Archiwum miesiąca: listopad 2020

Reklama w Internecie z uwzględnieniem rynku nieruchomości

Wstęp 4

Rozdział I. Reklama w komunikacji marketingowej 6
1.1. Pojęcie reklamy 6
1.2. Rodzaje, cele reklamy 9
1.3. Reklama tradycyjna – wady i zalety 16
1.3.1 Media, środki i nośniki reklamy 16
1.3.2 Reklama telewizyjna 17
1.3.3 Reklama radiowa 18
1.3.4 Reklama prasowa 20
1.3.5 Reklama zewnętrzna 24
1.3.6 Inne środki reklamy 25
1.4. Reklama Internetowa 27

Rozdział II. Internet 31
2.1. Co to jest Internet? 34
2.2. Rodzaje nośników reklamy Internetowej 37
2.3. Firmowa strona WWW 39
2.4. Banery i przyciski reklamowe 41
2.5. Techniki multimedialne 42
2.6. Inne formy reklamy 43
2.7. Poczta elektroniczna 44
2.8. Grupy dyskusyjne 46

Rozdział III. Specyfikacja rynku nieruchomości 47
3.1. Co to jest nieruchomość? 47
3.2. Rodzaje nieruchomości i cechy 50
3.3. Rynek nieruchomości 58
3.4. Reklama nieruchomości w Internecie 60

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis fotografii 69

Reklama jako element marketingu

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 4
1.1. Istota i definicje marketingu 4
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 10
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 20

ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA REKLAMY 25
2.1. Funkcje reklamy 25
2.2. Formy reklamy 30
2.3. Uwarunkowania prawne reklamy 33

ROZDZIAŁ III. REKLAMA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY NIKE 45
3.1. Reklama w Internecie 45
3.2. Reklama zewnętrzna 48
3.3. Reklama medialna 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65

Realizacja zadań publicznych na przykładzie fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”

Wstęp 3

Rozdział 1. SYSTEM PODMIOTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 6
1.1. Pojecie administracji 6
1.2. Organy administracji publicznej 9
1.2.1. Klasyfikacja organów 11
1.2.2. Działania organów 12
1.3. Inne podmioty administracji publicznej 17
1.4. Podmioty niepubliczne 19
1.5. Zasady współpracy i prawne formy współdziałania organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 25
1.6. Czym jest wolontariat? 28

Rozdział 2. FUNDACJA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 31
2.1. Pojęcie działalności pożytku publicznego 31
2.2. Organizacja pożytku publicznego 37
2.3. Cele i zakres działalności fundacji 47

Rozdział 3. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FUNDACJI ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO” 52
3.1 Cele statutowe fundacji 52
3.2 Wolontariusze i pracownicy fundacji 54
3.3 Warsztaty terapii artystycznej 56
3.4 Festiwal zaczarowanej piosenki 57
3.5 Albertiana – ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych 58
3.6 Źródło finansowania fundacji 59

Zakończenie 62
Bibliografia 66
Spis fotografii 69
Spis rysunków 70
Spis tabel 71
Załącznik 72

Przewodzenie jako środek kontrolowania ludzi

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

objętość: 30 stron; 44 przypisy

Rozdział I. Przewodzenie jako środek kontrolowania ludzi 3
1.1. Wywieranie nacisku 3
1.1.1. Relacje między przywódcą a jego zwolennikami 3
1.1.2. Wpływ jednostki na grupę 7
1.2. Zdolności manipulacyjne przy pełnieniu ról przywódczych 11
1.3. Przywódca polityczny w systemie demokratycznym 20
1.4. Przywódca polityczny w systemie totalitarnym 24
1.5. Problem autorytaryzmu jako jeden z przejawów rządów jednostki nad społeczeństwem 27

Promocja usług hotelarskich na przykładzie Hotelu Gołębiewski

Wstęp 2

Rozdział 1. Promocja jako element marketingu 4
1.1. Istota i cele promocji 4
1.2. Narzędzia promocji 6
1.3. Uwarunkowania skuteczności i efektywności promocji 19

Rozdział 2. Promocja usług hotelarskich 26
2.1. Charakterystyka hotelarstwa 26
2.2. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 32
2.3. Instrumenty i środki promocji usług hotelarskich 42

Rozdział 3. Hotel Gołębiewski – charakterystyka 49
3.1. Historia i struktura organizacyjna 49
3.2. Przedmiot działania, oferta rynkowa 51
3.3. Hotel Gołębiewski na tle konkurencji 54

Rozdział 4. Promocja usług hotelarskich hotelu Gołębiewski 59
4.3. Pozostałe środki promocji wykorzystywane przez hotel 59
4.2. Metody reklamy stosowane przez hotel 62
4.4. Strategie hotelu w stosunku do różnych grup klientów 68

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 78
Spis tabel 79
Spis wykresów 80
Aneks 81

Projekt strategii promocyjnej wybranego przedsiębiorstwa branży rozrywkowej

Wstęp

  1. Charakterystyka marketingu

1.2. Pojęcie strategii marketingowej

1.2.1. Wybór strategii marketingowej

1.2.2. Charakterystyka marketingu – mix oraz stosowane strategie

  1. Promocja marketingowa

2.1. Cele i funkcje promocji

  1. Kompozycja promotion – mix

3.1. Reklama

3.2. Promocja sprzedaży

3.3. Marketing bezpośredni

3.4. Sprzedaż osobista

3.5. Public relations

3.6. Sponsoring

  1. Projektowanie programu promocyjnego

4.1. Określenie odbiorców promocji

4.2.Sformułowanie celów promocji

4.3. Projektowanie przekazu i określanie konstansów

4.4. Wybór kanałów promocji

4.5. Wyznaczanie budżetu promocji

4.6. Określenie kompozycji promotion – mix

4.7. Ocena skutków promocji

  1. Charakterystyka przedsiębiorstwa AL. STARS PAINTBALL

5.1. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

5.2. Projekt strategii promocji przedsiębiorstwa AL. STARS PAINTBALL

5.3. Wnioski

Bibliografia

Problematyka uchodźców w krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Uchodźstwo i jego przyczyny 4
1.1. Pojęcie uchodźstwa 4
1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa 8
1.3. Przyczyny uchodźstwa we współczesnym świecie 9
1.4. Ewolucja instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną uchodźców 18

Rozdział II. Regulacje prawne Unii Europejskiej 22
2.1. Konwencja Dublińska 22
2.2. Porozumienie z Schengen 24
2.3. Pozostałe akty prawne 25
2.4. Dokumenty Rady Europy 31
2.4.1. Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 31
2.4.2. Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 32
2.4.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 33

Rozdział III. Przykładowe rozwiązania problemu uchodźstwa na poziomie regionalnym 36
3.1. Próby rozwiązania problemu w Unii Europejskiej 36
3.2. Współpraca na forum Rady Europy 41
3.3. Rozwiązania wybranych krajów Unii Europejskiej 45

Zakończenie 56
Spis tabel 58
Bibliografia 59

Problem stresu w pracy zawodowej kierowników

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie stresu i jego rodzaje

1.1. Istota stresu

1.2. Początki badań nad stresem

1.3. Pojęcie stresu w psychologii

1.4. Rodzaje stresu

1.3. Obszary stresogenne w procesie pełnienia funkcji kierowniczej

Rozdział II. Skutki działania stresu

2.1. Reakcje stresowe i ich następstwa

2.2. Odporność i podatność na stres

2.3. Stres praca zawodowa

2.3.1. Samoocena

2.3.2. Wypalenie zawodowe

2.3.3. Istota motywacji w pracy

2.3.4. Satysfakcja z pracy

Rozdział III. Stres w pracy zawodowej kierowników

3.1. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie

3.2. Funkcje zarządzania

3.3. Rodzaje kierowników i ich role

3.4. Style i kultura kierowania

3.5. Kultura organizacyjna a stres w pracy kierownika

Rozdział IV. Sposoby radzenia sobie ze stresem przez kierowników

4.1. Rola atmosfery i organizacji pracy

4.1.1. Wypalenie zawodowe

4.1.2. Spadek zaangażowania pracowników do pracy

4.1.3. Konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych

4.2. Odciążenie za sprawą wspólnie podejmowanych działań

4.3. Odciążenie dzięki pomyślnej komunikacji

4.4. Korzystanie z technik redukcji stresu

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa Opoczno S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Pojecie, klasyfikacja i ewidencja kosztów 4
1. Definicja kosztów 4
2. Kierunki klasyfikacji kosztów 8
3. Wybrane przekroje klasyfikacyjne kosztów 12
3.1. Koszty w układzie rodzajowym 12
3.2. Koszty według typów działalności 14
3.3. Koszty w układzie funkcjonalnym 16
3.4. Koszty w układzie kalkulacyjnym 17
4. Ewidencja kosztów 19

Rozdział II. Znaczenie rachunku zysków i strat w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 24
1.Struktura i części składowe sprawozdawczości finansowej według założeń koncepcyjnych 24
2. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat 29
3. Uznawanie kosztów 32
4. Metodyka sporządzania rachunku zysków i strat 37

Rozdział III. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat 42
1. Koszty działalności operacyjnej 47
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej 51
3. Koszty finansowe 53
4. Straty nadzwyczajne i obciążenia wyniku finansowego 56

Rozdział IV. Ustalanie wyniku na sprzedaży z działalności operacyjnej metodą porównawczą i kalkulacyjną 61
1. Ustalenie wyniku na operacji sprzedaży produktów metodą porównawczą 61
2. Ustalenie wyniku na operacji sprzedaży metodą kalkulacyjną 64
3. Ustalanie cen przy uwzględnieniu kosztów cyklu zintegrowanego 65

Rozdział V. Prezentacja kosztów działalności na przykładzie rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa Opoczno S.A. 68
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 68
2. Prezentacja wyników w sprawozdawczości finansowej 70
3. Ujecie kosztów działalności w rachunku zysków i strat 74
3.1. Działalność operacyjna i pozostała działalność operacyjna 78
3.2. Działalność finansowa 80
3.3. Efekty zdarzeń nadzwyczajnych i obciążenia wyniku finansowego 81

Załączniki 83
Podsumowanie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89

Pranie brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy 4
1. Definicje 4
2. Regulacje prawne (jak ustosunkowane jest prawo do tego procederu) 8
2.1. Regulacje krajowe 8
2.2. Regulacje międzynarodowe 11
3. Etapy prania brudnych pieniędzy – fazy 16
4. Wykorzystywane techniki 18

Rozdział II. Sposoby prania brudnych pieniędzy 27
1. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę 27
2. Pranie pieniędzy w oazach podatkowych 32
3. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie 36

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe lub zwalczanie prania brudnych pieniędzy 44
1. Instytucje krajowe, instytucje międzynarodowe, instytucje i organizacje międzynarodowe 44
2. Identyfikacja podejrzanych transakcji 52
3. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach 56
4. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa 61
5. Rola Banku Centralnego w przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków 71