Miesięczne archiwum: Styczeń 2021

Sprawozdawczość finansowa towarzystw ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Wstęp 3

Rozdział I. PODSTAWY PRAWNE UBEZPIECZEŃ 4
1.1. Istota działalności ubezpieczeniowej i formy prawne 4
1.2. Źródła prawa ubezpieczeń gospodarczych, pośrednictwo ubezpieczeniowe 10
1.3. Zasady podejmowania działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń 15
1.4. Umowa ubezpieczenia 19

Rozdział II. FUNKCJE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 24
2.1. Funkcje finansowe ubezpieczeń gospodarczych 24
2.2. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych i struktura składki 27
2.3. Kalkulacja składki czystej w ubezpieczeniach krótkoterminowych 32
2.4. Zasady ustalania świadczeń 35

Rozdział III. SPECYFIKA PRZEDSIĘBIORSTWA UBEZPIECZENIOWEGO 38
3.1. Ochrona ubezpieczeniowa i działalność prewencyjna 40
3.2. Działalność finansowa zakładów ubezpieczeń 44
3.3. Cykl produkcyjny 46
3.4. Organizacja przedsiębiorstw ubezpieczeniowych na przykładzie TU Europa SA 48

Rozdział IV. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 59
4.1. Majątek przedsiębiorstwa 59
4.2. Źródła finansowania majątku 63
4.3. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 66
4.4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w gospodarce finansowej 80

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 92

Sposoby pozyskiwania środków finansowych

Wstęp 2
Cel i zakres pracy 4

Rozdział I. Charakterystyka sektora małych przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Sytuacja finansowa małych firm w Polsce 8
1.3. Formy organizacyjno-prawne 16
1.4. Rola małych przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 18
1.5. Wsparcie dla małych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej 21

Rozdział II. Zasady funkcjonowania małych przedsiębiorstw 25
2.1. Cele przedsiębiorstwa 25
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 32
2.3. Charakterystyka zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa 41

Rozdział III. Formy finansowania rozwoju małych i średnich firm 46
3.1. Fundusze venture capital 46
3.2. Fundusz Poręczeń Kredytowych BGK i Unii Europejskiej 49
3.3. Fundusze pomocowe dla małych przedsiębiorstw w Polsce 50
3.4. Private placement 53
3.5. Finansowanie poprzez fundusze inwestycyjne 54
3.6. Publiczny rynek kapitałowy 57

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 70
Spis rysunków 71

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy usługowej

pierwsze trzy rozdziały pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA ORAZ ZAKRES FUNKCJONALNY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 2
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 2
1.2. Planowanie zasobów ludzkich 4
1.3. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 6
1.4. Wynagradzanie pracowników 8
1.5. Ocenianie pracowników 11
1.6. Szkolenia 14

ROZDZIAŁ 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NORTH SP. Z O.O. ORAZ SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 17
2.1. Opis działalności firmy 17
2.2. System zarządzania zasobami ludzkimi w NORTH Sp. z o.o. 19
2.2.1. Proces rekrutacji 20
2.2.2. Szkolenia pracowników 23
2.2.3. Motywowanie 28
2.3. Znaczenie systemu komunikacji wewnętrznej 29
2.4. Czynniki efektywnego zarządzania potencjałem ludzkim 31

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 34
2.1 Cel badań 34
2.2 Problemy i hipotezy badawcze 35
2.3 Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4 Organizacja badań 40

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w systemie organów państwa

Wstęp 2

1. System organów państwowych w konstytucji RP. 4
1.1. Pojęcie organu i ich rodzaje. 4
1.2. Współczesna idea parlamentaryzmu w Polsce i na świecie. 6
1.3. Zasada trójpodziału władzy. Podział a jedność władzy w państwie. 10

2. Organizacja i zasady działania Sejmu RP. 16
2.1. Wpływ przekształceń ustrojowych na wizję władzy ustawodawczej. 16
2.2. Organy sejmu. 17
2.3. Kadencja, tryb działania. 23

3. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sejmu. 28
3.1. Funkcje sejmu (ustawodawcza, kontrolna, kreacyjna). 28
3.2. Akty normatywne wydawane przez sejm. 33

4. Współpraca między trzema władzami i współpraca z Senatem. 40
4.1. Relacje władza ustawodawcza a władza wykonawcza. 40
4.2. Relacje władza ustawodawcza a władza sądownicza. 46

Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis schematów i tabel 54

Ryzyko bankowe w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego 4
1.1. Pojęcie banku i jego działalność 4
1.2. Definicja ryzyka bankowego 7
1.3. Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 12

Rozdział II. Rodzaje ryzyka bankowego 24
2.1. Ryzyko płynności 24
2.2. Ryzyko kapitałowe 29
2.3. Ryzyko kredytowe 30
2.4. Ryzyko operacyjne 33
2.5. Ryzyko rynkowe 35
2.6. Ryzyko stopy procentowej 39
2.7. Ryzyko rozliczeniowe 41
2.8. Ryzyko prawne 41

Rozdział III. Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego 43
3.1. Limity koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań 43
3.2. Próg koncentracji kapitałowej 45
3.3. Całkowity wymóg kapitałowy 46
3.4. Współczynnik wypłacalności 47
3.5. Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków 49
3.6. Metoda wartości zagrożonej 53
3.7. Oceny agencji ratingowych 55

Rozdział IV. Regulacje wewnętrzne w zakresie ryzyka bankowego 61
4.1. Wewnętrzne limity zaangażowań 61
4.2. Ocena zdolności kredytowej 63
4.3. Zabezpieczenia prawne 69
4.4. Monitoring kredytowy 74

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków i tabel 84

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych ryzyk występujących w działalności bankowej, takich jak: ryzyko walutowe, stopy procentowej, ryzyko płynności finansowej, ryzyko kredytowe, kapitałowe, operacyjne, uważane za najistotniejsze a zarazem za najgroźniejsze wszystkich ryzyk, oraz zdefiniowanie metod ograniczających te ryzyka. Mowa będzie również o nadzorze bankowym w Polsce, jego roli oraz środkach stosowanych w celu minimalizowania ryzyka bankowego, bądź też zapobieganie powstałym skutkom.

Rozwój usług hotelarskich na przykładzie hoteli Orion i Royal Inn

Wstęp 2

Rozdział I. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 4
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania hoteli 5
1.2. Charakterystyka usług w sektorze hotelarskim, specyfika branży 8
1.3. Zarządzanie hotelami 24

Rozdział II. Rola i znaczenie analizy finansowej zarządzania hotelami. 35
2.1. Istota analizy finansowej 35
2.2. Cele, rodzaje i odbiór finansowej oraz jej znaczenie w hotelarstwie 42
2.3. Kondycja finansowa hoteli 52

Rozdział III. Działalność hotelarska jako rozwój usług hotelarskich na przykładzie hotelu Orion 58
3.1. Prezentacja hoteli ORION i ROYAL INN 58
3.2. Struktura organizacyjna hotelu Orion 64
3.3. Zatrudnienie 68
3.4. Charakterystyka klientów 72
3.5. Kondycja finansowa pionowa i pozioma strat i zysków 76

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis wykresów 87
Spis rysunków 88
Spis tabel 89

Rozwój centrów logistycznych

Wstęp 2

1. Podział obiektów logistycznych 3
1.1. Tradycyjne obiekty logistyczne 6
1.2. Nowoczesne obiekty logistyczne 9

2. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 16
2.1. Pojęcie centrum logistycznego 16
2.2. Cechy centrum logistycznego 16
2.3. Typy obsługi ładunków w krajowym systemie logistycznym 18
2.4. Regionalne centra logistyczne 21

Zakończenie 23
Bibliografia 25
Spis tabel i rysunków 27

Rynek kapitałowy w Polsce po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Funkcjonowanie rynku kapitałowego 5
1. Rynek kapitałowy 5
1.1. Podział rynku kapitałowego 5
1.2. Obrót publiczny i niepubliczny 7
1.3. Cechy rynku giełdowego 8
1.3.1. Kontrola ze strony Giełdy i Komisji PWiG 9
1.3.2. Ustalanie cen jako wynik gry sił popytu i sprzedaży 11
1.3.3. Dostępność uczestnictwa 11
2. Uczestnicy rynku kapitałowego 12
2.1. Inwestorzy indywidualni 12
2.2. Inwestorzy instytucjonalni 13
2.3. Fundusze inwestycyjne 16
2.3.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego 16
2.3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 18
2.3.3. Rozwój funduszy inwestycyjnych 20
2.4. Fundusze emerytalne 23
2.4.1. Istota funduszy emerytalnych 23
2.4.2. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 24
2.4.3. Finanse funduszy emerytalnych 24
3. Rola informacji na rynku kapitałowym 25

Rozdział II. Rola rynku kapitałowego w gospodarce polskiej 28
1. Funkcje rynku kapitałowego w gospodarce 28
2. Polski rynek kapitałowy- struktura obrotów 29
4. Rynek kapitałowy a gospodarka 36
5. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 38
6. Prywatyzacja polskich przedsiębiorstw 40

Rozdział III. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
1. Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 47
2. Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce 55
3. Rynek private equity/venture capital i jego rola w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw 62

Rozdział IV. Integracja wobec rynku kapitałowego w Polsce 64
1. Wpływ integracji na rozwój rynku kapitałowego i wzrost gospodarczy w Polsce 64
1.1. Inwestorzy zagraniczni na GPW 71
1.2. Krajowe spółki notowane na giełdach zagranicznych 75
1.3. Obniżenie kosztu pozyskiwanego kapitału 76
2. Korzyści z harmonizacji europejskiego rynku kapitałowego 77

Zakończenie 79

Bibliografia 82

Spis rysunków 86

Spis tabel 87

Strategia rozwoju małej firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rola strategii w działaniu firmy 4
1.1. Pojęcie i istota strategii 4
1.2. Miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.3. Procedura budowania strategii rozwoju 8
1.4. Rodzaje strategii 12
1.5. Nowe strategie wzrostu 16
1.6. Strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Strategia małego przedsiębiorstwa 22
2.1. Specyfikacja małej firmy 22
2.2. Zarządzanie małą firmą 27
2.3. Strategie małej firmy 33

Rozdział III. Strategia rozwoju malej firmy na podstawie Yureco Sp. z o.o. 43
3.1. Charakterystyka i profil działalności Yureco Sp. z o.o. 43
3.1.1. Historia 43
3.1.2. Oferta produktowa 44
3.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 48
3.1.4. Klienci 51
3.2. Analiza otoczenia 52
3.3. Strategia rozwoju Yureco Sp. z o.o. 54
3.3.1. Plany rozwojowe 54
3.3.2. Zmiany w ofercie produktowej 57
3.3.3. Współpraca z klientami 57
3.3.4. Podsumowanie 58

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 64
Spis rysunków 65

Stereotyp Niemca obecny w świadomości mieszkańców Kołobrzegu

Wstęp 3

Rozdział I. Procesy stereotypizacji w stosunkach narodowych. 4
1.1. Istota stereotypów 4
1.2. Funkcje stereotypów w formułowaniu tożsamości narodowej 5
1.3. Treści stereotypów Polaków i sąsiednich narodów 9
1.4. Emocjonalne treści stereotypów sąsiednich narodów 13
1.4.1. Poczucie krzywd historycznych wyrządzanych Polakom przez sąsiednie narody 13
1.4.2. Sympatie i antypatie Polaków do sąsiednich narodów 15
1.4.3. Dystans społeczny Polaków wobec sąsiednich narodów 17

Rozdział II. Stereotyp Niemca. Stosunki polsko-niemieckie. 24
2.1. Wzajemne wizerunki w oczach obu narodów 24
2.2. Niemiec do XIX wieku 28
2.3. Wizerunek Niemca w latach 1914-1945 29
2.4. Stereotyp Polaka do XIX wieku 29
2.5. Wzajemne wizerunki Niemców i Polaków po drugiej wojnie światowej 37
2.6. Wizerunek Niemca i Polaka w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej 38

Rozdział III. Stereotyp Niemca obecny w świadomości mieszkańców Kołobrzegu – metodologia i wyniki badań własnych. 43
3.1. Metodologia badań własnych 43
3.1.1. Cel i przedmiot badań 43
3.1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 43
3.1.3. Hipotezy badawcze 45
3.1.4. Dobór próby badawczej – charakterystyka badanych 45
3.2. Wyniki badań własnych 47
3.2.1. Niemiec w oczach mieszkańców Kołobrzegu 47
3.2.2. Przyczyny stereotypizacji 53
3.2.3. Formy i zakres stereotypizacji 54
3.2.4. Próby unikania stereotypizacji 56
3.3. Szanse na zażegnanie procesów stereotypizacji 56

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 66

Spis wykresów 67

Aneks 68