Archiwum miesiąca: czerwiec 2019

Logistyka dystrybucji leków

Wstęp 2

Rozdział 1 Dystrybucja jako proces gospodarowania 4
1.1. Główne zagadnienia dotyczące dystrybucji 4
1.1.1 Pojęcie dystrybucji 4
1.1.1 Sieci powiązań dystrybucyjnych 6
1.1.3. Logistyka a dystrybucja fizyczna 9
1.2. Funkcje dystrybucji 11
1.3. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 15
1.3.1. Typy przedsiębiorstw z punktu widzenia logistyki 15
1.3.2. Podsystemy logistyczne przedsiębiorstw 18
1.3.3. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie 22

Rozdział 2 Rynek farmaceutyczny – ogólna charakterystyka. 25
2.1 Rozwój rynku farmaceutycznego na świecie 25
2.2. Dystrybutorzy farmaceutyków w Europie 32
2.3. Branża farmaceutyczna w Polsce 34
2.3.1. Polski rynek farmaceutyczny 34
2.3.2. Zagraniczne inwestycje oraz liderzy polskiej farmacji 38
2.3.3. Sytuacja hurtowni a rynek apteczny 41

Rozdział 3 Logistyka w firmie farmaceutycznej Pfizer Polska 44
3.1. Struktura firmy 44
3.2. Analiza rynku 49

Zakończenie 61
Bibliografia 62

Monitoring ryzyka kredytowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I RODZAJE RYZYKA KREDYTOWEGO ORAZ DZIAŁANIA I MECHANIZMY SŁUŻĄCE JEGO OGRANICZANIU 5
1. Ryzyko kredytowe i jego rodzaje 5
2. Główne sposoby ograniczania ryzyka kredytowego 7
2.1 Normy ostrożnościowe 9
2.2 Ocena zdolności kredytowej 15
2.3 Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów 17

ROZDZIAŁ II. WYBRANE MODELE OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 20
1. Istota modelu oceny ryzyka 20
2. Model ryzyka KMV 23
3. Model CreditMetrics JP Morgana 36

ROZDZIAŁ III. MONITORING KREDYTOWY W BANKU 39
1. Istota monitoringu kredytowego 39
2. Funkcje monitoringu kredytowego 40
2.1 Funkcja informacyjna 40
2.3 Funkcja zabezpieczająca 42
3. Tryb i organizacja monitoringu 43
3.1 Tryb monitorowania kredytów 43
3.2 Organizacja monitoringu 44

ROZDZIAŁ IV. MONITORING WIERZYTELNOŚCI KREDYTÓW W PKO BANKU POLSKIM SA 47
1. PKO Bank Polski SA – struktura i organizacja 47
2. Monitorowanie kredytu 58
3. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorcy 61
3.1 Ocena Przedsiębiorców płacących zryczałtowany podatek dochodowy 62
4. Monitoring zabezpieczeń kredytowych 67
5. Monitoring terminowości spłaty zobowiązań wobec banku 70
6. Pozamonitoringowe formy weryfikacji ekspozycji kredytowych wykraczające poza bezpośredni monitoring oddziałowy 73
6.1 Biuro Informacji Kredytowej S.A. – misja 73
6.2 Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone 78

PODSUMOWANIE 81

BIBLIOGRAFIA 83

SPIS TABEL 87

SPIS RYSUNKÓW 88

SPIS SCHEMATÓW 89

Mobbing – patologia zarządzania

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie mobbingu 5
1.1. Rodzaje mobbingu 8
1.2. Dręczyciel i ofiary mobbingu 9
1.3. Przyczyny mobbingu 12
1.4. Cechy wyróżniające mobbing 16
1.5. Fazy mobbingu 18
1.6. Prawne aspekty mobbingu 19
1.7. Przeciwdziałanie mobbingowi 23

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Hipotezy badawcze 28
2.3. Charakterystyka grupy badanej 29

Rozdział III. Mobbing w badanym przedsiębiorstwie 30
3.1. Omówienie wyników badań 30
3.2. Weryfikacja hipotez 48

Zakończenie 50
Bibliografia 51
Ankieta 54

Normatywny i rzeczywisty wzorzec kompetencji menedżerskich

Wstęp

Rozdział I Wizerunek menedżera we współczesnej literaturze przedmiotu
1.1. Historia kształtowania się przywództwa w Polsce. Od inteligencji do elit politycznych
1.2. Pojęcie menedżera
1.3. Czynniki warunkujące sprawne pełnienie roli menedżera
1.3.1. Właściwa postawa menedżera
1.3.2. Potrzeba posiadania władzy
1.3.3. Umiejętności związane z pełnieniem funkcji kierowniczych
1.4. Style kierowania stosowane przez menedżerów
1.5. Role pełnione przez menedżera

Rozdział II Profesjonalny menedżer sprzedaży XXI wieku
2.1. Podstawowe zadania i kwalifikacje menedżera sprzedaży
2.2. Cechy jakie powinien posiadać nowoczesny menedżer przyszłości
2.3. Główne narzędzia najlepszego kierowania sprzedaży

Rozdział III Hurtownia artykułów spożywczych „ABA” [firma fikcyjna] jako obiekt badań. Organizacja, jej cele i zadania
3.1. Prezentacja firmy „ABA”
3.2. Analiza słabych i mocnych stron firmy
3.3. Konkurencja na rynku
3.4. Polityka personalna przedsiębiorstwa

Rozdział IV Menedżerowie w hurtowni „ABA”
4.1. Rola, zadania, umiejętności i kompetencje kierowników
4.2. Style i techniki kierowania

Rozdział V Badania przeprowadzone wśród menedżerów
5.1. Przedmiot i cele badań
5.2. Wyniki badań
5.3. Analiza i omówienie wyników z badań

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Załączniki

Mity na temat małżeństwa w ocenie studentów pedagogiki

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Współczesne małżeństwo w świetle literatury społecznej 3
1.1. Terminy stosowane w pracy 3
1.2. Przemiany we współczesnej rodzinie 13
1.3. Kategorie rodzin i ich funkcje 16
1.4. Stereotypowe myślenie jako czynnik niszczący związki między ludźmi 19
Rozdział II. Koncepcja badań własnych 24
2.1. Przedmiot diagnozowany 24
2.2. Cele i problemy badawcze 25
2.3. Metoda, technika i narzędzia badawcze 34
2.4. Teren badań, dobór grób i przypadków do badań 39
2.5. Organizacja badań 41

Miejsce i rola innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 3
Rozdział 1– Istota i znaczenie innowacji w działalności i rozwoju przedsiębiorstw 6
1.1. Zakres pojęcia innowacji 6
1.2. Źródła innowacji 9
1.3. Rodzaje innowacji 15
1.4. Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych 20
Rozdział 2– Proces zmian w przedsiębiorstwie 25
2.1. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i w innych wybranych krajach Unii Europejskiej 25
2.1.1. Uwarunkowania wewnętrzne 26
2.1.2. Uwarunkowania zewnętrzne 36
2.1.3. Warunki działania przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej 45
2.2. Innowacje edukacyjne. 48
2.3. Praktyka zmian organizacyjnych 52
Rozdział 3- Strategie innowacyjne przedsiębiorstw 58
3.1. Menedżerowie i pracownicy wobec innowacji 58
3.2. Transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw 63
3.3. Kreowanie i promowanie innowacji 67
3.4. Obecny kierunek zmian w innowacjach 74
3.5. Szanse i bariery innowacji 81
Zakończenie 87
Bibliografia 91
Spis rysunków 94

Opakowanie jako narzędzie skutecznego marketingu na przykładzie firmy „Danone”

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing i proces marketingowy 5
1.1. Istota marketingu 5
1.2. Strategie zarządzania marketingowego 12
1.2.1. Orientacja produkcyjna 12
1.2.2. Orientacja produktowa 13
1.2.3. Orientacja sprzedażowa 14
1.2.4. Orientacja marketingowa i społeczna w marketingu 15
1.3. Strategiczny plan marketingowy 17
1.3.1. Produkt 20
1.3.2. Promocja 21
1.3.3. Cena 22
Rozdział 2. Zakres zarządzania produktem 24
2.1. Cechy produktu 24
2.2. Marka produktu 26
2.2.1 Opakowanie produktu 31
2.2.2. Etykietowanie produktu 34
2.2.3. Usługi wspierające produkt 34
2.2.4. Linia produktu 36
2.2.5. Asortyment produktu 39
2.3. Produkty na rynkach międzynarodowych 39
Rozdział 3. Produkt a opakowanie 41
3.1. Istota opakowania 41
3.2. Funkcje opakowań 44
3.3. Klasyfikacja opakowań 48
3.4. Produkt a opakowanie 50
3.5. Programy rozwoju opakowań 51
3.5.1. Współczesne tendencje w zakresie opakowań 52
3.5.2. Metody badań opakowań 54
3.5.3. Współczesne problemy dotyczące opakowań 56
Rozdział 4. Aktualne znaczenie funkcji marketingowej opakowań produktów spożywczych w firmie „Danone” 62
4.1. Charakterystyka firmy 62
4.2. Oferta produktowa 68
4.2.1. Charakterystyka produktów firmy 70
4.3. Marketing produktów 77
4.3.1. Rodzaje opakowań stosowanych w firmie „Danone” 79
4.3.2. Wpływ opakowania na sprzedaż produktów 80
4.4. Ocena znaczenia funkcji marketingowej opakowań produktów w firmie „Danone” 81
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis zdjęć 91
Spis rysunków 92

Logistyka produkcji

praca podyplomowa z logistyki

1. Cel pracy 2
2. Zakres pracy 3
3. Metody 4
4. Logistyka produkcji w przedsiębiorstwie X Sp. z o.o. 6
4.1. Charakterystyka omawianego przedsiębiorstwa 6
4.2. Planowanie produkcji 9
4.3. Generowanie potrzeb materiałowych 12
4.4. Proces produkcji 13
4.5. Konfekcjonowanie produkcji 15
4.6. Analiza korzyści wynikających z zastosowanych rozwiązań 16
Literatura 21

Metody analizy kosztów działalności

Wstęp 2
Rozdział I. Ogólna charakterystyka kosztów jednostki gospodarczej 4
1.1. Istota i zakres kosztów 4
1.2. Klasyfikacja kosztów 8
1.3. Procedury obliczania kosztów 18
1.4. Koszty w układzie podmiotowym i nośnikowym 22
1.5. Czynniki kształtujące strukturę kosztów 28
Rozdział II. Istota, cele i zadania rachunku kosztów 34
2.1. Istota i cele rachunku kosztów 34
2.2. Zadania rachunku kosztów 38
2.3. Budżetowanie – prognozowanie poziomu kosztów w przedsiębiorstwie 39
2.4. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 41
Rozdział III. Rodzaje rachunków kosztów 46
3.1. Rachunek kosztów pełnych 46
3.2. Rachunek kosztów zmiennych 52
3.3. Rachunek kosztów działań (ABC) 58
3.4. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji częściowej 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 71

Marki producentów a marki pośredników

Wstęp 3
Rozdział I Pojęcie marki handlowej, funkcje i klasyfikacja marek 4
1.1. Definicja marki (znaku towarowego) 4
1.2. Funkcje marek 8
1.3. Rodzaje marek 9
1.4. Marka jako instrument konkurowania 13
Rozdział I Sposoby pozyskania marki 17
2.1. Samodzielne kształtowanie nowej marki 17
2.2. Poszerzanie marki 18
2.3. Licencjonowanie marki 28
2.4. Franchising 29
2.5. Stosowanie marki pośrednika handlowego 31
Rozdział III Zastosowanie marek pośredników na rynkach towarów konsumpcyjnych 35
3.1. Wzrost pozycji negocjacyjnej firm handlowych wobec producentów 35
3.2. Marki pośredników. Doświadczenia międzynarodowe 38
3.3. Przykłady marek pośredników na polskim rynku 49
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis schematów 60
Spis tablic 61
Spis fotografii 62