Archiwum miesiąca: lipiec 2019

Organizacja stanowiska pracy

Wstęp

Rozdział I Teoria organizacji
1.1. Pojęcie organizacji
1.2. Teoria zarządzania
1.3. Zasady organizacji stanowiska pracy w zarządzaniu

Rozdział II Analiza organizacji firmy
2.1. Zarys historyczny firmy
2.2. Organizacja oraz działalność przedsiębiorstwa
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Przepisy dot. stanowiska pracy /statut, regulaminy/

Rozdział III Analiza stanowiska pracy w firmie
3.1. Organizacja stanowiska w świetle przepisów formalnych
3.2. Opis badanego stanowiska pracy
3.3. Funkcjonalność stanowisk na tle instytucji
3.3. Analiza własna

Zakończenie
Metodyka
Bibliografia

Organizacja pracy zespołowej, motywowanie, komunikacja

Wstęp 3
Rozdział 1 Teorie zarządzania przedsiębiorstwem 6
1.1. Składniki przedsiębiorstwa 6
1.2. Elementy polityki kadrowej i podstawy stosunków pracy i podstawy prawne stosunków pracy 14
1.2.1. Podstawy prawne stosunków pracy 14
1.2.2. Dobór zawodowy pracowników 15
1.2.3. Etyka w zarządzaniu w świetle nauki Jana Pawła II 19
1.2.4. Kultura organizacyjna i jej znaczenie w zarządzaniu 22
1.3. Proces organizowania pracy (praca indywidualna, grupowa, zespołowa) 24
1.4. Motywowanie pracowników 31
1.5. Stosunki społeczne w pracy 36
1.5.1. Komunikacja społeczna 36
1.5.2. Konflikty w pracy 38
1.5.3. Objawy patologii społecznej 40
1.6. Organizacja pracy zespołowej i warunki efektywności działania zespołów pracowniczych 42
Rozdział 2 Założenia prawa pracy oraz sposoby rozwiązywania konfliktów pracowniczych 46
2.1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy 46
2.2. Ustawowe prawo pracy 52
2.2.1. Konstytucja jako źródło prawa pracy 52
2.2.2. Charakter norm ustawowego prawa pracy 56
2.2.3. Normy- zasady prawa pracy 59
2.3. Metody rozwiązywania konfliktów międzyludzkich 61
2.4. Wybrane role związane z rozwiązywaniem konfliktów 69
2.4.1. Moderator 69
2.4.2. Koordynator 70
2.4.3. Mediator 71
2.4.4. Rola osób trzecich 74
Rozdział 3 Wpływ pracy zespołowej na efektywność pracy w świetle przeprowadzonych badań na przykładzie Sonion Polska Sp. z o. o. 80
3.1. Teren badań 81
3.2. Cel badań 87
3.2.1. Hipoteza badawcza (dobieranie pracowników w omawianej firmie jest mało rozsądne, motywacja tylko finansowa- pensje) 89
3.3. Metoda badań 90
3.3.1. Problemy badawcze 93
3.4. Badana grupa 95
3.5. Organizacja i przebieg badań 97
3.6. Analiza wyników badań i wnioski 98
4 Podsumowanie 120
5 Literatura 125
Spis tabel 129
Spis rysunków 131
Spis wykresów 132
6 Załączniki 134
6.1. Wzór ankiety 134
6.2. Zestawienie wyników 141

Organizacja i zadania Izby Skarbowej

praca dyplomowa z administracji

Wstęp 2
Rozdział 1. Geneza i rozwój administracji 3
1.1. Rozwój administracji na tle historycznym 3
1.2. Ustrój administracji skarbowej 12
Rozdział 2. Zadania Izby Skarbowej 22
2.1. Funkcja nadzoru 27
2.2. Orzecznictwo 29
2.3. Funkcja obsługi jednostki 32
Rozdział 3. Organizacja Izby Skarbowej w Warszawie 37
3.1. Struktura organizacyjna Izby Skarbowej w Warszawie 37
3.2. Architektura struktury i katalog komórek modelowych 43
3.3. Zadania wybranych komórek organizacyjnych 44
Rozdział 4. Kompetencje wybranych organów Izby Skarbowej w Warszawie 52
4.1. Kompetencje dyrektora i wicedyrektorów 52
4.2. Kompetencje kierowników komórek organizacyjnych 58
Zakończenie 64
Bibliografia 65
Spis rysunków 67

Optymalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – budowanie zaangażowania pracowników i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Wstęp

1. ROZDZIAŁ. CZYNNIKI I UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI / WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDŹMI

1.1. Pojęcie oraz istota zasobów ludzkich, ich rola w organizacji
1.2. Istota oraz modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Kapitał ludzki oraz jego wpływ na konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw
1.4. Kultura organizacyjna i jej wpływ na strategię zarządzania zasobami ludzkimi
1.5. Zaangażowanie pracowników w strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
1.6. Profesjonalne zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich. Przegląd najważniejszych narzędzi HR
2. Model kompetencyjny
3. System oceny (w tym ocena 360o)
4. System wynagrodzeń
5. Programy High Potentials
6. Plany sukcesji
7. System rozwoju pracowników
8. System rekrutacji
Korzyści rozwoju zasobów ludzkich

2. ROZDZIAŁ. CHARAKTERYSTYKA I ŚRODOWISKO BADAŃ – FIRMA X SP. Z O.O.

2.1. Analiza PEST – otoczenie badanej firmy
2.2. Firma X na świecie
2.3. Firma X w Polsce
2.4. Historia i zakres działalności
2.5. Kultura Organizacyjna
2.6. Struktura zatrudnienia i struktura organizacyjna
2.7. Analiza SWOT polityki kadrowej wraz z oceną kultury organizacyjnej
2.8. Dział personalny – lokalizacja i rola funkcji personalnej

3. ROZDZIAŁ. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE – PREZENTACJA WYNIKÓW, ANALIZA BADAWCZA
3.1. Metodologia badań
3.2. Dobór próby badawczej – charakterystyka respondentów
3.3. Wybrane elementy polityki personalnej firmy X w świetle badań wtórnych
3.3.1. Pozyskiwanie pracowników
3.3.2. Rozwój zasobów ludzkich
3.3.3. Zarządzanie wynagrodzeniami
3.3.4. Ocena kresowa
3.3.5. Talent management
3.3.6. profesjonalne programy wspomagające ZZL
3.4. Wyniki badań ankietowych i interpretacja wyników badan i ich analiza
3.5. Wyniki przeprowadzonych wywiadów
3.6. Ocena SZZL w firmie X w oparciu o model Guesta, SWOT , Akerman, Zaangażowanie – model Waltona
3.7. Wnioski końcowe z badań – podsumowanie
3.8. Wskazówki dla firmy w zakresie zmian zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej

Bibliografia
Spis Rysunków
Spis Tabel

Oferta usług bankowych dla gospodarstw domowych na przykładzie wybranych banków

Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka i zapotrzebowanie na usługi bankowości detalicznej
1.1. Identyfikacja pojęcia „bankowość detaliczna”
1.2. Potrzeby finansowe sektora gospodarstw domowych
1.3. Kredytowanie gospodarstw domowych
1.4. Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej

Rozdział II.
Katalog produktów i usług PKO BP SA dla gospodarstw domowych
2.1. Bankowość detaliczna Banku PKO BP
2.1.1. Rachunki ROR
2.1.2. Działalność depozytowa
2.1.3. Fundusze inwestycyjne
2.1.4. Działalność kredytowa
2.1.5. Karty bankowe
2.2.6. Finansowanie nieruchomości

Rozdział III.
Analiza konkurencyjności oferty banku PKO BP S.A. skierowanej do gospodarstw domowych
3.1. Oferta usług i produktów bankowych banku BP PKO S.A.
3.2. Oferta usług i produktów bankowych banku X i Y
3.3. Wyniki sprzedaży usług i produktów banku PKO BP S.A.
4.4. Określenie czynników przewagi oferty produktów i usług banku PKO BP S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Ochrona praw człowieka w krajach arabskich

Wstęp 2
Rozdział I. Znaczenie ochrony praw człowieka we współczesnych stosunkach międzynarodowych 5
1.1. Historyczne źródła systemu ochrony praw człowieka 5
1.2. Instytucje ochrony praw człowieka 9
1.2.1. Prawo międzynarodowe 16
1.2.2. Procedury ochrony praw człowieka 21
1.3. Znaczenie organizacji międzynarodowych w ochronie praw człowieka 23
1.3.1. Organizacje pozarządowe 23
Rozdział II. System ochrony praw człowieka w krajach arabskich 26
2.1. Powołanie Ligi Państw Arabskich 26
2.2. Arabska Karta Praw Człowieka 28
2.3. Kairska Deklaracja Praw Człowieka- Szariat jako jedyne źródło uprawnień i obowiązków jednostki 29
2.4. Zagrożenia i naruszenia praw człowieka 33
2.5. Prawa i obowiązki ludów krajów arabskich 34
2.6. Środki ochrony praw i wolności 36
Rozdział III. Efekty działalności systemu ochrony praw człowieka 42
3.1. Osiągnięcia we wdrażaniu praw człowieka 42
3.2. Efektywność działania Komisji ds. Ochrony Praw Człowieka w krajach arabskich 43
3.3. Gwarancje praw dzieci 44
3.4. Arabski model ochrony praw kobiet i dziewcząt 47
3.5. Zakres gwarantowanych uprawnień jednostki w Arabskiej Karcie Praw Człowieka 50
3.6. Środki kontroli regionalnej 51
Zakończenie 61
Bibliografia 63

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ANALIZA EKONOMICZNA I JEJ ZNACZENIE 4
1.1. Metody analizy finansowej 8
1.2. Formy prezentacji wyników 14
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA ANALIZY FINANSOWEJ 17
2.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji 17
2.2. Analiza bilansu 21
2.3. Analiza rachunku wyników 23
2.4. Wskaźniki płynności 25
2.5. Wskaźniki obrotowości 27
2.6. Wskaźniki rentowności 29
2.7. Wskaźniki zadłużenia 31
2.8. Interpretacja wskaźników 34
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA 36
3.1. Podstawy prawne 36
3.2. Zasady i funkcje działu finansowego 37
ROZDZIAŁ IV. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 44
4.1. Analiza bilansu 44
4.2. Analiza rachunku wyników 50
4.3. Wskaźniki płynności finansowej 52
4.4. Wskaźniki obrotowości 53
4.5. Wskaźniki zadłużenia 55
4.5. Wskaźniki rentowności 55
4.4. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa 56
ZAKOŃCZENIE 59
ZAŁĄCZNIKI 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 65

Ocena pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 2
1.1. System gospodarczy i jego znaczenie 2
1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa małego i średniego 12
1.3. Znaczenie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw 17
Rozdział 2.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw branży mięsnej w systemie gospodarki unijnej 21
2.1. Regulacje i rozporządzenia unijne 21
2.1.1. Wieprzowina 21
2.1.2. Wołowina i cielęcina 23
2.1.3. Drób i jaja 27
2.1.4. Baranina, konina i koźlina 27
2.2. Certyfikaty jakościowe 28
2.2.1. System HACCP 28
2.2.2. Normy ISO 33
2.3. Uwarunkowania międzynarodowe w przemyśle mięsnym 37

Ocena możliwości wdrożenia systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa UPC Polska Sp. z o.o.

Wstęp 3
Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki zarządzania jakością 4
1.1. Przegląd definicji jakości 4
1.2. Jakość jako instrument dostarczania klientom wyższej od konkurentów wartości 9
1.3. Ewolucja znormalizowanych systemów zarządzania jakością 13
1.4. Norma ISO 9001:2000 – przegląd wymagań 16
1.5. Podejście procesowe w normie ISO 9001:2000 17
Rozdział II. Charakterystyka UPC Polska Sp. z o.o. 20
2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 20
2.2. Struktura i organizacja firmy 20
2.3. Przedmiot działalności 22
2.4. Polityka zatrudnienia 22
2.5. Dostawcy, klienci i konkurencja 26
Rozdział III. Ocena funkcjonującego systemu zarządzania jakością w kontekście wymagań ISO 9001:2000– wyniki przeprowadzonych badań oraz propozycje dotyczące rozbudowy systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 29
3.1. Metodologia badań własnych 29
3.2. Weryfikacja wyników badań 30
3.2.1. Dotychczasowy niecertyfikowany system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. – kontrola jakości 30
3.2.2. Identyfikacja procesów realizowanych w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 33
3.2.3. Porównanie dotychczasowego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o. o. z wymaganiami normy ISO 9001:2000 34
3.3. Istniejące błędy w procesach realizowanych przez przedsiębiorstwo 37
3.4. Propozycja naprawy oraz rozbudowy istniejącego niecertyfikowanego systemu zarządzania jakością w UPC Polska Sp. z o. o. 37
3.5. Projekt działań w zakresie zapewnienia jakości 40
Zakończenie 52
Literatura 54
Spis rysunków 55
Spis tabel 56
Załącznik nr 1 57

Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa DHL

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE IMPLIKACJE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 7
1.1. ISTOTA KONKURENCYJNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM GOSPODAROWANIU 7
1.2. SEKTOR I JEGO STRUKTURA A POZIOM KONKURENCYJNOŚCI 12
1.2.1. ZASADY WYODRĘBNIANIA SEKTORA 12
1.2.2. ANALIZA PIĘCIU SIŁ KONKURENCJI 14
1.3. STRATEGIE KONKURENCJI 18
ROZDZIAŁ II FUNKCJONALNE OBSZARY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 23
2.1. DOSTAWCY 23
2.2. ODBIORCY 25
2.3. KONKURENCI 27
2.4. WYROBY SUBSTYTUCYJNE 30
2.5. BARIERY WEJŚCIA 30
ROZDZIAŁ III BADANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DHL W SEKTORZE 34
3.1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU I SEKTORA 34
3.2. ROLA DOSTAWCÓW W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI 37
3.3. SIŁA PRZETARGOWA KONSUMENTÓW 40
3.4. KONKURENCJA NA RYNKU TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA 43
3.5. ZNACZENIE BARIER WEJŚCIA 45
3.6. WYROBY ALTERNATYWNE I ICH POZYCJA W SEKTORZE 52
ROZDZIAŁ IV OCENA KONKURENCYJNOŚCI BADANEGO PODMIOTU W SEKTORZE 54
4.1. KRYTYCZNA ANALIZA DOTYCHCZASOWEGO UKŁADU SIŁ RYNKOWYCH W SEKTORZE 54
4.2. POSTULOWANE KIERUNKI ZMIAN W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA 61
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70