Archiwum miesiąca: grudzień 2020

Relacje między zachowaniem a sukcesem w nauce edukacji plastycznej uczniów klasy III

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. NAUCZYCIEL I JEGO ROLA W PROCESIE EDUKACJI 4
1.1. Edukacja – zakres pojęciowy 4
1.2. Cele kształcenia 10
1.3. Istota edukacji plastycznej 21
1.4. Rola nauczyciela 23

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 29
2.3. Metody i techniki badań 33
2.4. Organizacja badań 34
2.5. Charakterystyka próby badawczej 35

ROZDZIAŁ III. RELACJE MIĘDZY ZACHOWANIEM A SUKCESEM ZACHODZĄCE W NAUCE EDUKACJI PLASTYCZNEJ UCZNIÓW KLASY III W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 37
4.1. Analiza wyników badań 37
4.2. Wnioski 43
ZAŁĄCZNIK NR 1 45

ZAKOŃCZENIE 48

BIBLIOGRAFIA 50

SPIS TABEL 53

Rola ceł w polskim handlu zagranicznym

Wstęp 3

Rozdział I. Cło – charakterystyka ogólna 5
1.1. Geneza i rozwój ceł 5
1.2. Pojęcie i rozwój ceł 11
1.3. Klasyfikacja ceł 19

Rozdział II. Regulacje ceł w prawie polskim na tle europejskich procesów integracyjnych 24
2.1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 24
2.2. Unia celna 25
2.3. Wspólna polityka handlowa i finansowa 31
2.4. Prawo celne obowiązujące w Polsce 34
2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej 38

Rozdział III. Procedury celne 42
3.1. Pojęcie i rodzaje przeznaczeń celnych 42
3.2. Skład celny 45
3.3. Procesy uszlachetniania czynnego i biernego 51
3.4. Odprawa czasowa 54
3.5. Wywóz 55
3.6. Tranzyt 57

Rozdział IV. Wprowadzenie towarów na polski obszar celny 60
4.1. Zwolnienie celne 60
4.2. Dług celny 65
4.3. Właściwości organów celnych 69
4.4. Postępowanie w sprawach celnych 73

Rozdział V. Znaczenie cła w Polsce w okresie integracji ze strukturami europejskimi 79
5.1. Rola cła w budżecie państwa 79
5.2. Ochrona rynku wewnętrznego i rodzimych producentów 83

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis rysunków 96

Rola współczesnej rodziny w zaspokajaniu potrzeb dziecka

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota rodziny 4
1.1. Rodzina – zakres pojęcia 4
1.2. Funkcje rodziny 6
1.3. Dziecko a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój 11
1.3.1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości jednostki 11
1.3.2. Założenia wyjściowe badań nad rodziną 12
1.3.3. Paradygmat teoretyczny badań nad związkiem między rodziną, jej funkcjonowaniem i rozwojem a jednostką i jej rozwojem indywidualnym 15
1.3.4. Rozwój psychiczny jednostki w rodzinie 17
1.3.5. Doświadczenie i jego rola w procesach rozwoju psychicznego jednostki 18
1.3.6. Stosunki międzyosobowe, społeczne role rodzinne i pozycje zajmowane w rodzinie a rozwój jednostki 22

Rozdział II. Znaczenie i zaspokajanie potrzeb dziecka 25
2.1. Istota dziecięcych potrzeb 25
2.2. Dorosły sposób myślenia o dzieciach 28
2.3. Rozwój przywiązania w rodzinie 29
2.3.1. Istota i funkcje przywiązania 29
2.3.2. Droga rozwoju 36
2.3.3. Przywiązanie bezpieczne i pozabezpieczne 38
2.4. Zaspokajanie potrzeb dziecka w rodzinie 45

Rozdział III. Metodologia badań własnych 47
3.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 47
3.2. Przedmiot i cel badan 50
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.4. Zmienne i ich wskaźniki 57
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 58
3.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 61

Rozdział IV. Wyniki badań i ich omówienie 65

Rozdział V. Podsumowanie i wnioski końcowe 77
5.1. Analiza wyników badań 77
5.2. Wnioski 83

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 91
Spis rysunków 92
Spis schematów 94
Aneks 95

Rola rodziny w socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 4

Rozdział I. Socjalizacja a rodzina– istota i zakres znaczeniowy pojęć 6
1.1. Socjalizacja – zagadnienia terminologiczne 6
1.2. Rodzina – koncepcje definicyjne 14
1.2.1. Rodzina i jej podstawowe funkcje 14
1.2.2. Rodzina współczesna; ważniejsze cechy i kierunki zmian 23
1.2.3. Zagadnienia socjalizacji w rodzinie 27

Rozdział II. Wiek przedszkolny jako ważny etap socjalizacji dziecka w rodzinie 36
2.1. Charakterystyka wieku przedszkolnego 36
2.2. Społeczna sytuacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 44
2.3. Poznawanie siebie i otoczenia 47
2.4. Sytuacja wychowawcza dziecka 51
2.4.1. Środowisko domowe 51
2.4.2. Styl wychowania 52
2.4.3. Struktura rodziny 53
2.4.4. Rodzeństwo 55

Rozdział III. Metodologia badań własnych 57
3.1. Przedmiot i cel badań 57
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody i techniki badań 60
3.4. Dobór grupy badanej 61
3.5. Organizacja i przebieg badań 63

Rozdział IV. Rola rodziny w socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym – wyniki badań własnych 65
4.1. Wyniki badań 65
4.2. Miejsce i rola rodziny w życiu przedszkolaka 73
4.2.1. Obszary zmian rozwojowych 73
4.2.2. Zmiany w sferze poznawczej 74
4.2.3. Zmiany w sferze emocjonalnej a początki refleksji i utrata dziecięcej spontaniczności 75
4.2.4. Uczenie się ról 76
4.3. Podsumowanie i ocena wyników badań własnych 78
4.4. Wnioski i postulaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 80

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93
Załącznik 94

Rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje ubóstwa 4
1.2. Podejścia do problemu ubóstwa 9
1.3. Przyczyny ubóstwa 11
1.4. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 19

Rozdział 2. Sposoby pomiaru ubóstwa 24
2.1. Określenie granicy ubóstwa 24
2.2. Badanie skali, zasięgu i głębokości ubóstwa 32
2.3. Wybrane mierniki poziomu życia ludności 37

Rozdział 3. Organizacje pozarządowe – podstawowe zagadnienia 45
3.1. Istota organizacji pożytku publicznego 45
3.1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 45
3.1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 50
3.2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 56
3.3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych 61

Rozdział 4. Działalność wybranych instytucji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem ubóstwa w Polsce 65

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 96

Rola kobiet w islamie

Wstęp 3

Rozdział I. Istota stereotypów i uprzedzeń społecznych 5
1.1. Stereotyp – zakres znaczeniowy i wieloznaczność pojęcia 5
1.2. Stereotyp i pojęcia pokrewne 9
1.3. Procesy stereotypizacji i ich źródła 11
1.4. Stereotyp a dyskryminacja 13

Rozdział II. Wiedza potoczna o Islamie 27
2.1. Percepcja wybranych narodów świata muzułmańskiego 27
2.2. Stereotypy życia rodzinnego 30
2.3. Granice a tolerancja 32
2.4. Islam a Europa 37
2.5. Chrześcijaństwo a prawa kobiet 45
2.6. Prawa kobiet w Unii Europejskiej 49

Rozdział III. Koncepcja badawcza i metodologia badań własnych 52
3.1. Cel i przedmiot badań 52
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 57
3.3. Metody i techniki badań 61
3.4. Dobór badanych i przebieg badań 66
3.5. Konstrukcja badania własnego 68

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 70
4.1. Wyniki badań 70
4.1.1. Stereotyp o kobietach islamu w oczach Polaków 79
4.1.2. Porównanie poglądów kobiet na „sprawę kobiet islamskich” 84
4.2. Podsumowanie i wnioski 85

Zakończenie 88

Bibliografia 90

Spis tabel 96

Spis fotografii 97

Spis wykresów 98

Załącznik 1 99

Rola informacyjna rachunku przepływów pieniężnych

Wstęp 2

Rozdział I. Rola pieniądza w działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Pieniądz w obrocie gospodarczym 4
1.2. Płynność finansowa przedsiębiorstwa 10
1.3. Informacje sprawozdawcze o zdolności płatniczej przedsiębiorstwa 16

Rozdział II. Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych 20
2.1. Rodzaje działalności w przedsiębiorstwie 20
2.2. Wersje sporządzenia rachunków z przepływów pieniężnych 28
2.3. Podstawowe mierniki oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 32

Rozdział III. Ocena gospodarowania środkami pieniężnymi Vistula & Wólczanka S.A. 40
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 40
3.2. Analiza płynności finansowej w latach 2004-2006 48
3.3. Ocena płynności finansowej 56

Zakończenie 58
Literatura 60
Spis tabel i rysunków 62

Rola audytora w badaniu wiarygodności sprawozdania finansowego na przykładzie spółki Żywiec S. A.

Wstęp 3

Rozdział I. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie i postawa podejmowania decyzji 6
1.1. Sprawozdanie finansowe jako podstawa podejmowania decyzji 6
1.2. Potrzeba, cel i użytkownicy sprawozdania finansowego 11
1.3. Składniki sprawozdania finansowego jednostki 14
1.3.1. Bilans 15
1.3.2. Rachunek zysków i strat 17
1.3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 20
1.3.4. Informacja dodatkowa 23
1.3.5. Sprawozdanie z działalności jednostki 25
1.3.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym 25

Rozdział II. Rola i znaczenie biegłego rewidenta 28
2.1. Podstawy prawne działania biegłego rewidenta i wymagania kwalifikacyjne 28
2.2. Początki zawodu biegłego rewidenta 30
2.3. Organizacja zawodu i samorząd biegłych rewidentów 31
2.3.1. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i jej zadania 31
2.3.2. Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 33
2.4. Przedmiot i przebieg badania sprawozdania finansowego 36
2.5. Dokumentacja z badania sprawozdań finansowych 38
2.5.1. Opinia 39
2.5.2. Raport 40
2.5.3. Sprawozdanie dla zarządu 42
2.6. Metody, procedury i techniki etyki zawodowej 43
2.7 Podstawowe zasady etyki zawodowej 44
2.7.1. Niezależność 44
2.7.2. Odpowiedzialność 47
2.7.3. Pozostałe zasady etyki zawodowej 47
2.8. Polski kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów 49

Rozdział III. Charakterystyka badanej Spółki Żywiec S. A. 50
3.1. Geneza powstania przedsiębiorstwa 50
3.2. Przedmiot działania 52
3.3. Stosowane technologie 55
3.4. Charakterystyka zatrudnienia w przedsiębiorstwie 57

Rozdział IV. Badanie ze sprawozdania finansowego na przykładzie Spółki Żywiec S. A. 71
4.1. Badanie struktury i dynamiki aktywów bilansu Grupy Kapitałowej Żywiec S. A. 72
4.2. Badanie struktury i dynamiki pasywów bilansu Grupy Kapitałowej Żywiec S. A. 77
4.3. Badanie wartości zysków przedsiębiorstwa oraz wyniku finansowego Spółki Żywiec 82
4.4. Badanie wskaźników 87

Załączniki 94
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków tabel i wykresów 100

Rodzina polska jako przedmiot zainteresowania państwa i Unii Europejskiej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. RODZINA JAKO GRUPA SPOŁECZNA 5
1. Próby zdefiniowania pojęcia rodziny 5
2. Geneza rodziny jako podstawowej komórki społecznej 10
3. Typy rodzin 13

ROZDZIAŁ 2. FUNKCJE I ROLA RODZINY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 20
1. Funkcja socjalizacyjna 20
2. Funkcja prokreacyjna 25
3. Psychospołeczna funkcja rodziny 30

ROZDZIAŁ 3. PAŃSTWO POLSKIE WOBEC RODZINY 33
1. Polityka socjalna państwa wobec rodziny 33
2. Rodzina a instytucje wychowawcze 40

ROZDZIAŁ 4. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 48
1. Przemoc w rodzinie 48
2. Mobbing w rodzinie 49
3. Narkomania w rodzinie 51
4. Alkoholizm w rodzinie 53
5. Rozwody i separacje w rodzinie 54
6. Bezrobocie jako główny problem rodziny współczesnej 57
6.1. Przyczyny i konsekwencje społeczne bezrobocia dla polskich rodzin 57
6.2. Działania rządu w walce z bezrobociem 58
7. Próby przeciwdziałania państwa polskiego wobec patologii w rodzinie 59

ROZDZIAŁ V. UNIA EUROPEJSKA WOBEC RODZINY 62
1. Unia Europejska a rodzina 62
2. Wspólnotowa polityka społeczna 68
3. Wpływ procesów industrializacji i indywidualizacji na rodzinę w kulturze euroamerykańskiej 69
4. Rodzina współczesna w Unii Europejskiej 73

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 84
SPIS TREŚCI 85

Republika Federalna Niemiec jako jedna z wiodących gospodarek świata

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny aktywnego uczestnictwa RFN w tworzeniu integracji europejskiej w latach 50. XX wieku 4
1.1 Pierwsze koncepcje i inicjatywy integracyjne w Europie po II wojnie światowej 4
1.2 Rola RFN w integracji politycznej i gospodarczej w latach 50-tych 18
1.3 Innowacyjność i przewaga konkurencyjna gospodarki niemieckiej 24

Rozdział II. Rola RFN w handlu światowym 33
2.1. Wielkość i dynamika wymiany handlowej Niemiec 33
2.2. Struktura towarowa handlu Niemiec ze światem 44
2.3. Niemcy na rynku usług 49

Rozdział III. Niemcy jako inwestor poza swoim krajem i jako kraj napływu zagranicznego kapitału 53
3.1 Rozwój inwestycji zagranicznych Niemiec (dynamika) 53
3.2 Analiza struktury inwestycji RFN (w jakich kierunkach) 65
3.3 Główne obszary inwestowania Niemiec (od II wojny światowej) 75

Zakończenie 84

Bibliografia 88

Spis tabel 92

Spis wykresów 93

Spis rysunków 94