Archiwum miesiąca: sierpień 2019

Problemy jakości w marketingowej strategii rozwoju Hewlett Packard w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY JAKOŚCI W ZARZĄDZANIU MARKETINGOWYM 4
1.1. Istota i procedura zarządzania marketingowego 4
1.2. Jakość jako element strategii marketingowych 10
1.2.1. Pojęcie jakości 10
1.2.2. Jakość produktu i usługi elementem marketingu 12
1.2.3. Pomiary jakości 14
1.2.4. Koszty jakości w strategii marketingowej 15
1.3. Proces i struktura świadczenia usług 16
1.4. Specyfika marketingu i kwestia jakości 22
1.4.1. Orientacja na klienta kluczowego w firmie 28
ROZDZIAŁ II. ROLA JAKOŚCI W MARKETINGOWEJ STRATEGII ROZWOJU FIRMY HEWLETT PACKARD POLSKA 34
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 34
2.2. Misja firmy 41
2.3. Jakość personelu, usług 45
2.4. Zarządzanie firmą w jej otoczeniu konkurencyjnym 52
2.5. Rozwój firmy na podstawie strategii 57
ROZDZIAŁ III. POPRAWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE HEWLETT PACKARD POLSKA 62
3.1. Udoskonalenie procesów 62
3.2. Rozwój personelu 75
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS RYSUNKÓW 88

Prawnomaterialne aspekty pomocy niepełnosprawnym

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje istotę pomocy społecznej. Przedstawiono tu genezę, cele, formy oraz strukturę polskiej pomocy społecznej.

W rozdziale drugim zawarte zostały zagadnienia dotyczące administrowania pomocą społeczną. Przedstawiono tu kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej jak również uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

Aspekty dotyczące administrowania sprawami osób niepełnosprawnych przedstawiono w trzecim rozdziale pracy.

W czwartym rozdziale ukazane zostały świadczenia i usługi jakie przysługują osobom niepełnosprawnym.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Rozdział I
POMOC SPOŁECZNA JAKO FORMA ADMINISTRACJI ŚWIADCZĄCEJ

1. POMOC SPOŁECZNA JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH PŁASZCZYZN DZIAŁANIA
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2. GENEZA I CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

3. PODSTAWOWE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

5. ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

6. STRUKTURA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE

6.1 Ośrodki pomocy społecznej jako podstawowa jednostka organizacyjna
6.2 Powiatowe centra pomocy rodzinie
6.3 Regionalne ośrodki pomocy społecznej
6.4 Domy pomocy społecznej
6.5 Ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział II ADMINISTROWANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

1. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego

1.1 Zadania gminy
1.2 Zadania powiatu
1.3 Zadania województwa samorządowego

2. Kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej

2.1 Uprawnienia wojewody

2.2 Kompetencje ministra
2.3 Rada Pomocy Społecznej

3. Uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III. ADMINISTROWANIE SPRAWAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Zasady konstytucyjne dotyczące osób niepełnosprawnych

2. Ogólna charakterystyka sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych w
Polsce

ROZDZIAŁ IV. ŚWIADCZENIA I USŁUGI PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1. Świadczenia o charakterze finansowym
2. Świadczenia o charakterze rzeczowym
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
4. Umieszczanie w domach pomocy społecznej

Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej

Wstęp 3

Rozdział I. Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy. 5
1.1. Globalizacja i struktura porządku międzynarodowego. 5
1.2. Globalizacja a porozumienia regionalne. 13
1.2.1. Przyczyny wzrostu znaczenia opcji regionalnej po zimnej wojnie. 13
1.2.2. Regionalny wymiar decentralizacji globalnego systemu bezpieczeństwa. 19
1.2.3. Ograniczenia opcji regionalnej. 24

Rozdział II. Unia Europejska – idea wspólnoty. 28
2.1. Myśl zjednoczeniowa na przełomie lat 40. i 50. XX w. 28
2.2. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych. 32
2.2.1. Wspólnota gospodarcza. 32
2.2.2. Wspólnota polityczna. 34
2.2.3. Unia trzech filarów. 41

Rozdział III. Euroregiony – zakres znaczeniowy i charakterystyka pojęcia. 48
3.1. Pojęcie i rola euroregionów. 48
3.2. Zarys historyczny euroregionów. 49
3.3. Podstawy prawno instytucjonalne funkcjonowania euroregionów. 54
3.4. Identyfikacja regionów w starych krajach UE. 58

Rozdział IV. Polityka regionalna. 65
4.1. Cele polityki regionalnej. 65
4.2. Organy realizujące i finansujące politykę regionalną. 67
4.3. Zasady i tryb realizacji polityki regionalnej (podstawy prawne). 69
4.4. Efekty polityki regionalnej. 76

Rozdział V. Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej – współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. 82
5.1. Euroregiony na granicy polsko –niemieckiej. 91
5.2. Uwarunkowania współpracy transgranicznej w euroregionie „Pro Europa Viadrina”. 92
5.3. Bariery współpracy transgranicznej. 95
5.4. Rodzaje wsparcia finansowego w euroregionie. 97
5.5. Postrzeganie możliwości euroregionu. 99

Zakończenie 101

Bibliografia 103

Spis tabel 109

Spis rysunków 110

Spis fotografii 111

Załącznik nr 1 112

Załącznik nr 2 113

Prawna reglamentacja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I GENEZA I ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 6
1.1. Dzieje spółdzielczości kredytowej 6
1.2. Analiza rozwoju Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce 17
ROZDZIAŁ II ŹRÓDŁA PRAWA SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 21
2.1. Podstawy prawne działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej 21
ROZDZIAŁ III STRUKTURA SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 30
3.1. Działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 30
3.2. Struktura organizacyjna Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 33
ROZDZIAŁ IV KASA KRAJOWA 36
4.1. Cel i specyfika działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 36
4.2. Współpraca z organami administracji państwowej, organami Kasy Krajowej oraz instytucjami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 38
4.3. Specyfika działalności Kasy Krajowej 41
4.3.1. Prace legislacyjne 41
4.3.2. Nadzór 41
4.3.3. Działalność operacyjna i rozliczeniowa 42
4.3.4. Działalność reklamowo – promocyjna 43
4.3.5. Działalność szkoleniowa 43
ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA W SPÓŁDZIELCZEJ ASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ I NADZÓR NAD KASAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYMI 47
6.1. Działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej 44
6.2. Analiza bilansu kas 47
6.3. Badanie realizacji obowiązku utrzymywania płynności płatniczej przez Kasy 50
6.4. Badanie zgodności udzielonych kredytów i pożyczek przez kasy 52
6.5. Badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów pożyczek kas 53
6.6. Badanie stosownego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz założonych oszczędności i lokat w kasach 56
6.7. Badanie sytuacji finansowej kas 58
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu

Wstęp 3
Rozdział I Istota i zadania samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu terytorialnego 5
1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego 14
1.2.1. Samorząd a instytucje społeczeństwa obywatelskiego 14
1.2.2. Samorząd terytorialny w systemie instytucji samorządu 20
1.3. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego 24
Rozdział II Dochody jednostek samorządu terytorialnego 36
2.1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 36
2.2. Tworzenie i realizacja budżetu jednostek samorządu terytorialnego 43
2.3. Finansowanie zadań 50
2.4. Główne kierunki wydatkowania środków 59
Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych 68
3.1. Geneza Unii Europejskiej 68
3.2. Unia Europejska- cele i środki realizacji 75
3.3. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE 78
3.3.1. Program Phare 78
3.3.2. Program ISPA 83
3.3.3. Program SAPARD 85
3.4. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej 89
3.5. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego 90
3.6. Procedura składania wniosków o pomoc finansową (dochody jednostek samorządu terytorialnego) 92
Zakończenie 94
Bibliografia 96

Potrzeby i możliwości doskonalenia zawodowego pracowników

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 DETERMINANTY STRATEGII ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 4
1.1. TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA TEMATU 4
1.2. DETERMINANTY OGÓLNE 7
1.3. DETERMINANTY SZCZEGÓŁOWE 14
1.4. PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE UCZENIU SIĘ 17
ROZDZIAŁ 2 STRATEGIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZASOBÓW LUDZKICH W PRYWATNYCH ZAKŁADACH PRACY 24
2.1. PODSTAWOWE PRZEKONANIA DOTYCZACE STRATEGII WEWNĘTRZNEJ 24
2.2. PROCESY ROZWOJU LUDZI 31
2.2.1. PODSTAWOWE PROCESY PRZEGLĄDU I OCENY EFEKTYWNOŚCI ORAZ ROZWOJU 34
2.2.2. RÓŻNICA POMIĘDZY PLANAMI SZKOLENIA A PLANAMI UCZENIA SIĘ 36
2.2.3. PROCESY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM I KARIERĄ 38
2.3. USTALANIE HIERARCHII WAŻNOŚCI POTRZEB W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA 41
ROZDZIAŁ 3 SZKOLENIE JAKO FORMA WSPIERANIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW 44
3.1. SZKOLENIA OPARTE NA KOMPETENCJACH 44
3.2. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 47
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 53
3.4. POLITYKA SZKOLENIOWA A ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 58
ROZDZIAŁ 4 POTRZEBY INDYWIDUALNE W ZAKRESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WŁASNYCH 66
4.1. HIPOTEZY BADAWCZE 66
4.2. OPIS METODY BADAWCZEJ 67
4.3.CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 68
4.4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 68
4.5. WNIOSKI 81
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS RYSUNKÓW 88
SPIS SCHEMATÓW I TABEL 89
ANEKS 90

Postępowanie z towarami celnymi

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza ceł i prawa celnego 4
1.1. Pojęcie i rodzaje ceł 4
1.2. Geneza prawa celnego obowiązującego w Polsce 13

Rozdział II. Pochodzenie towarów 23
2.1. Towar wspólnotowy i niewspólnotowy 26
2.2. Niepreferencyjne i preferencyjne pochodzenie towarów w umowach i Kodeksie Celnym RP 28
2.3. Terytorialne wymogi ustalania pochodzenia towarów 32
2.4. Dokumentacja pochodzenia towarów 33
2.5. Dokumentacja pochodzenia towarów z obniżona stawką celną 34
2.6. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące pochodzenia towarów 38

Rozdział III. Harmonizacja polskiego prawa celnego z prawem celnym Unii Europejskiej 43
3.1. Zasadnicze założenia harmonizacji prawa celnego wynikające z Układu Europejskiego 43
3.2. Regulacje celne wynikające z założeń Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej 48
3.3. Strategia działania polskiej Administracji Celnej 56

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis rysunków 69

Postawy polskich klientów wobec europejskiej sieci supermarketów

Wstęp 3
Rozdział I.
Postawy konsumencie i ich zakres pojęciowy 4
1.1. Uwarunkowania wewnętrzne zachowania klientów 4
1.1.1. Potrzeby 4
1.1.2. Motywy 6
1.1.3. Postrzeganie 8
1.1.4. Postawy 9
1.2. Nastawienie do reklamy i do marki 14
1.3. Podejście wieloaspektowe postaw konsumenckich 15
1.4. Marketingowe strategie zmiany postaw klientów 16
1.5. Postawy związane z ryzykiem zakupów w supermarketach 18
Rozdział II.
Pozycja rynkowa supermarketów Real w Polsce 20
2.1. Historia sieci 20
2.2. Struktura organizacyjna 23
2.3. Oferta produktowa 23
2.4. Pozycja sieci na tle konkurencji 24
2.5. Wpływ postaw klientów w Polsce na rozwój sieci Real 29
Rozdział III.
Badania własne postaw polskich klientów wobec sieci supermarketów Real 34
3.1. Zakres badań własnych 34
3.2. Analiza badań własnych 36
3.2.1. Analiza prezentowanych postaw i możliwości ich modyfikacji 36
3.2.2. Próba oceny postaw klientów sieci Real wobec reklamy i cen 41
3.3 Zestaw działań możliwych do wdrożenia przez sieć Real mające na celu modyfikowanie postaw klientów. 43
Wnioski końcowe 46
Bibliografia 48
Spis tabel i rysunków 50

Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej

Wstęp 2
Rozdział I. Opieka społeczna – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 4
1.1. Instytucja opieki społecznej 6
1.2. Cele opieki społecznej 10
1.3. Instrumenty opieki społecznej 13
1.4. Organizacja opieki społecznej 14
1.5. Domy opieki społecznej 17
Rozdział II. Teoria organizacji i zarządzanie domami opieki społecznej 22
2.1. Zmiany w systemie opieki społecznej 22
2.2. Sieć organizacji domów opieki społecznej 25
2.3. Klasyfikacja domów opieki społecznej 27
2.4. Domy opieki społecznej jako systemy 28
2.5. Główne perspektywy polityki społecznej 31
2.6. Teoria organizacji i zarządzanie domami opieki społecznej 35
Rozdział III. Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 42
3.1. Domy opieki społecznej w Wielkiej Brytanii 42
3.2. Domy opieki społecznej w Polsce 52
3.3. Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 56
3.4. Postulaty i propozycje zmian w zarządzaniu domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67

Połączenie spółek – ujęcie rachunkowe i podatkowe

Wstęp 3
Rozdział I. Połączenia przedsiębiorstw w warunkach rozwiniętego rynku 5
1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej 5
2. Istota połączenia przedsiębiorstw 9
3. Formy i przejawy łączenia przedsiębiorstw 16
4. Społeczny wymiar grup kapitałowych 20
Rozdział II. Aspekty prawne i podatkowe połączeń spółek w polskiej gospodarce 25
1. Aspekty prawne łączenia spółek zgodnie z KSH 25
1.1. Techniki łączenia się spółek – plan połączenia 27
1.2. Kontrola procesów łączenia przez organy spółki 29
1.3. Rola sądu rejestrowego, zezwolenia organów administracji i zaskarżenie uchwał 30
2. Aspekty podatkowe łączenia spółek 32
2.1. Sukcesja podatkowa 33
2.2. Konsekwencje podatkowe połączeń 42
3. Prawo branżowe a procesy połączeń 43
Rozdział III. Aspekty ewidencyjne i sprawozdawcze połączeń spółek w świetle polskiego prawa bilansowego i regulacji polskiej rachunkowości 46
1. Rachunkowość połączeń: metoda nabycia, metoda łączenia kapitałów 46
2. Zasady rozliczenia metodą nabycia 49
3. Sprawozdanie finansowe na dzień rejestracji połączenia 52
3.1. Zasady otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych 54
3.2. Obowiązki ewidencyjne w zakresie majątku spółek łączonych 56
4. Sprawozdania finansowe sporządzane na koniec roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie 61
4.1. Porównywalność sprawozdań w przypadku zastosowania metody nabycia 61
4.2. Wycena aktywów i pasywów 67
4.3. Zawartość informacyjna sprawozdania 70
4.4. Obowiązki w zakresie badania sprawozdań finansowych 73
5. Rozliczenie połączenia wg MSSF 3 75
Rozdział IV. Praktyczne aspekty połączenia na przykładzie spółek „X” i „Y” 79
1. Charakterystyka spółek „X” i „Y” 79
2. Zagadnienia prawno – podatkowe połączenia spółek 83
2.1. Zagadnienia prawne 84
2.2. Zagadnienia finansowe 85
3. Zagadnienia ewidencyjno – sprawozdawcze połączenia spółek 87
3.1. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się 87
3.2. Oświadczenie o stanie księgowym spółki sporządzonym dla celów połączenia 89
4. Konsekwencje ekonomiczno – finansowe połączenia spółek 91
Zakończenie 95
Bibliografia 96
Spis rysunków i tabel 98