Archiwum miesiąca: listopad 2019

Ustrój i organizacja samorządu gminnego

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 4
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 4
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 5
2.1. Zasady prawa wyborczego samorządu gminy 5
2.2. Wybory do Rady Gminy 10
2.3. Referendum gminne 12
Rozdział II. Struktura i organizacja władz gminy 15
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 15
2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 20
3. Urząd gminy i jego organizacja 22
Rozdział III. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 25
1. Zadania gminy 25
2. Zakres działania gminy 28
3. Właściwości Rady Gminy 30
4. Zadania Wójta gminy 36
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 38
1. Budżet gminy 38
2. Dochody gminy 42
3. Wydatki gminy 45
Zakończenie 48
Literatura 50

Usługi cateringowe w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I Usługi cateringowe 5
1.1. Pojęcie cateringu 5
1.2. Usługa gastronomiczna jako produkt 10
1.3. Działalność cateringowa jako usługa gastronomiczna 15
Rozdział II Analiza firm cateringowych w Warszawie 19
2.1. Rynek usług cateringowych w Polsce 19
2.2. Identyfikacja strategii 37
2.3. Ocena porównawcza firm cateringowych w Warszawie 42
Rozdział III Analiza czynników wpływających na kształtowanie się branży cateringowej w Warszawie 46
3.1. Nabywcy usług cateringowych 46
3.2. Dostawcy współpracujący z firmami cateringowymi 52
3.2.1. Kanały dystrybucji usług gastronomicznych 52
3.2.2. Rodzaje i funkcje pośredników w kanałach dystrybucji 56
3.3. Substytuty usług cateringowych 61
3.4. Nowe wejścia do sektora 67
Zakończenie 71
Bibliografia 72

Unia Europejska jako konstrukcja instytucjonalno-prawna

Wstęp 4
Rozdział 1. Idea Unii Europejskiej 6
1.1. Pojęcie i istota procesów integracyjnych w Europie 6
1.2. Europa jako kontynent idei zjednoczeniowych 7
1.3. Zasady działania Unii Europejskiej 11
1.4. Perspektywy Unii Europejskiej 19
Rozdział 2. System instytucjonalny Unii Europejskiej 24
2.1. Instytucje główne 24
2.1.1. Rada Europejska 24
2.1.2. Instytucje Wspólnot Europejskich 29
2.1.2.1. Parlament Europejski 29
2.1.2.2. Komisja Europejska 32
2.1.2.3. Trybunał Sprawiedliwości 34
2.1.2.4. Europejski Trybunał Obrachunkowy 36
2.2. Główne organy pomocnicze 37
2.2.1. Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny 37
2.2.2. Komitet Regionów 38
2.3. Organy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 39
2.3.1. Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 39
2.3.2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa 40
2.3.3. Komórka Planowania i Wczesnego Ostrzegania 41
2.4. Organy finansowe 41
2.4.1. Europejski Bank Inwestycyjny 41
2.4.2. Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych 43
2.4.2.1. Europejski bank Centralny 43
2.4.2.2. Europejski System Banków Centralnych 44
Rozdział 3. Porządek prawny Unii Europejskiej 47
3.1. Źródła prawa wspólnotowego 47
3.2. Stanowienie prawa we Wspólnotach 54
3.3. Podstawowe zasady stosowania prawa wspólnotowego 58
Rozdział 4. Perspektywy Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Konstytucyjnego 63
4.1. Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy 63
4.2. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego 70
4.3. Konstytucja a przyszłość UE 83
Zakończenie 91
Bibliografia 94

Uczeń w społeczeństwie informacyjnym

Wstęp 2
Rozdział I Źródła informacji w świetle literatury 4
1. Różne zasady klasyfikacji źródeł informacji 4
1.1 Klasyfikacja Therry’ego. 4
1.2. Klasyfikacja Chmielewskiej i Sosińskiej. 6
2. Społeczeństwo informacyjne a uczeń 7
2.1. Społeczeństwo informacyjne w literaturze 7
2.2. Rola i zadanie szkoły w przygotowaniu do życia w społeczeństwie informacyjnym 13
2.3. Rola nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym 17
2.4. Uczeń w społeczeństwie informacyjnym 21
Rozdział II Model metodologiczny 24
1. Pojęcie modelu w badaniach społecznych 24
2. Cel badań 26
3. Problemy badawcze 28
4. Hipotezy badawcze 30
5. Metoda badań 33
6. Organizacja badań 36
Rozdział III Rola ucznia w społeczeństwie informacyjnym w świetle przeprowadzonych badań 39
1. Analiza wyników badań 39
2. Wnioski 48
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Aneks 66

Systemy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. STRUKTURA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ W POLSCE 5
1. Pojęcie i klasyfikacja systemu ubezpieczeniowego 5
2. System organizacyjny ubezpieczeń 11
3. Ubezpieczeni 14
4. Płatnicy składek 19
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 21
Rozdział II. PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE 26
1. Definicja i elementy produktu ubezpieczeniowego 26
2. Specyfika produktów ubezpieczeniowych 31
3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych 40
Rozdział III. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE 48
1. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych 48
2. Rola publicznego systemu ochrony zdrowia 52
2.1. Publiczne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 54
2.2. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 57
3. Działalność qasi – ubezpieczeniowa 61
4. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 63
Rozdział IV. PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W UNII EUROPEJSKIEJ 67
1. Uwarunkowania rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej 67
2. Rynek prywatnych ubezpieczeń w Unii Europejskiej 70
2.1. Produkty 70
2.2. Klienci 74
2.3. Charakterystyka operatorów rynkowych 75
2.4. Finansowa charakterystyka rynku 77
3. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 92

Tytuły zawodowe w rachunkowości

Wstęp
Rozdział 1. Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowych
1.1. Pojęcie rachunkowości i ksiąg rachunkowych
1.2. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
1.3. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Rozdział 2. Biegły rewident
2.1. Zdobycie uprawnień
2.2. Przedmiot badania
2.3. Raport i opinia
2.4. Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Rozdział 3. Doradca podatkowy oraz księgowy z certyfikatem
3.1. Wpis na listę doradców podatkowych
3.2. Odpowiedzialność
3.2. Księgowy z certyfikatem
3.2.1. Warunki uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
3.2.2. Odpowiedzialność
Rozdział 4. Księgowy i audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
4.1. Obowiązki księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych
4.2. Uzyskanie uprawnień audytora
4.3. Zadania audytora
Rozdział 5. Analiza porównawcza
5.1. Warunki dostępu do zawodu
5.2. Analiza zakresu uprawnień
5.3. Analiza liczby osób uprawiających zawód
Zakończenie
Bibliografia

Ubezpieczenia wypadkowe

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota ubezpieczeń społecznych 2
1.1. Pojęcia ubezpieczenia społecznego 2
1.2. Konstytucyjne podstawy zabezpieczenia społecznego 5
1.3. Ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego 10
1.4. Ubezpieczenia społeczne jako materia ustawowa 14
1.5. Rodzaje ubezpieczeń społecznych– ubezpieczenie wypadkowe 22
Rozdział II. Problematyka ubezpieczeń wypadkowych 33
2.1. Zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego 34
2.2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe 37
2.2.1 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz jej ustalanie 38
2.2.2. Sankcje za nieprawidłowe ustalenie składki wypadkowej 44
2.2.3 Dodatkowe informacje 45
2.3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 47
2.3.1 Świadczenia zasiłkowe 52
2.3.2 Świadczenia odszkodowawcze 54
2.3.3. Świadczenia rentowe oraz dodatki do tych świadczeń 57
2.4. Brak prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego 60

Istota małych przedsiębiorstw handlu detalicznego

jeden rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota małych przedsiębiorstw handlu detalicznego 3
1. Pojęcie i rodzaj przedsiębiorstw handlowych 3
2. Specyfika małych przedsiębiorstw handlu detalicznego 9
3. Znaczenie małych przedsiębiorstw w handlu detalicznym 16

Tworzenie nowej Spółki z o.o. zajmującej się importem tarcz diamentowych

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka spółek i kanałów dystrybucji 3
1.1. Ogólna charakterystyka spółek 3
1.2. Rodzaje kanałów dystrybucji 16

Rozdział II. Etapy tworzenia spółki 23
2.1. Formalności prawne związane z tworzeniem spółki 23
2.2. Najważniejsze postanowienia umowy spółki 25
2.3. Odpowiedzialność prawna w spółce 32
2.4. Dlaczego spółka? 33

Rozdział III. Procedury i problemy związane z tworzeniem spółki 42
3.1. Wstępne założenia spółki 42
3.2. Biznes plan spółki 46
3.3. Analiza otoczenia i porównanie z konkurencją 48

Rozdział IV. Tworzenie sieci dystrybucji tarcz diamentowych 56
4.1. Wybór kanału dystrybucji 56
4.2. Organizacja dystrybucji w nowo powstałej spółce 64

Zakończenie 69

Bibliografia 71

Spis tabel 76

Spis wykresów 77

Spis fotografii 78

Turystyka wobec problemów nietorelancji i ksenofobii

Wstęp 3
Rozdział I. Rola i miejsce turystyki w świecie wartości współczesnego człowieka 5
1. Turystyka i jej funkcje – podstawowe problemy i definicje 5
2. Pojęcie nietolerancji i ksenofobii w naukach społecznych i wiedzy potocznej społeczeństwa polskiego 11
3. Rola turystyki w kształtowaniu postaw tolerancji wobec odmiennych poglądów, kultur, innych ludzi i grup społecznych 17
Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych 20
1. Cel i przedmiot badań własnych 20
2. Problemy badawcze 20
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 21
4. Charakterystyka badanej próby 26
Rozdział III. Opinie i poglądy uczestników wycieczki na temat roli turystyki w ich życiu 29
1. Zjawisko tolerancji w oczach uczestników wycieczki 29
2. Opinie i poglądy uczestników wycieczki na temat turystyki 42
Podsumowanie i wnioski 47
Bibliografia 50
Aneks – kwestionariusz ankiety 52
Spis tabel 57
Spis wykresów 58