Archiwum miesiąca: maj 2020

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej

Wstęp 2
Rozdział I. Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej 4
1.1. Budżet i jego rodzaje 4
1.2. Klasyfikacja budżetowa 11
1.3. Rachunkowość budżetowa 15
1.3.1. Obieg i kontrola dokumentów 15
1.3.2. Zakładowy Plan Kont 18
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 23
Rozdział II. Organizacja jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców 26
2.1. Historia i położenie gminy 26
2.2. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy 28
2.2.1. Struktura organizacyjna 29
2.2.2. Regulamin organizacyjny 39
2.3. Budżet gminy 42
2.4. Wyniki kontroli 44
Rozdział III. Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców 51
3.1. Sprawozdawczość budżetowa 51
3.1.2. Prezentacja sprawozdawczości budżetowej plan budżetu i Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok 54
3.2.1. Metodyka i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych 66
3.2. Sprawozdania finansowe 66
3.3. Wnioski 70
Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 76

Fuzje i przejęcia w procesie kreowania wartości spółek

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
1.1. Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki
1.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw – aspekty własnościowe
1.3. Inwestorzy indywidualni a zarządzanie wartością firmy
1.3.1. Geneza koncepcji zarządzania wartością – ewolucja kapitalizmu
1.3.2. Modela zewnętrznego finansowania firm
1.3.3. Znaczenie inwestorów indywidualnych
1.3.4. Inwestorzy indywidualni a Kodeks Spółek Handlowych – wybrane aspekty

Rozdział II. Fuzje i przejęcia w świetle zarządzania wartością przedsiębiorstwa
2.1. Przesłanki fuzji i przejęć
2.2. Przejęcie a zmiana ceny akcji
2.3. Przejecie a wartość fundamentalna (wewnętrzna) firmy
2.4. Przejęcia na polskim publicznym rynku kapitałowym
2.5. Przejęci a ceny akcji
2.6. Holding jako instrument restrukturyzacji kluczowego przemysłu w Polsce

Rozdział III. Fuzje i przejęcia w procesie kreowania wartości spółek.
Doświadczenia Grupy Kapitałowej „Mostostal-Export” S.A.
3.1. Metodologia badań własnych
3.2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej „Mostostal-Export” S.A.
3.1.1. Spółki specjalistyczne: PIP „INSTAL-LUBLIN” SA, ZBM „ZREMB CHOJNICE” S.A., Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.
3.3. Wyniki badań: Dywersyfikacja działalności
3.3.1. Budownictwo i deweloperstwo
3.3.2. Przemysł
3.3.3. Handel
3.3.4. Działalność finansowa holdingu
3.4. Koncentracja na rynku krajowym
3.5. Tempo i źródła finansowania rozwoju
3.6. Problemy zarządzania grupą kapitałową
3.7. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA 5
1.1. Istota polityki społecznej 5
1.2. Modele polityki społecznej 9
1.3. Doktryny polityki społecznej 13
1.4. Cele i funkcje pomocy społecznej 18
ROZDZIAŁ II. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 22
2.1. Organizacja systemu pomocy społecznej 22
2.2. Zadania administracji w zakresie pomocy społecznej 28
2.3. Instrumenty pomocy społecznej 35
2.3.1. Rodzaje świadczeń 35
2.3.2. Kryteria przyznawania świadczeń 46
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA GMINY WAŁCZ 50
3.1. Sytuacja demograficzna 50
3.2. Struktura gospodarcza 53
3.3. Ocena warunków życia mieszkańców gminy 56
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE WAŁCZ 61
4.1. Instytucje pomocy społecznej w gminie Wałcz 61
4.2. Formy pomocy społecznej i źródła ich finansowania 64
4.3. Adresaci pomocy 70
4.4. Ocena efektywności systemu pomocy społecznej 72
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 78

Funkcjonowanie podatku VAT w UE i Polsce

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PODATKÓW 5
1.1. Pojecie podatku i jego cechy 5
1.2. Elementy konstrukcji podatku 10
1.3. Zasady podatkowe 18
1.4. Funkcje podatków 21
1.5. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego 25
ROZDZIAŁ II. PODATKI POŚREDNIE 31
2.1. Podatek od towarów i usług (VAT) 31
2.2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i podatnika 38
2.3. Podatek akcyzowy 39
2.4. Podstawy prawne podatków pośrednich 45
2.4.1. Podatek od towarów i usług 45
2.4.2. Podatek akcyzowy 49
ROZDZIAŁ III. ANALIZA I OCENA FUNKCJONOWANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYBRANYCH KRAJACH UE 51
3.1. Rola podatków pośrednich w krajach Unii Europejskiej 51
3.2. Charakterystyka podatku VAT w wybranych krajach UE 52
3.2.1. Podatek VAT w Austrii 52
3.2.2. Podatek VAT we Francji 57
3.2.3. Podatek VAT we Włoszech 61
3.4. Analiza porównawcza 64
3.5. Wspólny system VAT w Unii Europejskiej 69
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków i tabel 80

Funkcjonowanie podatku VAT w obrocie międzynarodowym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Podatek od towarów i usług w europejskim systemie podatkowym 4
1.1. System opodatkowania 4
1.2. Pojęcie VAT 11
1.3. Podstawy harmonizacji i główne zasady opodatkowania podatkiem VAT 16
1.4. VAT w obrocie międzynarodowym 20
1.4.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa 21
1.4.2. Wewnątrzwspólnotowa nabycie 23
ROZDZIAŁ II. Charakterystyka firmy Abar Design 25
2.1 Powstanie i rozwój firmy 25
2.2 Specyfika działalności firmy 28
2.3 Pozycja firmy w otoczeniu 38
ROZDZIAŁ III. VAT w obrocie handlowym firmy Abar 41
3.1. Obroty handlowe firmy 41
3.2. Opodatkowanie obrotów firmy 44
3.3. Wnioski 54
ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 62

Funkcjonowanie doradztwa zawodowego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ISTOTA DORADZTWA ZAWODOWEGO 5
1.1. Pojęcie doradztwa zawodowego 5
1.2. Rys historyczny funkcjonowania doradztwa zawodowego 13
1.3. Poradnictwo zawodowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 18
1.4. Rola doradcy zawodowego w poradnictwie zawodowym 25
ROZDZIAŁ II ROLA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO 30
2.1. Decyzje edukacyjno – zawodowe młodzieży 30
2.2. Przesłanki utworzenia stanowiska szkolnego doradcy zawodowego 34
2.3. Zasady moralne i normy etyczne szkolnego doradcy zawodowego 38
2.4. Rola i zadania szkolnego doradcy zawodowego 44
ROZDZIAŁ III METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.3. Metody i techniki badań 54
3.4. Teren i organizacja badań 57
ROZDZIAŁ IV FUNKCJONOWANIE STANOWISKA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. CZACKIEGO W WARSZAWIE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
4.1. Analiza wyników badań 59
4.2. Wnioski 73
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 83
ANEKS 84

Funkcjonowanie Banku PKO BP S.A. w gospodarce rynkowej

Wstęp 2
Rozdział I. Gospodarka rynkowa, a system bankowy w Polsce 4
1.1. Istota gospodarki rynkowej 4
1.2. Ogólna charakterystyka struktury systemu bankowego w Polsce 9
1.3. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej 14
1.3.1. Reforma prawa i systemu bankowego 14
1.3.2. Prywatyzacja banków w Polsce 19
Rozdział II. Funkcjonowanie banku PKO BP SA na rynku bankowym 24
3.1. Rys historyczny PKO BP SA 24
3.2. Podstawowe produkty, usługi i rynki działalności banku i Grupy PKO BP SA 30
3.3. Strategia rozwoju banku oraz grupy PKO BP SA 36
Rozdział III. Miejsce PKO BP SA na tle innych banków 44
3.1. Wpływ transformacji ustrojowej na rozwój PKO BP SA. 44
3.2. Pozycja PKO BP SA na rynku 48
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65

Funkcjonalność systemu MFG klasy ERP

Wstęp 2
Rozdział I. Rola przetwarzania informacji w zarządzaniu 4
1.1. Istota informacji 5
1.2. Systemy informacyjne w zarządzaniu 8
1.3. Integracja systemów informacyjnych 13
1.4. Technologie informacyjne 16
1.5. Perspektywy rozwiązań na rzecz przetwarzania informacji w zarządzaniu 20
Rozdział II. Współczesne systemy informacyjne w zarządzaniu 23
2.1. Cechy systemów informacyjnych 23
2.2. Funkcje systemów 27
2.3. Typy systemów 33
2.4. Systemy klasy ERP 35
2.4.1 Funkcjonalność systemów ERP 35
2.4.2 Własności systemów ERP 37
2.4.3 Aspekty technologiczne 38
2.5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 39
Rozdział III. System MFG/PRO 43
3.1. Ogólna charakterystyka systemu MFG 43
3.2. Budowa i funkcjonalność systemu MFG 46
3.3. Ocena użyteczności – ankieta 53
Załącznik 62
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71

Funkcje kontrolne Sejmu

Wstęp 3

Rozdział I. Istota kontroli 5
1.1. Podział i równoważenie się władz w państwie demokratycznym 5
1.2. Definicja kontroli 13
1.3. Działalność kontrolna a charakter pracy parlamentarnej 15
1.4. Kontrola parlamentarna a kontrola sejmowa + funkcja kontroli sejmowej 19

Rozdział II. Uprawnienia kontrolne sejmu 23
1.1. Kompetencje kontrolne realizowane w trakcie posiedzeń plenarnych 23
1.1.1. Przejawy kontroli w Sejmie 23
1.1.2. Kontrole realizowane przez komisje Sejmu 25
1.1.3. Kontrole realizowane przez indywidualnych posłów 27
1.2. Organy kontroli 30
1.2.1. Komisja do Spraw Służb Specjalnych 31
1.2.2. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 33
1.2.3. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich 35
1.2.4. Komisja do Spraw Oświadczeń o Stanie Majątkowym 36
1.3. Posłowie 37

Rozdział III. Uprawnienia kontrolne posłów 40
1.1. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora 40
1.2. Regulamin Sejmu 43
1.3. Prawa posłów 46
1.3.1. Konstytucyjne stanowisko posła 46
1.3.2. Prawo zwracania się z interpelacją do premiera i pozostałych członków Rady Ministrów 50
1.3.3. Zapytania poselskie 51
1.4. Inspirowanie kontroli zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami przepisów prawa 56
Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 66

Spis fotografii 67

Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Przedsiębiorstwo i źródła jego finansowania 5
1.1. Przedsiębiorstwo w systemie gospodarki rynkowej 5
1.1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.1.2. Cele i funkcje przedsiębiorstwa 11
1.1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw 14
1.2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 19
1.2.1. Istota finansowania działalności gospodarczej 19
1.2.2. Kapitały przedsiębiorstwa jako źródła finansowania majątku 22
1.2.3. Kryteria finansowania działalności przedsiębiorstwa 24
Rozdział II. Fundusze strukturalne 31
2.1. Fundusze strukturalne – zakres pojęciowy i rodzaje 31
2.2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie 42
2.3. Wykorzystanie funduszy europejskich – podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE 48
2.4. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 49
2.5. PARP – przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe z Unii Europejskiej 51
Rozdział III. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 55
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 55
3.2. Inwestycje realizowane i planowane 58
3.3. Fundusze zasilające i strategie rozwoju 67
3.4. Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 72
3.4.1. Dane finansowe 72
3.4.2. Analiza 5 sił Portera 73
3.4.3. Analiza makro i mikrootoczenia 77
3.4.4. Analiza SWOT 85
Rozdział IV. Ocena funduszy jako źródeł finansowania 91
4.1. Ocena zasad udzielania pomocy z funduszy unijnych 91
4.2. Ocena pomocy unijnej dla MSP 97
4.3. Ocena pomocy unijnej dla Firmy Odzieżowej „X” 102
Zakończenie 105
Bibliografia 107
Spis tabel 111
Spis rysunków 112