Archiwum miesiąca: sierpień 2020

Motywacja jako ważny element rozwoju przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie i rodzaje motywacji 4
1.1. Zarys historyczny systemów motywacyjnych 4
1.2. Pojęcie systemu motywacyjnego 7
1.3. Rodzaje motywacji oraz jej podział ze względu na stanowisko pracy 12
Rozdział II. Charakterystyka firmy Classen-Pol SA 21
2.1. Historia firmy Classen-Pol SA 21
2.2. Działalność firmy Classen-Pol SA 29
2.3. Struktura organizacyjna firmy Classen-Pol SA 32
Rozdział III. Motywacja pracowników w firmie Classen – Pol SA 36
3.1. Motywacja pracowników w firmie Classen-Pol SA z rozróżnieniem poszczególnych typów stanowisk 36
3.2. Poprawa systemu motywacji w firmie Classen-Pol SA 41
3.3. Korzyści zalecanego przeze mnie systemu motywacji w firmie Classen-Pol SA 44
Podsumowanie 51
Bibliografia 53
Spis tabel 54
Spis rysunków 55
Spis zdjęć 56

Motywacja i jej znaczenie w funkcjonowaniu firmy

Wstęp

Rozdział 1. Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie
1.1 Wprowadzenie
1.2 Motywacja: teoria a praktyka
1.3 System motywacyjny organizacji, składniki systemu motywacyjnego organizacji

Rozdział 2. Elementy finansowe w motywowaniu pracowników
2.1 Kształtowanie płacy zasadniczej
2.2 Premia jako instrument motywowania
2.3 Kształtowanie pozostałych składników wynagrodzenia
2.4 Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac
2.5 Elementy pozafinansowe
2.6 Motywowanie w okresie recesji
2.7 Antymotywacja – błędy w motywowaniu
2.8 Mobbing – patologia motywowania pracowników

Rozdział 3  Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1 Cel i przedmiot badań na podstawie dwóch firm
3.2 Problem badawczy
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4 Plan i etapy badań
3.5 Narzędzie badawcze pt. Czy w Twojej firmie stosuje się dane systemy  motywacyjne?
3.6 Organizacja i przebieg badań
3.7 Dobór osób do badań

Rozdział IV Analiza wyników badań własnych
4.1 Opis uzyskanych wyników
4.2 Analiza wyników badań własnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks

Mniejszości narodowe w Polsce oraz ich prawa w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział 1. Prawa mniejszości w Polsce i w Unii Europejskiej 4
1.1. Prawa mniejszości w Unii Europejskiej 4
1.1.1. Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych 4
1.1.2. Sytuacja narodowościowa w państwach Unii 9
1.1.3. Wspieranie kultury mniejszości narodowych 13
1.2. Prawa mniejszości narodowych w Polsce 19
1.2.1. Ramy konstytucyjne 25
1.2.2. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 26
1.2.3. Prawa polityczne mniejszości 27
1.2.4. Ochrona praw mniejszości religijnych 29

Rozdział 2. Charakterystyka mniejszości narodowych w Polsce 30
2.1. Mniejszość niemiecka 30
2.2. Mniejszość białoruska i ukraińska 40
2.3. Pozostałe mniejszości narodowe 47

Rozdział 3. Organizacja życia mniejszości w Polsce 49
3.1. Stowarzyszenia mniejszości 49
3.2. Uczestnictwo mniejszości w życiu publicznym 54
3.3. Działania mniejszości na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury 55
3.4. Realizacja prac mniejszości narodowych w Polsce 56
3.5. Dostęp mniejszości do środków masowego przekazu 57
3.6. Szkolnictwo i religia 57

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 74
Spis tabel 75

Miejsce firmy Vos Logistics Polska na polskim i międzynarodowym rynku przewozów samochodowych

Wstęp

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo transportu samochodowego jako podmiot rynku usług transportowych
1. Pojecie transportu i usługi transportowej
2. Struktura rynku usług transportowych
3. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego
4. Specyfika transportu samochodowego

Rozdział 2. Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku międzynarodowych towarowych przewozów samochodowych.
1. Porozumienia międzynarodowe
2. Przepisy unijne regulujące transport drogowy

Rozdział 3. Sektor międzynarodowych przewozów towarowych transportu samochodowego w Polsce
1. Regulacje prawne
2. Specyfika sektora
3. Perspektywa rozwoju sektora

Rozdział 4. Konkurencyjność firmy Vos Logistics Polska i jej działalność na polskim i międzynarodowym rynku usług transportowych
1. Historia firmy
2. Charakterystyka działalności
3. Strategia
4. Analiza SWOT
5. Konkurencyjność i dalszy rozwój.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Metody obliczania i ewidencjonowania podatku

Wstęp 3
Rozdział I. Istota, pojęcie i rodzaje podatków 4
1. Pojęcie podatku 4
2. Elementy konstrukcji podatku 7
3. Klasyfikacja podatków 13
4. Zasady podatkowe 15
Rozdział II. Źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegających opodatkowaniu 18
1. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób fizycznych 18
2. Przychody ze stosunku służbowego 22
3. Przychody z działalności wykonywanej osobiście 25
4. Pozostałe źródła przychodów 29
Rozdział III. Rodzaje ulg podatkowych i sposoby ich ustalania 32
1. Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu w latach 2006-2007 32
2. Odliczenia od dochodu i podatku w latach 2006 – 2007 36
Rozdział IV. Zasady naliczania i regulowania zobowiązań podatkowych 48
1. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników 48
2. Zeznania podatkowe 57
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 65

Metody i techniki zarządzania produkcją

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne podstawy zarządzania produkcją 3
1.1 Istota i geneza zarządzania produkcją 3
1.1.1 Produkcja jako system 3
1.1.2 Miejsce zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie 4
1.1.3 Wpływ nowych technologii na zarządzanie produkcją 8
1.2 Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie 11
1.2.1 Istota i elementy składowe procesu produkcyjnego 11
1.2.2 Zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego 12
1.3 Sterowanie przebiegiem produkcji 14
1.3.1 Sterowanie produkcją jako proces w przedsiębiorstwie 14
1.3.2 Klasyczne i nowoczesne metody sterowania produkcją 15
1.4 Nowoczesne i przyszłościowe metody zarządzania produkcją 20
1.4.1 Przesłanki wprowadzania nowych koncepcji i metod zarządzania produkcją 20
1.4.2 Systemy planowania potrzeb materiałowych (MRP) 22
1.4.3 Japońskie systemy sterowania produkcją: Just – in – Time, Kanban 23
Rozdział II. Charakterystyka przedsiębiorstwa przemysłowego PZ Cussons 26
2.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa przemysłowego PZ Cussons 26
2.1.1 Rys historyczny 26
2.2 Proces produkcji proszków do prania 32
2.2.1 Skład proszków do prania 32
2.2.2 Przebieg i warunki technicznego procesu produkcji proszku do prania Pironex 42
Rozdział III. Analiza i ocena rozwiązań stosowanych w badanym przedsiębiorstwie 70
3.1 Opis i analiza stosowanych metod i rozwiązań 70
3.2 Ocena sprawności stosowanych metod 79
3.3 Propozycje zmian w analizowanym obszarze działalności przedsiębiorstwa 81
Podsumowanie 90
Literatura 91
Spis tabel 94

Metody amortyzacji majątku trwałego na przykładzie Sokołów S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka majątku trwałego 4
1.1. Definicja majątku trwałego 4
1.2. Podział majątku trwałego 13
1.3. Księgowe ujęcie majątku trwałego 18
Rozdział 2. Metody amortyzacji środków trwałych 25
2.1. Metoda liniowa 31
2.2. Metoda degresywna 33
2.3. Metoda obniżonych stawek 36
2.4. Metoda progresywna 37
2.5. Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych 39
Rozdział 3. Amortyzacja środków trwałych w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w latach 2003-2005 44
3.1. Charakterystyka Zakładów Przetwórstwa Mięsnego 44
3.2. Stan rzeczowych aktywów trwałych 51
3.3. Analiza majątku trwałego 53
3.4. Gospodarowanie środkami trwałymi i metody ich amortyzacji 56
Rozdział 4. Wpływ stosowanych metod amortyzacji w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego 62
4.1. Metody amortyzacji środków trwałych w firmie Sokołów S.A. 62
4.2. Porównanie metody liniowej i degresywnej na przykładzie środków trwałych firmy Sokołów S.A. 62
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84

Mcdonaldyzacja a globalizacja

Wstęp 2
Rozdział I. Globalizacja – zakres znaczeniowy pojęcia 4
1.1. Problemy definicyjne „globalizacji” 4
1.2. Historia globalizacji 10
1.3. Przyczyny globalizacji 12
1.4. Przejawy i cechy globalizacji 15
1.5. Elementy pozytywne i negatywne globalizacji 23
Rozdział II. Mcdonaldyzacja a globalizacja 27
2.1. Istota Mcdonaldyzacji i Mcdonaldyzacja według George Ritzer’a 27
2.2. Przyczyny Mcdonaldyzacji 29
2.3. Zalety i wady systemu 39
2.4. Biurokracja a Mcdonaldyzacja 41
2.5. Mcdonaldyzacja wobec współczesnych zmian cywilizacyjnych 43
Rozdział III. Wymiary mcdonaldyzacji 47
3.1. Mcdonaldyzacja życia społecznego 47
3.2. Główne wymiary mcdonaldyzacji 53
3.3. Mcdonaldyzacja wymiaru sprawiedliwości 57
3.4. Mcdonaldyzacja a wybór idealnego dziecka 58
3.5. Mcdonaldyzacja śmierci 62
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis fotografii 70

Marketing w Internecie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. MARKETING INTERNETOWY JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY „NOWĄ GOSPODARKĘ” 4
1.1. Istota marketingu internetowego 4
1.2. „Nowa gospodarka” i jej zakres 5
1.3. Wpływ Internetu na gospodarkę i życie społeczne 11
1.4. Wybrane narzędzia Internetu stosowane w marketingu 18
1.5. Znaczenie i zakres zastosowania sieci WWW w marketingu 21

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA W INTERNECIE 26
2.1. Działania promocyjne przedsiębiorstw 26
2.2. Narzędzia promocji w Internecie 30
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie siecią jako środkiem promocji 42

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA ORAZ HANDEL W SIECI 45
3.1. Handel elektroniczny w Polsce 45
3.2. Transakcje w Internecie 49
3.3. Koncepcje marketingowe w handlu elektronicznym 52
3.4. Giełdy i przetargi w Internecie 55
3.5. Rozwój rynków elektronicznych 61

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70

Marketing międzynarodowy

dwa rozdziały pracy magisterskiej

Rozdział IV. Marketing międzynarodowy 3
1. Podstawy marketingu międzynarodowego 4
2. Badania marketingowe rynków zagranicznych 9
3. Organizacja i formy działań na rynku globalnym 16
4. Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych 19
5. Globalny Marketing Mix 23

Rozdział V. Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym 32
1. Otoczenie kulturowe i jego znaczenie w marketingu międzynarodowym 32
2. Zróżnicowanie językowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw 36
3. Język niewerbalny, religia, wartości oraz symbole jako aspekty kulturowe marketingu 42
4. Szok kulturowy a marketing 50