Archiwum miesiąca: maj 2020

Fundusze strukturalne i ich wpływ na rozwój regionalny

Wstęp 3
Rozdział I. Istota sektora MSP w ramach wykonania polityki regionalnej 6
1.1. Pojęcie i charakterystyka sektora MSP 6
1.2. Zależności pomiędzy polityką regionalną a sektorem MSP 10
1.2.1. Istota i zakres polityki regionalnej 10
1.2.2. Elementy polityki regionalnej w rozwoju polityki społeczno-gospodarczej 11
1.3. Sektor MSP jako jeden z fundamentalnych czynników konkurencyjności regionów a także tempa gospodarczego wzrostu 18
Rozdział II. Zasadnicze elementy rozwoju regionalnego 24
2.1. Modele regionalnego rozwoju w Polsce 24
2.2. Rola administracji lokalnej 29
2.3. Wewnętrzna transformacja społeczeństwa jako element prowadzący do powstania społeczeństwa poszukującego dróg poprawy swojej sytuacji gospodarczej 33
2.4. Informacja jako czynnik regionalnego rozwoju 38
Rozdział III. Polityka wpierania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym 42
3.1. Zasady i formy polityki wspierania małych oraz średnich przedsiębiorstw 42
3.2. Cele polityki regionalnego rozwoju 50
3.3. Istota stymulowania wzrostu konkurencyjności regionu 52
3.4. Działania prowadzone w ramach polityki regionalnego rozwoju 56
Rozdział IV. Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej 61
4.1. Przesłanki polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej 61
4.2. Fundusze Strukturalne UE 63
4.3. Udział wydatków w budżecie UE związanych z Funduszami Strukturalnymi 67
4.4. Zasady wydatkowania środków na cele zmian strukturalnych i rozwoju gospodarczego 68
4.5. Szczególne uregulowania prawne oraz polityka UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw 71
Rozdział V. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w strategii rozwoju województwa małopolskiego 79
5.1. Charakterystyka województwa małopolskiego 79
5.2. MSP w województwie małopolskim 81
5.3. Strategiczne cele rozwoju regionu na tle MSP 82
5.4. Zakres wykorzystania sektora MSP jako elementu napędzającego gospodarkę regionu 85
5.5. Wykorzystanie sektora MSP w budowie strategii rozwoju województwa małopolskiego 88
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel i rysunków 98

Fundusz Poręczeń Unijnych jako instrument finansowo-prawny umożliwiający gminom absorbcję środków unijnych

Wstęp 4

Rozdział I. Proces integracji europejskiej w aspekcie prawnym 6
1.1. Pojęcie integracji i jego zakres 6
1.2. Koncepcje integracji 7
1.3. Droga do Unii Europejskiej – wspólny rynek 9
1.3.1. Przesłanki powstania wspólnego rynku 9
1.3.2. Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie 11
1.3.3. Jednolity Akt Europejski i Traktat o Unii Europejskiej 16
1.3.4. Traktat Amsterdamski i Traktat Nicejski 18
1.4. Charakter prawny Unii Europejskiej w aspekcie integracji gospodarczej – pierwszy filar 21
1.5. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 22

Rozdział II. Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej 30
2.1. Instytucje systemu finansowego Wspólnoty – elementy tzw. władzy finansowej 30
2.1.1. Komisja Europejska jako główny organ tzw. władzy finansowej Unii Europejskiej 31
2.1.2. Inne organy jako elementy tzw. władzy finansowej Wspólnoty 32
2.1.3. Budżet Wspólnoty 34
2.1.4. Europejski Bank Inwestycyjny 36
2.2. Instrumenty finansowo-prawne budżetu Unii Europejskiej 37
2.2.1. Pojęcie funduszu i jego zakres 37
2.2.2. Ogólna charakterystyka unijnych funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych wspólnotowej polityki gospodarczej 41
2.3. Wykorzystywanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce 51
2.3.1. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 51
2.3.2. Wewnętrzne regulacje służące absorbcji środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego a Podstawy Wsparcia Wspólnoty 58
Rozdział III. Fundusz poręczeń unijnych jako szczególny sposób na absorbcję środków unijnych przez gminy 68
3.1. Instrumenty finansowe budżetu państwa zapewniające jednostkom samorządu terytorialnego realizację programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 68
3.2. Fundusz Poręczeń Unijnych 69
3.3. Bank Gospodarstwa Krajowego jako dysponent Funduszu Poręczeń Unijnych 71
3.3.1. Sposoby udzielania poręczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych 73
3.3.2. Prowizje i zabezpieczenia 76
3.3.3. Korzyści wynikające ze współpracy z Funduszem Poręczeń Unijnych 78

Rozdział IV. Ocena dotychczasowych efektów gospodarczych absorbcji środków pomocowych Unii Europejskiej 79
4.1. Mechanizm finansowy EOG oraz Norweski mechanizm finansowy 84
4.2. Dopłaty bezpośrednie, unijne programy i fundusze 86

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96

Formy organizacyjno-prawne podejmowania działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w Polsce 4
1.1. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przed akcesem Polski do struktur Unii Europejskiej 8
1.2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w świetle ustawy prawo działalności gospodarczej 13
Rozdział II. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 20
2.1. Pojęcie osoby zagranicznej przedsiębiorcy zagranicznego 20
2.2. Obowiązki oddziału 25
2.2.1. Rejestracja 25
2.2.2. Prowadzenie rachunkowości w języku polskim 33
2.3. Zakaz prowadzenia działalności przez oddział 39
Rozdział III. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego 41
3.1. Przedmiot działalności 41
3.2. Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego 45
3.3. Zakaz prowadzenia działalności przez przedstawicielstwo 49
Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis rysunków 56

Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania MSP

Wstęp 3
Rozdział I. Zewnętrzne źródła finansowania MSP 5
1.1. Zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania 10
1.2. Wybór źródła wspomagania finansowego 15
1.3. Leasing jako sposób na dofinansowania MSP 24
Rozdział II. Leasing – istota, rodzaje i zasady udzielania 35
2.1. Istota leasingu 38
2.2. Kryterium podziału leasingu 45
2.3. Strony i przedmiot leasingu 50
2.4. Wymagane dokumenty i możliwość zawarcia umów 55
Rozdział III. Leasing, kredyt a gotówka 61
3.1. Analiza efektywności leasingu 64
3.1.1. Założenia 65
3.1.2. Badanie efektywności leasingu 66
3.1.3. Zmiana efektywności form finansowania 72
Rozdział IV. Ujęcie księgowe leasingu oraz jego plusy i minusy w aspekcie księgowym 82
4.1. Ujęcie leasingu w księgach finansowych 82
4.2. Wady i zalety leasingu w aspekcie księgowym 94
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 105
Spis rysunków 106

Firma leasingowa – jako przedsiębiorstwo sieciowe

Wstęp 3

Rozdział I. Geneza i istota leasingu 5
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 5
1.1.1. Początki leasingu 6
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 9
1.2. Istota leasingu 13

Rozdział II. Charakterystyka leasingu 25
2.1. Ogólna charakterystyka leasingu 25
2.1.1. Leasing operacyjny 25
2.1.2. Funkcje leasingu operacyjnego 31
2.1.3. Leasing finansowy 32
2.1.4. Ograniczenia prawne umowy leasingu 36
2.2. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu 39
2.2.1. Uregulowania polskie 39
2.2.2. Uregulowania konwencji Unidroit 40

Rozdział III. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania gospodarki 43
3.1. Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji 43
3.1.1. Główne rodzaje transakcji leasingowych 43
3.1.2. Klasyfikacja umów leasingu 47
3.2. Analiza porównawcza pomiędzy leasingiem a kredytem 50
3.3. Zwiększenie wartości firmy przy korzystaniu z usług firm finansowania inwestycji za pomocą leasingu przy wykorzystaniu analizy finansowej 52
3.4. Aspekt finansowy od strony finansującego – pozyskiwanie przez firmę leasingową finansowania pozwalającego prowadzić jej działalność 56
3.4.1. Kredyty 56
3.4.2. Emisje papierów dłużnych 57
3.4.3. Sekurytyzacja i sprzedaż wierzytelności 58

Rozdział IV. Przedsiębiorstwo sieciowe 61
4.1. Pojęcie organizacji sieciowych 61
4.2. Formy organizacji sieciowych 72
4.2.1. Sieć przedsiębiorstw 72
4.2.2. Organizacja wirtualna 73
4.2.3. Kontrakt/alians strategiczny 75
4.2.3. Franchising 78
4.2.4. Outsourcing i inne 81

Rozdział V. „BRE LEASING” jako przedsiębiorstwo sieciowe, jeden z podmiotów infrastruktury finansowej 83
5.1. Podstawowe dane firmy 83
5.2. Warunki współpracy 85
5.3. Leasing przez Internet 85
5.4. Finansowanie ruchomych środków trwałych 86
5.5. Oferta i warunki umów leasingowych oraz pakiet BREL UNIA 87
5.6. Warunki finansowania i zalety „BRE LEASING” 88

Zakończenie 93

Bibliografia 95

Spis rysunków 100

Finansowanie organizacji pozarządowych (NGO) w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Miejsce organizacji pozarządowych we współczesnym świecie 5
1.1. Trzecie sektor – co to jest? 5
1.2. Funkcje organizacji 11
Rozdział II. Finansowanie NGO 19
2.1. Sposoby finansowania 19
2.1.1. Składki członkowskie 19
2.1.2. Spadki i zapisy 20
2.1.3.Darowizny 20
2.1.4. Sponsoring 20
2.1.5. Zbiórki publiczne 21
2.1.6. Działalność gospodarcza 21
2.1.7. Dotacje, dofinansowania 21
2.2. Współpraca pomiędzy sektorami 23
2.2.1. Darowizny 26
2.2.2. 1% 26
2.2.3. Filantropia 27
2.3. Dotacje z Unii Europejskiej 28
2.3.1. Fundusze inwestycyjne 28
2.3.2. Dotacje społeczne 29
2.4. Usługi bankowe dla NGO 31
Rozdział III. NGO w Polsce 33
3.1. Liczba NGO w Polsce 33
3.2. Rozkład terytorialny NGO 34
3.3. Dynamika powstawania organizacji NGO 37
3.4. Pola działania 43
Rozdział IV. ZHP jako NGO 46
4.1. Informuje ogólne 46
4.2. Cele statutowe 47
4.3. Rodzaje działalności 49
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Finansowanie jednostek budżetowych

dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Rozdział I. Rachunkowość jednostki budżetowej
1.1. Uwarunkowania prawne działalności jednostek sektora finansów publicznych
1.2. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych
1.3. Rachunkowość budżetowa
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Rozdział II. Zasady pozyskiwania bezzwrotnych i zwrotnych źródeł finansowania działalności jednostki budżetowej
2.1. Dochody własne jednostek budżetowych
2.2. Subwencje
2.3. Dotacje celowe
2.4. Kredyty i pożyczki

Ewolucja rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych 5
1.1. Przesłanki powstania i ewolucja ubezpieczeń komunikacyjnych 5
1.2. Pojęcie i zakres ubezpieczeń komunikacyjnych 10
1.3. Podstawy prawne ubezpieczeń samochodowych 14
1.4. Podmioty rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 18
Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych 24
2.1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym i międzynarodowym 24
2.1.1. Przedmiot ubezpieczenia 24
2.1.2. Prawa i obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela 25
2.1.3. Zakres ubezpieczenia 30
2.1.4. Stawki gwarancyjne i odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 32
2.1.5. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 35
2.2. Ubezpieczenie autocasco 44
2.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 49
2.4. Ubezpieczenie assistance 51
2.5. Ubezpieczenie bagażu podróżnego 52
2.6. Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia 53
Rozdział III. Główne wskaźniki rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 55
3.1. Składka przypisana netto 55
3.2. Składka przypisana brutto 57
3.3. Wskaźnik szkodowości 58
Rozdział IV. Ewolucja rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i wyznaczenie przyszłościowych zmian 61
4.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce jako czynnik kształtujący rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych 61
4.1.1. Pojazdy mechaniczne w Polsce 61
4.1.2. Wiek i przebieg pojazdów 65
4.1.3. Wjazdy samochodów zagranicznych do Polski 66
4.2. Czynniki kształtujące szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych 67
4.2.1. Wypadki drogowe 67
4.2.2. Przyczyny wypadków 70
4.2.3. Rodzaje wypadków 72
4.2.4. Ofiary wypadków 73
4.2.5. Sprawcy wypadków 74
4.2.6. Pojazdy uczestników wypadków 76
4.2.7. Kradzieże pojazdów 77
4.3. Analiza wybranych kryteriów oceny stanu rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 79
4.3.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych 79
4.3.2. Liczba polis ubezpieczeń samochodowych 82
4.3.3. Struktura polis według podmiotów 83
4.3.4. Struktura polis według sum gwarancyjnych 84
4.3.5. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych 85
4.3.6. Odszkodowania i świadczenia 87
4.3.7. Wynik techniczny 89
Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel 102
Spis wykresów 104

Ewolucja przepisów o spółce z o.o. na przestrzeni XX i XXI w.

Wstęp

Rozdział I.
Historyczne tło powstania kodeksu spółek handlowych
1. Idea kodeksu spółek handlowych
2. Historyczne tło powstania kodeksu spółek handlowych
3. Kodeks spółek handlowych po I wojnie światowej

Rozdział II.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych
1. Geneza i cele kodeksu spółek handlowych
1.1. Zmiany w kodeksie spółek w okresie międzywojennym
1.2. Kodeks spółek po II wojnie światowej
1.3. Zmiany w kodeksie spółek w latach 80.
2. Założenia, zakres i systematyka kodeksu spółek handlowych
3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych

Rozdział III.
Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w teorii spółek
2. Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Przyczyny tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział IV.
Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o.
1.1. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.2. Cele i wykorzystanie spółki
2. Spółka z o.o. jako osoba prawna
3. Przedstawicielstwo i reprezentacja spółki

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Ewidencja działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw

Wstęp 3

Rozdział I. Miejsce i rola przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 5
1.1. Rodzaje przedsiębiorstw 5
1.2. Istota i zadania przedsiębiorstw 8
1.3. Pojęcie i rozwój małych firm 13
1.4. Znaczenie małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki narodowej 18

Rozdział II. Ewidencja działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw 28
2.1. Rola i zadania rachunkowości w działalności przedsiębiorstwa 28
2.2. Podstawy prawne i charakterystyka 34
2.3. Rodzaje ewidencji działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw 39

Rozdział III. Podatkowa księga przychodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiębiorstw 47
3.1. Podstawy prawne, zasady prowadzenia, charakterystyka 47
3.2. Księga podatkowa a inne formy ewidencji i rozliczeń podatkowych 61
3.3. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów 70

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 81
Załączniki 83