Archiwum miesiąca: sierpień 2020

Leasing w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka i zakres leasingu 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacje leasingu 9
1.2.1. Leasing operacyjny i finansowy 9
1.2.2. Leasing bezpośredni a leasing pośredni 12
1.2.3. Klasyfikacja pod kątem waluty oraz oprocentowania umowy leasingu 14
1.2.4. Leasing krajowy a międzynarodowy 15
1.2.5. Inne rodzaje leasingu 16
1.3. Charakter umowy leasingu 17
Rozdział II. Leasing w prawie bilansowym 25
2.1. Zakres uregulowań prawnych 25
2.2. Pojęcie leasingu 27
2.3. Leasing operacyjny 30
2.3.1. Charakterystyka leasingu operacyjnego 30
2.3.2. Ewidencja leasingu operacyjnego 32
2.4. Leasing finansowy 35
2.4.1. Charakterystyka leasingu finansowego 35
2.4.2. Ewidencja leasingu finansowego 37
Rozdział III. Leasing w prawie podatkowym 43
3.1. Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb podatkowych 43
3.2. Leasing a podatek dochodowy 54
3.3. Leasing a podatek VAT 64
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 85
Załącznik 86

Internet w marketingu na przykładzie firmy Onet S.A.

Streszczenie 2
Wstęp 3

Rozdział I. Istota marketingu internetowego 5
1.1. Podstawowe zagadnienia związane z Internetem oraz marketingiem – podstawowe pojęcia 5
1.1.1. Pojęcie Internetu 5
1.1.2. Pojęcie e-marketingu 10
1.1.3. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu 11
1.1.4. Marketing tradycyjny i marketing relacji 18
1.1.5. Etyczne i prawne aspekty wykorzystania Internetu 20
1.2. Strategie marketingu w Internecie 23
1.2.1. Promocja – obecność – transakcja 23
1.3. Najpopularniejsze formy marketingu w Internecie 24
1.3.1. Promocja 24
1.3.2. Kształtowanie produktu i polityka cenowa 26
1.4. Dostosowywanie kampanii marketingowych do poszczególnych użytkowników Internetu 27

Rozdział II. Identyfikacja Spółki Onet S.A. 30
2.1. Spółka Onet S.A. 30
2.1.1. Powstanie firmy 30
2.1.2. Struktura 32
2.1.3. Działalność i oferty firmy 33
2.2. Pozycja rynkowa 39
2.2.1. Pozycja na rynku 39
2.2.2. Klienci 40
2.3. Analiza na podstawie działań konkurencji 40

Rozdział III. Marketing internetowy w portalu Onet 45
3.1. Koncepcja kampanii promocyjnej z wykorzystaniem Internetu 45
3.1.1. Reklama w portalu Onet 45
3.1.2. Organizacja marketingu w Internecie 56
3.2. Skuteczność promocji i reklamy w Internecie 61
3.3. Wdrożenie strategii marketingowej 62

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i zdjęć 68

Znaczenie motywacji w funkcjonowaniu współczesnej firmy

Wstęp 4

Rozdział 1. Koncepcje motywacji 6
Wprowadzenie 6
1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii 6
1.2. Teorie treści 9
1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslowa 9
1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 13
1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera 15
1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda 16
1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora 19
1.2.6. Teorie treści – porównanie 23
1.3. Teorie procesu 25
1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma 25
1.3.2. Teoria oczekiwań – tzw. rozszerzony model Vrooma – L. Portera i E. Lawlera 26
1.3.3. Teorie oczekiwać jako metoda motywacji pracowników 27
1.4. Teorie wzmocnienia 30
1.4.1. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera 30
1.4.2. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera jako metoda motywacji pracowników 32

Rozdział 2. Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie 36
2.1. Wprowadzenie 36
2.2. Motywacja: teoria a praktyka 37
2.3. Motywacyjne kształtowanie płac 39
2.3.1. Zasady strategii wynagradzania 40
2.3.2. Kształtowanie płacy zasadniczej 44
2.3.3. Premia jako instrument motywowania 45
2.3.4. Kształtowanie pozostałych składników wynagrodzenia w celu motywowania pracowników 50
2.3.5. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac 53
2.3.6. Brak reakcji na zachęty płacowe 54
2.4. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 56
2.4.1. Pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji 58
2.4.2. Pozapłacowe kompensaty pracy 61
2.4.3. Awans i kariera jako środek motywacji 62
2.4.4. Organizacja pracy jako środek motywacji 64
2.5. Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych 70
2.5.1. Rola drobnych motywatorów w tworzeniu atmosfery pracy 71
2.6. Motywowanie w okresie recesji 73
2.7. Antymotywacja – błędy w motywowaniu 76
2.8. Mobbing – patologia motywowania pracowników 79

Rozdział 3. Znaczenie motywowania pracowników w funkcjonowaniu współczesnej firmy ma przykładzie badań 90
3.1. Metodologiczne podstawy badań własnych 90
3.1.1. Cel i przedmiot badań 90
3.1.2. Problem badawczy i hipotezy robocze 92
3.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 98
3.1.4. Plan i etapy badań 103
3.1.5. Operacjonalizacja 103
3.1.6. Organizacja i przebieg badań 104
3.1.7. Dobór osób do badań 106
3.2. Analiza wyników badań własnych 108
3.2.1. Opis uzyskanych wyników 108
3.2.2. Weryfikacja hipotez 113

Zakończenie 121
Spis tabel 124
Spis rysunków 125
Literatura 126
Aneks 129

Motywacyjne znaczenie sposobów oceniania

Wstęp 3
Rozdział 1. Ocenianie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1.1.Cele zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2. Znaczenie oceniania w zarządzaniu personelem 7
Rozdział 2. System oceniania pracowników i jego elementy 14
2.1. Założenia systemu ocen 14
2.2. Metody i skale ocen 16
2.3. Funkcje oceniania pracowników 23
Rozdział 3. Czynniki zwiększające motywacyjną funkcję oceniania pracowników 25
Rozdział 4. Ocenianie pracowników w polskich firmach 35
4.1. System oceniania pracowników w Nature Gift Distribution 35
4.2. System oceniania w Thomson Polkolor w Żyrardowie 40
4.3. System oceny pracowników: IMG Information Management Polska Sp. z o.o. 48
Zakończenie 54
Bibliografia 52
Spis rysunków i tabel 54

Nowe zachowania stylu życia studentów

praca z przedmiotu aktorstwo społeczne

Wstęp 2
Rozdział 1. Styl życia jako pojęcie, definicja stylu życia. 3
Rozdział 2. Status społeczny studenta i życie akademickie 18
Rozdział 3. Zmiany stylu życia studentów, decyzje zakupowe oraz motywy dokonywania zakupów – wyniki przeprowadzonego wywiadu 31
Zakończenie 39
Bibliografia 43
Spis tabel 45
Załącznik. Kwestionariusz wywiadu 46

Networking. Analiza wykorzystania Internetowych sieci społecznych

Wstęp 2

Rozdział I. Networking w budowaniu kariery zawodowej 4
1.1. Geneza networkingu społecznego 4
1.2. Nawiązywanie kontaktów z klientami 7
1.3. Koncepcja CRM 8

Rozdział II. Networking a droga zawodowa 16
2.1. Wybór drogi zawodowej 16
2.2. Poszukiwanie pracy 22
2.3. Rozwój firmy 27
2.4. Budowanie i rozwój własnej sieci kontaktów – kontakty grupowe, indywidualne, stopniowanie znajomości 29

Rozdział III. Zasady skutecznego networkingu 32
3.1. Narzędzia autoreklamowe i osobista marka 32
3.2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 33
3.3. Trwały sukces w networkingu 39

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis tabel 54
Spis rysunków 55

Nauczyciel w opiniach uczniów klas ósmych

część praktyczna pracy dyplomowej

Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacyjne badań własnych 1
2. 1. Przedmiot i cel badań 1
2. 2. Problemy i hipotezy badawcze 4
2. 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 7
2. 4. Teren badanego środowiska 9
2. 5. Organizacja i przebieg badań własnych 12

Rozdział III. Analiza i interpretacja wyników badań własnych 17
3.1. Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli 17
3.2. Znaczenie przygotowania merytorycznego pedagogów i ich stosunek do swoich obowiązków 25
3.3. Wpływ osiągnięć uczniów na postrzeganie swoich nauczycieli 32
3.4. Wpływ relacji między badanymi uczniami a nauczycielami na opinie uczniów o nauczycielach 34
3.5. Weryfikacja hipotez i wnioski 40

Załącznik – kwestionariusz ankiety

Motywowanie jako element zarządzania

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział 1. Motywowanie jako element gospodarowania 3
1.1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi 3
1.2. Cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.3. System motywacyjny – modele motywacji 7
1.4. System wynagradzania 12
1.4.1. Płaca zasadnicza i dodatki 12
1.4.2. Pozapłacowe elementy motywowania 13
1.4.3. Szkolenie i doskonalenie pracowników 17
1.4.4. Ocena pracowników i jej motywacyjne znaczenie 19
1.4.5. Awansowanie jako element motywacji 21

Na szlaku Orlich Gniazd – Ojcowski Park Narodowy, jako atrakcja turystyczna

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. NA SZLAKU ORLICH GNIAZD– OJCOWSKI PARK NARODOWY JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA 5
1.1. Historia utworzenia i położenie Ojcowskiego Parku Narodowego 5
1.2. Regionalne zabytki architektury 10
1.3. Grota Łokietka – legenda Ojcowa 14
1.4. Skarby doliny Prądnika 18

ROZDZIAŁ II. OJCOWSKI PARK NARODOWY– OFERTA DLA TURYSTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 21
2.1. Propozycje imprez tematycznych w scenerii malowniczego krajobrazu Jury 21
2.2. Aktywny wypoczynek na szlakach turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego 24
2.3. Rozwój turystyki rowerowej, jako propozycja uatrakcyjnienia regionu Ojcowskiego Parku Narodowego 26
2.4. Warunki efektywnej komercjalizacji Ojcowskiego Parku Narodowego, jako regionalnego produktu turystycznego 30

ZAKOŃCZENIE 36
BIBLIOGRAFIA 38
SPIS RYSUNKÓW I FOTOGRAFII 40

Motywy podjęcia studiów z pedagogiki

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE MOTYWU 5
1.1. Zakres pojęciowy motywu i motywacji 5
1.2. Uwarunkowania i formy motywacji 10
1.3. Motyw w najważniejszych systemach teoretycznych 14
1.4. Afektywne i poznawcze mechanizmy leżące u podstaw motywacji 18
1.5. Specyficzne ludzkie mechanizmy motywacyjne 21
1.6. Główne motywy podejmowania studiów wyższych 23

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody i techniki badań 34
2.4. Charakterystyka próby badawczej 39

ROZDZIAŁ III. MOTYWY PODJĘCIA STUDIÓW Z PEDAGOGIKI W NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 41
3.1. Analiza wyników badań 41
3.2. Wnioski 46

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL 60
SPIS RYSUNKÓW 61
SPIS WYKRESÓW 62
Aneks 63