Archiwum miesiąca: kwiecień 2019

Egzekucja należności

praca magisterska z administracji

Wstęp 3
Rozdział I. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji 7
1. Organy egzekucyjne 7
2. Zasady prowadzenia egzekucji 14
3. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego 20
4. Zbieg egzekucji 23
5. Koszty egzekucyjne 23
Rozdział II. Egzekucja należności pieniężnych 30
1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 32
2. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego 34
3. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych 35
4. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych 39
5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych 40
5.1. Egzekucja z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych 41
5.2. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych 43
5.3. Egzekucja z weksla 43
5.4. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej 44
5.5. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 46
5.6. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych 47
6. Egzekucja z ruchomości 48
Rozdział III. Postępowanie zabezpieczające i odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 52
1. Zabezpieczenie należności pieniężnych 52
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza 58
3. Odpowiedzialność porządkowa 66
Rozdział IV. Egzekucja należności pieniężnych i jej skuteczność w latach 2002 –2004 na przykładzie Urzędu Skarbowego „X” 73
1. Podstawy prawne i zasięg działalności urzędu 73
2. Elementy postępowania egzekucyjnego 76
3. Postępowanie egzekucyjne w latach 2002 – 2004 81
4. Skuteczność postępowania egzekucyjnego w latach 2002 – 2004 89
5. Ocena skuteczności postępowania egzekucyjnego 95
Zakończenie 96
Załączniki 102
Bibliografia 108
Spis tabel i schematów 110

Efektywny proces szkolenia pracowników

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział 1. Efektywny proces szkolenia pracowników 3
1.1. Szkolenie w strategii rozwoju kadr 3
1.2. Etapy procesu szkolenia 8
1.2.1. Analiza potrzeb szkoleniowych 8
1.2.2. Planowanie i projektowanie szkoleń 13
1.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych 13
1.2.4. Przeprowadzenie szkolenia 14
1.2.5. Ocena szkolenia i działania po jego zakończeniu 14
1.3. Metody rozwijania potencjału pracownika 15
1.3.1. Szkolenie indywidualne 15
1.3.2. Dyskusja 15
1.3.3. Gry i symulacje 16
1.4. Rola kierownictwa w procesie szkolenia 16
Rozdział 2. Nowoczesne koncepcje motywowania pracowników 20
2.1. Zarządzanie przez cele 20
2.2. Zarządzanie przez partycypację 23
2.3. Motywacyjna funkcja ocen okresowych 26
2.4. Awans i poszerzenie zakresu pracy 30
2.5. Coaching i mentoring 33
2.6. Płaca według kompetencji 35

Edukacja regionalna w praktyce szkoły X

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia badawcze 6
1.1. Edukacja regionalna 6
1.2. Dziedzictwo kulturowe 6
1.3. Kultura 7
1.4. Tożsamość kulturowa 8
1.5. Kultura narodowa 8
1.6. Regionalizm 9
Rozdział II. Uwarunkowania społeczne i prawne edukacji regionalnej 11
2.1. Wychowawcze aspekty dziedzictwa kulturowego 11
2.2. Poszukiwanie wartości w tekście literackim i źródłowym 15
2.3. Poszanowanie własnego dziedzictwa drogą do poszanowania innych kultur 18
2.4. Integralność narodowa edukacji regionalnej 22
2.5. Prawo do własnego dziedzictwa kulturowego 23
2.6. Karta Regionalizmu Polskiego 26
Rozdział III. Edukacja regionalna w programie wychowawczym szkoły 30
3.1. Edukacja regionalna a edukacja europejska 30
3.2. Kilka uwag o podstawie programowej 35
3.3. Jak tworzyć program 37
3.4. Wskazówki metodyczne i organizacyjne 48
Zakończenie 53
Bibliografia 56

Działalność kredytowa banków na przykładzie XYZ

Wstęp 3
Rozdział I. Rodzaje kredytów i ich charakterystyka. 5
1.1. Istota klasyfikacji kredytowej 5
1.2. Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytu 9
1.2.1. Kredyt obrotowy 9
1.2.2. Kredyt inwestycyjny 10
1.2.3. Kredyt dyskontowy – weksel 13
1.3. Podział kredytów ze względu na metodę kredytowania 15
1.3.1. Kredyt w rachunku bieżącym 15
1.3.2. Konsorcjum bankowe 16
1.4. Podział kredytów ze względu na formę zabezpieczenia 16
1.4.1. Kredyt lombardowy 16
1.4.2. Kredyt hipoteczny 17
Rozdział II. Ogólna charakterystyka Banku KO S.A. i orientacja działalności 24
2.1. Podstawy prawne 24
2.2. Zakres działalności 29
Rozdział III. Zasady udzielania kredytów przez Bank PKO S.A. 34
3.1. Dokumentacja kredytowa 35
3.2. Analiza i ocena zdolności kredytowej 38
3.3. Formy zabezpieczenia 41
3.4. Oprocentowania, prowizje, opłaty od kredytów 42
3.5. Wykorzystanie i spłata kredytu 51
Rozdział IV. Kierunki doskonalenia i rozwój działalności kredytowej 54
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 64

Działalność krajoznawcza PTTK

Wstęp 2
Rozdział I. Istota krajoznawstwa 3
1.1. Pojęcie krajoznawstwa 3
1.2. Historia krajoznawstwa 8
1.3. Rola i miejsce krajoznawstwa 15
1.4. Krajoznawstwo jako ważny element turystyki 17
Rozdział II. Miejsce krajoznawstwa w działalności PTTK 25
2.1. Kierunki i formy działalność krajoznawczej PTTK 25
2.2. Metody i środki stosowane w krajoznawstwie 29
2.3. Kadra PTTK- jej znaczenie i wkład w rozwój krajoznawstwa 38
2.3.1. Przewodnicy-nauczycielami krajoznawstwa 39
2.4. Odznaki turystyczne i krajoznawcze 43
Rozdział III. Charakterystyka wybranych przykładów działalności krajoznawczej PTTK 48
3.1. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy krajoznawczej 48
3.2. Krajoznawstwo w imprezach turystycznych 51
3.3. Działalność krajoznawcza wybranego oddziału PTTK 59
Zakończenie 64
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 68

Dystrybucja jako instrument walki konkurencyjnej przedsiębiorstwa Żywiec Trade

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA DYSTRYBUCJI 4
1.1. Pojęcie i funkcje dystrybucji 4
1.2. Strategie dystrybucji 6
1.3. Rola kanałów dystrybucji 13
1.4. Partnerzy dystrybucji 15
1.4.1. Obieg dystrybucji 16
1.4.2. Struktury dystrybucji 18
1.4.3. Techniki dystrybucji 21

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE KONKURENCJI 23
2.1. Pojęcie i rodzaje strategii konkurencji 23
2.2. Wybór przewagi konkurencyjnej 28
2.3. Wybór obszaru konkurencji 36
2.4. Zarządzanie dostawcami jako strategia konkurencji 39

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA A KONKURENCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE ŻYWIEC TRADE 43
3.1. Funkcjonowanie dystrybucji w firmie Żywiec Trade 43
3.2. Strategie konkurencji stosowane w firmie Żywiec Trade 46
3.3. Dystrybucja jako element walki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie Żywiec Trade 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS TABEL 58
SPIS RYSUNKÓW 59
SPIS FOTOGRAFII 60

Dystrybucja jako element marketingu przedsiębiorstwa Kraśnik

Wstęp 2
Rozdział 1. Dystrybucja w koncepcji marketingu 4
1.1. Dystrybucja wśród elementów marketingu mix 4
1.2. Cele, funkcje i zadania dystrybucji 6
1.3. Charakterystyka instrumentów dystrybucji 8
1.3.1. Rodzaje i cechy kanałów dystrybucji 8
1.3.2. Wybór kanałów dystrybucji 16
1.3.3. Logistyka marketingowa 18
Rozdział 2. Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. na tle wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań działania 25
2.1. Krótki rys historyczny 25
2.2. Cele przedmiot działania 27
2.3. Klienci i konkurenci firmy 36
2.4. Zasoby materialne i kadrowe 44
2.5. Analiza SWOT 47
Rozdział 3. Diagnoza dystrybucji w przedsiębiorstwie Kraśnik S.A. 50
3.1 Wielkość, dynamika i kierunek sprzedaży 50
3.2. Kryteria wyboru kanałów dystrybucji 59
3.3. Pośrednicy w kanałach dystrybucji 61
3.3.1. Hurtownicy 61
3.3.2. Agenci 63
3.3.3. Detaliści 64
3.4. Ocena skuteczności kanałów dystrybucji 66
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Domy pomocy społecznej

Wstęp 2
Rozdział I. Praca socjalna, geneza, założenia 4
1.1 Pojęcie pracy socjalnej w świetle literatury 4
1.2 Praca socjalna w Polsce 8
1.3 Praca socjalna wobec osób starych 12
1.4 Metody pracy socjalnej 15
Rozdział II. Problematyka starości, starzenia się 20
2.1 Starość a starzenie się 20
2.2 Zmiany w organizmie ludzi starych 24
2.3 Relacje osób starych z rodziną oraz ze środowiskiem społecznym 29
Rozdział III. Społeczne źródła zagrożeń rozwoju w okresie starości a pomoc społeczna względem osób starszych 35
3.1. Skutki procesu transformacji a funkcjonowanie ludzi w podeszłym wieku 35
3.2. Społeczna funkcja starości 38
3.3. Społeczna opieka nad starszymi osobami 41
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis tabel 61
Spis rysunków 62

Dokształcanie i doskonalenie pracowników Policji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 4
1.1. Kształcenie i dokształcanie zawodowe w Polsce 4
1.2. System szkolenia i doskonalenia zawodowego w organizacji 11
1.3. Determinanty strategii rozwoju zasobów ludzkich 19
ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 25
2.3. Metody i techniki badań 31
2.4. Teren i organizacja badań 36
2.5. Charakterystyka próby badawczej 38
ROZDZIAŁ III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH POLICJI W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 41
3.1. Analiza wyników badań 41
3.2.Wnioski 50
Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis rysunków 59
Słowniczek wyrazów niezrozumiałych (trudnych) 61
Aneks 63

Dobór systemu organizacji pracy

1. Wstęp 2
2. Cel pracy 4
3. Zakres pracy 5
4. Analiza zagadnienia 7
4.1. Istota ZUL – charakterystyka i struktura 11
4.2. Środowisko pracy ZUL 16
4.3. Polityka Lasów Państwowych w zakresie wykonywania usług przez zleceniodawców 20
4.4. Techniki pracy 25
4.5. Kadra pracownicza 30
4.6. Przepisy BHP 32
5. Metodyka badań 35
5.1. Obiekt badań 35
5.2. Metodyka oceny organizacji pracy ZUL 37
6. Wyniki badań 42
6.1. Obszar działania 42
6.2. Sprzęt 54
6.3. Pracownicy 55
6.4. Sposób kontroli i koordynacji działań 58
6.5. Analiza SWOT 59
7. Wnioski 63
8. Literatura 66
Spis fotografii 69
Spis tytułów tabel 70
Załącznik nr 1 71
Załącznik nr 2 72
Załącznik nr 3 73