele przedsiębiorstwa 25
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 32
2.3. Charakterystyka zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa 41

Rozdział III. Formy finansowania rozwoju małych i średnich firm 46
3.1. Fundusze venture capital 46
3.2. Fundusz Poręczeń Kredytowych BGK i Unii Europejskiej 49
3.3. Fundusze pomocowe dla małych przedsiębiorstw w Polsce 50
3.4. Private placement 53
3.5. Finansowanie poprzez fundusze inwestycyjne 54
3.6. Publiczny rynek kapitałowy 57

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 70
Spis rysunków 71

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy usługowej

pierwsze trzy rozdziały pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA ORAZ ZAKRES FUNKCJONALNY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 2
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 2
1.2. Planowanie zasobów ludzkich 4
1.3. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 6
1.4. Wynagradzanie pracowników 8
1.5. Ocenianie pracowników 11
1.6. Szkolenia 14

ROZDZIAŁ 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NORTH SP. Z O.O. ORAZ SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 17
2.1. Opis działalności firmy 17
2.2. System zarządzania zasobami ludzkimi w NORTH Sp. z o.o. 19
2.2.1. Proces rekrutacji 20
2.2.2. Szkolenia pracowników 23
2.2.3. Motywowanie 28
2.3. Znaczenie systemu komunikacji wewnętrznej 29
2.4. Czynniki efektywnego zarządzania potencjałem ludzkim 31

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 34
2.1 Cel badań 34
2.2 Problemy i hipotezy badawcze 35
2.3 Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4 Organizacja badań 40

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w systemie organów państwa

Wstęp 2

1. System organów państwowych w konstytucji RP. 4
1.1. Pojęcie organu i ich rodzaje. 4
1.2. Współczesna idea parlamentaryzmu w Polsce i na świecie. 6
1.3. Zasada trójpodziału władzy. Podział a jedność władzy w państwie. 10

2. Organizacja i zasady działania Sejmu RP. 16
2.1. Wpływ przekształceń ustrojowych na wizję władzy ustawodawczej. 16
2.2. Organy sejmu. 17
2.3. Kadencja, tryb działania. 23

3. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sejmu. 28
3.1. Funkcje sejmu (ustawodawcza, kontrolna, kreacyjna). 28
3.2. Akty normatywne wydawane przez sejm. 33

4. Współpraca między trzema władzami i współpraca z Senatem. 40
4.1. Relacje władza ustawodawcza a władza wykonawcza. 40
4.2. Relacje władza ustawodawcza a władza sądownicza. 46

Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis schematów i tabel 54

Ryzyko bankowe w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego 4
1.1. Pojęcie banku i jego działalność 4
1.2. Definicja ryzyka bankowego 7
1.3. Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 12

Rozdział II. Rodzaje ryzyka bankowego 24
2.1. Ryzyko płynności 24
2.2. Ryzyko kapitałowe 29
2.3. Ryzyko kredytowe 30
2.4. Ryzyko operacyjne 33
2.5. Ryzyko rynkowe 35
2.6. Ryzyko stopy procentowej 39
2.7. Ryzyko rozliczeniowe 41
2.8. Ryzyko prawne 41

Rozdział III. Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego 43
3.1. Limity koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań 43
3.2. Próg koncentracji kapitałowej 45
3.3. Całkowity wymóg kapitałowy 46
3.4. Współczynnik wypłacalności 47
3.5. Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków 49
3.6. Metoda wartości zagrożonej 53
3.7. Oceny agencji ratingowych 55

Rozdział IV. Regulacje wewnętrzne w zakresie ryzyka bankowego 61
4.1. Wewnętrzne limity zaangażowań 61
4.2. Ocena zdolności kredytowej 63
4.3. Zabezpieczenia prawne 69
4.4. Monitoring kredytowy 74

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków i tabel 84

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych ryzyk występujących w działalności bankowej, takich jak: ryzyko walutowe, stopy procentowej, ryzyko płynności finansowej, ryzyko kredytowe, kapitałowe, operacyjne, uważane za najistotniejsze a zarazem za najgroźniejsze wszystkich ryzyk, oraz zdefiniowanie metod ograniczających te ryzyka. Mowa będzie również o nadzorze bankowym w Polsce, jego roli oraz środkach stosowanych w celu minimalizowania ryzyka bankowego, bądź też zapobieganie powstałym skutkom.

Rozwój usług hotelarskich na przykładzie hoteli Orion i Royal Inn

Wstęp 2

Rozdział I. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 4
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania hoteli 5
1.2. Charakterystyka usług w sektorze hotelarskim, specyfika branży 8
1.3. Zarządzanie hotelami 24

Rozdział II. Rola i znaczenie analizy finansowej zarządzania hotelami. 35
2.1. Istota analizy finansowej 35
2.2. Cele, rodzaje i odbiór finansowej oraz jej znaczenie w hotelarstwie 42
2.3. Kondycja finansowa hoteli 52

Rozdział III. Działalność hotelarska jako rozwój usług hotelarskich na przykładzie hotelu Orion 58
3.1. Prezentacja hoteli ORION i ROYAL INN 58
3.2. Struktura organizacyjna hotelu Orion 64
3.3. Zatrudnienie 68
3.4. Charakterystyka klientów 72
3.5. Kondycja finansowa pionowa i pozioma strat i zysków 76

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis wykresów 87
Spis rysunków 88
Spis tabel 89