Archiwum miesiąca: listopad 2020

Reklama w działalności firmy Coca-Cola

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 6
1.1. Istota i definicja marketingu 6
1.2. Struktura marketingu 10
1.3. Promocja i jej instrumenty 18

ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE FIRMY COCA-COLA 27
2.1. Historia i znak towarowy firmy 27
2.2. Misja, wizja i cele firmy 30
2.3. Struktura i organizacja firmy 34
2.4. Produkty firmy Coca-Cola i ich funkcjonowanie na rynku 38

ROZDZIAŁ III. KAMPANIA REKLAMOWA „PIŁKA ZBLIŻA PODAJ DALEJ” FIRMY COCA-COLA 46
3.1. Istota i miejsce reklamy w firmie Coca Cola 46
3.2. Przygotowanie kampanii reklamowej „Piłka zbliża podaj dalej” w firmie Coca Cola 48
3.3. Realizacja kampanii reklamowej „Piłka zbliża podaj dalej” w firmie Coca Cola 50
3.4. Wpływ kampanii reklamowej na konkurencyjność 51

ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI 53

WYKAZ LITERATURY 56

WYKAZ RYSUNKÓW 58

WYKAZ TABEL 58

Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Reklama jako element strategii marketingowej 4
1.1. Reklama częścią marketingu 4
1.2. Reklama jako forma komunikacji 7
1.3. Komunikat reklamowy 10
1.3.1. Cele komunikacyjne 10
1.3.2. Percepcja komunikatu reklamowego 13
1.3.3. Obraz produktu 16
1.4. Kampania reklamowa – aspekt komunikacyjny 19

Rozdział II. Charakterystyka instrumentów komunikacji marketingowej 25
2.1. Podział instrumentów komunikacji 25
2.1.1. Public relations 29
2.1.2. Ambient 33
2.1.3. Product placement 34
2.2. Opracowanie strategii komunikacji 35
2.3. Rodzaje kampanii promocyjnych i koordynacja działań 37
2.4. Globalizacja komunikacji 39
2.5. Efektywność komunikacji 41

Rozdział III. Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A. 44
3.1. Charakterystyka Millennium Bank S.A. 44
3.1.1. Historia 44
3.1.2. Oferta produktowa 45
3.1.3. Strategia marketingowa 47
3.2. Kampania reklamowa produktów Millennium Bank S.A. 49
3.2.1. Cele kampanii reklamowej 49
3.2.2. Wysokość budżetu na kampanię reklamową 50
3.2.3. Charakter reklam 51
3.2.4. Nośniki przekazu reklamowego 56
3.2.5. Efektywność przekazu reklamowego 58
3.3. Podsumowanie i wnioski 60

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 67

Realizacja funkcji personalnej na przykładzie małej firmy rodzinnej

Wstęp 3

Rozdział I. Polityka personalna w ujęciu teoretycznym 5
1. Definicja i istota funkcji personalnej 5
2. Ewolucja funkcji personalnej 9
3. Modele polityki personalnej 13
4. Uwarunkowania polityki kadrowej 19

Rozdział II. Etapy zarządzania personelem w przedsiębiorstwie 26
1. Planowanie kadr i strategia personalna 26
2. Pracownik firmy – pozycja faktyczna i moralno prawna 28
3. Źródła naboru personelu – nabór zewnętrzny i wewnętrzny 29
4. Etapy rekrutacji i selekcji 31
5. Motywacja oraz metody oceny i wynagradzania pracowników 34
6. Doskonalenie i rozwój 39
7. Stanowiska kierownicze w małej firmie rodzinnej 44

Rozdział III. Założenia i metody badawcze 47
1. Teren badań 47
2. Cel badań 49
3. Problem badawczy i narzędzia badawcze 50
4. Hipoteza badawcza 52
5. Metody i narzędzia badawcze 53
6. Charakterystyka badanych osób oraz prezentacja wyników badań 55

Rozdział IV. Realizacja funkcji personalnej w DH XXX s.j. 70
1. Polityka personalna firmy 70
2. Znaczenie zasobów ludzkich w firmie 74
3. Efekty wdrożenia w firmie strategii personalnej 76
4. Propozycje usprawnień działania systemu funkcji personalnej 79

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel 91
Spis rysunków 92
Spis wykresów 93
Aneks 94

Przemoc i agresja w klubach nocnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PRZEMOCY I AGRESJI 4
1.1. Pojęcie agresji 4
1.2. Pojęcie przemocy 7
1.3. Różnice między agresją a przemocą 9
1.4. Typy i objawy przemocy 11

ROZDZIAŁ II. PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE PRZEMOCY 21
2.1. Teorie kulturowo-społeczne powstawania przemocy 21
2.2. Przyczyny przemocy 30
2.3. Konsekwencje przemocy 32

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 36
3.1. Przedmiot i cel badań 36
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 37
3.3. Metody i techniki badań 43
3.4. Charakterystyka próby badawczej 46

ROZDZIAŁ IV. PRZYCZYNY I FORMY PRZEMOCY W KLUBACH NOCNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 48
4.1. Analiza wyników badań 48
4.2. Wnioski 58

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS RYSUNKÓW 67
ANEKS 69

Rekrutacja i selekcja jako element strategii personalnej

Wstęp 2

Rozdział 1. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 4
1.1. Klasyfikacja form rekrutacji 4
1.2. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej 8
1.3. Dobór wewnętrzny pracowników 13
1.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering, Assessment Center 19

Rozdział 2. Przygotowanie procesu rekrutacji 26
2.1. Przebieg procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych 26
2.2. Diagnoza potrzeb personalnych 32
2.3. Opis stanowiska 36
2.4. Profil kandydata 42

Rozdział 3. Rekrutacja pracowników w Orange Polska S.A. 51
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 51
3.2. Metody i analiza procesu rekrutacji 55
3.3. Zasady selekcji po procesie rekrutacji w badanej organizacji 57
3.4. Efekty rekrutacji po selekcji pracowników 66

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis rysunków 77
Spis tabel 78

Program PHARE – zasady i realizacja w warunkach polskich

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 4
1.1. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 4
1.2. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 7
1.3. Rola funduszy europejskich w finansowaniu działalności przedsiębiorstw 20

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE PROGRAMU PHARE W FUNDUSZACH PRZEDAKCESYJNYCH 24
2.1. Rodzaje funduszy przedakcesyjnych 24
2.2. Znaczenie programu PHARE 36
2.3. Zarządzanie programem PHARE w Polsce 41
2.4. Ewolucja programu PHARE w Polsce 42

ROZDZIAŁ III. REALIZACJA PHARE W POLSCE 46
3.1. Geneza Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych 46
3.2. Cele Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych 47
3.3. Realizacja działań w zakresie programu PHARE 47
3.3.1. Dotacje na usługi doradcze 47
3.3.2. Dotacje na inwestycje 47
3.3.3. Dotacje na wspieranie przedsiębiorczości w Polsce 50

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL 74

SPIS SCHEMATÓW 75

Problematyka oddziaływania telewizji na rodzinę

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i struktura rodziny 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Funkcje rodziny 7
1.3. Rodzaje rodzin 10
1.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny 15
1.5. Rodzina współcześnie 21
1.6. Medialny obraz współczesnej rodziny 23
1.7. Czynniki wpływające na obraz współczesnej rodziny 26
1.7.1. Czynniki ekonomiczne 26
1.7.2. Czynniki społeczne 29

Rozdział II. Telewizja- zakres pojęciowy 32
2.1. Pojęcie i język telewizji 32
2.2. Aspekt pedagogiczny problematyki telewizji 40
2.3. Wpływ mass mediów na kształtowanie postaw 44

Rozdział III. Metodologia badań własnych 52
3.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 52
3.2. Przedmiot i cel badań 54
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.4. Zmienne i ich wskaźniki 60
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 62
3.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 65
Rozdział IV. Wyniki badań i ich omówienie 68

Wnioski 78
Bibliografia 82
Spis rysunków 87
Aneks 88

Problem działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej w Polsce i UE 4
1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, omówienie zagadnień i najważniejszych pojęć 4
2. Akty prawne, które powinien znać przedsiębiorca 12
3. Kto może kontrolować przedsiębiorcę 17
4. Jak założyć własną firmę w innym kraju Unii Europejskiej? 18
5. Podatki 20
6. Ubezpieczenie Społeczne 24

Rozdział II. Wyznaczniki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i UE 26
1. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa 26
2. Problem podatków w Polsce 31
3. Formy opodatkowania 34
4. Pomoc ze strony państwa 38

Rozdział III. Uwarunkowania i możliwości założenia własnej firmy w Polsce i UE 47
1. Za i przeciw – czy założyć własną firmę? 47
2. Podstawowe kroki w celu założenia przedsiębiorstwa 51
3. Jak zbudować prawidłowy biznes plan swojej firmy? 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Załącznik 66

Prawo wyborcze w jednostkach samorządu terytorialnego w III RP

Wstęp 3

Rozdział I. Samorząd terytorialny 4
1. Historia samorządu terytorialnego 4
2. Struktura samorządu terytorialnego 12
3. Zadania samorządu terytorialnego 17

Rozdział II. Prawo wyborcze w samorządach terytorialnych 24
1. Przeobrażenia administracji terytorialnej w latach 1950 – 1989 24
2. Sprawowanie władzy samorządowej 33
3. Wybory 34
3.1.1. Wybory organów stanowiących 36
3.1.2. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 39
4. Referendum 40
5. Partie, kampanie, sposoby przeliczania głosów, manipulacje przy ustalaniu granic terenowych jako elementy marketingu politycznego 42

Rozdział III. Wybory do samorządu terytorialnego w 2006 roku 51
1. Przebieg i wyniki wyborów do samorządu terytorialnego w 2006 roku 51
2. Wybory samorządowe w woj. pomorskim 56

Zakończenie 59

Bibliografia 60

Spis tabel i fotografii 63

Pracownicze Programy Emerytalne na przykładzie BOT Elektrownia Turów S.A.

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 8
1.1. Reformy ubezpieczeń społecznych 8
1.2. PPE jako element ubezpieczeń społecznych 22

ROZDZIAŁ 2. PPE W SYSTEMIE EMERYTALNYM 31
2.1. Definicja PPE 31
2.2. Formy PPE 32
2.3. Zasady działania PPE 33
2.4. Tworzenie i rejestracja PPE 34
2.5.Prawa uczestnika i obowiązki pracodawcy 34
2.5.1. Obszary porównawcze w ofercie grupowych ubezpieczeń pracowniczych 34
2.5.2. Efektywność ekonomiczna proponowanych rozwiązań dla klienta 42
2.6. Sprawowanie nadzoru nad PPE 44

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA BOT ELEKTROWNIA TURÓW S.A. 46
3.1. Układ zbiorowy 46
3.2. PPE PZU S.A. 52

ROZDZIAŁ 4. Przyszłe świadczenia emerytalne PPE – symulacja: korzyści, ryzyko 56
4.1. Analiza obszaru porównawczego 56
4.2. Wnioski z porównania 57
4.3. Propozycje zmian i udoskonalenia funkcjonowania PPE 60

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS WYKRESÓW 69
SPIS SCHEMATÓW 70
SPIS TABEL 72