Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

Przemiany w krajach Maghrebu i ich wpływ na bezpieczeństwo i stabilizację regionu Morza Śródziemnego

Wstęp 3

Rozdział I. Maghreb – istota pojęcia 5
1.1. Historia i kraje Maghrebu 5
1.1.1. Maroko 11
1.1.2. Algieria 14
1.1.3. Sahara Hiszpańska 16
1.1.4. Sahara Algierska 18
1.1.5. Tunezja 21
1.1.6. Libia 24
1.2. Wspólnota języka, religii, kultury 26

Rozdział II. Nacjonalistyczna idea Wielkiego Maghrebu 30
2.1. Koncepcja Wielkiego Maghrebu 30
2.2. Idea Wielkiego Maghrebu 33

Rozdział III. Przemiany w krajach Maghrebu i ich wpływ na bezpieczeństwo i stabilizację regionu Morza Śródziemnego 38
3.1. Sytuacja w Maghrebie 38
3.1.1. Sytuacja polityczna 39
3.1.2. Sytuacja gospodarczo-społeczna 41
3.2. Przemiany w Maghrebie 42
3.2.1. Przemiany polityczne 43
3.2.2. Przemiany gospodarczo-społeczne 44
3.2.3. Przemiany a procesy adaptacyjne 45
3.3. Bezpieczeństwo i stabilizacja 47
3.3.1. Zachód jako promotor przemian 48
3.3.2. Wpływ przemian 51
3.4. Podsumowanie 52

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis rysunków 58

Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr
1. Magazyny w systemach logistycznych
2. Wyposażenie magazynów
3. Procesy magazynowe
4. Zarządzanie procesami magazynowymi

Rozdział liczy 16 stron

Logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi

Wstęp 3

Rozdział 1
FUNKCJE LOGISTYKI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH 5
1.1. Definicje logistyki 5
1.2. Zadania i cele logistyki 9
1.3. Kierunki rozwój koncepcji logistyki 14

Rozdział 2
SYSTEM LOGISTYCZNY ORAZ JEGO PROCESY 20
2.1. Procesy logistyczne 20
2.2. Systemy wsparcia logistycznego 25
2.3. Zastosowania systemu wsparcia logistycznego 30
2.4. Podstawowe zasady projektowania systemu wsparcia logistycznego 32

Rozdział 3
DZIAŁANIA LOGISTYCZNE W FIRMIE SCHENKER 36
3.1. Charakterystyka firmy Schenker 36
3.2. Segmenty działalności i strategia firmy 39
3.3. Strategie logistyczne przedsiębiorstwa 42
3.4. Wnioski 46

Zakończenie 51
Bibliografia 52
Spis tabel 54
Spis rysunków 55

Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Schenker

WSTĘP 3

Rozdział 1.
LOGISTYKA W DYSTRYBUCJI TOWARÓW 5
1.1. Pojęcie dystrybucji – nowatorskie podejście 5
1.2. Kanały dystrybucji 11
1.3. Dystrybucja w dobie internetu 16
1.4. Zarządzanie logistyczne w dystrybucji 20

Rozdział 2.
ROLA OBSŁUGI KLIENTA 27
2.1. Definicja obsługi klienta w przedsiębiorstwie 27
2.2. Elementy obsługi klienta 31
2.3. Strategie w obsłudze klienta 37
2.4. Programy lojalnościowe 42
2.5. Obsługa posprzedażowa 46

Rozdział 3.
LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SCHENKER Sp. z o.o. 48
3.1. Powstanie i rozwój firmy 48
3.2. Struktura organizacyjna firmy 51
3.3. Kompleksowe rozwiązania logistyczne 53
3.3.1. Strategia zorientowana na klienta 57
3.3.2. E-fulfillment services 57
3.4. Ocena logistycznej obsługi klienta 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 67
SPIS RYSUNKÓW 68

Nowe tendencje na rynku usług leasingowych w Polsce

Wstęp 5

Rozdział I Leasing jako usługa finansowa 7
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 7
1.1.1. Geneza leasingu 8
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 11
1.2. Charakterystyka leasingu 12
1.2.1. Istota leasingu 13
1.2.2. Klasyfikacja leasingu 17
1.2.3. Leasing na tle innych źródeł finansowania 23

Rozdział II Uwarunkowania rozwoju leasingu w Polsce 30
2.1. Prawne podstawy rozwoju leasingu w Polsce 30
2.1.1. Regulacje, definicje, istota 30
2.1.2. Umowa leasingu 32
2.2. Preferencje podatkowe a rozwój leasingu 39
2.2.1. Ulgi inwestycyjne 39
2.2.2. Specjalizacja jako czynnik dynamicznego rozwoju usług leasingowych 47
2.3. Rozkwit leasingu w Polsce 49
2.3.1. Geneza transakcji leasingowych w Polsce 49
2.3.2. Wartość, dynamika i struktura rynku usług leasingowych 50
2.3.3. Firmy leasingowe na polskim rynku 53

Rozdział III Analiza rynku transakcji leasingowych w Polsce 58
3.1. Struktura branżowa leasingu 58
3.2. Wyniki leasingu ruchomości w 2006 roku 62
3.3. Liderzy rynku leasingu ruchomości 64
3.4. Rynek leasingu ruchomości w 2007 r. 67

Zakończenie 69

Bibliografia 72

Spis wykresów 78

Leasing w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. Ogólne zagadnienia dotyczące leasingu 4
1.1. Geneza leasingu w Polsce 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja leasingu 11
1.3. Warunki i elementy zawieranych umów 22

ROZDZIAŁ II. Regulacje prawne dotyczące leasingu 28
2.1. Definicja leasingu w Kodeksie cywilnym 28
2.2. Leasing w świetle ustawy o rachunkowości 31
2.3. Leasing w ustawie o podatku dochodowym 39
2.4. Opodatkowanie leasingu podatkiem VAT 42

ROZDZIAŁ III. Ujęcie leasingu w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego 45
3.1. Umowy leasingowe 45
3.2. Zasady ewidencji operacji gospodarczych związanych z leasingiem 47
3.3. Wpływ różnic między bilansową a podatkową wyceną transakcji na wynik finansowy 49

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel, rysunków i schematów 60

Załączniki 61

Naturalne atrakcje turystyczne Wysp Kanaryjskich

Wstęp

Rozdział I. Informacje ogólne o regionie Wysp Kanaryjskich
1.1. Historia i rozwój Wysp Kanaryjskich
1.2. Położenie Wysp Kanaryjskich
1.3. Znaczenie turystyki w gospodarce Wysp Kanaryjskich

Rozdział II. Pojęcie turystyki
2.1. Definicja turystyki
2.2. Rodzaje turystyki
2.3. Psychologia rynku turystycznego

Rozdział III. Ruch turystyczny
3.1. Czynniki wpływające na ruch turystyczny
3.2. Popyt turystyczny i jego cechy
3.3. Decyzje nabywcze turystów

Rozdział IV. Atrakcje turystyczne Wysp Kanaryjskich
4.1. Infrastruktura turystyczna Wysp Kanaryjskich
4.2. Naturalne atrakcje turystyczne w regionach turystycznych Wysp Kanaryjskich
4.3. Przyrodnicze walory Wysp Kanaryjskich
4.4. Naturalne atrakcje turystyczne w miastach i miejscowościach turystycznych Wysp Kanaryjskich

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Strategia zarządzania przedsiębiorstwem węglowym

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie – podstawy terminologii 5
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.2.1. Klasyczna koncepcja funkcji zarządzania 11
1.2.2. Zarządzanie jako proces decyzyjny 12
1.3. Rodzaje kierowników i ich role 14
1.4. Władza organizacyjna 18
Rozdział II. Strategia jako sposób działania przedsiębiorstwa na rynku 25
2.1. Rola strategii organizacyjnej 25
2.1.1. Wizja przedsiębiorstwa 25
2.1.2. Rynki i produkty przedsiębiorstwa 27
2.1.3. Modele działania przedsiębiorstwa 33
2.1.4. Kontekst budowy strategii 34
2.2. Strategia zarządzania w przemyśle węglowym 37
2.2.1. Specyfika przemysłu węglowego 37
2.2.2. Strategie zarządzania w przemyśle węglowym 40
2.2.3. Europejskie przykłady strategii zarządzania w przemyśle węglowym – przykład Anglii i Niemiec 44
Rozdział III. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem węglowym na przykładzie Spółki „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 48
3.1. Charakterystyka Spółki „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 48
3.1.1. Historia 48
3.1.2. Oferta produktowa i sytuacja finansowa 50
3.1.3. Struktura organizacyjna 52
3.1.4. Misja i strategia 56
3.2. Strategia zarządzania Spółką „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 57
3.2.1. Opis metody 57
3.2.2. Diagnoza otoczenia 57
3.2.3. Diagnoza otoczenia konkurencyjnego 60
3.2.3. Projektowanie zmian w otoczeniu 62
3.2.4. Środowisko przyrodnicze 62
3.2.5. Strategia rozwoju 63
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70