Archiwum miesiąca: lipiec 2020

Leasing jako forma finansowania inwestycji. Doświadczenia firmy Orange S.A.

Wstęp 4

Rozdział I. Istota i historia powstania leasingu 6
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 6
1.1.1. Ewolucja leasingu 6
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 11
1.2. Charakterystyka leasingu 15
1.2.1. Istota leasingu 15
1.2.2. Klasyfikacja leasingu 19
1.3. Leasing w Polsce 22
1.3.1. Początki leasingu w Polsce 22
1.3.2. Specyfika i rozwój polskiego rynku usług leasingowych 24

Rozdział II. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania inwestycji 28
1.1. Główne rodzaje transakcji leasingowych 28
1.2. Klasyfikacja umów leasingu 32
1.2.1. Leasing finansowy 36
1.2.2. Leasing operacyjny 38
1.3. Leasing a kredyt 38
1.4. Zwiększenie wartości firmy przy korzystaniu z usług leasingowych 42

Rozdział III. Doświadczenia Orange S.A. w zakresie korzystania z usług leasingowych 49
3.1. Charakterystyka Orange S.A. 49
3.1.1. Przedmiot działalności 51
3.1.2. Struktura organizacyjna 52
3.1.3. Sytuacja finansowa 55
3.2. Leasing samochodów służbowych w Orange S.A. 56
3.2.1. Zarządzanie środkami transportu w firmie 56
3.2.2. Formy finansowania i zakupu aut 56
3.2.3. Własna polityka aut służbowych 57
3.3. Analiza i ocena leasingu jako formy finansowania inwestycji w Orange S.A. 58

Zakończenie 70

Bibliografia 72

Spis tabel 75

Spis rysunków 76

Aneks 77

Motywowanie pracownika jako element zarządzania

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
1.1 .Istota zarządzania
1.2. Funkcje zarządzania
1.3. Cel i metody teorii zarządzania
1.4. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi
1.5. Cele zarządzania zasobami ludzkimi
1.6. Elementy składowe zarządzania zasobami ludzkimi

ROZDZIAŁ II. ISTOTA MOTYWOWANIA
2.1 .Pojęcie motywacji
2.2. Teorie motywacji
2.3. Rodzaje motywacji
2.4. Systemy motywacyjne

ROZDZIAŁ III
ZNACZENIE MOTYWACJI W MAŁYCH I DUŻYCH FIRMACH NA PRZYKŁADZIE X SP. Z O.O. i FIRMY Y
3.1. Determinanty kształtowania systemów motywowania
3.2. Zwiększenie motywacji
3.3. Korzyści w firmie płynące z motywacji
3.4. Różnice w motywacji między mała a dużą firmą

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie przedsiebiorstwa X

Wstęp 2
Rozdział I. Gospodarcze znaczenie inwestycji i ich istota 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje inwestycji 4
1.2. Źródła finansowania inwestycji 17
1.3. Rachunek efektywności inwestycji 20
Rozdział II. Charakterystyka leasingu 25
2.1. Istota i pojęcie leasingu 25
2.2. Elementy prawne umowy leasingu 28
2.3. Przebieg transakcji leasingowej 37
Rozdział III. Rynek usług leasingowych 45
3.1. Kryteria podziału leasingu 45
3.2. Leasing w oparciu o prawo podatkowe 59
3.3. Leasing w oparciu o prawo bilansowe 63
Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 75

Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkim

Wstęp 2
Rozdział I. Kultura organizacyjna 4
1.1. Kultura a organizacja – ujęcia 4
1.2. Pojęcie kultury organizacji – geneza 9
1.3. Kultura organizacji – pojęcia bliskoznaczne 11
1.4. Składniki kultury organizacji 15
1.5. Uwarunkowania kultury organizacji 23
1.6. Funkcje kultury organizacji 26
Rozdział II. Badanie kultury organizacyjnej 32
2.1. Profile kultury (jednowymiarowe i wielowymiarowe profile kultur) 32
2.2. Diagnoza kultury organizacji 38
2.3. Symptomy kulturowe 41
2.4. Instrumenty diagnozy 45
2.5. Badania krytyczne metodą J.M.Kobi i H.Wuthricha 49
Rozdział III. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkim w firmie Orange S.A. 53
3.1. Charakterystyka i opis działalności firmy 53
3.2. Tworzenie kultury organizacyjnej w firmie 57
3.3. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi i jej wpływ na motywacje pracowników 63
Rozdział IV. Kultura organizacyjna na przykładzie Orange S.A. (próba odniesienia pojęcia) 74
4.1. Postulowana kultura organizacji w firmie Orange S.A. 74
4.2. Kultura organizacyjna firmy Orange S.A. (próba diagnozy) 88
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis rysunków 106
Spis tabel 107

Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji

Wstęp 2
Rozdział I. Motywacja pracy jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych 4
1.1. Prekursorzy i przedstawiciele szkoły behawioralnej 4
1.2. Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych 8
1.3. Model motywacji pracowników 12
1.4. Teorie motywacji – przegląd 13
1.5. Trzy spojrzenia na pracę i problematykę motywowania do pracy 19
Rozdział II. Rola kadry kierowniczej w procesie motywacji 25
2.1. Deklaracja misji, wizji i wartości działu rozwoju zasobów ludzkich 25
2.2. Podstawowe przekonania dotyczące strategii wewnętrznej i sposoby podejścia do niej 28
2.3. Procesy rozwoju ludzi 32
2.4. Podstawowe procesy przeglądu i oceny efektywności i rozwoju 35
2.5. Różnica między planami szkolenia a planami uczenia się 36
2.6. Procesy zarządzania rozwojem i karierą 38
Rozdział III. Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji na podstawie firmy UNILEVER POLAND 47
3.1. Charakterystyka UNILEVER POLAND 47
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna 47
3.1.2. Wizja, misja i wartości 55
3.2. Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w UNILEVER POLAND 57
3.2.1. Formy motywacji pracowników 57
3.2.2. Szkolenia pracowników 59
3.2.3. Zadania kadry kierowniczej 60
3.2.4. Relacje pomiędzy kadrą kierowniczą a zespołem pracowniczym 63
3.3. Podsumowanie 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 73

Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście wydatków budżetów gminnych

Wstęp 3
Rozdział I. Obowiązki gminy w finansowaniu inwestycji ekologicznych 5
1. Budżet gminy w systemie finansów publicznych 5
2. Rodzaje i zakres obowiązków gminy w sferze ochrony środowiska 13
3. Relacje między krajowymi a unijnymi rozwiązaniami w zakresie lokalnych obowiązków ekologicznych 17
Rozdział II. Charakterystyka gminy Stara Kamienica 26
1. Środowisko przyrodnicze gminy 26
2. Historia i dziedzictwo gminy 33
3. Charakterystyka ludności i poziom bezrobocia 37
4. Gospodarka lokalna 40
Rozdział III Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w gminie Stara Kamienica 43
1. Charakterystyka ekologicznych wydatków budżetu gminy Stara Kamienica 43
2. Ocena wydatków ekologicznych budżetu gminy Stara Kamienica z punktu widzenia zadań gminy 45
3. Pozabudżetowe źródła finansowego wsparcia przedsięwzięć proekologicznych 47
4. Perspektywy rozszerzenia i dywersyfikacji źródeł finansowego wsparcia działań proekologicznych w gminie Stara Kamienica 53
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis fotografii 67

Kształcenie i doskonalenie pracowników małych firm na przykładzie przedsiębiorstw fryzjerskich

Wstęp 2
Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach 4
1.1. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola pedagogiki pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.3. Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy 12
Rozdział 2. Kształcenie i doskonalenie pracowników w małych i mikro przedsiębiorstwach 15
2.1. Tradycyjna i nowa rola grup pracowniczych 15
2.2. Doskonalenie zawodowe drogą do mistrzostwa zawodowego 18
2.3. Linia rozwoju zawodowego pracownika 22
Rozdział 3. Salon fryzjerski „X” jako miejsce kształcenia i rozwoju pracowników 26
3.1 Profil działalności 26
3.2. Struktura zatrudnienia 27
3.3. Kształcenie i doskonalenie pracowników 29
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 32
4.1. Przedmiot i cel badań 32
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 38
4.4. Teren badań i próbka badawcza 45
Rozdział 5. Wyniki badań 47
Zakończenie 50

Krótkookresowe planowanie finansowe

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy krótkoterminowego planowania finansowego 4
1.1. Pojęcie oraz cele planowania finansowego 4
1.2. Wymogi efektywnego planowania finansowego 8
1.3. Związki pomiędzy długoterminowymi a krótkoterminowymi decyzjami finansowymi 14
1.4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto a budżetowanie środków pieniężnych 20
Rozdział 2. Metody planowania finansowego 25
2.1. Źródła danych 27
2.2. Zasady modelowania 28
2.3. Narzędzia planowania finansowego 31
2.4. Struktura planu finansowego (elementy) 34
Rozdział 3. Krótkookresowy plan finansowy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa „X” 43
3.1. Charakterystyka firmy 43
3.2. Założenia planu 48
3.3. Plan finansowy 49
3.4. Propozycje usprawnień w zakresie planowania finansowego działalności 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 67

Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
Rozdział pierwszy
Istota i znaczenie kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 4
1.1. Klasyfikacja oraz cechy kredytów bankowych 4
1.2. Inwestycje jako źródło rozwoju przedsiębiorstwa 12
1.3. Rola kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 19
Rozdział drugi
Charakterystyka Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim finansującego inwestycje dla przedsiębiorstw 26
2.1. Rynek banków spółdzielczych w Polsce i w Unii Europejskiej 26
2.2. Funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 32
2.3. Działalność kredytowa Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 37
2.4. Postępowanie podczas przyznawania kredytów 40
2.5. Zabezpieczenia kredytów 45
Rozdział trzeci
Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw Mazowieckiego Banku Spółdzielczego 48
3.1. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2014 49
3.2. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2015 59
3.3. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2016 69
Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis tabel 87
Spis wykresów 88
Spis rysunków 89
ANEKS 90

Kredyty dewizowe

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyty dewizowe 5
1.1. Tendencje zmian w polityce kredytowej w ujęciu historycznym 5
1.2. Pojęcie kredytu bankowego 9
1.3. Rodzaje kredytów 12
1.4. Wniosek o udzielenie kredytu dewizowego i jego elementy 25
Rozdział II. Kategorie ryzyka bankowego – próba klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego 28
2.1. Ryzyko kredytowe i inne rodzaje ryzyka bankowego 30
2.2. Metody i instrumenty ograniczania ryzyka bankowego 35
2.3. Zdolność kredytowa 38
Rozdział III. Zasady i tryb udzielania kredytów dewizowych na przykładzie Banku BPH S.A. 44
3.1. Ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej kredytobiorcy 45
3.2. Analiza progu rentowności 48
3.3. Logistyka jako metoda oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 49
3.4. System informatyczny jako sposób zwiększania zdolności kredytowej firmy 50
3.5. Ocena regulowania należności 51
3.6. Ocena ogólna 56
Rozdział IV. Prawne zabezpieczenia kredytów bankowych 59
4.1. Zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym 59
4.2. Zabezpieczenia przewidziane prawem wekslowym 68
Rozdział V. Analiza udzielonych kredytów dewizowych BPH S.A. 72
5.1. Udział BPH na krajowym rynku kredytów dewizowych 72
5.2. Analiza trendów na krajowym rynku kredytów dewizowych 74
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 85