Archiwum miesiąca: lipiec 2020

Kredytowanie działalności podmiotów gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyt bankowy jako produkt banku komercyjnego 4
1. Pojęcie, istota oraz funkcje kredytu 4
2. Rodzaje kredytów bankowych 8
3. Rola i znaczenie kredytów w działalności podmiotów gospodarczych 13
Rozdział II. Procedury udzielania kredytów 25
1. Wniosek kredytowy i jego elementy 25
2. Ocena zdolności kredytowej podmiotu 27
3. Prawne, formalne i finansowe aspekty zawarcia umowy kredytowej 38
4. Wykorzystanie, koszt i spłata kredytu 40
Rozdział III. Analiza oferty kredytowej dla podmiotów gospodarczych na przykładzie BGŻ S.A. 46
1. Powstanie i rozwój banku (restrukturyzacja w BGŻ S.A.) 46
2. Przedmiot i zakres działalności oraz osiągnięcia BGŻ S.A. 49
3. Rodzaje udzielanych kredytów i procedury kredytowe banku 54
4. Ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego w BGŻ S.A. 61
Rozdział IV. Zabezpieczenia kredytów jako ograniczenie ryzyka kredytowego banku 64
1. Prawne podstawy oraz formy zabezpieczenia kredytu 64
2. Zabezpieczenia kredytów stosowane w BGŻ S.A. 66
3. Badania własne 74
Załączniki 89
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis tabel i rysunków 117
Spis wykresów 118

Kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych

Wstęp 3
Rozdział pierwszy, Rola i miejsce kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji osób fizycznych 5
1.1. Rodzaje kredytów inwestycyjnych 5
1.2. Cechy i funkcje kredytów 13
1.3. Miejsce kredytu w finansowaniu inwestycji 22
Rozdział drugi, Bank Spółdzielczy, jako instytucja finansująca inwestycje osób fizycznych 25
2.1. Banki spółdzielcze na rynku polskim 25
2.2. Organizacja i zasady funkcjonowania Banku Spółdzielczego 34
2.3. Kredytowanie inwestycji przez bank 38
2.3.1. Kredyty 38
2.3.2. Pożyczki 41
2.4. Procedura przyznawania kredytu przez bank 42
2.5. Prawne formy zabezpieczenia kredytu przez bank 48
Rozdział trzeci, Analiza działalności kredytów inwestycyjnych dla osób fizycznych Banku Spółdzielczego … 51
3.1. Działalność kredytowa banku w roku 2017 53
3.2. Działalność kredytowa banku w roku 2018 59
3.3. Działalność kredytowa banku w roku 2019 65
Zakończenie 80
Bibliografia 84
Spis tabel 87
Spis rysunków 88
Aneks 89

Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK

trochę historyczna praca dyplomowa – z 2007 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Kredyt bankowy 6
1.1. Kredyt a pożyczka 6
1.2. Znaczenie i rola działalności kredytowej w działalności banku 12
1.3. Zasady kredytowania 16
1.4. Ocena zdolności kredytowej 20

Rozdział II. Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kredytów hipotecznych 26
2.1. Rynek kredytów hipotecznych 26
2.2. Definicja kredytu hipotecznego 29
2.3. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego 31
2.4. Uczestnicy rynku kredytów hipotecznych 39

Rozdział III. Kredyty hipoteczne udzielane przez Bank Zachodni WBK 44
3.1. Charakterystyka Banku Zachodniego WBK 44
3.1.1. Historia działalności 44
3.1.2. Przedmiot działalności i struktura organizacyjna 46
3.1.3. Produkty i wyniki finansowe 49
3.2. Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK 51
3.2.1. Atuty i korzyści oferty kredytów hipotecznych 51
3.2.2. Zakres kredytowania 53
3.2.3. Koszty kredytu 53
3.2.4. System opłat i prowizji 54
3.3. Analiza i ocena kredytu hipotecznego w Banku Zachodnim WBK 54

Zakończenie 59

Spis rysunków 61

Spis tabel 62

Bibliografia 63

Koszty w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie kosztu 4
1. Definicja kosztu 5
2. Koszt, a przychód, strata ,wydatek i związany z nimi zysk przedsiębiorstwa 8
3. Klasyfikacja kosztów 14
Rozdział II. Metody analizy i kontroli kosztów 21
1. Koszty w okresach długim i krótkim 21
2. Metody określania kosztów stałych i zmiennych 23
3. Kontrola kosztów 28
Rozdział III Modele rachunku kosztów 34
1. Podstawowe modele rachunku kosztów 36
2. Modele rachunku kosztów w różnym ujęciu standardów kosztowych 42
3. Ewidencja kosztów i wybór wariantu rachunku kosztów 45
Rozdział IV Kalkulacja kosztów 48
1. Rodzaje kalkulacji 48
2. Metody kalkulacji 52
3. Nowe metody kalkulacji 53
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis rysunków i tabel 61

Koszty w przedsiębiorstwach na przykładzie Grupy Orange S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka kosztów pracy 4
1.1. Definicja kosztów pracy 8
1.2. Pomiar kosztów pracy 13
1.3. Struktura kosztów pracy 18
1.3.1. Struktura kosztów pracy według kryterium przedmiotowego 18
1.3.2. Struktura kosztów pracy według kryterium podmiotowego 24
1.3.3. Struktura kosztów pracy według formy umowy 26
1.4. Ewidencja kosztów pracy 26
Rozdział II. Zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach 28
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa 28
2.2. Definicje związane z zatrudnieniem 33
2.2.1. Pracodawca 35
2.2.2. Pracownik 36
2.2.3. Zatrudnienie 37
2.2.4. Czas pracy 39
2.3. Obowiązki pracowników i pracodawców 40
2.4. Bezrobocie 42
Rozdział III. Obciążenia wynagrodzeń 47
3.1. Definicja wynagrodzeń 47
3.2. Sposoby naliczania wynagrodzeń 51
3.3. Obciążenia wynagrodzeń 53
3.4. Egzekucja należności pieniężnych z wynagrodzenia o pracę 57
Rozdział IV. Analiza kosztów pracy na postawie Grupy Orange S.A. 62
4.1. Charakterystyka spółki 62
4.2. Analiza podstawowych wskaźników spółki 65
4.3. Analiza zatrudnienia i koszty wynagrodzeń 77
Załączniki 88
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel, rysunków i wykresów 97

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Koszty i ich rachunek w systemie rachunkowości 4
1. Istota, zadania i funkcje współczesnej rachunkowości 4
2. Koszty jako kategoria ekonomiczna 10
3. Klasyfikacja kosztów 13
4. Pojęcie, zadania i rodzaje rachunku kosztów 18

ROZDZIAŁ II. Wpływ wykorzystania zdolności produkcyjnych na koszty działalności operacyjnej jednostki gospodarczej 24
1. Pojęcie zdolności produkcyjnej oraz problemy jej wykorzystania 24
2. Związek klasyfikacji kosztów z wykorzystaniem zdolności produkcyjnych 30
3. Pojęcie i ustalanie kosztu wytwarzania w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych 37

ROZDZIAŁ III. Warunki ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 42
1. Problemy określania zdolności produkcyjnych 42
2. Kryteria w zakresie dokumentacji operacyjnej wykorzystania zdolności produkcyjnych 46
3. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych 52

Rozdział IV. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce Stalprodukt S.A. 61
1. Ogólna charakterystyka podmiotu 61
2. Przebieg procesu produkcyjnego 65
3. Zdolności produkcyjne na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego 69
4. Pomiar i dokumentacja wykorzystania zdolności produkcyjnych 70
5. Pomiar kosztów niewykorzystanych zdolności oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych 72
6. Wpływ kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na wynik finansowy badanego podmiotu 78

ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 87

Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE – świadomość Polaków w dyskursie internetowym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH 4
1.1. Pojęcie integracji 4
1.2. Historia integracji 5
1.2.1. Procesy integracyjne w powojennej Europie 7
1.2.2. Utworzenie Unii Europejskiej 10
1.3. Geneza starań Polski o członkostwa w UE 15
1.4. Negocjacje Polski z UE 19

ROZDZIAŁ II. SKUTKI CZŁONKOSTWA POLSKI W UE W ŚWIETLE
LITERATURY 24
2.1. Korzyści i koszty oraz szanse i zagrożenia 24
2.2. Wpływ członkostwa w UE na kulturę, moralność tożsamość narodową 34
2.3. Postawa społeczeństwa polskiego oraz krajów UE wobec akcesji Polski 39

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE OPINII SPOŁECZNEJ 44
3.1. Bilans start i zysków 44
3.2. Pozytywne i negatywne skutki członkostwa w UE 49

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Korzyści płynące z porozumień bankowo–ubezpieczeniowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PRODUKT BANKOWY A PRODUKT UBEZPIECZENIOWY 5
1.1. Istota i pojęcie ubezpieczeń 5
1.2. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń 9
1.3. Funkcje i rola usług bankowych w systemie usług finansowych 18

ROZDZIAŁ II. PRAWNE REGULACJE TWORZENIA GRUP BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH 24
2.1. Wybrane regulacje prawne dotyczące funkcjonowania grup bankowo-ubezpieczeniowych 24
2.2. Nadzór bankowy 28
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy 36
2.4. Uwarunkowania współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce 39

ROZDZIAŁ III. EKONOMICZNO – ORGANIZACYJNE POWIĄZANIA SEKTORA BANKOWEGO Z SEKTOREM UBEZPIECZENIOWYM 44
3.1. Definicja grupy bankowo-ubezpieczeniowej – bancassurance 44
3.2. Bancassurance jako forma koncentracji kapitału – cele powstania i przesłanki grup bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce 49
3.3. Zaangażowanie kapitałowe i inwestycyjne banków w sektor ubezpieczeń 55

ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE JAKO SEGMENTU RYNKU FINANSOWEGO 63
4.1. Istota rynku ubezpieczeniowego 63
4.2. Podmioty rynku ubezpieczeniowego 65
4.3. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych 67
4.4. Rynek ubezpieczeniowy i jego położenie w ramach rynku finansowego 71
4.5. Możliwości i zagrożenia rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce 74
4.6. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego 75
ROZDZIAŁ V. EFEKTY I KORZYŚCI WSPÓŁPRACY BANKOWO UBEZPIECZENIOWEJ 80
5.1. Standaryzacja produktów 80
5.2. Automatyzacja i komputeryzacja usługi 84
5.3. Kompleksowość 93

ZAKOŃCZENIE 98

BIBLIOGRAFIA 99

Konsolidacja sprawozdań finansowych na podstawie Grupy X S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Aspekty prawne konsolidacyjnych sprawozdań finansowych 4
1. Regulacje Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości a odniesienie do regulacji polskich 4
2. Cel konsolidacji sprawozdań 12
3. Rodzaje metod konsolidacji 14
3.1. Metoda pełna 16
3.2. Metoda proporcjonalna 17
3.3. Metoda praw własności 18
4. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 19
Rozdział II. Charakterystyka Grupy X S.A. 24
1. Historia powstania Grupy 24
2. Oferta grupy 26
Rozdział III. Konsolidacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy X S.A. 31
1. Wyniki finansowe grupy 31
2. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych grupy 34
3. Konsolidacja sprawozdawczości finansowej  37
Zakończenie 46
Bibliografia 47
Spis tabel i rysunków 49