Miesięczne archiwum: Maj 2019

Karty płatnicze w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Opis kart płatniczych 5
1.1. Definicja karty 5
1.2. Karta płatnicza a inne formy płatności 7
1.2.1. Karta płatnicza a pieniądz gotówkowy 7
1.2.2. Karta płatnicza a czek 8
1.3. Wydawcy kart płatniczych 9
1.4. Ważność kart płatniczych 13
1.5. Typologia kart płatniczych 16
1.5.1. Karty kredytowe 16
1.5.2. Karty debetowe 17
1.5.3. Karty charge 18
1.5.4. Karty pre-paid 18
1.5.5. Combined cards 20
1.6. Karty magnetyczne, mikroprocesorowe i wirtualne 20
1.7. Opłaty i prowizje 25

Rozdział II. Systemy kart płatniczych 27
2.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych 27
2.2. Krajowe systemy kart bankomatowych 42
2.3. Krajowe systemy płatniczych kart handlowych 47

Rozdział III. Charakterystyka polskiego rynku kart płatniczych 51
3.1. Rynek kart płatniczych jako element krajowego systemu płatniczego 51
3.2. Historia polskiej karty płatniczej 52
3.3. Rozwój rynku kart płatniczych 55
3.3.1. Bankomaty 60
3.3.2. Sieć punktów akceptujących płatności kartami 61
3.4. Aspekty prawne 63
3.5. Przestępstwa kartowe 65

Rozdział IV. Zabezpieczenia kart płatniczych 72
4.1. Standardowe elementy zabezpieczające 75
4.2. Wypłaty z bankomatu 77
4.3. Zastrzeżenia kart 78
4.4. Bezpieczeństwo zakupów w Internecie 80
4.5. Autoryzacja kart 84

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis fotografii 93
Spis schematów 94

Jakość obsługi klienta

Wstęp 2
Rozdział I. Konsument w centrum strategii marketingowej 4
1. Konsumenci a kryteria segmentacji rynku 4
1.1. Miejsce konsumentów w zespole kryteriów segmentacji 4
1.2. Style życia konsumentów i ich rola w wyznaczaniu segmentów rynku 8
2. Strategie pozycjonowania do reguł postępowania konsumentów 12
3. Konsument w polityce rozwoju nowego produktu na rynek 16
4. Opracowanie strategii dystrybucji i poziomu obsługi klientów 20
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 24
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 24
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 26
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 30
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 33
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 41
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów Serwisu Samochodowego 44
1. Prezentacja Serwisu Samochodowego 44
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów Serwisu 46
2.1. Teren i organizacja badania 50
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 50
2.3. Cele badawcze 52
2.4. Charakterystyka próby badawczej 53
3. Analiza wyników badania 54
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis rysunków 73

Inwestycje zagraniczne w Polsce w motoryzacji

Wstęp 2
Rozdział I Rozwój przemysłu samochodowego na świecie i w Polsce 4
1.1. Procesy globalizacyjne w przemyśle samochodowym 4
1.1.1. Istota i rodzaje procesów globalizacyjnych 4
1.1.2. Konsolidacja, fuzje i przejęcia 9
1.2. Rozwój motoryzacji – szanse i zagrożenia 14
1.2.1. Tendencje rynku światowego 15
1.2.2. Polski rynek motoryzacyjny 18
Rozdział II Działalność firmy Fiat Auto Poland S.A. 24
2.1. Powstanie i rozwój Grupy Fiat S.A. 24
2.2. Struktura organizacyjna Firmy 27
2.3. Struktura wewnętrzna koncernu 28
2.4. Zakres działalności na rynku zagranicznym 31
2.5. Dynamika i struktura asortymentowa sprzedaży w latach 1995-2005 32
2.6. Wielkość sprzedaży 36
2.7. Kierunki geograficzne sprzedaży 40
Rozdział III Miejsce Fiat Auto Poland S.A. w przemyśle samochodowym 44
3.1. Zakres inwestycji zagranicznych w przemyśle samochodowym w Polsce 44
3.2. Struktura rynku krajowego 47
3.3. Inwestycje firm samochodowych w przemysł motoryzacyjny 53
3.4. Przewidywane kierunki rozwoju inwestycji zagranicznych w polski przemysł samochodowy 60
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 66

Inwestycje w gminie

Wstęp 2
Rozdział 1. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 3
1.1. Zakres działania jednostki samorządu terytorialnego 3
1.2. Pojęcie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 8
1.3. Źródło dochodów samorządu terytorialnego 12
1.3.1. Dochody własne 12
1.3.2. Subwencje ogólne 14
1.3.3. Dotacje celowe 16
1.4. Wydatki samorządu terytorialnego 18
Rozdział 2. Inwestycje gminne 23
2.1. Założenia systemu finansowania inwestycji 23
2.2. Wsparcie dla samorządu ze strony państwa – dotacje i subwencje 30
2.3. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego z udziałem banków 37
Rozdział 3. Finansowanie inwestycji z pomocą instytucji pozarządowych i środków z Unii Europejskiej 43
3.1. Dostępność środków unijnych 43
3.2. Sposoby pozyskiwania środków unijnych 50
Wnioski 61
Bibliografia 62
Spis tabel 66

Instytucje polityczne Wielkiej Brytanii

Wstęp 3
Rozdział I Czynniki kształtujące odrębność kulturową Wielkiej Brytanii 5
1.1. Warunki geograficzno- przyrodnicze 5
1.2. Ludność 20
1.3. Historia 22
1.4. Gospodarka 26
1.5. Kultura 29
Rozdział II Specyfika funkcjonowania instytucji politycznych 32
2.1. Król 32
2.2. Parlament 34
2.3. Partie polityczne 35
2.3.1. Istota partii politycznych 35
2.3.2. Partie polityczne w Wielkiej Brytanii 38
2.4. Media 42
2.5. Organizacje międzynarodowe 44
Rozdział III Wielka Brytania wobec znaków globalizacji 50
3.1. Unia Europejska 52
3.1.1. Europa kontynentem odwiecznych idei zjednoczeniowych 52
3.1.2. Wielka Brytania w Unii Europejskiej 55
3.2. Prawo międzynarodowe 59
3.3. Ekologia 69
3.4. Terroryzm 74
3.5. Patologie społeczne 76
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel, zdjęć i schematów 85

Instytucja dowodu osobistego i ewidencjonowania ludności w różnych krajach

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PAŃSTWO A OBYWATEL 3
1.1. Państwo i obywatel- zakres pojęciowy 3
1.2. Historia kontroli ewidencji ludności 7
1.3. Kontrola państwa wobec obywateli 11
1.3.1. W systemach demokratycznych 11
1.3.2. W systemach niedemokratycznych 19
ROZDZIAŁ II. EWIDENCJONOWANIE LUDNOŚCI ORAZ INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 22
2.1. Rys historyczny 22
2.2. Istota obowiązku meldunkowego 23
2.2.1. Nadawanie nr ewidencyjnego PESEL 26
2.3. Obowiązek posiadania dowodu osobistego 28
2.3.1. Odpłatność za dowód osobisty 30
2.3.2. Sankcje karne z tytułu uchylania się od obowiązku posiadania dowodu osobistego 31
2.4. Źródła informacji dotyczących ludności 31
2.4.1. Powszechne spisy ludności 31
2.4.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 37
ROZDZIAŁ III. EWIDENCJA LUDNOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH 41
3.1. Ewidencja ludności w USA 41
3.1.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 41
3.1.2. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 42
3.1.3. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 44
3.2. Ewidencja ludności w Szwecji 44
3.2.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 44
3.2.3. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 47
3.2.4. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 47
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 52

Instrumenty pochodne

Wstęp 2

Rozdział 1. Powstanie rynku instrumentów pochodnych 4
1.1. Definicje instrumentów pochodnych 4
1.2. Historia instrumentów pochodnych 8
1.3. Współczesne regulacje dotyczące rynków 12
1.4. Kontrakty na innych giełdach w Polsce 14
1.5. Instrumenty pochodne w Polsce na rynku pozagiełdowym 20

Rozdział 2. Instrumenty pochodne 24
2.1. Kontrakty terminowe forward i futures 24
2.2. Finansowe kontrakty futures 30
2.3. Ceny kontraktów terminowych 32
2.4. Opcje 34
2.5. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych 37

Rozdział 3. Opcje jako instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 43
3.1. Klasyfikacja opcji 43
3.2. Rynki opcji 50
3.3. Opcje na akcje 51
3.4. Opcje na WIG20 52
3.5. Strategie opcyjne 53

Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel 65
Spis wykresów 66

Instrumenty aktywizacji sprzedaży

Wstęp 3

Rozdział 1 Teoretyczne problemy aktywizacji sprzedaży 5
1.1. Pojęcie aktywizacji sprzedaży i jej instrumenty 5
1.2. Wybór segmentów rynku 10
1.3. Kształtowanie produktu 16
1.4. Kształtowanie aktywnych kanałów i form dystrybucji 18
1.5. Kształtowanie cen sprzyjających sprzedaży 21
1.6. Stosowanie promocji produktów i firmy 23

Rozdział 2 Charakterystyka badanej firmy 28
2.1. Powstanie i rozwój firmy 28
2.2. Struktura zatrudnienia 32
2.3. Rozmiary i struktura produkcji 38
2.4. Wyniki finansowe i sprzedaż produktów firmy 40
2.5. Analiza sytuacji rynkowej firmy w świetle analizy SWOT 41

Rozdział 3 Instrumenty aktywizacji sprzedaży stosowane w przedsiębiorstwie 47
3.1. Kształtowanie produktu 47
3.2. Polityka cen 49
3.3. Dystrybucja produktów 52
3.4. Promocja produktów i firmy 54

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis rysunków 63
Spis fotografii 64

Informatyzacja procesów logistycznych

Wstęp 1
1. Zarządzanie logistyką w sferze magazynowania 2
1.1. Gospodarka magazynowa 2
1.1.1. Funkcje gospodarki magazynowej 3
1.1.2. Zadania gospodarki magazynowej 8
1.2. Modernizacja wyposażenia magazynów 13
1.3. Magazyny wysokiego składowania 19
2. Informatyka w logistyce 21
2.1. Uwarunkowania informatycznego wspomagania logistyki w polskich przedsiębiorstwach 21
2.2. Typowe oczekiwania przedsiębiorstw odnośnie wykorzystania informatyki w logistyce 26
2.3 Kategorie systemów wspomagających zarządzanie logistyką 32
2.3.1 Charakterystyka grupy ERP 33
2.3.2 Charakterystyka grupy SCM 36
2.3.3 Charakterystyka grupy WMS 38
Zakończenie 40
Bibliografia 42