Miesięczne archiwum: Październik 2020

Pozyskanie środków unijnych na finansowanie zadań gmin

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego
1. System finansów samorządu terytorialnego z punktu widzenia zarządzania
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego po roku 2003
3. Zmiany źródeł dochodów
4. Warunki finansowania zadań i zarządzania finansami
5. Zarządzanie finansowe środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej

Rozdział II. Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce
1. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej
2. Różnicowanie mierników rozwoju oraz poziomu życia w Polsce
3. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji
4. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów

Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych
1. Unia Europejska- cele i środki realizacji
2. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE
2.1. Program Phare
2.2. Program ISPA
2.3. Program SAPARD
3. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej
4. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział IV. Pozyskiwanie środków z funduszy unii europejskiej na finansowanie zadań gminy Stalowa Wola
1 Charakterystyka gminy Stalowa Wola
1.1 Gmina Stalowa Wola
1.2 Położenie geograficzne
3 Plany rozwojowe
2 Budżet gminy Stalowa Wola
3 Projekty realizowane przez gminę Stalowa Wola z funduszy unijnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Pozycja małych i średnich firm na rynku polskim – szanse i zagrożenia

Streszczenie 2
Wstęp 6

Rozdział I. Rola i cele transportu w ujęciu średniej firmy transportowej 8
1.1. Źródła potrzeb usług transportowych 8
1.2. Rynek transportu drogowego w świetle prawa polskiego 15
1.3. Dostęp do rynku usług transportowych 25

Rozdział II. Perspektywy, szanse i zagrożenia dla średnich firm transportowych 28
2.1. Istota pojęcia transport 28
2.2. Szanse dla rozwoju firmy transportowej 32
2.3. Zagrożenia i ograniczenia dla rozwoju firmy transportowej 38

Rozdział III. Pozycja przedsiębiorstwa Transdal na rynku usług transportowych 45
3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmy 45
3.2. Rozwój przedsiębiorstwa na przełomie ostatnich 10 lat 52
3.3. Budowa wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i prognozy na przyszłość 55

Załączniki 57
Zakończenie 59
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 65

Powstanie i struktura Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Wstęp 3

Rozdział I. Traktaty Rzymskie 5
1.1. Pojęcie i istota integracji 5
1.2. Procesy integracyjne w powojennej Europie 7
1.3. Utworzenie Unii Europejskiej – Traktaty Rzymskie 10
1.4. Wizje i perspektywy Unii Europejskiej 17

Rozdział II. Sytuacja polityczna w Europie 25
2.1. Europa jako kontynent odwiecznych idei zjednoczeniowych 25
2.2. Wspólnota gospodarcza 33
2.3. Polska i Węgry w 1956 r. – sytuacja polityczna 35

Rozdział III. Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej 40
3.1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 40
3.2. Komisja Foucheta 41
3.3. Projekt A. Cattaniego 46
3.4. Kryzys instytucjonalny EWG 49
3.5. Konferencja Haska 53

Rozdział IV. Droga do EWG 58
4.1. Groźba zapaści gospodarczej Europy Zachodniej 58
4.2. Geneza i cele integracji ekonomicznej 62
4.3. Próby utworzenia EWP 68
4.4. Geneza i cele EWG 73

Zakończenie 79
Bibliografia 81

Pośrednictwo finansowe na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Wstęp

Rozdział 1.
Rozwój kredytu mieszkaniowego w Polsce
1.1 Pojęcie kredyt mieszkaniowy i jego zastosowanie
1.2 Ewolucja kredytu mieszkaniowego na przełomie ostatniego ćwierć wieku
1.3 Wkroczenie pośredników kredytowych oraz ich rozwój
1.4 Pokazanie różnych możliwości w zakresie doradztwa kredytowego

Rozdział 2.
Proces udzielania kredytu mieszkaniowego w bankach BGŻ S.A.,
PKO S.A. oraz za pośrednictwem Expandera. Porównanie tych możliwości
2.1 Kredyt mieszkaniowy w banku BGŻ S.A.
2.2 Kredyt mieszkaniowy w banku PKO S.A.
2.3 Kredyt mieszkaniowy u pośrednika Expandera

Rozdział 3.
Korzyści, wady oraz zalety zaciągania kredytu mieszkaniowego:
3.1 W banku BGŻ S.A
3.2 W banku PKO S.A
3.3 Za pośrednictwem Expandera

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Postawy młodzieży licealnej wobec przestrzeganie prawa

Wstęp 2

Rozdział I: Postawy w świetle literatury 5
1.1. Definicje postawy 5
1.2. Źródła i elementy postaw 10
1.2.1. Postawy oparte na poznaniu 10
1.2.2. Postawy oparte na emocjach (czynnik afektywny) 11
1.2.3. Postawy oparte na komponencie behawioralnym 13
1.3. Cechy postaw 14
1.4. Zmiana postawy i jej związek z zachowaniem 16
1.5. Przestrzeganie norm. Konformizm jako psychologiczny mechanizm zachowania 19

Rozdział II: Nieprzestrzeganie prawa przez młodzież – charakterystyka zjawiska 22
2.1. Teorie wyjaśniające przyczyny łamania prawa 22
2.1.1. Teorie biologiczne 22
2.1.2. Teorie psychologiczne 23
2.1.3. Teorie socjologiczne 25
2.1.3.1. Kierunek kulturowy 27
2.1.3.2. Teorie reakcji społecznej (naznaczenia – stygmatyzacji) 36
2.2. Czyn karalny, czyn przestępny 39
2.3. Wpływ zmian ustrojowych na postawy młodzieży 40
2.4. Nieakceptowane postawy nieletnich względem przestrzegania prawa. Przestępczość z udziałem nieletnich 48
2.4.1. Agresja wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 48
2.4.2. Rozmiary i rodzaje patologii wśród młodzieży polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Formy przestępczości z udziałem nieletnich 55

Rozdział III: Podstawy metodologiczne badań własnych 67
3.1. Przedmiot i cel badań 67
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 68
3.3. Metody i techniki badań 72
3.4. Charakterystyka próby badawczej 75

Rozdział IV: Wyniki badań 78
4.1. Przedstawienie wyników badań 78
4.2. Wnioski 83

Zakończenie 88
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Bibliografia 92
Aneks 96

Pomoc społeczna w gminie

Wstęp 2

Rozdział I. Pomoc społeczna realizowana przez samorząd terytorialny 4
1. Zadania własne gminy 4
2. Zadania zlecone gminy. 12

Rozdział II. Zasady funkcjonowania pomocy społecznej na szczeblu gminy 15
1. Cele i funkcje pomocy społecznej 15
2. Sytuacja społeczna w gminie Czersk 18
3. Organizacja pomocy społecznej w gminie Czersk 21
4. Narzędzia i techniki pomocy społecznej stosowane w gminie Czersk 27

Rozdział III. Pomoc społeczna w strategii gminy Czersk 33
1. Problemy ludności w zakresie pomocy społecznej 33
2. Działania podejmowane w ramach pomocy społecznej w gminie Czersk oraz ich finansowanie 38

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 63

Pomoc instytucjonalna osobom niepełnosprawnym

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie 5
1.1. Pojęcie i rodzaje niepełnosprawności 5
1.2. Istota niepełnosprawności intelektualnej 9
1.3. Spostrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie 12
1.4. Istota choroby psychicznej 19

Rozdział II. DPS jako forma opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie 22
2.1. Cele i funkcje pomocy społecznej 22
2.2. Organizacja pomocy społecznej 25
2.3. Istota i zadania Domu Pomocy Społecznej 28
2.4. Dom Pomocy Społecznej jako instytucja opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi 30

Rozdział III. Metodyka badania własnego 32
3.1. Przedmiot, cel, problemy badawcze 32
3.2. Metoda, technika badawcza 35
3.3. Teren, organizacja badania 36

Rozdział IV. Działalność DPS w Lesznowoli 37
4.1. Cele i zadania DPS, zakres świadczonych usług, warunki materialne sprawowania opieki 37
4.1.1. Zadania poszczególnych działów 40
4.2. Charakterystyka stanu zdrowia i sytuacji socjalnej mieszkańców 45
4.3. Prawa i obowiązki mieszkańca 48
4.4. Zajęcia grupowe 51
4.5. Zajęcia indywidualne 53
4.6. Ocena standaryzacyjna domu 53
Rozdział V. Autorska koncepcja usprawnienia działalności badanego DPS 55

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 64

Aneks 65

Rola banku komercyjnego w rozliczeniach zagranicznych

Wstęp 2

Rozdział I
RODZAJE I FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH 4
1.1. Rozliczenia zagraniczne ich rodzaje i formy 4
1.2. Sposoby wykonywania rozliczeń zagranicznych 12

Rozdział II.
FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH STOSOWANYCH W BANKU PKO BP SA 24
2.1. Krótka charakterystyka banku PKO BP SA 24
2.2. Podstawowe usługi świadczone przez Bank 28
2.3. Rodzaje i formy rozliczeń międzynarodowych 28
2.4. Próba oceny dotychczasowego rozwoju rozliczeń zagranicznych w PKO BP SA 41

Rozdział III.
KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 45
3.1. Analiza częstotliwości i zakresu wykorzystania instrumentów zwiększających bezpieczeństwo rozliczeń w handlu z zagranicą 45
3.2. Kierunki doskonalenia rozliczeń zagranicznych a kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej PKO BP SA 55

Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel i rysunków 59

Świadczenia emerytalne osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Cel i zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.1. Podstawy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.2. Podstawowa problematyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.1. Motywy i cele koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.2. Metody i formy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 16
1.3. Koordynacja a harmonizacja 16
1.4. Państwa objęte koordynacją 18
1.5. Zabezpieczenie pracownika migrującego przed utratą korzyści płynących z jego okresów zatrudnienia 19

Rozdział II. Podmiotowy i przedmiotowy zakres wspólnotowej koordynacji 22
2.1. Osoby objęte wspólnotową koordynacją 23
2.1.1. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 24
2.1.2. Świadczenia w systemie specjalnym 27
2.1.3. Członkowie rodziny 29
2.2. Przedmiotowy zakres koordynacji 31

Rozdział III. Ubezpieczenia obowiązkowe i prawo do świadczeń emerytalnych w państwach członkowskich 34
3.1. Ubezpieczenie obowiązkowe a zwrot składek 35
3.2. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 36
3.2.1. Podleganie ustawodawstwu typu A 36
3.2.2. Podleganie ustawodawstwu typu B 38
3.4. Emerytury 39
3.4.1. Emerytura krajowa 40
3.4.2. Ustalenie emerytury na podstawie rozporządzenia 43
3.5. Zbieg świadczeń 45
3.5.1. Pojęcie zbiegu świadczeń 45
3.5.2. Szczególne zasady postępowania w razie zbiegu świadczeń tego samego rodzaju 48
3.6. Tryb ustalenia wysokości świadczeń 51
3.6.1. Postępowanie wnioskowe 52
3.6.2. Tymczasowe świadczenia zaliczkowe 54
3.6.3. Koszty kontroli medycznej i administracyjnej 56
3.6.4. Zmiana miejsca zamieszkania 57

Rozdział IV. Wpływ koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej na swobodny przepływ osób i sytuację na rynku pracy 58
4.1. Wpływ uregulowań w zakresie ubezpieczeń społecznych na decyzje migracyjne 58
4.2. Następstwa uregulowań w zakresie systemów zabezpieczeń społecznych dla rynku pracy 64
4.3. Podsumowanie 66

Zakończenie 67

Bibliografia 69

Spis rysunków 74

Spis tabel 75

Rzecznik Praw Obywatelskich

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. Geneza Rzecznika Praw Obywatelskich 1

1. Historia rozwoju instytucji RPO na świecie 1

2. Geneza rozwoju RPO w Polsce 2

3. Europejski Rzecznik Praw Człowieka 17

Zagadnienia demokracji są od wielu już lat – w Polsce, w Europie, w wielu innych państwach świata — przedmiotem żywego zainteresowania przedstawicieli nauki oraz reprezentantów różnych sił politycznych.[1]

W pracach naukowych poddaje się najczęściej analizie rozwiązania normatywne dotyczące instytucji demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, rzadziej zaś praktykę ich stosowania w poszczególnych państwach. Sporo uwagi poświęca się również teoretycznym problemom demokracji jako formie ustroju politycznego państwa.[2]

Dużą rolę przypisuje się także Rzecznikowi Praw Obywatelskich.


[1] J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 9

[2] Ibidem, s. 9