Archiwum miesiąca: październik 2019

Ryzyko kredytowe i sposoby jego minimalizowania

Wstęp 2
Rozdział 1. Przyczyny powstania ryzyka w działalności bankowej 3
1.1. Banki i system bankowy w Polsce 3
1.2. Znaczenie banków w gospodarce rynkowej 7
1.3. Ryzyko bankowe i przyczyny jego powstania 14
1.4. Typy ryzyka w działalności polskich banków 16
Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 22
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem 22
2.1. Pomiar ryzyka kredytowego 28
2.3. Metody zarządzania ryzykiem 35
2.4. Formy zabezpieczenia kredytu 39
Rozdział 3. Minimalizacja ryzyka kredytowego 46
3.1. Instrumenty zmniejszania ryzyka kredytowego 46
3.2. Pojęcie i rola zabezpieczenia zwrotności kredytu 50
3.3. Zabezpieczenie zwrotności kredytów oraz polityka limitów jako element ograniczający ryzyko 57
3.4. Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka 60
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 69

Standaryzacja usług hotelowych w sieci hoteli Gromada

WSTĘP+ 3
ROZDIAŁ I. KLASYFIKACJA I KATEGORYZACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH W POLSCE 5
1.1. Pojęcia i cele klasyfikacji oraz kategoryzacji 5
1.2. Struktura hoteli w Polsce 9
1.3. Wybrane metody oddziaływania na jakość usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich 15
1.3.1. Kategoryzacja a kształtowanie jakości 15
1.3.2. Standardy wyposażenia i obsługi 18
1.3.3. Kształtowanie jakości w oparciu o normę ISO 9001 21
ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH W SIECI OBIEKTÓW HOTELARSKICH OST GROMADA 25
2.1. Historia OST Gromada 25
2.2. Rodzaje usług gastronomicznych występujących w obiektach OST Gromada 28
2.2.1. Hotele **** 29
2.2.2. Hotele *** 30
2.2.3. Motele 31
2.2.4. Kempingi 31
2.2.5. Pensjonaty 32
ROZDZIAŁ III. USŁUGI GASTRONOMICZNE W HOTELU OST GROMADA WARSZAWA (CENTRUM) W OPARCIU O ANALIZĘ WYBRANYCH METOD ODDZIAŁYWANIA NA JAKOŚĆ 33
3.1. Gastronomia w hotelu OST Gromada na tle wymogów kategoryzacyjnych 33
3.2. Stosunek standardu wyposażenia do współczesnej oferty rynku w zakresie usprawnień produkcji i obsługi. 35
3.3. Poziom obsługi w wymiarze, intelektualnym, estetycznym i technicznym 37
3.4. Gastronomia w hotelu OST Gromada Warszawa (Centrum), a normy ISO 9001 39
ROZDZIAŁ IV. PROJEKT STANDARYZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA HOTELI TRZY GWIAZDKOWYCH W SIECI OST GROMADA 43
4.1. Podstawowa struktura zatrudnienia i wymogi w zakresie kwalifikacji personelu 43
4.2. System kalkulacji i rozliczeń 45
4.3. Organizacja dostaw towarów 45
4.4. Karty menu 45
4.4.1. Karta dań 46
4.4.2. Karta win i wódek 47
4.4.3. Karta kawiarniana 50
4.4.4. Karta barowa 51
4.4.5. Karty specjalne 52
4.4.6. Specjalności kulinarne w sieci hoteli OST Gromada 54
4.5. Metody i techniki obsługi konsumentów 55
4.5.1. Śniadania hotelowe 55
4.5.2. Restauracja a’la carte 57
4.5.3. Kawiarnia 58
4.5.4. Cocktail Bar / Night Club 59
4.5.5. Room Service 59
4.5.6. Bankiety 60
4.5.7. Obsługa grup zorganizowanych 61
4.6. Wyposażenie części handlowej zakładów gastronomicznych 61
4.6.1 Restauracja 61
4.6.2. Kawiarnia 62
4.6.3 Cocktail Bar / Night Club 63
4.6.4. Room Service 63
4.7. Wyposażenie pomieszczeń towarzyszących 64
WNIOSKI 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69

Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE MENEDŻERA I JEGO ROLA W ORGANIZACJI 5
1.1. DEFINICJA MENEDŻERA 5
1.2. MENEDŻER W STRUKTURZE KIEROWANIA 9
1.3. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ I RÓL MENEDŻERA 13
1.4. FUNKCJE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 17
ROZDZIAŁ 2. UMIEJĘTNOŚCI I STYLE KIEROWANIA MENEDŻERA 25
2.1. KIEROWANIE ZESPOŁEM 25
2.2. WIZERUNEK SKUTECZNEGO MENEDŻERA 29
2.3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE 37
2.3.1. Umiejętności interpersonalne 37
2.3.2. Umiejętności konceptualne 39
2.3.3. Umiejętności techniczne 41
2.3.4. Umiejętności przywódcze 42
2.4. STYLE KIEROWANIA 44
ROZDZIAŁ 3. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. – OBIEKTEM BADAŃ 50
3.1. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 50
3.2. PRACOWNICY 56
3.3. KADRA KIEROWNICZA FIRMY 65
ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 72
4.1. MIEJSCE BADANEGO KIEROWNIKA W STRUKTURZE FIRMY 72
4.1.1. Rola menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Telekomunikacji Polskiej S.A. 72
4.1.2. Zadania menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w procesie szkoleniowym 75
4.1.3. Zadania menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w procesie rozwoju 81
4.2. UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA 83
4.3. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA (ZESPÓŁ) 87
4.4. STYL KIEROWANIA 92
PODSUMOWANIE 96
WNIOSKI 97
STRESZCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 102
ANEKS 103

Strategia marketingowa firmy X na rynku opakowan gietkich

Wstęp 3
Rozdział I. Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej 5
1.1. Pojęcie i zakres marketingu w ujęciu teoretycznym 5
1.1.1. Produkty i usługi 5
1.1.2. Wartość i jakość 7
1.1.3. Wymiana, transakcje i relacje 8
1.1.4. Rynki 9
1.2. Zarządzanie marketingowe 11
1.2.1. Tworzenie korzystnych relacji z klientem 12
1.3. Strategiczne planowanie marketingowe 12
1.3.1. Działania marketingowe 13
1.3.2. Plan marketingowy 14
1.3.3. Organizacja marketingu 14
1.4. Marketing opakowań 16
Rozdział II. Istota współczesnych opakowań 19
2.1. Podstawowe terminy dotyczące opakowań 19
2.2. Funkcje opakowań 20
2.3. Przepisy prawne w zakresie opakowań 21
2.4. Charakterystyka rynku opakowań na świecie 24
2.5. Charakterystyka rynku opakowań w Polsce 25
Rozdział III. Rynek tworzyw sztucznych – ogólna charakterystyka 28
3.1. Rozwój tworzyw sztucznych 28
3.2. Rynek opakowań (folii) – historia i perspektywy 33
3.3. Otoczenie ekonomiczne, prawne i demograficzne 38
3.3.1. Przegląd sytuacji gospodarczej Polski 38
3.3.2. Sytuacja prawna 41
3.3.3. Dane demograficzne i zachowania konsumentów 45
3.4. Główni uczestnicy sektora detalicznego 48
Rozdział IV. Charakterystyka firmy X Sp. z o. o. 57
4.1. Zakres działalności i historia firmy 57
4.2. Struktura organizacyjna 61
4.3. Oferta produktowa 63
4.4. Pozycja na rynku 68
4.5. Ekspansywność firmy a relacje z klientami 69
Rozdział V. Plan marketingowy dla firmy X Sp. z o. o. 72
5.1. Strategia marketingowa 72
5.2. Plan marketingowy 74
5.2.1. Audyt marketingowy 74
5.2.2. Analiza SWOT 75
5.2.3. Organizacja marketingu 78
5.2.4. Kontrola marketingowa 79
Podsumowanie 81
Bibliografia 84
Spis tabel 88
Spis schematów 89
Spis fotografii 90
Spis rysunków 91

Technologie informatyczne w administracji

Wstęp 4

Rozdział I. Technologie a zmiany cywilizacyjne 5
1.1. Technologia w życiu człowieka 5
1.2. Przemiany technologiczne 11
1.3. Rewolucja cyfrowa 13
1.4. Technologia lata dziewięćdziesiątych 15
1.5. Technologie informatyczne a gospodarka 17

Rozdział II. Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce 24
2.1. Ustawa o informatyzacji i obecny kierunek rozporządzeń 26
2.2. Systemy typu e-government 28
2.2.1. Wrota Polski 28
2.2.2. Wrota Polski do Europy 34
2.3. Rejestry państwowe w kraju 35
2.4. Systemy EDI i systemy typu work-flow 39
2.5. Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) 42
2.6. Wspólne normy teleinformatyczne 44

Rozdział III. Prezentacja infrastruktury programu „Wrota Polski” na przykładzie strony internetowej x 47
3.1. Prezentacja strony internetowej x 47
3.2. Unifikacja prezentacji internetowych stron administracji 49
3.2.1. Przeniesienie priorytetowych publicznych usług na elektroniczną platformę 50
3.2.2. Modernizacja infrastruktury 52
3.2.3. Zbudowanie elektronicznych katalogów 53
3.3. Doskonalenie obecnie dostępnych usług świadczonych elektronicznie 56
3.4. Edukacyjne oraz promocyjne działania 61

Zakończenie 65

Bibliografia 67
Spis rysunków 70

Techniki sprzedaży jako środek realizacji celów marketingowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I ISTOTA MARKETINGU- MIX 4
1.1. Pojęcie i znaczenie marketingu-mix 4
1.2. Formuła klasyczna marketingu-mix oraz jej modyfikacje 9
1.3. Marketing- Mix w działalności usługowej 19
1.3.1. Produkt 19
1.3.2. Cena 22
1.3.3. Dystrybucja 24
1.3.4. Promocja 25
1.3.5. Personel 28

ROZDZIAŁ II MERCHANDISING JAKO FILOZOFIA HANDLU 30
2.1. Pojecie Merchandisingu oraz jego znaczenie dla handlu 30
2.2. Rodzaje Merchandisingu 35
2.2.1. Merchandising producenta 35
2.2.2. Merchandising Handlu 36
2.3. Instrumenty Merchandisingu 38
2.3.1. Rola współczesnego przedstawiciela handlowego 38
2.3.2. Szkolenia personelu 39
2.3.3. Reklamacje 40
2.4. Zarządzanie przez cele 42
2.5. Pojęcie sprzedaży bezpośredniej 44
2.6. Wybrane narzędzia sprzedaży bezpośredniej 46
2.6.1. Bazy danych 46
2.6.2.Katalogi 47
2.6.3. Telesprzedaż 48
2.6.4. Sprzedaż internetowa 50

ROZDZIAŁ III TECHNIKI SPRZEDAŻY JAKO NARZĘDZIE MARKETINGOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM 51
3.1. Logistyka w handlu 51
3.1.1. Kanały dystrybucji 51
3.1.2. Środki łączności 53
3.2. Techniki sprzedaży i obsługi klienta przez telefon 55
3.3. Rola personelu w realizacji celów marketingowych 56
3.3.1. Sposoby motywacji 56
3.3.2. Udział w konferencjach i szkoleniach 59
3.4. Zasady obsługi klienta w firmie 61
3.5. Proces budowy lojalności klientów 65
3.5.1. Klienci detaliczni 65
3.5.2. Klienci hurtowi 67

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75

Techniki komputerowe we wspomaganiu zarządzania

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka podstawowych obszarów zarządzania placówką oświatową 4
1.1.Podstawowe obszary zarządzania organizacją 4
1.2. Kierowanie szkołą, jego uwarunkowania i specyfika 10
Rozdział 2. Techniki komputerowe we wspomaganiu zarządzania oświatą 21
2.1. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie 21
2.2. Oprogramowanie wspomagające specyficzne dla oświaty obszary zarządzania 28
2.3. Kompleksowe systemy zarządzania placówką oświatową 33
Rozdział 3. Najważniejsze obszary komputerowego zarządzania szkołą 44
3.1.Organizacja pracy szkoły 44
3.2. Księgowość i dział personalny 56
3.3. Sekretariat 58
3.4. System wychowawczo-dydaktyczny 60
3.5. Porównanie programów komputerowych wspomagających zarządzanie szkołą 62
Podsumowanie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków i tabel 71

Sztuka sprzedaży hurtowej i detalicznej

Wstęp 2
1. Sprzedaż detaliczna 4
1.1 Istota i znaczenie handlu detalicznego 4
1.1.1 Historia handlu detalicznego 4
1.1.2 Formy handlu detalicznego 7
1.1.3 Handel detaliczny jako bezpośrednie ogniwo obsługi nabywców i sprzedaży produktów 10
1.3 Decyzje marketingowe w handlu detalicznym 19
1.3.1 Rola marketingu w handlu detalicznym 19
1.3.2 Istota podejmowania decyzji 24
1.4 Kierunki rozwoju handlu detalicznego 29
2. Sprzedaż hurtowa 33
2.1 Istota i znaczenie handlu hurtowego 33
2.1.1 Główne zagadnienia dotyczące handlu hurtowego 33
2.1.2. Podstawy rozwoju i funkcjonowania handlu hurtowego 37
2.2 Rodzaje hurtowników 42
2.3 Decyzje marketingowe w handlu hurtowym 47
3. Charakterystyka firmy JMD Sp. z o.o. 57
3.1 Rys historyczny 57
3.4 Analiza sprzedaży 68
3.5 Otoczenie rynkowe oraz główne rynki zbytu 71
4. Badania ankietowe świadomości marki Biedronka 77
4.2 Charakterystyka próby badawczej 77
4.3 Problemy i hipotezy badawcze 78
4.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze 80
4.5 Analiza wyników badań wg problemów badawczych 84
Posumowanie 92
Bibliografia 94
Załączniki 97

Sytuacja społeczno-socjalna Czeczenów w Polsce

Wstęp 3
Rozdział 1. Polityka RP wobec uchodźców 6
1. Podstawowe pojęcia dotyczące tematu 6
2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa w Polsce 13
3. Zjawisko uchodźstwa w Polsce 22
Rozdział 2. Napływ uchodźców do Polski 31
1. Napływ uchodźców- dynamika zjawiska 31
2. Status uchodźcy w Polsce 34
2.1. Warunki przyznania statusu uchodźcy 34
2.2. Pojęcie uchodźcy w praktyce UNHCR 38
2.3. Zjawisko uchodźstwa a zjawisko migracji tranzytowej 40
Rozdział 3 Formy pomocy oraz integracja uchodźców 44
1. Pomoc dla uchodźców 44
1.1. Świadczenia pieniężne 45
1.2. Pomoc medyczna 50
2. Proces integracji uchodźców 52
2.1. Determinanty procesu integracji 52
2.2. Działania integracyjne 58
3. Stosunek Polaków do uchodźców 63
Rozdział IV Sytuacja socjalna uchodźców w Polsce 71
1. Organizacje pomagające uchodźcom 71
2. Warunki w ośrodkach dla uchodźców 79
2.1. Problemy w ośrodkach 79
2.2. Sytuacja dzieci i młodzieży w ośrodkach 86
2.3. Warunki mieszkaniowe w wybranych ośrodkach dla uchodźców w Polsce 90
3.Pomoc prawna dla uchodźców 99
3.1. Projekt EDI (Edukacja dla Integracji)- cele i założenia 99
3.2. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej 104
Zakończenie 107
Bibliografia 110
Spis tabel 115

System zarządzania małym przedsiębiorstwem

Wstęp 3
Rozdział I. TEORETYCZNE PODSTAWY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 7
1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa 7
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw 13
1.3. Udział małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej 20
1.4. Specyfika małych przedsiębiorstw 25
Rozdział II. SYSTEM ZARZĄDZANIA W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM 33
2.1. Pojęcie systemu zarządzania 33
2.2. Podsystem planowania 38
2.3. Podsystem organizacji 46
2.4. Podsystem kierowania 51
2.5. Podsystem kontroli 55
Rozdział III. PRZEDSIĘBIORSTWO X SPÓŁKA JAWNA JAKO MIEJSCE BADAŃ NAD SYSTEMEM ZARZĄDZANIA 63
3.1. Historia 63
3.2. Przedmiot działalności 64
3.3. Struktura organizacyjna 67
3.4. Pozycja na rynku 71
Rozdział IV. ANALIZA I OCENA SYSTEMU ZARZĄDZANIA W SPÓŁCE JAWNEJ X 73
4.1. Metoda badań empirycznych 73
4.2. Podsystem planowania 75
4.3. Podsystem organizacji 77
4.4. Podsystem kierowania 79
4.5. Podsystem kontroli 81
4.6. Propozycje udoskonalenia systemu zarządzania 86
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków 101