Archiwum miesiąca: grudzień 2019

Wpływ motywacji pracowników na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Wstęp 3
1. Motywacja w procesie zarządzania organizacją 7
1.1. Ewolucja teorii zarządzania 7
1.2. Motywacja a zarządzanie organizacją – teoria pola sił Kurta Lewina 11
1.3. Teorie motywacyjne 18
1.4. Formy i instrumenty motywowania pracowników 27
1.4.1. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 29
1.4.2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników 34
1.5. Główne kryteria efektywności 36
1.6. Wnioski 41
2. Charakterystyka identyfikacyjna firmy 44
2.1. Historia firmy 44
2.2. Zakres działania firmy 51
2.3. Charakterystyka zatrudnienia 54
2.4. Formy motywowania pracowników 60
2.5. Wnioski 64
3. Zarządzanie firmą poprzez motywowanie pracowników 66
3.1. Przedstawienie aktualnych problemów z pracownikami 66
3.2. Motywacja i jej wpływ na wydajność- analiza wyników badań 68
3.3. Ocena form motywowania 77
3.4. Wnioski 82
4. Koncepcja rozwiązań systemowych 85
Podsumowanie 89
Literatura 92
Załącznik 94
Spis tabel i rysunków 99

Wpływ reklamy telewizyjnej na dziecko

Wstęp 2
Rozdział 1. Reklama jako środek przekazu 5
1.1. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 5
1.2. Kanały i kody reklamowe 9
1.3. Rodzaje filmów reklamowych 14
1.4. Zalety telewizji jako nośnika reklamy 15
Rozdział 2. Telewizja w życiu dziecka – wpływ na rozwój emocjonalny dziecka 23
2.1. Pojęcie dziecka 23
3.2. Psychika dziecka 26
3.3. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci 34
3.3.1. Reklama telewizyjna jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka 38
3.3.2. Upodobania telewizyjne dzieci 45
3.3.3. Telewizja jako czynnik wspomagający proces wychowania dziecka w rodzinie 49
3.3.4. Rodzinny odbiór reklam 53
3.3.5. Reklama telewizyjna zagrażająca i utrudniająca proces wychowania dziecka w rodzinie 57
Rozdział 3. Metodologia i strategia badań własnych 60
3.1. Przedmiot i cel badań 60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze (zmienne zależne i niezależne) 60
3.3. Metody, techniki, i narzędzia badawcze 63
3.4. Organizacja terenu badań oraz dobór i charakterystyka badanej grupy 67
Rozdział 4. Wyniki badań 69
Rozdział 5. Weryfikacja problemu 74
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis wykresów 85
Załącznik 86

Wybrane aspekty zarządzania

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ISTOTA ZARZĄDZANIA 6
1.1. Historyczny kontekst zarządzania 6
1.2. Pojecie i proces zarządzania 8
1.3. Funkcje zarządzania 10
1.3.1. Klasyczna koncepcja funkcji zarządzania 10
1.3.2. Zarządzanie jako proces decyzyjny 12
1.4. Zakres zarządzania 15
ROZDZIAŁ II WYBRANE MODELE ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWEM 19
2.1. Zarządzanie przez cele 19
2.2. Zarządzanie przez konflikt 23
2.3. Zarządzanie przez controlling 27
2.4. Zarządzanie przez marketing wewnętrzny 31
ROZDZIAŁ III PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ I KULTURA ORGANIZACYJNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWEM… 37
3.1. Charakterystyka wydawnictwa 37
3.2. Innowacyjność 38
3.3. Kultura organizacyjna 41
3.4. Otoczenie organizacji a skuteczność 45
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 53
SPIS RYSUNKÓW 55

Wykorzystanie informatyki w logistyce

Wstęp 2

Rozdział I System logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 4
1.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego 4
1.2. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 10
1.3. Współczesne systemy logistyczne 17

Rozdział II System informatyczny wspomagający zarządzanie logistyką 24
2.1. Cele i zadania systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego 24
2.2. Model funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego 28
2.3. Warunki realizacji rozwiązań modelowych 36

Rozdział III Zarządzanie logistyką w praktyce Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie SA (Philip Morris Polska) 45
3.1. Charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa 45
3.2. Analiza i ocena systemu logistycznego 48
3.3. Kierunki rozwoju systemu logistycznego 52

Zakończenie 55
Literatura 57
Inne źródła 59
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Załączniki 62

Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. PRAWO BILANSOWE A PRAWO PODATKOWE 2
1.1. Istota i funkcje rachunkowości 2
1.2. System podatkowy 11
1.3. Podstawowe zasady rachunkowości i ich odniesienie w prawie podatkowym 19
ROZDZIAŁ 2. WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 25
2.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 25
2.2. Wynik finansowy 30
2.3. Miejsce wyniku finansowego w bilansie przedsiębiorstwa 32
2.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat 37
1.5. Rola i znaczenie wyniku finansowego 39

Wynagrodzenia – obligatoryjne, dowolne i egzekucyjne potrącenia od wynagrodzeń

Wstęp 3
Rozdział I. Składniki wynagrodzenia o pracę 5
1. Płaca zasadnicza 5
2. Dodatki i potrącenia obligatoryjne 7
3. Dodatki i potrącenia dowolne 9
4. Dodatki i potrącenia egzekucyjne 12
5. Świadczenia pozapłacowe 16
Rozdział II. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 18
1. Ewidencja wynagrodzenia za pracę 18
2. Ewidencja dodatków i potrąceń z wynagrodzenia 20
2.1. Dodatki i potrącenia obligatoryjne 20
2.2. Dodatki i potrącenia dowolne i egzekucyjne 21
2.3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 22
Zakończenie 24
Bibliografia 25
Spis rysunków 26

Wymogi zarobkowe kobiet i mężczyzn w dużych aglomeracjach miejskich

Wstęp 2
Rozdział I. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce 4
1.1. Polityka w zakresie zatrudnienia w UE i w Polsce 4
1.2. Przystąpienie do UE a sytuacja na polskim rynku pracy 7
1.3.1. Podmioty polityki państwa 14
1.3.2. Finansowanie polityki państwa 18
1.3.3. Środki przeznaczone na formy przeciwdziałania bezrobociu 20
Rozdział II. Wynagrodzenia w polskiej gospodarce rynkowej 24
2.1. Polityka płac 24
2.2. Zjawisko nierówności płac 28
2.2.1. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce 28
2.2.2. Wykształcenie i doświadczenie a poziom wynagrodzeń w Polsce 32
2.2.3. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w dużych aglomeracjach w poszczególnych działach gospodarki 34
2.3. Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń 35
2.4. Minimalne wynagrodzenia w różnych krajach świata 41
Rozdział III Praca z perspektywy płci 44
3.1. Nieopłacana praca kobiet 44
3.2. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy w dużych aglomeracjach miejskich 48
3.3. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn jako czynnik warunkujący zarobki 54
3.4. Uwarunkowania istniejących dysproporcji na rynku pracy 56
3.5. Instytucjonalne mechanizmy wyrównywania statusu i zarobków kobiet i mężczyzn 60
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 67

Wykorzystanie serwisów internetowych do celów promocyjnych w Polsce

Wstęp 4
Rozdział 1. Promocja jako element marketingu 6
1.1. Istota i definicja marketingu 6
1.2. Pojęcie promocji 17
1.3. Instrumenty promocji oddziałujące na konsumenta 24
1.3.1. Reklama 25
1.3.2. Akwizycja (personal selling) 28
1.3.3. Public relations 28
1.3.4. Promocja sprzedaży 31
1.3.5. Sponsoring 33
1.4. Rola promocji w działalności marketingowej firmy 34
Rozdział 2. Funkcjonowanie Internetu jako centrum komunikacji i promocji 41
2.1. Geneza i rozwój Internetu 41
2.2. Funkcje Internetu 51
2.3. Usługi w Internecie 54
2.3.1. Strony WWW 54
2.3.2. Poczta elektroniczna 54
2.3.3. IRC 55
2.3.4. Ftp 56
2.3.5. Listy dyskusyjne i grupy dyskusyjne 56
2.3.6. Telnet 57
2.3.7. Instant messaging – Gadu – Gadu 57
2.4. Charakterystyka i rodzaje serwisów internetowych 58
2.5. Realia funkcjonowania, zagrożenia i możliwości rozwoju „globalnej sieci” 60
Rozdział 3. Analiza działania serwisu Yahoo! 70
3.1. Źródła przychodów 70
3.2. Public relations 75
3.3. Promocja sprzedaży 81
3.4. Reklama 84
3.5. Podsumowanie, klienci Yahoo! (stopień lojalności użytkowników) 88
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis rysunków 102

Wymogi formalnoprawne w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych

Wstęp

Rozdział I. Identyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw
1. Definicje małej i średniej przedsiębiorczości
1.1. Cechy jakościowe
1.2. Klasyfikacja ilościowa
2. Kryteria wyodrębniania małego i średniego przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji
3. Przepisy regulujące działalność małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej
3.1. Austria
3.2. Francja
3.3. Niemcy
4. Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki narodowej

Rozdział II. Formy organizacyjne i opodatkowanie MSP w Polsce
1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce
2. System podatkowy wobec MSP
2.1. Pojęcie i funkcje podatków
2.2. Klasyfikacja podatków ze względu na przedmiot opodatkowania
2.2.1. Opodatkowanie dochodu
2.2.2. Opodatkowanie majątku
2.2.3. Opodatkowanie obrotu
3. Przedsiębiorca opodatkowany
3.1. Wobec VAT
3.2. Wobec podatku dochodowego
3.3. Wobec opodatkowania wynagrodzeń

Rozdział III. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w MSP – wymogi formalno- prawne a praktyka
1. Wpływ wyboru formy organizacyjnej oraz opodatkowania na ewidencje i koszt prowadzenia małego przedsiębiorstwa
2. Ocena własnych szans i kompetencji małego przedsiębiorcy oraz ryzyka popełnienia błędu w kontekście wyboru formy opodatkowania
3. Zakres wyboru w obrębie podatku dochodowego (podatek dochodowy i towarzyszące mu ewidencje)
3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
4. Podatek VAT – zakres wyboru i ewidencje
5. Inne podatki i ewidencje

Rozdział IV. Wybór formy opodatkowania na wysokość obciążenia podatkowego małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
1. Charakterystyka firmy
2. Rodzaje elementów mających wpływ na formy opodatkowania
3. Opodatkowanie w formie karty podatkowej
4. Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego
5. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wykorzystanie kuchni wegetariańskiej w turystyce

część praktyczna pracy dyplomowej

Wstęp 1
Rozdział III. Kuchnia wegetariańska we współczesnej turystyce 3
3.1. Usługa gastronomiczna jako produkt turystyczny 3
3.2. Nowe tendencje produktów żywnościowych w turystyce 5
3.3. Wykorzystanie wegetarianizmu w turystyce 9
3.3.1. Restauracje indyjskie 9
3.3.2. Sieć Green Way 11
3.3.3. Restauracje i bary Vega 13
3.3.4. Turystyka ekologiczna 14
Zakończenie 19