Archiwum miesiąca: luty 2020

Sposoby spędzania czasu wolnego gości hotelowych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA HOTELARSTWA 3
1.1. Pojęcie zakładu hotelarskiego 3
1.2. Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce 6
1.3. Cechy usług hotelarskich 12
ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO W HOTELU 18
2.1. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowania hotelu 18
2.2. Potrzeby człowieka a usługi hotelarskie 20
2.3. Standardy wyposażenia i obsługi 24
2.4. Atmosfera pobytu w hotelu 29
ROZDZIAŁ III. SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO W HOTELU NA PRZYKŁADZIE „SLIEVE RUSSELL HOTEL” 32
3.1. Ogólna charakterystyka hotelu „Slieve Russell Hotel” 32
3.2. Możliwości wykorzystania czasu wolnego przez gości hotelowych w „Slieve Russell Hotel” 37
3.2.1. Bary i restauracje 37
3.2.2. Pola golfowe 39
3.2.3. Salony spa, siłownie i baseny 40
3.2.4. Pozostałe oferty 41
ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 45

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wstęp 2
Rozdział I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod oceny działalności przedsiębiorstw 4
1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw 4
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 6
3. Metody oceny przedsiębiorstwa 8
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa 10
4.1. Pojęcie wyniku finansowego 10
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny wyniku finansowego 10
4.3. Wskaźnikowa ocena wyniku finansowego 18
5. Czynniki wpływające na wynik finansowy 19
Rozdział II. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 25
1. Pojęcie i rodzaje podatków 25
2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa 28
3. Wpływ podatków na wynik finansowy 40
Rozdział III. Specyfika podatku dochodowego od osób prawnych i jego wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa 45
1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 roku 45
2. Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych 52
3. Wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy przedsiębiorstwa 57
Rozdział IV. Wpływ podatku dochodowego na wyniki finansowe przedsiębiorstwa Panda sp z o.o. 65
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 65
2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 66
2.1. Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa 66
2.2. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa 68
3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego 70
3.1. Przychody ze sprzedaży 71
3.2. Koszty 74
4. Miejsce podatku dochodowego od osób prawnych w wyniku finansowym przedsiębiorstwa 77
Zakończenie 81
Bibliografia 86
Spis tabel i rysunków 88

Czynniki konkurencyjności firm gastronomicznych

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota, rodzaje, wymiary konkurencyjności 4
1.1. Konkurencja a konkurencyjność – geneza pojęcia konkurencyjności 4
1.2. Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstwa. 7
1.3. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa- istota przewagi konkurencyjnej. 13
1.4. Kierunki i sposoby umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21
Rozdział 2. Podstawy teoretyczne analizy konkurencji 30
2.1. Mierzenie konkurencyjności 30
2.2. Istota i rodzaje konkurencji 31
2.3. Metody analizy konkurencji 38
Rozdział 3. Funkcjonalne obszary konkurencyjności przedsiębiorstwa 46
3.1. Dostawcy 46
3.2. Odbiorcy 47
3.3. Konkurenci 49
3.4. Wyroby substytucyjne 53
3.5. Bariery wejścia 56
Rozdział 4. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze gastronomicznym 61
4.1. Krótka charakterystyka podmiotu i sektora 61
4.2. Rola dostawców w łańcuchu wartości 64
4.3. Siła przetargowa konsumentów 70
4.4. Konkurencja na rynku 73
4.5. Znaczenie barier wejścia 77
Rozdział 5. Ocena konkurencyjności badanego podmiotu w sektorze 82
5.1. Krytyczna analiza dotychczasowego układu sił rynkowych w sektorze 82
5.2. Postulowane kierunki zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 85
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 99
Aneks 100

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

teoria z pracy dyplomowej

Rozdział I. Miejsce przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 2
1.1 Pojęcie gospodarki narodowej i jej podział. 2
1.2 Istota przedsiębiorstwa i jego zadania. 10
1.3 Znaczenie postępu techniczno – organizacyjnego na działalność przedsiębiorstwa 15
1.4 Pojęcie i rola zysku w rozwoju przedsiębiorstwa. 18
Rozdział II. Miejsce analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa. 22
2.1 Istota, przedmiot i rodzaje analiz. 22
2.2 Źródła analizy. 26
2.3 Techniki i etapy prac analitycznych. 31
2.4 Znaczenie analizy w działalności jednostek gospodarczych. 35

Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji Żywiec S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 5
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 10
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych 13
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej 13
1.3.2. Rachunek zysków i strat 15
1.3.3. Informacja dodatkowa 18
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych 19
1.4.1. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 20
1.4.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 21
1.4.3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 22
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 24
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 24
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej 28
2.2.1. Analiza płynności finansowej 29
2.2.2. Analiza zadłużenia 32
2.2.3. Analiza rentowności 36
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 38
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej 41
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem 42
Rozdział III. Charakterystyka firmy Żywiec S.A. 45
3.1. Historia Spółki 45
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 49
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja 53
3.4. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa 56
Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa Żywiec S.A. w latach 2014-2016 62
4.1. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 62
4.1.1. Analiza bilansu 62
4.1.2. Analiza rachunku wyników 66
4.2. Analiza standingu finansowego przedsiębiorstwa 68
4.1.1. Analiza płynności finansowej 68
4.1.2. Analiza zadłużenia 70
4.1.3. Analiza rentowności 71
4.1.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 73
4.2. Wnioski z analizy 75
Załączniki 76
Zakończenie 81
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 84

Analiza finansowa firmy X

Wstęp 3
Rozdział I. Zadanie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 6
1.1. Pojęcie, rola i zadania analizy ekonomicznej 6
1.2. Przedmioty i rodzaje analizy ekonomicznej 12
1.3. Metody analizy ekonomicznej 17
1.4. Źródła analizy finansowej 22
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa 27
2.1. Wstępna ocena sprawozdania finansowego 27
2.2. Pojęcie analizy wskaźnikowej 35
2.3. Badanie płynności finansowej 40
2.4. Pomiar rentowności 42
2.5. Ocena sprawności działania 44
Rozdział III. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 48
3.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 48
3.1.1. Badanie struktury i dynamiki aktywów bilansu 48
3.1.2. Badanie struktury i dynamiki pasywów bilansu 54
3.2. Badanie struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 60
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 74
Spis rysunków 75

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie EUROLUK

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. ANALIZA FINANSOWA NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ 4
1.1. Cele i czynniki rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 4
1.2. Zadania i źródła analizy finansowej 9
1.3. Metody analizy finansowej 31
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA „EUROLUK- GRUPA STOCZNI GDYNIA” SP. Z O.O. 39
2.1.Charakterystyka branży 39
2.2. Geneza i przedmiot działalności firmy 45
2.2. Przedmiot działalności 50
2.3. Główni klienci 52
2.4. Analiza SWOT 52
2.5. Analiza pozycji konkurencyjnej 58
ROZDZIAŁ 3. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA EUROLUK 62
3.1. Wstępna analiza sprawozdań Spółki za lata 2003 – 2005 62
3.1.1. Analiza strukturalna i porównawcza bilansu 62
3.1.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 66
3.2. Analiza wskaźnikowa 69
3.3. Sytuacja finansowa firmy i jej perspektywy rozwojowe 73
Załącznik 75
Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel 81
Spis wykresów i rysunków 82

Analiza ekonomiczno finansowa firmy BOMI S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 5
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 7
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych 10
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej 12
1.3.2. Rachunek zysków i strat 15
1.3.3. Informacja dodatkowa 19
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych 21
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 26
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 26
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej 30
2.2.1. Analiza płynności finansowej 31
2.2.2. Analiza zadłużenia 35
2.2.3. Analiza rentowności 41
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 45
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej 50
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem 52
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa PPH BOMI S.A. 55
3.1. Historia przedsiębiorstwa 55
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 57
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja 59
3.4. Podstawowe zasady rachunkowości 61
Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa BOMI S.A. w latach 2005-2006 69
4.1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej za lata 2005-2006 69
4.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 71
4.2.1. Analiza bilansu 72
4.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 76
4.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa 80
4.3.1. Analiza płynności finansowej 81
4.3.2. Analiza zadłużenia 82
4.3.3. Analiza rentowności 84
4.3.4. Analiza sprawności działania 86
4.4. Wnioski 88
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel, wykresów i rysunków 94
Załącznik 95

Analiza działań marketingowych agencji obrotu nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek obrotu nieruchomościami 5
1.1. Rynek nieruchomości w Polsce 5
1.1.1. Rozwój rynku nieruchomości i jego ewolucja 5
1.1.2. Tendencje rozwoju 14
1.2. Prawne uwarunkowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 18
1.3. Struktura biur obrotu nieruchomościami 19

Rozdział II. Firma SBK Nieruchomości działająca pod nazwą handlową AD. Drągowski Nieruchomości 26
2.1. Organizacja agencji nieruchomości SBK Nieruchomości w Poznaniu 26
2.2. Spółka akcyjna AD. Drągowski 28
2.3. Lokalizacja biura 31
2.4. Powierzchnia i standardy wyposażenia 31
2.5. Pracownicy w firmie 32

Rozdział III. Marketing w biurze obrotu nieruchomościami – marketing usług 34
3.1. Usługowy charakter działalności agencji nieruchomości 34
3.1.1. Cechy usług 35
3.1.2. Istota marketingu 37
3.2. Marketing usług 37
3.3. Promocja 39
3.3.1. Public relations 40
3.3.2. Reklama 41
3.3.3. Promocja uzupełniająca (sprzedaży) 43
3.3.4. Sprzedaż osobista 43
3.4. Marketing relacyjny 44
3.4.1. Nowe trendy w marketingu. Marketing oparty na przyzwoleniu 46

Zakończenie 49

Bibliografia 51

Spis tabel 55

Spis rysunków 56

Spis fotografii 57

Załącznik 1 58

Załącznik 2 60

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 4
1. Definicje środka trwałego 4
1.1. Prawo bilansowe 4
1.2. Prawo podatkowe 6
2. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę w prawie bilansowych i ich konsekwencje w prawie podatkowym 7
3. Pomiar środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 15
4. Środki trwałe w budowie 20
Rozdział II. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 25
1. Wartość początkowa środka trwałego a odpisy amortyzacyjne 25
2. Amortyzacja 30
2.1. Prawo bilansowe 30
2.2. Prawo podatkowe 34
3. Aktualizacja wyceny środków trwałych i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 38
4. Skutki podatkowe wniesienia aportu 43
Rozdział III. Ewidencja środków trwałych dla celów prawa bilansowego i podatkowego w przedsiębiorstwie w PKM Duda S.A. 45
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
2. Ewidencja środków trwałych 51
3. Zasady amortyzacji środków trwałych 57
3.1. Prawo bilansowe 57
3.2. Prawo podatkowe 58
4. Wnioski 61
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69