Miesięczne archiwum prac z kierunku: Czerwiec 2019

Wykorzystanie marketingu społecznego w działaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Józefów na rzecz upowszechniania kultury w społeczności lokalnej

Wstęp 3
Rozdział I Rola kultury w rozwoju osobowym i społecznym 4
1.1. Definicje kultury 4
1.1.1. Rdzenie motywacji kulturowych 6
1.1.2. Uczestnictwo w kulturze – bierne, czynne 8
1.2. Kształtowanie postaw uczestnictwa w kulturze 10
1.2.2. Proces kształtowania postawy, definicje postaw 12
1.2.3. Komunikowanie się jako narzędzie budowania postaw 13
Rozdział II Prezentacja marketingowego modelu zarządzania 19
2.1. Czym jest marketing? 19
2.2. Czym jest marketing społeczny? 20
2.3. Kultura jako produkt 21
2.4. Pragnienia a popyt 24
2.5. Rynek docelowy 25
2.6. Potrzeby klienta 26
2.6.1. Wartość 27
2.6.2. Zadowolenie 29
Rozdział III Stan uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych 32
3.1. Wartość działań marketingowych w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego 32
3.2. Oferta kulturowa w Józefowie 33
3.3. Prezentacja „Polityki kulturalnej gminy Józefów na lata 2004 – 2013” 39
3.4. Realizowane oddziaływania promocyjne 42
3.5. Efektywność dotychczasowych działań 46
3.5.1. Statystyki, ankiety, opinie mieszkańców Józefowa, opinie przedstawicieli organów kulturotwórczych, opinie przedstawicieli mediów, opinie z gazet lokalnych 46
Zakończenie 52
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 58
Załącznik 59

Marketing produktów bankowych

Wstęp 2
Rozdział I. Rozwój produktów bankowych 4
1.1. Istota produktu bankowego 4
1.2. Kształtowanie produktu 6
1.2.1. Marketing bankowy a specyfika produktu bankowego 9
1.2.2. Marketing mix produktu 15
1.3. Sprzedaż produktów a jakość usług bankowych 23
Rozdział II. Reklama produktów w banku 27
2.1. Istota reklamy 27
2.2. Reklama jako forma komunikacji 30
2.3. Specyfika reklamy usług bankowych 38
2.3.1. Marketing ceny 41
2.3.2. Marketing dystrybucji 42
2.3.3. Rola personelu a reklama usług bankowych 43
2.4. Treść przekazu reklamowego usług bankowych 45
Rozdział III. Charakterystyka i wizerunek Banku Millennium S.A. 51
3.1. Historia i przedmiot działalności 51
3.2. Struktura organizacyjna 53
3.3. Pozycja finansowa 55
3.4. Strategia, misja i marketing 58
Rozdział IV. Marketing kart płatniczych w Banku Millennium S.A. 65
4.1. Karty kredytowe Millennium 65
4.2. Planowanie działań marketingowych w banku Millennium 68
4.3. Charakterystyka działań marketingowych banku Millennium 76
4.3.1. Sprzedaż krzyżowa 76
4.3.2. Jakość obsługi 77
4.3.3. Rozwój kanałów dystrybucji 77
4.3.4. Rozwój kanałów dystrybucji elektronicznej dla klientów indywidualnych 78
4.4. Skuteczność działań marketingowych w zakresie sprzedaży w kart płatniczych 80
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 85

Marketing polityczny. Techniki i metody

Wstęp 3
Rozdział 1. Geneza powstania marketingu politycznego na świecie i w Polsce. Specyfika marketingu politycznego w Polsce. 5
1.1. Ujęcie historyczne marketingu politycznego. 5
1.1.1. Historia zastosowania marketingu politycznego i jego istota 5
1.1.2. Definicje marketingu politycznego w ujęciu historycznym 10
1.2. Główne zagadnienia dotyczące tematu 14
1.3. Marketing polityczny na świecie 20
1.4. Marketing polityczny w Polsce. 30
Rozdział 2. Techniki i metody stosowane w marketingu politycznym w teorii i praktyce. 40
2.1Działania polityczne. Teoria i praktyka 40
2.1.1. Zachowania i działania społeczne 40
2.1.2. Zachowania i działania polityczne 42
2.1.3. Elementy składowe i rodzaje działań politycznych 44
2.2. Analiza porównawcza marketingu politycznego w USA i Polsce 49
2.2.1. Stopień realizacji modelowych założeń marketingowej kampanii wyborczej w Polsce 49
2.2.2. Prawo i media w kampanii wyborczej 57
2.3. Techniki i metody marketingowe. 59
2.3.1.Proces segmentacji 59
2.3.2. Targeting 62
2.3.3. Pozycjonowanie 63
2.3.4. Budowanie wizerunku kandydata 64
2.3.5. Marketing bezpośredni 66
2.3.6. Wystąpienia publiczne kandydatów 68
2.4. Marketing polityczny a handlowy 70
Rozdział 3. Wybory prezydenckie w świetle prawa 74
3.1. Reaktywowanie urzędu prezydenta i ewolucja jego pozycji 74
3.2. Konstytucyjne zasady wyboru prezydenta Polski 77
3.2.1. Podstawowe zasady prawa wyborczego 77
3.2.2. Zasady organizacji i trybu przeprowadzania wyborów prezydenckich 82
3.3. Odpowiedzialność prezydenta 85
3.3.1. Odpowiedzialność polityczna prezydenta za akty niekontrasygnowane 85
3.3.2. Odpowiedzialność polityczna za akty kontrasygnowane 87
3.3.3. Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu 88
3.4. Wybory prezydenckie w Polsce 90
Rozdział 4. Strategie Kampanii Prezydenckiej 2005 w świetle założeń marketingu politycznego 96
4.1. Cechy polskiej kampanii prezydenckiej. 96
4.2. Wybory prezydenckie 2005 w świetle mediów i sondaży 98
4.2.1. Sylwetki kandydatów wodzących i ich programy wyborcze. 107
4.2.2. Wpływ Kampanii Prezydenckiej 2005 na społeczeństwo oraz wyniki sondaży 113
4.3. Elementy marketingu politycznego w kampanii prezydenckiej 2005 118
Zakończenie 131
Bibliografia 133
Spis tabel 137
Spis schematów 137
Spis ilustracji i rysunków 137

Marketing części zamiennych do samochodów na przykładzie firmy X

Wstęp 3
Rozdział I Teoretyczne podstawy marketingu 6
1.1. Geneza marketingu 6
1.1.1. Orientacja produkcyjna 9
1.1.2. Orientacja sprzedażowa 10
1.1.3. Orientacja marketingowa 10
1.1.4. Marketing strategiczny 11
1.2. Istota marketingu 12
1.3. Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie 17
1.3.1. Marketing na tle struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 17
1.3.2. Misja i cele przedsiębiorstwa 23
1.3.3. Główne teorie zarządzania przedsiębiorstwem 25
1.3.4. Planowanie działalności gospodarczej 27
1.3.5. Zakres instrumentów oraz wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa 29
1.4. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 31
Rozdział II Narzędzia marketingu części zamiennych do samochodów 37
2.1. Produkt 37
2.2. Cena 43
2.3. Dystrybucja 47
2.4. Promocja 52
Rozdział III Firma X jako miejsce badań nad marketingiem okładzin ciernych 58
3.1. Historia 58
3.2. Przedmiot działalności 59
3.3. Struktura organizacyjna 60
3.4. Pozycja na rynku 63
3.5. Wyniki działalności w latach 2002- 2005 69
Rozdział IV Marketing okładzin ciernych firmy X S.A. 77
4.1. Organizacja marketingu w firmie 77
4.2. Polityka produktu 82
4.3. Polityka cenowa 85
4.5. Polityka promocji 87
4.4. Polityka dystrybucji 94
Zakończenie 98
Bibliografia 100
Spis tabel 103
Spis rysunków 104

PLL LOT S.A. na rynku usług lotniczych

Wstęp 2
Rozdział 1. Rynek usług lotniczych 4
1. Rynek jak kategoria społeczna i ekonomiczna 4
2. Transport lotniczy na rynku usług transportowych 8
2.1. Zmiany w gospodarce a transport 12
2.2. Zmiany w transporcie lotniczym 15
Rozdział 2. Lot jako podmiot rynku i usług lotniczych 24
1. Historia LOT S.A. 24
2. Otoczenie firmy 31
3. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne działalności PLL LOT S.A 32
3.1. Czynniki zewnętrzne wpływające na działalność PLL LOT S.A. 32
3.2. Czynniki wewnętrzne wpływające na działalność PLL LOT S.A. 35
4. Strategia LOT S.A. 36
4.1. Strategia produktowa 36
4.2. Strategia marketingowa 40
Rozdział 3. Kierunki rozwoju Lotu na rynku usług lotniczych 47
1. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego pionierem globalizacji 47
2. Globalna strategia Polskich Linii Lotniczych LOT 52
3. Strategia a struktura organizacyjna Polskich Linii Lotniczych LOT 59
4. Koordynacja celów strategicznych Polskich Linii Lotniczych LOT 68
5. Efektywność globalnej strategii działalności Polskich Linii Lotniczych LOT 70
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 84
Spis schematów 85
Spis tabel 86
Spis zdjęć 87

Rola logistyki w działaniach transportowych przedsiębiorstwa „X”

Wstęp

Rozdział I.
Istota logistyki
1.1. Systemy logistyczne a transformacja produktów
1.2. Procesy logistyczne a transformacja produktów
1.3. Znaczenie logistyki
1.4. Klasyfikacja systemów logistycznych

Rozdział II.
Podział funkcjonalny logistyki w przedsiębiorstwie
2.1. Obsługa zamówień
2.2. Gospodarka magazynowa
2.3. Obsługa magazynu
2.4. Gospodarka opakowaniami

Rozdział III.
Znaczenie logistyki w transporcie
3.1. Definicja transportu
3.1.1. Funkcje transportu
3.1.2. Zadania transportu
3.2. Środki transportu
3.3. Przesłanki wdrożenia działań logistycznych w przedsiębiorstwie

Rozdział IV.
Efektywność zastosowania decyzji logistycznych w systemie transportowym przedsiębiorstwa „X”
4.1. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa „X”
4.2. Wybrane decyzje dotyczące transportu
4.4.1. Wybór przewoźnika
4.4.2. Determinanty wyboru przewoźnika
4.4.3. Pragmatyka wyboru przewoźnika
4.3. Badania efektywności podjętych decyzji logistycznych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Logistyka jako nauka stosowana

Wstęp

Rozdział I. Pojecie i przesłanki rozwoju logistyki
1. Ocena teoretycznych koncepcji logistyki
2. Etapy i kierunki rozwoju logistyki
3. Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki

Rozdział II. Nowoczesna koncepcja logistyki
1. Istota nowoczesnej koncepcji logistyki
2. Zasadnicze aspekty nowoczesnej logistyki
2.1. Logistyka a dystrybucja towarów
2.2. Logistyka a system]
2.3. Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem
2.4. Logistyka a marketing
2.5. Logistyka a efektywność działania
3. Zasady nowoczesnej koncepcji logistyki

Rozdział III. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie
1. Koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
2. Czynniki wpływające na organizacje logistyki w przedsiębiorstwie
3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie
3.1. Logistyka w funkcjonalnej strukturze organizacji
3.2. Logistyka w dywizjonalnej strukturze organizacji
3.3. Logistyka w macierzowej strukturze organizacji
4. Logistyka w strukturze przedsiębiorstw zachodnich

Zakończenie
Spis treści
Bibliografia

Leasing jako sposób pozyskania środków produkcji

Wstęp 3
Rozdział I. Środki produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym 6
1.1. Produkcja i przebieg procesów produkcyjnych 6
1.1.1. Proces produkcyjny i jego struktura 8
1.1.2. Techniczne i organizacyjne przygotowanie procesu produkcyjnego 12
1.2. Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie 16
1.3. Wdrażanie nowych technologii produkcyjnych 25
1.4. Sposoby finansowania inwestycji w środki produkcji 29
Rozdział II. Definicja leasingu i jego rodzaje 39
2.1. Istota pojęcia leasingu 39
2.2. Rodzaje leasingu 40
2.2.1. Leasing operacyjny a finansowy 40
2.2.2. Leasing bezpośredni a pośredni 41
2.2.3. Inne klasyfikacje leasingu 42
2.3. Aspekty prawno – podatkowe leasingu 53
Rozdział III. Specyfika leasingu 56
3.1. Rozwój transakcji leasingowych 56
3.2. Schemat transakcji leasingu 59
3.3. Leasing w Polsce 60
3.4. Prognoza rozwoju rynku leasingowego 61
Zakończenie 69
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 74

Kultura zarządzania na przykładzie firmy X

Wstęp 3
Rozdział I. Cele, problematyka oraz misja 5
Rozdział II. Małe przedsiębiorstwo jako system społeczny i organizacyjny 9
2.1. Obszary działalności MS 9
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny 14
Rozdział III. Pojęcie kultury organizacyjnej w podręcznikach z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi 23
3.1. Istota i nurty badawcze kultury organizacyjnej w świetle literatury
przedmiotu 23
3.2. Kultura a ZZL 34
3.3. Dynamika kultury 36
Rozdział IV. Kultura organizacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach 44
4.1. Zarządzanie podatkami i działalność kierownicza 44
4.2. Zarządzanie przez innowacje 47
4.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 52
4.4. Zarządzanie personelem 55
4.5. Style kierowania 58
Rozdział V. Charakterystyka firmy 64
5.1. Historia i profil działalności 64
5.2. Polityka personalna 65
5.3. Struktura 70
Rozdział VI. Profil kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie X 75
6.1. Styl kierowania i strategia personalna firmy 75
6.2. Proces przekształceń wewnętrznych 82
6.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 83
6.3.1. Zwiększanie satysfakcji pracowników 83
6.3.2. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy 92
6.4. Udrażnianie systemu komunikacji wewnętrznej 98
Rozdział VII. Podsumowanie 102
Bibliografia 111
Spis tabel i rysunków 115

Kształtowanie postawy moralnej dziecka przedszkolnego

Wstęp 3

Rozdział I Postawa moralna dziecka przedszkolnego 5
1.1 Definicje postaw 5
1.2 Etapy kształtowania postaw 12
1.3 Czynniki wpływające na postawę moralna dziecka 18

Rozdział II Rola przedszkola w rozwoju i wychowaniu dziecka 25
2.1 Program wychowawczy przedszkola 25
2.2 Rola nauczyciela w kształtowaniu postawy moralnej dziecka 31
2.3 Współpraca przedszkola z domem rodzinnym 34

Rozdział III Projekt zajęć związanych z kształtowaniem postawy moralnej 40
3.1. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej 40
3.1.1. Istota organizacji i planowania 40
3.1.2. Warunki skutecznego planowania 42
3.1.3. Skuteczność procesu dydaktycznego 44
3.1.4. Konspekt zajęć 46
3.2. Wybrane metody edukacji przedszkolnej 55
3.2.1. Metody oparte na słowie 55
3.2.2. Metody problemowe 57
3.2.3. Metody praktyczne 61
3.4. Projekt zajęć przedszkolnych 63

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis tabel 81