Archiwum miesiąca: wrzesień 2019

Rola pośrednika na rynku nieruchomości

1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 2
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 3
1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 6
2. Organizacja i instytucje jako czynnik rynku nieruchomości 11
2.1. Uczestnicy rynku nieruchomości 11
2.2. Marketing relacji na rynku nieruchomości 12
2.3. Rola zarządzającego nieruchomością 15
3. Rola pośrednika na rynku nieruchomości 18
3.1. Zawód pośrednika w Polsce 18
3.1. Czynności zawodowe wykonywane przez pośrednika 20
3.2. Obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji 23

Rola pośrednika działającego na rachunek własny w obrocie międzynarodowej

Wstęp 1
Rozdział I. Formy prowadzenia pośrednictwa 2
1.1. Rodzaje pośredników 2
1.1.1. Firmy handlowe działające we własnym imieniu i na własny rachunek 3
1.1.2. Działanie we własnym imieniu na cudzy rachunek 10
1.1.3. Działanie w cudzym imieniu na cudzy rachunek 13
1.2. Inne formy pośredniej działalności w handlu zagranicznym 18
Rozdział II. Zakres działalności firmy „Daniken” jako pośrednika działającego na rachunek własny 22
1.1. Powstanie i rozwój firmy „Daniken” 22
1.1.1. Forma prawna 25
1.1.2. Struktura organizacyjna 31
1.2. Przedmiotowy zakres działalności firmy „Daniken” 35
1.2.1. Oferta firmy 35
1.2.2. Kierunki geograficzne wymiany 40
Rozdział III. Rola pośrednika w obrocie towarami w handlu zagranicznym z uwzględnieniem zmian po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 42
1.1. Import towarów z krajów Unii Europejskiej: 42
1.1.1. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 44
1.1.2. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 46
1.2. Eksport towarów do krajów Unii Europejskiej: 50
1.2.1. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 53
1.2.2. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 53
Zakończenie 59
Bibliografia 60
Załącznik nr 1 61
Załącznik nr 2 63

Członkostwo Polski w strefie Schengen

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TRAKTATOWE UKŁADU Z SCHENGEN 6
1.1. ZARYS POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 6
1.2. GENEZA PODPISANIA UKŁADU Z SCHENGEN 13
1.3. GŁÓWNE CELE TRAKTATU Z SCHENGEN 15
1.4. SCHENGEN II (SIS II) – NOWYM SYSTEMEM INFORMACYJNYM 18
ROZDZIAŁ II. ZASADY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ 22
2.1. EUROPOL I WSPÓŁPRACA SĄDOWA 22
2.1.1. CELE I ZAŁOŻENIA EUROPOLU 23
2.1.2. OCENA DZIAŁALNOŚCI EUROPOLU 24
2.2. UE FRONTEX – AGENCJĄ OCHRONY GRANIC ZEWNĘTRZNYCH 26
2.3. POŚCIG TRANSGRANICZNY 38
ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE OBSZARU Z SCHENGEN 40
3.1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W RAMACH ACQUIS SCHENGEN 40
3.1.1. PLACÓWKI KONSULARNE 40
3.1.2. RODZAJE WIZ A RUCH OSOBOWY 41
3.1.3. WIZA SCHENGEN 43
ROZDZIAŁ IV. MIEJSCE POLSKI W STREFIE SCHENGEN 49
4.1. DROGA POLSKI DO WSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY Z SCHENGEN 49
4.2. PERSPEKTYWY ROZWOJU UKŁADU Z SCHENGEN 52
4.3. KORZYŚCI UKŁADU I JEGO ZALETY 54
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
ZAŁĄCZNIK 71
SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 72

Rola polskich sił zbrojnych w misjach pokojowych

Wstęp 3
Rozdział I. Rola organizacji międzynarodowych w utrzymywaniu pokoju na świecie ze szczególnym uwzględnieniem ONZ 5
1. Istota i znaczenie organizacji międzynarodowych 5
2. Podstawowe zasady działania ONZ 13
3. Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ 20
4. Operacje pokojowe ONZ 25
Rozdział II. Udział wojsk polskich w misjach pokojowych ONZ 29
1. Pierwsze misje pokojowe z udziałem Polaków 36
2. Udział wojsk polskich w misjach w Azji Południowo-Wschodniej 39
3. Pozostałe misje z udziałem wojsk polskich 41
4. Nowe wyzwania dla misji pokojowych ONZ 42
Rozdział III. Udział wojsk polskich w działaniach NATO 51
1. Udział Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju 61
2. Operacja wojskowa IFOR 67
3. Od IFOR do SFOR 73
4. Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR 75
5. Wojska polskie w Afganistanie i Iraku 77
Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis tabel 92

Rola magazynów i centrów logistycznych

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka logistyki europejskiej w nadchodzącej dekadzie 4
1.1. Zmiana wzorów potrzeb konsumenckich 8
1.2. Zmiana prądu logistyki Europejskiej 10
1.3. Zarządzanie łańcuchem dostaw 14
Rozdział 2. Struktura aktualnych łańcuchów dostaw 22
2.1.Tworzenie europejskich łańcuchów dostaw 22
2.1.1. Europejskie łańcuchy dostaw nieciągłe 26
2.1.2. Europejskie łańcuchy dostaw ciągłe 27
2.1.3. Europejskie łańcuchy dostaw synchroniczne 28
2.1.4. Eurokorytarze transportowe 28
2.2. Strategie międzynarodowych europejskich łańcuchów dostaw 29
2.2.1. Strategia eksportowa 31
2.2.2. Strategia licencyjna 31
2.2.3. Strategia joint – ventures 32
2.2.4 Strategia tworzenia filii w innych krajach 32
Rozdział 3. Rola centrów logistycznych w przepływach towarów 34
3.1. Rola centrów logistycznych 35
3.2. Czynnik czasu jako determinanta rozwoju firmy 38
3.3. Zapewnienie jakości w logistycznej obsłudze klienta 39
3.4. Znaczenie informatyki w przepływach towarów 41
3.5. Optymalizacja przepływów towarów u spedytora 43
Zakończenie 46
Bibliografia 48

Rola biblioteki w kształtowaniu zainteresowań

nieskończona praca dyplomowa

materiał składa się z trzech rozdziałów i kwestionariusza ankiety – w nim część skierowana do uczniów i osobna dla nauczycieli

Rozdział I. Zainteresowania czytelnicze w poszczególnych fazach rozwoju uczniów szkoły podstawowej 1
1.1. Pojęcie rozwoju czytelniczego 1
1.2. Ewolucja zainteresowań czytelniczych wraz z rozwojem indywidualnym 5
1.3. Biblioteka jako wsparcie rozwoju czytelniczego 9
Rozdział II. Funkcja i rola współczesnej biblioteki
2.1. Charakterystyka biblioteki we współczesnym szkolnictwie podstawowym
2.2. Role i zadania biblioteki w procesie dydaktycznym szkoły
2.3. Ścieżka czytelniczo-medialna
Rozdział III. Metodologia badań
3.1.Cel i przedmiot badań
3.2.Problemy badawcze i hipotezy robocze
3.3.Metoda, technika i narzędzia badawcze
3.4.Organizacja i teren badań
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych

Rodzaje strategii kadrowych na przykładzie firmy X

WSTĘP 2
I. Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1 Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2 Strategia personalna i jej elementy składowe. 13
1.3 Modele strategii personalnej organizacji. 24
1.4 Rodzaje strategii personalnych (kadrowych) 31
II. Polityka personalna Firmy X S.A. 36
2.1 Historia i opis firmy X 36
2.2 Aspekty polityki personalnej firmy X 42
2.3. Struktura zatrudnienia w firmie X 48
III. Ocena strategii kadrowej firmy X S.A. 53
3.1 Ogólne założenia strategii kadrowej badanej firmy 53
3.2 Prezentacja Strategii kadrowych firmy X 56
3.3 Ocena istniejącej strategii kadrowej a proponowane zmiany 71
ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS RYSUNKÓW 84

Rezerwy na świadczenia emerytalne

Wstęp

Rozdział 1
REZERWY W RACHUNKOWOŚCI
1.1.Pojęcie i istota rezerw
1.2.Przesłanki tworzenia rezerw
1.3.Księgowe ujęcie rezerw
1.4.Rodzaje rezerw
1.5.Uregulowania dotyczące rezerw w polskim prawie bilansowym

Rozdział 2
REZERWY W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU
RACHUNKOWOŚCI 37
2.1.Zasada ujmowania rezerw
2.2.Wycena rezerw
2.3.Wykorzystanie rezerw
2.4.Ujmowanie informacji na temat rezerw
2.5.Rozbieżności i podobieństwa między MSR 37 a ustawą o rachunkowości

Rozdział 3
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
3.1.Rezerwy wg MSR nr 19 „Świadczenia pracownicze”
3.2.Metody wyceny i ustalanie rezerw na świadczenia emerytalne
3.3.Świadczenia emerytalne w polskim prawie bilansowym, księgach rachunkowych, sprawozdaniach finansowych

Zakończenie

Bibliografia

Efektywność zmian restrukturyzacyjnych w sektorze non-profit i możliwość ich implementacji na przykładzie…

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka „Trzeciego sektora” w Polsce 6
1.1. Istota organizacji non – profit 6
1.1.1. Instytucje publiczne jako organizacje non – profit 8
1.1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje non – profit 12
1.2. Finansowanie działalności sektora non – profit 17
1.3. Potrzeba restrukturyzacji sektora non – profit 21
Rozdział II. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 25
2.1. Istota i cele restrukturyzacji 25
2.1.1 Obszary i rodzaje restrukturyzacji 28
2.1.2. Efekty restrukturyzacji i ich typologia 31
2.1.3. Bariery systemowe restrukturyzacji 34
2.2. Specyfika zmian restrukturyzacyjnych sektora non – profit 36
2.3.1. Projekt „Otwarte Drzwi” 38
2.3.2. Programy Europejskie 39
2.3. Pragmatyka restrukturyzacji procesów w polskiej gospodarce 40
Rozdział III. Reorganizacja procesów działania, czyli reengineering 46
3.1. Konieczność reorganizacji procesów działania 46
3.2. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu reengineeringu 51
3.3. Istota reengineeringu 54
3.4. Zasady reengineeringu 61
3.4.1. Dostawa produktów i usług na rynku 61
3.4.2. Organizowanie ludzi 63
3.4.3. Wykorzystanie technologii informacyjnej 64
Rozdział IV. Restrukturyzacja w sektorze non – profit na przykładzie gminy X 65
4.1. Podstawowe informacje o gminie 65
4.1.1. Historia i położenie geograficzne 65
4.1.2. Środowisko naturalne 66
4.1.3. Gospodarka i infrastruktura techniczna 67
4.1.4. Ludność 67
4.2. Organizacje pozarządowe 69
4.3. Mapa aktywności organizacji pozarządowych 69
4.3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i jego efektywność 70
Zakończenie 75
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 89

Rekrutacja i selekcja – metody

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Podstawowa terminologia 4
1.2. Znaczenie i rola zasobów ludzkich w organizacji 8
1.3. Strategia firmy a jej polityka personalna 11
1.4. Popyt i podaż zasobów ludzkich 15
Rozdział 2. Metody i charakterystyka rekrutacji pracowników 24
2.1. Planowanie i procedura zatrudnienia 24
2.2. Charakterystyka i rodzaje rekrutacji 30
2.3. Proces rekrutacji 35
2.4. Źródła rekrutacji 39
2.5. Selekcja – metody i sposoby selekcji 43
Rozdział 3. Adaptacja zawodowa pracownika 49
3.1. Pojęcie procesu adaptacji zawodowej 49
3.2. Formy procesu adaptacji 52
3.3. Wymagania wobec nowych pracowników 59
3.4. Metody adaptacji w organizacji 61
Rozdział 4. Alternatywne metody rekrutacji 68
4.1. Elastyczność zatrudnienia 68
4.2. Formy zatrudnienia 75
4.3. Zalety i wady elastycznych form zatrudniania 83
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 93
Spis tabel 94