Archiwum miesiąca: kwiecień 2020

Ewolucja polskiego handlu z krajami Europy Wschodniej

Wstęp 3

Rozdział I. Wpływ handlu zagranicznego na procesy wzrostu gospodarczego kraju 5
1.1. Przesłanki, istota i znaczenie międzynarodowej wymiany towarowej 5
1.2. Cechy handlu międzynarodowego, jego rodzaje i uczestnicy 10
1.3. Efekty wymiany międzynarodowej 18

Rozdział II. Polska współpraca gospodarcza z krajami Europy Wschodniej 26
2.1. Zakres współpracy gospodarczej 26
2.2. Współpraca handlowa 29
2.3. Współpraca dotyczące infrastruktury 34
2.4. Współpraca w dziedzinie inwestycji 36
2.5. Inne formy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 41

Rozdział III. Kształtowanie się bilansu handlowego Polski z krajami Europy Wschodniej 45
3.1. Poziom i struktura bilansu handlowego 45
3.2. Ewolucja wymiany handlowej 61

Rozdział IV. Efektywność handlu Polski z krajami Europy Wschodniej na tle wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej 69
4.1. Ogólna charakterystyka polskich obrotów zagranicznych z UE i niektórymi krajami Europy Środkowowschodniej 69
4.2. Rynki wschodnie – niewykorzystane szanse polskiej gospodarki 77

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96
Spis wykresów 97
Spis rysunków 98

Działalność kredytowa banków dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
1. Cel pracy i pytania badawcze 3
2. Metody i zakres czasowy badań 4
4. Układ pracy 4

Rozdział 1. Działalność kredytowa banków dla przedsiębiorstw 6
1.1 Czynniki warunkujące działalność kredytową banków 7
1.1.1 Regulacje prawne 7
1.1.2 Stopy procentowe NBP 11
1.1.3 Inflacja 24
1.1.4 Koniunktura gospodarcza 25
1.1.5 Stopy podatkowe 28
1.1.6 Liczba podmiotów gospodarczych 33
1.1.7 Inwestycje 39
1.1.8 Innowacje produktowe 40

Rozdział 2. Oferta kredytowa banku na przykładzie Pekao S.A. 47
2.1 Rodzaje kredytów 47
2.1.1 Kredyt w rachunku bieżącym 47
2.1.2 Kredyt obrotowy 48
2.1.3 Kredyt kasowy 49
2.1.4 Kredyt „Zaliczka” 50
2.1.5 Kredyt inwestycyjny 51
2.1.6 Kredyt pomostowy 52
2.1.7 Kredyt „Unia” 54
2.1.8 Kredyty preferencyjne 54
2.1.9 Kredyty konsorcjalne 56
2.2 Parakredyty 57
2.2.1 Leasing 57
2.2.2 Faktoring 60
2.3 Oferta dla małych i mikro firm 63
2.3.1 Kredyty inwestycyjne 63
2.3.2 Finansowanie działalności bieżącej 67
2.3.3 Leasing 72
2.4 Kredyty 73
2.4.1 Gwarancje 73
2.4.2 Poręczenia 74
2.5 Ocena działalności kredytowej banku Pekao S.A. 76

Rozdział 3. Warunki udostępnienia kredytów w Pekao S.A. 78
3.1 Oprocentowanie kredytów 78
3.2 Prowizje i inne opłaty 80
3.3 Zabezpieczenia 82
3.4 Procedury kredytu 89
3.4.1 Wniosek kredytowy i dokumentacja 89
3.4.2 Ocena zdolności kredytowej 93

Rozdział 4. Kierunek rozwoju działalności kredytowej Banku Pekao S.A. dla przedsiębiorstw 111
4.1 Działalność kredytowa Banku Pekao S.A. w roku 2014 111
4.2 Działalność kredytowa Banku Pekao S.A. w roku 2015 117
4.3 Działalność kredytowa Banku Pekao S.A. w roku 2016 122
4.4 Zmiany w kredytach dla przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A. w latach 2014-2016 129

Zakończenie 132

Bibliografia 135

Spis tablic 139

Spis rysunków 140

Spis wykresów 141

Załączniki 142

Dywersyfikacja dostaw surowców

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. RODZAJE I WŁAŚCIWOŚCI SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W UE 4
1.1. Węgiel 4
1.2. Gaz 9
1.3. Ropa naftowa 12

ROZDZIAŁ II. POLITYKA ENERGETYCZNA UE 22
2.1. Główni eksporterzy węgla, ropy i gazu 22
2.2. Problemy związane z zasobami surowców energetycznych oraz ich rezerwy 25
2.3. Wspólna polityka energetyczna krajów Unii Europejskiej 36

ROZDZIAŁ III. PROBLEM ZABEZPIECZENIA ENERGETYCZNEGO KRAJÓW UE 44
3.1. Polityka energetyczna Rosja- UE 44
3.2. Pozostałe źródła energii, z których UE korzysta 56
3.3. Nowe plany dywersyfikacji dostaw surowców 59

ZAKOŃCZENIE 63

BIBLIOGRAFIA 65

SPIS TABEL 69

SPIS RYSUNKÓW 70

SPIS FOTOGRAFII 71

Dynamika zadań gminy na przestrzeni 10 lat

Wstęp 2
Rozdział 1. Ustalenie podstawowych pojęć 4
1.1 Konstytucyjne pojęcie samorządu terytorialnego – polemika T. Bigo- J. Panejko 4
1.2 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego przedmiotem regulacji konstytucyjnej 7
1.3 Pojęcie kompetencji samorządu terytorialnego 12
1.4 Pojęcie zadań samorządu terytorialnego 15
1.5 Pojęcie organów samorządu terytorialnego 18
Rozdział 2. Zmiany w funkcjonowaniu gminy 21
2.1 Zadania gminy przed wprowadzeniem reformy 21
2.2 Sposób ustawowej regulacji zadań gminy 25
Rozdział 3. Zadania w gminie Osieczna 34
3.1 Charakterystyka gminy Osieczna 34
3.2 Dynamika zadań gminy w gminie Osieczna 35
3.3 Akty administracyjne wydane przez wójta gminy 40
3.4 Uchwały rady gminy 42
Rozdział 4. Charakterystyka wybranych dziedzin 47
4.1 Wspieranie rolnictwa 47
4.2 Gmina a pomoc społeczna 48
4.3 Gmina a służba zdrowia 50
4.4 Gmina a infrastruktura 51
4.5 Gmina – wykorzystywanie funduszy unijnych 54
Rozdział V. Efekty zmian w poszczególnych dziedzinach 56
5.1 Usługi publiczne 56
5.2 Gospodarowanie majątkiem 58
5.3 Rozwój lokalny 60
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Dynamika podlaskiego rynku pracy

Streszczenie 2
Wstęp 3
Rozdział I. Rynek pracy 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Instytucje rynku pracy 11
1.3. Instrumenty rynku pracy 18
Rozdział II. Podlaski rynek pracy 30
2.1. Położenie i podział administracyjny 30
2.2. Ludność- demografia, struktura 34
2.3. Struktura gospodarki 35
2.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 39
2.5. Wielkość zatrudnienia i dynamika rynku pracy 43
2.6. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 48
Rozdział III. Struktura bezrobocia województwa podlaskiego 52
3.1. Skala bezrobocia 52
3.2. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 55
3.3. Wiek a struktura bezrobocia 59
3.4. Programy przeciwdziałania bezrobociu 64
3.5. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 68
Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis rysunków 76
Spis tabel 77
Spis wykresów 78

Doskonalenie zawodowe pracowników

Wstęp 2
Rozdział 1. Wybrane problemy doskonalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Pojęcie, istota i funkcje doskonalenia zawodowego 4
1.2. Cele i zadania doskonalenia zawodowego 7
1.3. Charakterystyka wybranych metod i form doskonalenia zawodowego 10
1.4. Doskonalenie zawodowe a efektywność pracy 12
Rozdział 2. Metodyka badań własnych 15
2.1. Cele i przedmiot badań 15
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 15
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 16
2.4. Organizacja i teren badań 17
2.5. Charakterystyka badanej zbiorowości 19
Rozdział 3. Doskonalenie zawodowe pracowników w świetle badań własnych 21
3.1. Metody i formy doskonalenia zawodowego realizowane przez badany zakład pracy 21
3.2. Ocena kursu organizowanego w ramach doskonalenia zawodowego przez badanych pracowników 24
3.3. Opinia kadry kierowniczej na temat efektywności doskonalenia zawodowego pracowników 27
Uogólnienia i wnioski 29
Bibliografia 32
Spis tabel, rysunków i wykresów 33
Aneks 34

Dopuszczalność wypowiadania terminowych umów o pracę

Wstęp 2

Rozdział I. Umowy o pracę 4
1.1. Ustawowe określenie rodzajów umów o pracę 4
1.2. Rodzaje umów o pracę 13
1.3. Forma umowy o pracę 19
1.4. Treść umowy o pracę 20
1.5. Klauzule autonomiczne 22

Rozdział II. Ustanie stosunku pracy 25
2.1. Pojęcie ustania stosunku pracy 25
2.2. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron 26
2.3. Wypowiedzenie stosunku pracy 28
2.4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 35
2.5. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy i płacy 42
2.6. Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 44

Rozdział III. Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę na czas określony, na okres próbny i na czas wykonania określonej pracy 49
3.1. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony 49
3.2. Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny 50
3.3. Rozwiązanie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy 51
3.4. Rozwiązanie stosowane w innych krajach Unii Europejskiej 51

Zakończenie 58

Bibliografia 60

Dojrzałość szkolna

Wstęp 3

Rozdział I. Przedszkole 5
1.1. Cele i zadania wychowawcze wychowawcy 5
1.2. Funkcje przedszkola 10
1.3. Zakres wychowania przedszkolnego 12
1.4. Metody i formy pracy w przedszkolu 26

Rozdział II. Dojrzałość szkolna 28
2.1. Pojęcie dojrzałości szkolnej 28
2.2. Obszary dojrzałości szkolnej 32
2.2.1. Dojrzałość umysłowa (wskaźniki) 34
2.2.2. Dojrzałość edukacji społecznej 37
2.2.3. Dojrzałość fizyczna 40

Rozdział III. Metodologia badań 45
3.1. Cel i problemy badawcze 46
3.2. Techniki i metody badawcze 49
3.3. Teren i charakterystyka osób objętych badaniem 51

Rozdział IV. Poziom dojrzałości szkolnej – wyniki badań własnych 53
4.1. Środowisko przedszkolne a dojrzałość szkolna 53
4.2. Badanie dojrzałości emocjonalno-społecznej i intelektualnej 56

Wnioski 65

Bibliografia 70

Spis tabel 74

Spis rysunków 75

Spis wykresów 76

Załącznik 77

Dochody budżetowe samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miejskiej Kolno

Wstęp

I. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce.
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego w Polsce.
2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce.
3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.
4. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.
4.1. Ustrojowa pozycja gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.
4.2. Zadania gminnej jednostki samorządu terytorialnego.
4.3. Samodzielność finansowa polskich gmin.

II. Budżet gminnej jednostki samorządu terytorialnego.
1. Pojęcie i istota budżetu gminy.
2. Podstawowe funkcje budżetu gminy.
3. Zasady budżetowe.
4. Struktura budżetu gminy.

III. Charakterystyka dochodów budżetowych gmin w Polsce.
1. Dochody gmin w Polsce.
1.1. Dochody własne.
1.2. Subwencje i dotacje celowe.
2. Struktura dochodów budżetowych gmin w Polsce.

IV. Kształtowanie się dochodów budżetowych gminy Kolno.
1. Ogólna charakterystyka gminy miejskiej Kolno.
2. Struktura dochodów budżetowych w gminie Kolno.
2.1. Dochody własne gminy Kolno.
2.2. Subwencje i dotacje celowe gminy Kolno.

Zakończenie
Bibliografia

Determinanty rynku tytoniowego w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Metodyka badań rynku 5
1. Funkcjonowanie rynku 6
2. Obszary i metody badań rynkowych 11
2.1. Analiza równowagi i elastyczności 13
2.2. Analiza tendencji rozwojowej rynku 14
2.3. Analiza pojemności i chłonności rynku 14
3. Segmentacja i selektywność rynku 15
Rozdział II. Funkcjonowanie rynku tytoniowego przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 22
1. Charakterystyka producentów działających na rynku polskim 29
2. Kurczenie się rynku tytoniowego 35
3. Działania marketingowe producentów tytoniowych 38
Rozdział III. Organizacja rynku tytoniowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 43
1. Funkcjonowanie rynku surowca tytoniowego 49
1.1. Grupy producentów surowca tytoniowego 49
1.2. Przedsiębiorcy dokonujący pierwszego przetworzenia surowca tytoniowego 50
2. Mechanizm regulacji rynku – kwotowanie produkcji surowca tytoniowego 50
3. Wsparcie finansowe sektora surowca tytoniowego w Polsce 51
Rozdział IV. Kierunki zmian na rynku tytoniu w Polsce 55
1. Funkcjonowanie rynku surowca tytoniowego 61
2. Podstawa do zmian w funkcjonowaniu rynku surowca tytoniowego 62
2.1. Rejestr producentów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie płatności do surowca tytoniowego 62
2.2. Umowy na uprawę tytoniu 64
2.3. Płatności dla producentów surowca tytoniowego 64
3. Reforma rynku surowca tytoniowego w UE 66
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 73
Spis wykresów 74
Załączniki 75