Archiwum miesiąca: czerwiec 2020

Kluczowe czynniki sukcesu małych firm niszowych

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie strategiczne firmą 4
1.1. Zarządzanie strategiczne na tle nauki zarządzania nauk o zarządzaniu 4
1.1.1. Istota zarządzania strategicznego 10
1.2. Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach 13
1.3. Typy strategii dedykowanych małym i średnim firmom 20
1.3.1. M. Porter – strategia koncentracji/niszy 20
1.3.2. Ph. Kotler – specjalizacja rynkowa 22
1.3.3. H.I. Ansoff – strategia penetracji rynku 24
Rozdział II. Strategia niszy 26
2.1. Definicja 26
2.2. Zastosowania strategii niszy 30
2.2.1. Małe firmy 30
2.2.2. Duże firmy 30
2.3. Definiowanie niszy 31
2.4. Rodzaje nisz 32
Rozdział III. Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu strategicznym firmą 39
3.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej 39
3.2. Analiza mocnych i słabych stron 43
3.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu 47
Rozdział IV. Przykłady firm niszowych 53
4.1. Handlowa 55
4.2. Produkcyjna 56
4.3. Usługowa 58
4.4. Innowacyjna 60
Wnioski 62
Podsumowanie 67
Bibliografia 69
Spis tabel i rysunków 71

Kierowanie rozwojem produktu turystycznego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORII PRODUKTU 4
1.1. Produkt turystyczny 4
1.2. Produkt agroturystyczny 8
1.3. Kierowanie rozwojem produktu turystycznego 13
ROZDZIAŁ II. MODEL BADAŃ 19
2.1. Charakterystyka przedmiotu badań 19
2.2. Metodyka badań 20
2.3. Prezentacja wyników badań 26
2.3.1. Prezentacja wyników badań jakościowych 26
2.3.2. Prezentacja wyników badań ilościowych 48
ROZDZIAŁ III. REKOMENDACJE 58
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS RYSUNKÓW 62
SPIS WYKRESÓW 63
ANEKS 64

Kategoryzacja jako metoda kształtowania jakości usług hotelarskich

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1. Pojęcie bazy noclegowej turystyki 5
2. Pojęcie klasyfikacji, kategoryzacji, standaryzacji 11
3. Pojęcie jakości usług 14
Rozdział II. Znaczenie jakości usług w funkcjonowaniu hotelu na współczesnym rynku 18
1. Znaczenie jakości usług w hotelarstwie 18
2. Metody oddziaływania na jakość 21
Rozdział III Historia kategoryzacji w Polsce 26
1. Okres międzywojenny 26
2. Lata 1945- 1997 27
3. Czasy teraźniejsze 42
Rozdział IV. Ocena funkcjonowania przepisów kategoryzacyjnych w Polsce 53
1. Aktualne przepisy regulujące kategoryzację 53
2. Struktura kategoryzacji obiektów hotelarskich 57
3. Znaczenie kategoryzacji dla kształtowania poziomu usług 69
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel i zdjęć 80

Karty płatnicze w rozliczeniach bankowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Rozliczenia pieniężne 3
1.1. Ogólna charakterystyka rozliczeń pieniężnych 3
1.2. Najpopularniejsze rodzaje bezgotówkowych rozliczeń 6

Rozdział 2. Pojęcie karty kredytowej, korzyści, zagrożenia i stosowanie 23
2.1. Ogólna charakterystyka kart kredytowych 23
2.2. Zakres podmiotowy stosowania kart kredytowych 26
2.3. Proces wprowadzania i korzystanie z kart w obiegu 27
2.4. Zalety kart kredytowych 34
2.5. Wady korzystania z kart kredytowych 37

Rozdział 3. Funkcjonowanie kart kredytowych w Banku BPH na tle innych banków 43
3.1. Rodzaje kart kredytowych w Banku BPH 43
3.2. Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane w porównaniu z innymi bankami 45
3.3. Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Banku BPH na tle innych banków 47

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel 58

Spis rysunków 59

Spis fotografii 60

Kapitały własne jednostek gospodarczych

Wstęp – 3 –

Rozdział 1. KAPITAŁY WŁASNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI – 6 –
1.1. Główne źródła finansowania działalności gospodarczej – 6 –
1.2. Kapitał własny – 9 –
1.3. Kapitał obcy – 12 –
1.4. Wybór optymalnej struktury kapitałowej – 15 –

Rozdział 2. KAPITAŁY WŁASNE A FORMA PRAWNA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI – 20 –
2.1 Klasyfikacja kapitałów własnych – 20 –
2.2. Kapitały podstawowe w różnych podmiotach gospodarczych – 23 –
2.2.1. Spółka akcyjna – 24 –
2.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 27 –
2.2.3. Spółki osobowe – 32 –
2.3. Kapitały rezerwowe – 42 –
2.3.1. Kapitał zapasowy – 46 –
2.3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny – 49 –
2.3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe – 50 –
2.4. Spółdzielnia – 52 –
2.5. Przedsiębiorstwo państwowe – 53 –

ROZDZIAŁ 3. KAPITAŁY WŁASNE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM – 55 –
3.1. Kapitały własne w księgach rachunkowych – 55 –
3.1.1. Ujęcie kapitałów podstawowych w systemie rachunkowości – 58 –
3.1.2. Ujęcie kapitałów rezerwowych w systemie rachunkowości – 60 –
3.2. Kapitały własne w sprawozdaniu finansowym – 61 –
3.2.1. Prezentacja kapitałów własnych w bilansie – 65 –
3.2.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym – 69 –
3.2.3. Informacje uzupełniające o kapitałach własnych – 73 –

Zakończenie – 77 –
Bibliografia – 79 –
Spis tabel – 81 –

Kapitał zagraniczny w polskim rolnictwie

Wstęp 3

Rozdział I. Struktura i główne problemy rolnictwa w Polsce 5
1.1. Osobliwości współczesnej kwestii agrarnej 5
1.2. Struktura polskiego rolnictwa 9
1.2.1. Ceny ziemi 9
1.2.2. Zatrudnienie w rolnictwie i renty z ziemi 12
1.3. Handel z krajami UE 16
1.3.1. Eksport i import produktów rolno-spożywczych do krajów UE 17
1.3.2. Towary eksportowane przez Polskę do UE, objęte przywilejami 19

Rozdział II. Sytuacja dochodowa polskich i europejskich gospodarstw rolnych 25
2.1. Kształtowanie się dochodów rolniczych 25
2.1.1. Dochody rolnicze przez pryzmat wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych 25
2.1.2. Dochody rolnicze według kryterium typu gospodarstw 29
2.1.3. Dochody rolnicze w świetle klasyfikacji regionalnej 31
2.2. Dochody rolnicze w świetle zmian w instrumentarium rynków rolnych w Polsce 34
2.2.1. Dochody rolnicze przez pryzmat wielkości gospodarstw rolnych 34
2.2.2. Dochody rolnicze według kryterium typu rolniczego gospodarstw 40
2.2.3. Dochody rolnicze w świetle klasyfikacji regionalnej 41

Rozdział III. Kapitał zagraniczny w rolnictwie polskim 45
3.1. Programy pomocy dla polskiego rolnictwa 45
3.1.1. Program PHARE 45
3.1.2. Program SAPARD 46
3.1.3. Program ISPA 48
3.2. Wspólna Polityka Rolna 49
3.3. Kapitał zagraniczny w rolnictwie polskim 51
3.3.1. Dotacje 51
3.3.2. Wykorzystanie środków pomocowych 53
3.3.3. Zróżnicowanie kondycji gospodarstw w 2006 roku 54
3.3.4. Gospodarstwa polskie a gospodarstwa unijne 55
3.4. Spodziewane przemiany w polskim rolnictwie w latach 2007-2013 56

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Kapitał w firmie rosnącej na przykładzie spółki z o.o

Wstęp 2
Rozdział I. Kapitał jako czynnik decydujący o rozwoju przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i funkcje kapitału 4
1.2. Zapotrzebowanie kapitałowe w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa 10
1.3. Dostępność kapitału i koszty pozyskania kapitału 16
Rozdział II. Kapitał w rozwijającym się przedsiębiorstwie 23
2.1. Czynniki wywołujące potrzeby kapitałowe w przedsiębiorstwie rosnącym 23
2.2. Metody i źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 27
2.3. Podstawy wyboru źródeł pozyskiwania kapitału 34
Rozdział III. Analiza działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie firmy „X” 44
3.1. Ogólna charakterystyka spółki X 44
3.2. Powstanie wzrost i rozwój spółki 47
3.3. Analiza działalności spółki 50
Rozdział IV. Kapitał w spółce „X” jako determinant rozwoju 63
4.1. Sposoby pozyskiwania kapitału w spółce 63
4.2. Rola kapitału w procesie rozwoju spółki 64
4.3. Analiza źródeł finansowania wzrostu spółki 68
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis rysunków 78
Spis fotografii 79
Spis tabel 80

Zagospodarowanie przestrzenne gminy X

Wstęp

Rozdział 1. Istota i cele gospodarki przestrzennej
1.1. Znaczenie gospodarki przestrzennej dla rozwoju gminy
1.2. Rys historyczny
1.3. Regulacje prawne
1.4. Hierarchizacja planowania przestrzennego
1.5. Władztwo planistyczne w gminie
1.5.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1.5.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 2. Zagospodarowanie przestrzenne gminy X
2.1. Charakterystyka gminy
2.2. Historia X i najbliższych okolic
2.3. Gmina X według planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 3. Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy X
3.1. Cele rozwoju gminy X
3.2. Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy X
3.3. Ludność, zatrudnienie, usługi – na terenie gminy X
3.4. Funkcjonowanie lokalnego rynku nieruchomości
3.5. Wpływ na rozwój lokalnego rynku nieruchomości kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, map i rysunków

Jakość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział I. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich specyfika 3
1.2. Podstawowe pojęcia i definicje 3
1.1. Formy organizacyjno-prawne 7
Rozdział II. Uwarunkowania sukcesu małych i średnich firm 11
2.1. Cele przedsiębiorstwa 11
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 18
Rozdział III. Sposoby utrzymania i doskonalenia jakości w sektorze małych i średnich firm 21
Zakończenie 28
Bibliografia 29

Jakość obsługi klienta w kształtowaniu satysfakcji klienta na przykładzie NZOZ X

Wstęp 2
Rozdział I. Marketing usług 4
1.1. Pojęcie i definicja usług 4
1.2. Charakterystyka usług 7
1.3. Klasyfikacja i typizacja usług 13
1.3.1. Systemy klasyfikacji usług 15
1.3.2. Typizacja usług 21
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 25
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 25
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 25
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 31
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 37
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 40
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X45
1. Prezentacja przedsiębiorstwa NZOZ Medina 45
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X47
2.1. Teren i organizacja badania 47
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Cele badawcze 48
2.4. Charakterystyka próby badawczej 48
3. Analiza wyników badania 49
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 52
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków, tabel i wykresów 60
Aneks 61