Archiwum miesiąca: październik 2020

Perspektywy rozwoju wielobranżowego przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Problemy decyzyjne i ograniczenia rozwoju firm transportowych 4
1. Rola, własność oraz wielkość firm transportowych 4
2. Ograniczenie w rozwoju małych firm – niepewność i ryzyko transportowych 8
3. Zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne wobec firm transportowych 13
4. Sytuacja, tendencje zmian w małych firmach transportowych 19
Rozdział II. Czynniki, które ograniczają i hamują rozwój firm transportowych 23
1. Przedsiębiorstwo transportowe w okresie wzrostu gospodarczego 23
2. Przyczyny zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby zapobiegania 33
3. Liberalizacja i deregulacja w polskim prawie 37
Rozdział III. Charakterystyka Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „DĄBROWA” 43
1. Powstanie i rozwój Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „DĄBROWA” 43
2. Efektywność pracy 46
3. Dokumentacja i koszty 47
4. Analiza dynamiki i struktury kosztów własnych 50
Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis rysunków 63

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 7
1.1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 7
1.2. Istota zarządzania finansami firmy 13
1.3. Kapitał i wartości rzeczowe 19

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY DECYZJI FINANSOWYCH FIRMY 27
2.1. Wartość i czas 27
2.2. Teoria portfolio 35
2.3. Stopa procentowa 37
2.4. Znaczenie analizy finansowej 42

ROZDZIAŁ III. ISTOTA I ROLA PLANOWANIA FINANSOWEGO W PRAKTYCE 47
3.1. Planowanie zysku 47
3.2. Technika Budżetowa 50
3.3. Planowanie ośrodków odpowiedzialności 53
3.4. Planowanie strategiczne 56
3.5. Plan kasowy i plan zapotrzebowania na kapitał 58

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL 73

SPIS RYSUNKÓW 74

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy. Doświadczenia Lwówka Śląskiego

Wstęp 4

Rozdział I Regulacje prawne funduszy unijnych 1
1.1. Fundusze przedakcesyjne 1
1.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2
1.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 4
1.3.1. Fundusze Strukturalne 4
1.3.2. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 8
1.4. Narodowy Plan Rozwoju jako podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych 11
1.5. Dokumenty programowe jako podstawa wykorzystania środków unijnych 13
1.5.1. Główne założenia Narodowego Planu Rozwoju 13
1.5.2. Podstawowe kierunki wsparcia wspólnotowego 13
1.5.3. Charakterystyka programów operacyjnych 14

Rozdział II Procedury przyznawania pomocy z funduszy unijnych 21
2.1. Beneficjenci funduszy unijnych 21
2.2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.1. Uwarunkowania programowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.2. Uwarunkowania programowe NSRR 24
2.2.3. Uwarunkowania programowe NPR 27
2.3. Uwarunkowania organizacyjne systemu wdrażania funduszy strukturalnych 29
2.4. Uwarunkowania finansowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 33

Rozdział III Charakterystyka Lwówka Śląskiego 37
3.1. Historia Lwówka Śląskiego 37
3.2. Położenie gminy 39
3.3. Gospodarka i inwestycje w gminie 41
3.4. Turystyka w gminie 45
3.5. Podstawowe problemy gminy 49

Rozdział IV Pozyskiwanie środków unijnych przez Lwówek Śląski 52
4.1. Korzystanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w gminie Lwówek Śląski 52
4.2. Źródła finansowania inwestycji we Lwówku Śląskim 54
4.3. Planowane inwestycje w gminie Lwówek Śląski 55

Rozdział V Analiza finansowania planowanych inwestycji w gminie Lwówek Śląski ze środków Unii Europejskiej – założenia na lata 2014 – 2020 58
5.1. Plan rozwoju lokalnego gminy Lwówek Śląski 2014-2020 58
5.2. Wieloletni plan inwestycyjny 60
5.3. Strategia rozwoju 62

Zakończenie 66
Wykaz cytowanej literatury 68
Wykaz źródeł prawa 70
Wykaz innych materiałów 71
Spis tabel 72
Spis rysunków 72
Załącznik I 73

Pozyskanie środków unijnych na finansowanie zadań gmin

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego
1. System finansów samorządu terytorialnego z punktu widzenia zarządzania
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego po roku 2003
3. Zmiany źródeł dochodów
4. Warunki finansowania zadań i zarządzania finansami
5. Zarządzanie finansowe środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej

Rozdział II. Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce
1. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej
2. Różnicowanie mierników rozwoju oraz poziomu życia w Polsce
3. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji
4. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów

Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych
1. Unia Europejska- cele i środki realizacji
2. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE
2.1. Program Phare
2.2. Program ISPA
2.3. Program SAPARD
3. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej
4. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział IV. Pozyskiwanie środków z funduszy unii europejskiej na finansowanie zadań gminy Stalowa Wola
1 Charakterystyka gminy Stalowa Wola
1.1 Gmina Stalowa Wola
1.2 Położenie geograficzne
3 Plany rozwojowe
2 Budżet gminy Stalowa Wola
3 Projekty realizowane przez gminę Stalowa Wola z funduszy unijnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Pozycja małych i średnich firm na rynku polskim – szanse i zagrożenia

Streszczenie 2
Wstęp 6

Rozdział I. Rola i cele transportu w ujęciu średniej firmy transportowej 8
1.1. Źródła potrzeb usług transportowych 8
1.2. Rynek transportu drogowego w świetle prawa polskiego 15
1.3. Dostęp do rynku usług transportowych 25

Rozdział II. Perspektywy, szanse i zagrożenia dla średnich firm transportowych 28
2.1. Istota pojęcia transport 28
2.2. Szanse dla rozwoju firmy transportowej 32
2.3. Zagrożenia i ograniczenia dla rozwoju firmy transportowej 38

Rozdział III. Pozycja przedsiębiorstwa Transdal na rynku usług transportowych 45
3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmy 45
3.2. Rozwój przedsiębiorstwa na przełomie ostatnich 10 lat 52
3.3. Budowa wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i prognozy na przyszłość 55

Załączniki 57
Zakończenie 59
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 65

Powstanie i struktura Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Wstęp 3

Rozdział I. Traktaty Rzymskie 5
1.1. Pojęcie i istota integracji 5
1.2. Procesy integracyjne w powojennej Europie 7
1.3. Utworzenie Unii Europejskiej – Traktaty Rzymskie 10
1.4. Wizje i perspektywy Unii Europejskiej 17

Rozdział II. Sytuacja polityczna w Europie 25
2.1. Europa jako kontynent odwiecznych idei zjednoczeniowych 25
2.2. Wspólnota gospodarcza 33
2.3. Polska i Węgry w 1956 r. – sytuacja polityczna 35

Rozdział III. Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej 40
3.1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 40
3.2. Komisja Foucheta 41
3.3. Projekt A. Cattaniego 46
3.4. Kryzys instytucjonalny EWG 49
3.5. Konferencja Haska 53

Rozdział IV. Droga do EWG 58
4.1. Groźba zapaści gospodarczej Europy Zachodniej 58
4.2. Geneza i cele integracji ekonomicznej 62
4.3. Próby utworzenia EWP 68
4.4. Geneza i cele EWG 73

Zakończenie 79
Bibliografia 81

Pośrednictwo finansowe na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Wstęp

Rozdział 1.
Rozwój kredytu mieszkaniowego w Polsce
1.1 Pojęcie kredyt mieszkaniowy i jego zastosowanie
1.2 Ewolucja kredytu mieszkaniowego na przełomie ostatniego ćwierć wieku
1.3 Wkroczenie pośredników kredytowych oraz ich rozwój
1.4 Pokazanie różnych możliwości w zakresie doradztwa kredytowego

Rozdział 2.
Proces udzielania kredytu mieszkaniowego w bankach BGŻ S.A.,
PKO S.A. oraz za pośrednictwem Expandera. Porównanie tych możliwości
2.1 Kredyt mieszkaniowy w banku BGŻ S.A.
2.2 Kredyt mieszkaniowy w banku PKO S.A.
2.3 Kredyt mieszkaniowy u pośrednika Expandera

Rozdział 3.
Korzyści, wady oraz zalety zaciągania kredytu mieszkaniowego:
3.1 W banku BGŻ S.A
3.2 W banku PKO S.A
3.3 Za pośrednictwem Expandera

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Postawy młodzieży licealnej wobec przestrzeganie prawa

Wstęp 2

Rozdział I: Postawy w świetle literatury 5
1.1. Definicje postawy 5
1.2. Źródła i elementy postaw 10
1.2.1. Postawy oparte na poznaniu 10
1.2.2. Postawy oparte na emocjach (czynnik afektywny) 11
1.2.3. Postawy oparte na komponencie behawioralnym 13
1.3. Cechy postaw 14
1.4. Zmiana postawy i jej związek z zachowaniem 16
1.5. Przestrzeganie norm. Konformizm jako psychologiczny mechanizm zachowania 19

Rozdział II: Nieprzestrzeganie prawa przez młodzież – charakterystyka zjawiska 22
2.1. Teorie wyjaśniające przyczyny łamania prawa 22
2.1.1. Teorie biologiczne 22
2.1.2. Teorie psychologiczne 23
2.1.3. Teorie socjologiczne 25
2.1.3.1. Kierunek kulturowy 27
2.1.3.2. Teorie reakcji społecznej (naznaczenia – stygmatyzacji) 36
2.2. Czyn karalny, czyn przestępny 39
2.3. Wpływ zmian ustrojowych na postawy młodzieży 40
2.4. Nieakceptowane postawy nieletnich względem przestrzegania prawa. Przestępczość z udziałem nieletnich 48
2.4.1. Agresja wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 48
2.4.2. Rozmiary i rodzaje patologii wśród młodzieży polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Formy przestępczości z udziałem nieletnich 55

Rozdział III: Podstawy metodologiczne badań własnych 67
3.1. Przedmiot i cel badań 67
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 68
3.3. Metody i techniki badań 72
3.4. Charakterystyka próby badawczej 75

Rozdział IV: Wyniki badań 78
4.1. Przedstawienie wyników badań 78
4.2. Wnioski 83

Zakończenie 88
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Bibliografia 92
Aneks 96

Pomoc społeczna w gminie

Wstęp 2

Rozdział I. Pomoc społeczna realizowana przez samorząd terytorialny 4
1. Zadania własne gminy 4
2. Zadania zlecone gminy. 12

Rozdział II. Zasady funkcjonowania pomocy społecznej na szczeblu gminy 15
1. Cele i funkcje pomocy społecznej 15
2. Sytuacja społeczna w gminie Czersk 18
3. Organizacja pomocy społecznej w gminie Czersk 21
4. Narzędzia i techniki pomocy społecznej stosowane w gminie Czersk 27

Rozdział III. Pomoc społeczna w strategii gminy Czersk 33
1. Problemy ludności w zakresie pomocy społecznej 33
2. Działania podejmowane w ramach pomocy społecznej w gminie Czersk oraz ich finansowanie 38

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 63

Pomoc instytucjonalna osobom niepełnosprawnym

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie 5
1.1. Pojęcie i rodzaje niepełnosprawności 5
1.2. Istota niepełnosprawności intelektualnej 9
1.3. Spostrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie 12
1.4. Istota choroby psychicznej 19

Rozdział II. DPS jako forma opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie 22
2.1. Cele i funkcje pomocy społecznej 22
2.2. Organizacja pomocy społecznej 25
2.3. Istota i zadania Domu Pomocy Społecznej 28
2.4. Dom Pomocy Społecznej jako instytucja opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi 30

Rozdział III. Metodyka badania własnego 32
3.1. Przedmiot, cel, problemy badawcze 32
3.2. Metoda, technika badawcza 35
3.3. Teren, organizacja badania 36

Rozdział IV. Działalność DPS w Lesznowoli 37
4.1. Cele i zadania DPS, zakres świadczonych usług, warunki materialne sprawowania opieki 37
4.1.1. Zadania poszczególnych działów 40
4.2. Charakterystyka stanu zdrowia i sytuacji socjalnej mieszkańców 45
4.3. Prawa i obowiązki mieszkańca 48
4.4. Zajęcia grupowe 51
4.5. Zajęcia indywidualne 53
4.6. Ocena standaryzacyjna domu 53
Rozdział V. Autorska koncepcja usprawnienia działalności badanego DPS 55

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 64

Aneks 65