Archiwum miesiąca: wrzesień 2020

Środki trwałe jako zasób przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Środki trwałe w regulacjach prawnych 5
1.1 Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.2 Klasyfikacja środków trwałych 17
1.3 Środki trwałe w aspekcie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 25

Rozdział II. Ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych 28
2.1 Dokumentacja środków trwałych 28
2.2 Amortyzacja środków trwałych 29
2.3 Ewidencja środków trwałych 40

Rozdział III. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniu finansowym na przykładzie przedsiębiorstwa Ambra S.A. 46
3.1 Inwentaryzacja środków trwałych 46
3.2 Zarządzanie środkami trwałymi 52
3.3 Środki trwałe a sprawozdanie finansowe 58

Zakończenie 67
Bibliografia 68
Spis rysunków, tabel i schematów 71
Załączniki 72

Zjawisko patologii i dewiacji w życiu rodzinnym

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 4
1.1. Pojęcie rodziny 4
1.2. Typy rodzin 8
1.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 12
1.4. Podstawowe funkcje rodziny 22
1.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 23

Rozdział II. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnej rodziny 27
2.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 27
2.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 31
2.3. Patologie we współczesnym świecie 36
2.4. Dewiacje oraz ich miejsce w strukturach społecznych 42

Rozdział III. Problemy społeczne jako wynik rozwoju cywilizacyjnego wpływający na prawidłowe funkcjonowanie rodziny 45
3.1. Choroby psychiczne jako efekt rozwoju cywilizacji 45
3.2. Alkoholizm i narkomania 48
3.3. Przemoc w rodzinie 51

Zakończenie 62

Bibliografia 65

Spis tabel 69

Spis rysunków 70

Płaca jako główny element motywacyjny

Wstęp 3

Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 5
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania w zarządzaniu 5
1.2. Teorie motywacji 7
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 14
1.3.1. Model tradycyjny 14
1.3.2. Model stosunków współdziałania 16
1.3.3. Model zasobów ludzkich 18
1.4. Skuteczność motywatorów 19

Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 25
2.1. Systemy motywowania płacowego 25
2.1.1. Płaca i jej funkcje 25
2.1.2. Wartościowanie pracy a motywowanie 30
2.1.3. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy 32
2.2. Formy płac 37
2.3. Premia jako instrument motywowania (system ocen pracowniczych) 40

Rozdział III. Motywacja poprzez płace – metodologia badań własnych 48
3.1. Cel i przedmiot badań 48
3.2. Problemy badawcze 50
3.3. Hipotezy badawcze 52
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.5. Zmienne i wskaźniki 55
3.6. Charakterystyka terenu badań 57

Rozdział IV. Motywowanie pracowników w badanym przedsiębiorstwie 60
4.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 60
4.1.1. Rys historyczny 60
4.1.2. Charakterystyka działalności 61
4.1.3. Misja i Strategia 63
4.1.4. Struktura organizacyjna 64
4.1.5. Kapitał ludzki w organizacji 66
4.2. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 66
4.3. Opinie pracowników dotyczące miejsca i warunków pracy 69
4.4. Ocena aktualnego systemu motywacji pracowników 72
4.5. Możliwości zmiany w systemie motywacyjnym w opinii kierownictwa 76

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis rysunków 84
Spis tabel 85
Spis wykresów 86
Aneks 87

Organizacja systemu ewidencji ludności

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI 4
1.1. Powszechne spisy ludności 4
1.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 22
1.3. Inne źródła 25

ROZDZIAŁ II. EWIDENCJA LUDNOŚCI I INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 30
2.1. Polska- kraj wielonarodowy 30
2.2. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji ludności 33
2.3. Obowiązek meldunkowy 34
2.4. Dowody osobiste i numery PESEL 38

ROZDZIAŁ III. SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 44
3.1. Charakterystyka gminy 44
3.2. Ewidencja i rejestry w administracji publicznej 47
3.2.1. Określenie zbioru rejestrów wybranych w gminie Grodzisk Mazowiecki 47
3.2.2. Model informacyjny rejestrów państwowych w gminie Grodzisk Mazowiecki 52
3.3. Perspektywy zmian i rozwoju systemu rejestrów państwowych w gminie 58

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Organizacja sieci logistycznej na przykładzie Apator S.A.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RODZAJE SIECI LOGISTYCZNYCH 3
1.1. Pojęcie sieci logistycznej 3
1.2. Cel tworzenia sieci logistycznej 9
1.3. Rodzaje sieci 13

ROZDZIAŁ II. SIEĆ LOGISTYCZNA APATOR S.A. 22
2.1. Potrzeba tworzenia zintegrowanych sieci logistycznych w opinii przedsiębiorców 22
2.2. Analiza przypadku — Apator SA 29
2.2.1. Wirtualna logistyka — zakup komponentów elektroniki 29
2.2.2. Wirtualna logistyka – integracja z dostawcami 32

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA SIECI LOGISTYCZNEJ 36
3.1. Przepływ informacji w sieci dostaw 37
3.2. Przepływ informacji między procesami w przedsiębiorstwie 39
3.2. Integracja i przepływ informacji w łańcuchu klient – przedsiębiorstwo-dostawca 40
3.3. Struktura kosztów w sieci 44

ZAKOŃCZENIE 48
BIBLIOGRAFIA 49
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 51

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie budowlanym

Wstęp 2

Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjno- kontrolny przedsiębiorstwa usługowego 4
1.1. Istota, funkcje i zadania rachunkowości 4
1.2. Zasady rachunkowości 11
1.3. Międzynarodowe standardy rachunkowości a polskie prawo bilansowe 15

Rozdział II. Specyfika działalności w przedsiębiorstwie budowlanym 20
2.1. Cechy charakterystyczne usług budowlanych 20
2.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 35

Rozdział III. Rachunkowość w Przedsiębiorstwie Budowlanym „Alfa Dach” Sp. z o.o. 40
3.1. Polityka rachunkowości w badanym przedsiębiorstwie 40
3.2. Specyficzne elementy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie budowlanym 47
3.3.1. Umowy długoterminowe a produkcja w toku 47
3.3.2. Inwentaryzacja robót w toku 50

Zakończenie 53
Spis literatury 55
Spis aktów prawnych 57
Załączniki 58

Organizacja pracy i jej wpływ na skuteczność pracy handlowca artykułów biurowych

Wstęp – 3 –

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – 5 –
1.1. Istota organizacji i zarządzania – 5 –
1.1.1. Zarządzanie – 8 –
1.1.2. Kierowanie – 10 –
1.1.3. Przywództwo – 12 –
1.1.4. Uwarunkowania procesu kierowania i zarządzania – 15 –
1.2. Organizacja pracy – samoorganizacja i zmiany w firmie – 18 –
1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia teoretyczne – 26 –
1.3.1. Funkcje zarządzania – 55 –
1.3.2. Istota pojęcia – 64 –
1.3.3. Cele ZZL – 66 –
1.3.4. Problematyka – 67 –
1.3.5. Ewolucja pojęcia, rys historyczny – 68 –
1.4. Organizacja pracy – 70 –

Rozdział II. Założenia badawcze – 74 –
2.1. Teren badań – 74 –
2.2. Cel badań – 78 –
2.3. Problem badawczy – 78 –
2.4. Problematyka badawcza – 80 –
2.5. Hipoteza badawcza – 81 –
2.6. Narzędzia badawcze – 83 –
2.7. Metody badawcze – 84 –
2.8. Osoby badane – 86 –

Rozdział III. Związki właściwości handlowców z ich oceną elementów pracy w świetle badań własnych – 88 –
3.1. Handlowcy w marketingu partnerskim – 88 –
3.1.1. Charakterystyka marketingu partnerskiego – 88 –
3.1.2. Zasady sprzedaży osobistej – 90 –
3.1.3. Wskaźniki wydajności pracy – 98 –
3.2. Właściwości handlowców a ocena pracy – 106 –
3.2.1. Proporcjonalne zarządzanie czasem – 111 –
3.2.2. Cechy psycho – fizyczne – 112 –
3.2.3. Kształtowanie relacji z klientem – 112 –
3.2.4. Rzetelność wykonywania zadań – 113 –
3.2.5. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów – 113 –
3.2.6. Przekazywanie informacji o promocjach – 114 –
3.2.7. Poznawanie i wykorzystywanie wiedzy technicznej – 114 –
3.2.8. Chęć szkolenia się – 115 –
3.3. Podsumowanie – weryfikacja hipotez – 117 –

Wnioski – 120 –

Bibliografia – 122 –

Spis tabel – 126 –

Spis schematów – 127 –

Spis fotografii – 128 –

Spis wykresów – 129 –

Załącznik nr 1 – 130 –

Załącznik nr 2 – 133 –

Organizacja kontroli i zarządzania jakością w produkcji żywności

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie jakością żywności 5
1.1. Jakość a osiąganie zysku 5
1.2. Podejście technologiczno-menedżerskie 9
1.3. Łańcuch żywnościowy 16
1.4. Badania nad kontrolą i zarządzaniem jakością żywności 19

Rozdział II. Jakość żywności 26
2.1. Definicje i pojęcia jakości 26
2.2. Cechy jakościowe żywności 28
2.2.1.Wewnętrzne cechy jakościowe 28
2.2.2. Zewnętrzne cechy jakościowe 30
2.3. Wymagania prawne dotyczące jakości produktów rolno-spożywczych 31
2.4. Zarządzanie jakością 39

Rozdział III. Czynniki oddziałujące na cechy fizyczne produktu w łańcuchu rolno-spożywczym 45
3.1. Warunki produkcji zwierzęcej 45
3.2. Transport zwierząt i warunki uboju 46
3.3. Warunki uprawy i zbioru produktów roślinnych 51
3.4. Warunki przetwarzania żywności 57
3.5. Warunki przechowywania i dystrybucji 58
3.6. Wpływ warunków transportu, magazynowania i przetwórstwa 59

Rozdział IV. Proces kontroli i zarządzania jakością w produkcji żywności w „GELLWE” 67
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa – obiektu badań 67
4.2. Pomiary stosowane w kontroli i zarządzaniu jakością 69
4.2.1. Kontrola statystyczna procesu 69
4.2.2. Pomiar i analiza jakości 70
4.3. Kontrola jakości i zarządzanie jakością a osiągnięcia przedsiębiorstwa 71
4.3.1. Kontrola dostawy 71
4.3.2. Kontrola produkcji 71
4.3.3. Kontrola dystrybucji 72
4.4. Zarządzanie jakością produkcji w przedsiębiorstwie 72
4.5. Wyniki badań nad zarządzaniem jakością 76

Zakończenie 79

Bibliografia 81

Spis tabel 86

Organizacja i zarządzanie biurem rachunkowym

pierwszy rozdział pracy magisterskiej

Rozdział I. Organizacja i zarządzanie jako nauka, jej przedmiotowość i rozwój, zasady organizacji
1.1. Pojęcie organizacji i zarządzania 1
1.2. Przedmiot organizacji i zarządzania 5
1.3. Prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu 7
1.4. Uwarunkowania powstania nauki o organizacji i zarządzaniu 15
1.5. Kierunki organizacji i zarządzania 18
1.6. Zasady organizacji i zarządzania 26

Cała praca miała liczyć trzy rozdziały:

Wstęp (co jest celem pracy)

I. Organizacja i zarządzanie jako nauka – jej przedmiotowość i rozwój – ten rozdział jest gotowy.

II. Organizacja i funkcjonowanie biura  rachunkowego.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • historia
  • struktura organizacyjna (schemat)
  • polityka kadrowa (regulaminy pracy, wynagradzania, motywacje, kontrola wewnętrzna),
  • zasady zarządzania firmą,
  • funkcja managera,
  • dysfunkcje.

III. Efektywność zarządzania biurem rachunkowym.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • analiza rentowności
  • rokowania

Organizacja i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I RODZAJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 5
1.1. Konstytucyjne podstawy zabezpieczenia społecznego 5
1.2. Ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego 9
1.3. Rodzaje zabezpieczenia społecznego 12

ROZDZIAŁ II. ROZWÓJ UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH I RENTOWYCH W POLSCE 20
2.1. Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym/zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego 20
2.2. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych 25
2.3. Pracownicze Programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne 29

ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 32
3.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja 32
3.2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie ZUS 39
3.3. Świadczenia i ubezpieczenia ZUS 41

ROZDZIAŁ IV. ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 49
4.1. Zmiany w Polsce w okresie transformacji ustrojowej 49
4.2. Zmiana systemowa w Polsce 54
4.3. Reforma emerytalna w Polsce 58

ZAKOŃCZENIE 62
WYKAZ CYTOWANYCH PUBLIKACJI 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 5