Archiwum miesiąca: listopad 2019

Wpływ gier komputerowych na dzieci

praca dyplomowa z roku 2016

Wstęp 3
Rozdział I. Gry komputerowe w życiu dzieci 6
1. Historia gier komputerowych 6
2. Uwarunkowania technologiczne 13
3. Rodzaje gier 15
4. Atrakcyjność gier dla dzieci 19
Rozdział II. Charakterystyka dziecka w wieku gimnazjalnym 21
1. Rozwój dziecka w wieku gimnazjalnym 21
2. Formy działalności dziecka w wieku gimnazjalnym 26
3. Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w gimnazjum 30
4. Rodzaje zabaw dziecka w wieku gimnazjalnym 32
5. Rola programów komputerowych w życiu dziecka 34
Rozdział III. Metodologia badań własnych 41
1. Przedmiot i cel badań 41
2. Problemy i hipotezy badawcze 42
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 44
4. Charakterystyka badanej grupy i terenu badań 46
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 48
1. Charakterystyka gier komputerowych używanych przez dzieci 48
2. Rola rodziców w organizowaniu spędzaniu wolnego czasu przez dziecko 50
3. Wpływ gier komputerowych na rodzaj zabaw podejmowanych przez dziecko 53
Podsumowanie 57
Bibliografia 59
Spis wykresów 62
Załącznik 63

Młoda mama na rynku pracy

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I UWARUNKOWANIA KOBIET NA RYNKU PRACY 6
1.1. Rys historyczny walki kobiet o równouprawnienie w dziedzinie edukacji i na rynku pracy. 6
1.2. Kobieta na rynku pracy. 9
1.3. Bezrobocie kobiet 24
1.4. Edukacja kobiet jako szansa zniesienia dysproporcji na rynku pracy. 27
ROZDZIAŁ II OCHRONA PRACY KOBIET 36
2.1. Ochrona pracy kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 36
2.1.1. Zakaz podmiotowy ochrony praw kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 36
2.1.2. Urlop macierzyński i inne zwolnienia od pracy 39
2.1.3. Ochrona trwałości stosunku pracy 43
2.2. Ochrona pracy kobiet ze względu na różnice psychofizyczne 46
ROZDZIAŁ III KOBIETA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 52
3.1. Płeć mózgu jako determinanta osiągnięć w biznesie 52
3.2. Władza interpersonalna 59
3.3. Różnice w sposobie komunikowania się kobiet i mężczyzn 62
3.4. Kobiecy styl kierowania jako nowa propozycja dla innowacyjnych organizacji 65
ROZDZIAŁ IV OMÓWIENIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 73
4.1. Metodologia badań 73
4.2. Ocena dotychczas stosowanych rozwiązań 75
4.3. Rozwiązania wspierające aktywność zawodową pracujących Młodych Mam 77
ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 96
ANEKS 97

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej po Wrześniu 2001 roku

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje bezpieczeństwa 3
1.2. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 8
1.3. Koncepcje dotyczące bezpieczeństwa 12
1.4. Źródła zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa 16
1.4.1. Konflikty etniczne i nacjonalizmy 16
1.4.2. Zagrożenia militarne 20
1.4.3. Przestępczość zorganizowana 22
1.4.4. Zagrożenia ekologiczne 23
Rozdział 2. Założenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 27
2.1. Geneza europejskiej polityki bezpieczeństwa 27
2.2. Poszukiwanie zdolności operacyjnej 35
2.3. Nowe koncepcje bezpieczeństwa europejskiego 39
2.3.1. Koncepcja OBWE 41
2.3.2. Koncepcja NATO 43
Rozdział 3. Strategia bezpieczeństwo Polski po Wrześniu 2001 roku 45
3.1. Koncepcja ESDI 45
3.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej 45
3.3. Miejsce Polski w polityce UE na rzecz bezpieczeństwa 48
3.4. Współpraca w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 55
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Streszczenie 68

Skuteczność procedur windykacji w świetle zarządzania relacjami z klientem

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie relacjami z klientem – Customer Relationship Management 4
1. Istota i założenia CRM 4
2. Rozwój koncepcji CRM 6
3. Definicja Customer Relationship Management 8
4. Obszary funkcjonalne CRM 13
4.1. Pozyskiwanie potencjalnych klientów 17
4.2. Utrzymanie więzi z klientami 18
5. Kierunki działań przedsiębiorstw w celu umieszczenia klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa 20
Rozdział II. Customer Relationship Management – Windykacja 23
1. Baza dłużników 23
2. Etapy windykacji 24
3. Procedura CRM Windykacja 34
3.1. Zarządzanie ryzykiem 34
3.2. Windykacja długów 36
4. Rozwiązania informatyczne dla CRM Windykacja 40
Rozdział III. Procedury windykacyjne w Orange Polska 45
1. Historia powstania 45
2. Kierownictwo i struktura organizacyjna 48
3. Informacja o dłużnikach 52
4. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 56
4.1. Klient indywidualny 57
4.2. Klient biznesowy 57
5. Skuteczność procedur windykacji w świetle zarządzania relacjami z klientem 58
Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65

Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych w bankach

Wstęp 4
Rozdział I. Kredyt konsumpcyjny i jego rodzaje oraz znaczenie w gospodarce rynkowej 6
1.1. Kredyt bankowy i jego funkcje w gospodarce rynkowej 7
1.2. Pojecie i ogólna charakterystyka kredytu 11
1.3. Cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego 13
1.4. Klasyfikacja kredytów 14
1.4.1. Kredyty w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w świetle literatury przedmiotu 17
1.4.2. Kredyty ratalne 19
1.4.3. Kredyty gotówkowe 21
1.4.4. Kredyty lombardowe 22
Rozdział II. Charakterystyka kredytów konsumpcyjnych. 24
2.1. Definicja kredytu konsumpcyjnego 27
2.1.1. Kredyty gotówkowe 37
2.1.2. Kredyty bezgotówkowe 38
2.3. Ogólne zasady i tryb udzielania kredytów konsumpcyjnych 40
2.4. Najczęściej stosowane formy zabezpieczeń kredytów konsumpcyjnych 43
2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 44
2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 46
Rozdział III. Charakterystyka weksla w aspekcie zabezpieczeń wierzytelności banków 51
3.1. Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych 55
3.2. Weksel własny in blanco 56
3.3. Elementy weksla in blanco 59
3.4. Funkcje weksli w obrocie gospodarczym 63
3.5. Warunki przyjęcia weksla własnego in blanco na zabezpieczenie wierzytelności banku 65
3.6. Wnioski dotyczące zabezpieczeń w formie weksla in blanco w kredytach konsumpcyjnych i wpływ na ryzyko bankowe 66
Rozdział IV. Poręczenie wekslowe (awal) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych. 68
4.1. Charakterystyka poręczenia wekslowego i formy 69
4.2. Poręczyciel wekslowy (awalista) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych 71
4.3. Wskazówki praktyczne w zakresie zastosowania poręczenia wekslowego 74
4.4. Zakres odpowiedzialności poręczyciela wekslowego udzielonego przez osoby prawne i fizyczne 76
4.5. Wnioski praktyczne dotyczące formułowania deklaracji poręczyciela do weksla w zakresie zabezpieczeń wierzytelności banków 78
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Wykaz czasopism 86
Spis rysunków i wzorów 88
Spis tabel 89
Załącznik 1 Instrukcja „Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – weksel własny 90
Załącznik 2 Instrukcja Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – poręczenia wekslowe 97

Wdrożenie controllingu w firmie X

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE, RODZAJE, CELE, ZADANIA CONTROLLINGU 4
1.1. Charakterystyka controllingu 4
1.2. Idea i organizacja controllingu w przedsiębiorstwie 6
1.3. Zarządzanie przez controlling 12
1.4. Controlling w zarządzaniu organizacjami – podstawowe zadania i cele 17
ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA FIRMY 23
2.1 Rys historyczny, charakterystyka oraz schemat organizacyjny firmy „X” 23
2.2. Analiza rynku oraz pozycji konkurencyjnej firmy „X” 26
2.2.1. Segmentacja rynku firmy „X” 26
2.2.2.. Pozycja na rynku konkurencyjnym firmy „X” 31
2.3. Cele firmy „X” 34
2.3.1. Cele ogólne firmy 34
2.3.2. Cele szczegółowe firmy 37
2.4. Analiza strategiczna firmy „X” 40
2.4.1. Analiza SWOT 40
2.4.2. Cykl życia produktu 43
ROZDZIAŁ III. DIAGNOZA SYSTEMU 47
3.1. Podział kosztów, systemy rachunku kosztów 47
3.2. System raportowania 50
3.3. System motywacyjny 51
3.4. Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej firmy „X” 53
3.5. Wdrożenie controllingu w firmie ”X” 57
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 71
SPIS RYSUNKÓW 72
SPIS SCHEMATÓW 73
ZAŁĄCZNIKI 74

Rola i znaczenie podatków pośrednich

Wstęp 4
Rozdział pierwszy Podatki pośrednie 6
1.1 Klasyfikacja podatków 6
1.2 Podstawowe cechy systemu podatkowego 8
1.3 Przesłanki wprowadzenia podatków pośrednich 18
1.4 Wpływ podatków pośrednich na budżet państwa 22
Rozdział drugi Podatek od towarów i usług 26
2.1 Pojęcie podatku od towarów i usług 26
2.2 Konstrukcja prawna 32
2.3 Obowiązek podatkowy 38
2.4 Specyfika podatku 45
Rozdział trzeci Zasady stosowania podatku od towarów i usług w polskim systemie podatkowym 49
3.1 Przedmiot i podmiot opodatkowania 49
3.2 Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 56
3.3 Ewidencja podatkowa 63
3.4 Podatek należny i podatek naliczony 64
3.5 Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług VAT 72
Rozdział czwarty Podatki pośrednie w budżecie państwa 76
4.1 Przebieg realizacji budżetu państwa 76
4.2 Dochody budżetu państwa 79
4.3 Dochody podatkowe 92
4.3.1 Podatek od towarów i usług 94
4.3.2 Podatek akcyzowy 96
4.3.3 Podatek od gier 100
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 107
Spis wykresów 108

Uzależnienie dzieci i młodzieży od narkotyków

Wstęp 2
Rozdział I. Uzależnienie – istota i zakres pojęciowy 4
1.1. Definicje uzależnienia, terminologia 4
1.2. Medyczne i psychologiczne kryteria diagnozy 7
1.3. Zmiany w osobowości i zachowaniu 11
1.4. Uzależnienie od alkoholu i narkotyków 12
1.4.1. Uwarunkowania społeczne 12
1.4.2. Uwarunkowania mikrostrukturalne 15
1.4.3. Rola rodziny 18
Rozdział II. Metodologia badań własnych 24
2.1. Przedmiot i cel badań 24
2.2. Problem badawczy i hipotezy 26
2.3. Teren i organizacja badań 32
2.4. Charakterystyka badanej grupy 38
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 42
3.1. Wyniki badań 42
3.2. Narkotykowe „mity” 53
3.2.1. Sygnały ostrzegawcze 54
3.2.2. Proces uzależnienia 55
3.3. Profilaktyka uzależnienia 60
3.4. Podsumowanie wyników badań 65
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 71
Załącznik 72

Uwarunkowania prawne reklamy w turystyce

Wstęp 2
Rozdział I Zagadnienia ogólne 4
1.1. Pojęcie reklamy i jej definicje. 4
1.2. Historia reklamy 7
1.3. Rodzaje reklamy a norma prawna. 11
1.4. Reklama usług turystycznych 17
1.5. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 19
1.6. Reklama a prawo autorskie 21
1.7. Konsekwencje prawne reklamy nieuczciwej 22
Rozdział II. Zagadnienia prawne w reklamie usług turystycznych: 25
2.1. Ochrona klienta w zakresie usług turystycznych. 25
2.2. Reklama a jakość i bezpieczeństwo usług hotelarskich. 30
2.3. Marchandising czyli wykorzystanie wizerunku osób sławnych w reklamie. 34
2.4. Reklama a dobra osobiste. Ochrona prywatności gościa hotelowego 37
2.5. Odpowiedzialność prawna hotelarza w zakresie prawa autorskiego 40
Rozdział III. Formy reklamy stosowane w branży turystycznej 45
3.1. Cel reklamy w turystyce 45
3.1.1. Segmenty docelowe 47
3.1.2. Wybór mediów 48
3.2. Reklama jako narzędzie promocji usług turystycznych 49
3.3. Zalety różnych nośników reklamy 51
3.4. Reklama uzupełniająca i propaganda turystyczna 53
3.5. Sprzedaż osobista 56
3.6. Ocena skuteczności kampanii reklamowej 61
Zakończenie 62
Bibliografia 63

Uwarunkowania funkcjonowania MSP w transporcie

Wstęp 2
Rozdział I POJĘCIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO I JEGO ELEMENTY 4
Rozdział 2. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W POLSCE 12
2.1. Stan i perspektywy rozwoju transportu morskiego 16
2.2. Stan i perspektywy rozwoju transportu lotniczego 20
2.3. Stan i perspektywy rozwoju transportu kolejowego 25
2.4. Stan i perspektywy rozwoju transportu samochodowego 29
Rozdział 3. RYNEK TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W POLSCE 34
3.1. Podaż usług przedsiębiorstw transportowych 36
3.2. Popyt na usługi transportowe 48
3.3. Determinanty kształtowania cen usług transportowych 52
Rozdział 4. FUNKCJONOWANIE NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO X 57
4.1. Przedsiębiorstwo X 57
4.2. Sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa X 60
Wnioski 64
Prasa: 68