Archiwum miesiąca: marzec 2020

Analiza zarządzania personelem przedsiębiorstwa

część teoretyczna pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM 3
1.1 Aspekty zarządzania personelem 3
1.2 Funkcje zarządzania kadrami 5
1.3 Struktura zatrudnienia oraz wydajność pracy 7
1.4 Rola marketingu wewnętrznego w kierowaniu personelem 8
1.5 Zasady przeprowadzania analizy zatrudnienia oraz wskaźniki 11
ROZDZIAŁ 2. ELEMENTY ZARZĄDZANIA KADRAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 18
2.1 Planowanie zatrudnienia 18
2.2 Rekrutacja-nabór selekcja i dobór pracowników 21
2.3 Wynagrodzenie i system ocen 26
2.4 Kształtowanie i rozwój pracowników 30

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie Karcher

część teoretyczna pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. Główne sprawozdania finansowe 2
1.1. Bilans 7
1.2. Rachunek zysków i strat 10
1.2.1. Wynik operacyjny 12
1.2.2. Wynik finansowy 13
1.2.4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 13
1.2.5. Wynik brutto 13
1.3. Sprawozdanie pieniężne 14
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych jako element podziału obligatoryjnego wyniku finansowego 17
ROZDZIAŁ II. Elementy składające się na wynik finansowy 21
2.1. Koszty 22
2.2. Przychody 34
2.3. Podział wyniku finansowego 41

Analiza wydatków budżetów gminy Gubin

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcia i zadania gmin 4
1.1.Gmina w strukturze samorządu terytorialnego 4
1.2. Zadania gmin 12
Rozdział 2. Charakterystyka gminy Gubin 18
2.1. Położenie i warunki przyrodnicze gminy Gubin 18
2.2. Sytuacja demograficzna w gminie Gubin 21
2.3. Rozwój infrastruktury technicznej w gminie Gubin 22
2.4. Poziom rozwoju gospodarczego gminy Gubin 26
Rozdział 3. Analiza wydatków z budżetu gminy Gubin w latach 2014-2017 34
3.1. Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych 34
3.2. Analiza struktury wydatków budżetowych 38
3.3. Analiza dynamiki wydatków budżetowych 47
Zakończenie 49
Bibliografia 50
Spis tabel i rysunków 52

Analiza systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MOTYWACJĘ DO PRACY 5
1.1 Znaczenie motywacji w działalności kierowniczej 5
1.2 Wybrane teorie motywacyjne 7
1.2.1 Teorie potrzeb 7
1.2.2 Teorie procesu 12
1.3. Rodzaje środków motywacyjnych 13
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO 21
2.1 Wpływ wynagrodzenia na motywację do pracy 21
2.1.1 Struktura wewnętrzna wynagrodzeń 21
2.1.2 Funkcja oraz formy płac 24
2.1.3 Metody wartościowania pracy 28
2.1.4 Komputerowe systemy wartościowania stanowisk pracy 31
2.2 Formy wynagrodzeń niematerialnych wpływające na motywację do pracy 33
2.2.1 Pozytywne i negatywne sposoby oddziaływania na podwładnych 33
2.2.2 Istota oceny pracownika 38
ROZDZIAŁ III. SKŁADNIKI SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TTT 41
3.1. Motywacja w polskich realiach 41
3.2. Działalność przedsiębiorstwa TTT 45
3.3. System motywacyjny pracowników w przedsiębiorstwie TTT 46
3.4. Zasady systemu premiowania pracowników 49
3.5. Motywacyjne formy organizacji pracy, oraz zasady awansu pracowników 53
3.6. Korzyści wynikające z motywowania pracowników 56
ROZDZIAŁ IV. DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWOWANIA KADRY MENEDŻERSKIEJ – WYNIKI BADAŃ 60
4.1. Metoda i zakres badań 60
4.2. Analiza czynników wpływających na postawy kadry menedżerskiej (zachowanie) 63
4.3. Wnioski 73
74
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIORGAFIA 80
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 83

Analiza strategiczna

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Rozdział I. Pojęcie strategii, analizy strategicznej i diagnostycznej 3
1.1. Rodzaje i cele analizy diagnostycznej i strategicznej 3
1.2. Zakres analizy diagnostycznej i strategicznej 6
1.3. Metody analizy diagnostycznej i strategicznej 9
1.4. Procedury, etapy i formy analizy diagnostycznej i strategicznej 18
1.5. Rola analizy diagnostycznej i strategicznej w procesie zarządzania 21
Bibliografia 24

Anlaiza sprawozdawczości finasnowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. Celowość i metodyka analizy sprawozdawczości finansowej 4
1.1. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 4
1.2. Zakres przedmiotowy sprawozdań finansowych 9
1.2.1. Bilans 11
1.2.2. Rachunek zysków i strat 12
1.2.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 13
1.3. Metody analizy sprawozdawczości finansowej 14
1.3.1. Analiza bilansu 17
1.3.2. Analiza rachunku zysków i strat 20
1.3.3. Badanie przepływów pieniężnych 22
1.3.4. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 23
Rozdział II. Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy firmy 26
2.1. Jawność sprawozdań 26
2.2. Nowelizacja ustawy o rachunkowości 28
2.3. Elementy sprawozdania finansowego 31
2.4. Odbiorcy sprawozdawczości finansowej 32
2.5. Porównywalność danych 34
2.6. Polityka bilansowa 35
Rozdział III. Standing finansowy przedsiębiorstwa 40
3.1. Analiza rentowności 40
3.2. Analiza płynności 43
3.3. Analiza zadłużenia 46
3.4. Analiza efektywności 50
3.5. Analiza rynku kapitałowego 53
3.6. Analiza Du Ponta 56
Rozdział IV. Sprawozdawczość jako podstawa oceny działalności i projektowania polityki finansowej PKM DUDA S.A. 58
4.1. Prezentacja przedsiębiorstwa 58
4.2. Charakterystyka polityki rachunkowości 59
4.3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 60
4.3.1. Bilans 60
4.3.2. Rachunek zysków i strat 64
4.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 67
4.4. Analiza standingu finansowego 68
4.4.1. Analiza rentowności 68
4.4.2. Analiza płynności 71
4.4.3. Analiza zadłużenia 73
4.4.4. Analiza efektywności 75
4.5. Wnioski 78
Zakończenie 79
Załączniki 80
Bibliografia 82
Spis tabel 84
Spis rysunków 86

Analiza sprawności przedsiębiorstwa w zakresie ściągalności należności

Wstęp 3
Rozdział I. Prawne i praktyczne podstawy obrotu należnościami 5
1.1. Należności w świetle ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego 5
1.2. Faktoring 11
1.2.1. Koszt faktoringu 13
1.2.2. Pojecie, rodzaje i funkcje faktoringu 14
1.2.3. Klasyfikacja umów faktoringowych 16
1.3. Forfaiting 18
1.4. Kompensata zobowiązaniami 22
Rozdział II. Metody monitorowania i prognozowania należności przedsiębiorstw 26
2.1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności 26
2.2. Prognozowanie należności 30
2.3. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 33
2.3.1. Opust „za płatność” i „za ilość” 33
3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny 35
2.4. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw 36
2.5. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo 43
Rozdział III. Efektywność procedury windykacji należności w Orange Polska S.A. 47
3.1. Ocena obrotowości (rotacji)należności na tle wyników finansowych 47
3.2. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 51
3.3. Skuteczność procedur windykacyjnych 54
Zakończenie 58
Spis załączników 60
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69

Analiza porównawcza ubezpieczeń na życie

praktyczny rozdział pracy dyplomowej

Rozdział III. Analiza porównawcza ubezpieczeń na życie z funduszem emerytalnym i kapitałowym lub lokata środków finansowych w TFI 2
3.1 Analiza porównawcza funduszy emerytalnych 2
3.1.1 Charakterystyka badanej grupy ubezpieczeń na życie 2
3.1.2 Kryteria oceny i założenia 4
3.1.3 Wyniki i porównania 5
3.2 Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych 11
3.2.1 Charakterystyka badanej grupy funduszy inwestycyjnych 11
3.2.2 Kryteria oceny i założenia 14
3.2.3 Wyniki i porównania 15
3.3 Podsumowanie analizy 20

Analiza porównawcza budżetów gmin Sierakowice i Kartuzy

Wstęp 2
Rozdział I. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 4
1.1. Charakterystyka gospodarki finansowej 4
1.1.1. Funkcje samorządu terytorialnego 4
1.1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 7
1.2. Budżet i zasady budżetowe 11
1.3. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 15
1.3.1. Części składowe planu finansowego 15
1.3.2. Dochody budżetowe 17
1.3.3. Wydatki budżetowe 21
1.4. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe 22
Rozdział II. Charakterystyka gospodarki finansowej gmin Sierakowice i Kartuzy 26
2.1. Położenie i historia gmin 26
2.2. Konstrukcja budżetu gmin 30
2.3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gmin 33
Rozdział III. Analiza gospodarki finansowej gmin Sierakowice i Kartuzy 44
3.1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości budżetowej 44
3.2. Analiza dochodów gmin Sierakowice i Kartuzy 46
3.3. Analiza wydatków gmin Sierakowice i Kartuzy 53
3.4. Wnioski 60
Zakończenie 62
Bibliografia 65

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa Wawel

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne aspekty analizy płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 7
1.2. Istota analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 9
1.3. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 12
1.4. Metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 16
1.3.1. Statyczne metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 16
1.3.2. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 19
Rozdział II. Charakterystyka Wawel S. A. 25
2.1. Działalność eksploatacyjna i rozwojowa Wawel S.A. 25
2.2. Analiza wielkości i struktury produkcji 34
2.3. Majątkowe uwarunkowanie działalności przedsiębiorstwa 35
2.4. Czynniki ludzki w przedsiębiorstwie – wielkość i struktura 43
Rozdział III. Analiza płynności finansowej w firmie Wawel S. A. 46
3.1. Kształtowanie się wskaźników płynności finansowej w przedsiębiorstwie 46
3.2. Zyskowność a płynność finansowa w przedsiębiorstwie 54
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis wykresów 67
Spis tabel 68
Spis rysunków 69