Archiwum miesiąca: kwiecień 2019

Funkcjonalność sklepów internetowych

Wstęp 4

Rozdział I. Internet – „globalna siatka” 6
1.1. Postęp technologiczny a „nowe społeczeństwo” 6
1.2. Możliwości Internetu 10
1.3. Rynek elektroniczny 14

Rozdział II. Handel internetowy 19
2.1. Istota handlu internetowego 19
2.2. Artykuły i usługi dostępne drogą internetową 24
2.3. Dotychczasowy rozwój i aktualny stan handlu internetowego 26
2.4. Pionierzy handlu internetowego 27
2.5. Korzyści handlu internetowego 36

Rozdział III. Tworzenie sklepów internetowych 39
3.1. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sklepu i transakcji 39
3.2. Sposób funkcjonowania oraz wady i zalety sklepów 44
3.3. Pasaże handlowe 53

Rozdział IV. Zasady wyboru i funkcjonalność sklepów internetowych 58
4.1. Kryteria wyboru sklepów internetowych 58
4.1.2. Koszty 60
4.1.3. Funkcjonalność – kryteria wyboru sklepu 63
4.2. Liderzy 67

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 88
Spis rysunków 89
Spis wykresów 90

Fundusze strukturalne a rozwój agroturystyki

Wstęp 2
Rozdział I. Europejskie programy pomocowe 4
1.Klasyfikacja pomocy zagranicznej 4
2. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej 8
3. Zasady polityki strukturalnej 17
4. Fundusze strukturalne 20
4.1. Historia funduszy strukturalnych 20
4.2. Zadania funduszy strukturalnych 21
5. Fundusz spójności 24
Rozdział II. Pojęcie agroturystyki i jej znaczenie dla obszarów wiejskich 26
1. Istota i zakres agroturystyki 26
2. Cechy agroturystyki 31
3. Znaczenie agroturystyki 34
4. Cechy popytu i podaży w agroturystyce 36
5. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich 42
Rozdział III. Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich przy pomocy funduszy europejskich 47
1. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki 47
2. Rola funduszy pomocowych w rozwoju agroturystyki 54
3. Kryteria składanych wniosków 58
4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Fundusze inwestycyjne oraz ich wyniki finansowe ING

Wstęp 4
Rozdział I. Rynek pieniężno-kapitałowy. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego. 6
1.1. Konstytucyjne podstawy zasady wolności gospodarczej 6
1.1.2. Podstawy reglamentacji funkcjonowania rynku kapitałowego 8
1.1.3. Sposoby oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku kapitałowego 12
1.2. Pojęcie funduszu 12
1.3. Przedmiot działalności funduszu 14
1.4. Organy funduszu 17
1.5. Siedziba funduszu 20
1.6. Uczestnictwo w funduszu 21
Rozdział II. Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy. 26
2.1. Założenia wyodrębnienia poszczególnych rodzajów funduszy 26
2.2. Konstrukcja funduszu otwartego 29
2.2.1. Fundusz otwarty 30
2.2.2. Fundusz specjalistyczny otwarty 30
2.3. Konstrukcja funduszu zamkniętego 33
2.3.1. Fundusz zamknięty 34
2.3.2. Fundusz specjalistyczny zamknięty 35
2.3.3. Fundusz mieszany 36
2.3.4. Fundusze venture capital 37
Rozdział III. Charakterystyka i wyniki finansowe ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 46
3.1. Oferta i wybrane wyniki finansowe ING TFI 46
3.1.1. ING Fundusz Inwestycyjny Akcji 46
3.1.2. ING Fundusz Inwestycyjny Gotówkowy 49
3.1.3. ING Fundusz Inwestycyjny Obligacji 51
3.1.4. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 53
3.1.5. ING Fundusz Inwestycyjny Zagranicznych Funduszy Dolarowych 56
3.2. Podsumowanie 56
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 67
Spis rysunków 68
Spis wykresów 69
Spis schematów 70

Franchising w przepisach i praktyce polskiej

Wstęp 3
Rozdział 1. Franchising w kodeksie prawa 5
1.1. Definicja franchisingu 5
1.2. Rodzaje umów 18
1.2.1. Umowa franchisingowa a umowa spółki 22
1.2.2. Umowa franchisingowa a umowa komisu 24
1.2.3. Umowa franchisingowa a umowa agencyjna 24
1.2.4. Umowa franchisingowa a umowa zlecenia 25
1.2.5. Umowa franchisingowa a umowa know-how 26
1.2.6. Umowa franchisingowa a licencja patentowa 28
1.2.7. Umowa franchisingowa a licencja znaku towarowego 28
1.2.8. Umowa franchisingowa jako kompleks umów 29
Rozdział 2. Prawa i obowiązki franchisingodawcy i franchisingobiorcy. 30
2.1. Zawarcie umowy franchisingowej i jej treść 30
2.2. Prawa i obowiązki stron 36
Rozdział 3. Franchising w praktyce 53
3.1. Franchising w Polsce 53
3.2. Charakterystyka trzech firm działających na polskim rynku na zasadzie franchisingu 61
3.2.1. Historia każdej firmy 61
3.2.2. Opis działalności 65
3.2.3. Krótkie porównanie opłacalności prowadzenia danej działalności gospodarczej 68
Rozdział 4. Porównanie każdej z firm 73
4.1. Porównanie umów wymienionych firm 73
4.2. Zagrożenia oraz możliwości wynikające z każdej z umów 80
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 95

Istota i znaczenie turystyki kwalifikowanej w Zakopanem

Wstęp 3
Rozdział I Atrakcyjność turystyczna Zakopanego w świetle literatury 5
1.1. Rys historyczny Zakopanego 10
Rozdział II Ogólna charakterystyka Zakopanego 12
2.1. Położenie geograficzne Zakopanego 12
2.2. Fauna i flora 13
2.2.1. Tatrzański Park Narodowy 19
2.3. Walory turystyczne Zakopanego 21
2.3.1. Walory krajoznawcze 22
2.3.2. Walory wypoczynkowe 25
2.3.3. Walory uzdrowiskowe 27
2.3.4. Walory specjalistyczne 27
Rozdział III Zagospodarowanie turystyczne Zakopanego umożliwiające uprawianie turystyki kwalifikowanej 29
3.1. Dostępność komunikacyjna miasta 31
3.1. Baza noclegowa 34
3.2. Baza żywieniowa 35
3.3. Punkty informacji turystycznej 36
3.4. Wypożyczalnie sprzętu i serwisy 37
3.5. Szlaki turystyczne 38
3.5.1. Szlaki piesze 39
3.5.2. Szlaki rowerowe 41
3.5.3. Szlaki narciarskie 42
3.5.4. Szlaki kajakowe 43
3.5.5. Szlaki konne 44
3.5.6. Inne formy 44
3.6. Dostępność kadry instruktorskiej 45
Rozdział IV Ocena możliwości podejmowania różnych form turystyki kwalifikowanej przez turystów przyjeżdżających do Zakopanego w świetle przeprowadzonych badań własnych 50
Rozdział V Omówienie wyników badań 60
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 66
Spis zdjęć 67
Załącznik 68

Finanse samorządu terytorialnego w oparciu a analizę budżetu gminy Mykanów

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego 4
1.1. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 4
1.2. Istota samorządu terytorialnego 7
1.3. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 11
1.3.1. Regulacje centralne 12
1.3.2. Regulacje statutowe 13
1.4. Znaczenie samorządu terytorialnego 19
Rozdział II. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 21
1. Charakterystyka gospodarki finansowej 21
1.1. Funkcje samorządu terytorialnego 21
1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 25
2. Budżet i zasady budżetowe 29
3. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 34
3.1. Części składowe planu finansowego 34
3.2. Dochody budżetowe 35
3.3. Wydatki budżetowe 36
4. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe 37
Rozdział III. Prezentacja gospodarki finansowej gminy Mykanów w latach 2013 – 2015 41
1. Położenie i historia gminy 41
2. Konstrukcja budżetu gminy 47
3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gminy 51
4. Strategie rozwoju gminy na tle innych jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim 54
Rozdział IV. Analiza wykonania budżetu w gminie Mykanów w latach 2013 – 2015 61
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości finansowej 61
2. Analiza dochodów i wydatków budżetowych 62
2.1. Badanie dochodów 62
2.2. Analiza wydatków 66
3. Wskaźnikowa ocena sprawozdawczości budżetowej 70
3.1. Struktura zadłużenia 70
3.2. Badanie wyniku finansowego 71
3.3. Analiza równowagi finansowej 72
4. Wnioski 75
Zakończenie 79
Bibliografia 80
Spis tabel i rysunków 83

Ewolucja polityki bezpieczeństwa państw grupy wyszechradzkiej

Wstęp
Rozdział I.
Transformacja polityczna i gospodarcza Polski, Czech, Słowacji i Węgier po 1989 roku.
1. Polska
2. Czechy i Słowacja
3. Węgry
Rozdział II.
Reorientacja polityki zagranicznej Grupy Wyszehradzkiej (1989-1991)
1. Jesień Ludów
2. Stosunki dwustronne oraz współpraca regionalna
3. Rozpad RWPG i Układu Warszawskiego.
4. Kierunek „zachodni” w polskiej polityce zagranicznej – USA
5. Kierunek „wschodni” w polskiej polityce zagranicznej – ZSRR
Rozdział III.
Integracja z NATO
Rozdział IV.
Państwa Europy Środkowej wobec polityki obronnej Unii Europejskiej.
1. Współpraca z UZE
2. Stanowisko w sprawie ESDP
Rozdział V.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec nowych wyzwań
1. Stanowisko w sprawie interwencji NATO w Jugosławii (1999 rok).
2. Udział w misjach pokojowych NATO i UE (IFOR, SFOR, misje petersberskie UZE i UE).
3. Stanowisko w sporach między USA a UE.
4. Udział w koalicji antyterrorystycznej
Zakończenie
Bibliografia

Ewidencja operacji gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Istota podatku VAT oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy 4
1.1. Istota, cechy podatku VAT i jego uregulowania prawne 4
1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy 9
1.3. Powstanie obowiązku podatkowego 16
Rozdział II. Dokumentacja operacji gospodarczych i ich ewidencja dla celów rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT w Sklepie spożywczo-przemysłowym w Golkowicach 22
2.1. Charakterystyka działalności firmy oraz jej rejestracja w Urzędzie Skarbowym 22
2.2. Dokumentacja operacji gospodarczych 30
2.3. Ewidencja operacji gospodarczych w rejestrach „VAT zakup” i „VAT sprzedaż” 43
Rozdział III. Obliczanie podatku VAT i rozrachunki z Urzędem Skarbowym oraz analiza podatku od towarów i usług w latach 2012-2015 50
3.1. Rodzaje stawek VAT stosowanych w sklepie 50
3.2. Podstawa opodatkowania i obliczanie podatku VAT 53
3.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym 59
3.4. Analiza podatku od towarów w latach 2012-2015 63
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71

Ewidencja i rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka rachunku kosztów i jego rola w przedsiębiorstwie 5
1. Pojecie i klasyfikacja kosztów 5
1.1.1. Pojęcie kosztu w rachunkowości bilansowej i podatkowej 6
1.1.2. Klasyfikacja kosztów 8
1.2. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie 13
1.3. Przedmiot i modele rachunku kosztów 19
Rozdział II. Rozwiązania ewidencji kosztów a zasady ustalania wyniku finansowego 25
2.1. Pełna i uproszczona ewidencja kosztów działalności gospodarczej 26
2.1.1. Układy ewidencji kosztów 26
2.1.2. Rozliczanie kosztów pośrednich 27
2.1.3. Ewidencja kosztów zarządu 29
2.1.4. Rozliczanie pozostałych kosztów operacyjnych 30
2.1.5. Rozliczanie kosztów finansowych 32
2.2. Rozliczania międzyokresowe kosztów w świetle ustawy o rachunkowości 33
2.2.1. Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów 33
2.2.2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 37
2.2.3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 39
2.3. Zasady ustalania wyniku finansowego 40
2.3.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 40
2.3.2. Metody sporządzania rachunku zysków i strat 43
2.3.3. Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych w świetle ustawy o rachunkowości 44
2.3.4. Rozliczanie wyniku finansowego w Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 46
Rozdział III. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie działalności gospodarczej X Sp. z o.o. 51
3.1. Charakterystyka X 51
3.1.1. Status prawny i struktura organizacyjna 51
3.1.2. Gospodarka Spółki 53
3.2. Opis Zakładowego Planu Kont stosowanego w Spółce 56
3.2.1. System księgowości i kontroli wewnętrznej w X Sp. z o.o. 56
3.2.2. Zakładowy Plan Kont X Sp. z o.o. 57
3.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów X Sp. z. o.o. 62
3.3.1. Ewidencja kosztów w Spółce 62
3.3.2. Struktura kosztów X Sp. z o.o. 67
3.4. Ocena wpływu kosztów na wyniki finansowe i rozwój Spółki z uwzględnieniem zmian przepisów prawa gospodarczego 74
3.4.1. Analiza wyników działalności Spółki 74
3.4.2. Ocena wpływu zmian w prawie gospodarczym na wyniki finansowe Spółki 80
Zakończenie 83
Bibliografia 84
Spis tabel, rysunków i schematów 86

Euroregion Nysa jako przykład współpracy transgranicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna 5
1.2. Ewolucja współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej 10
1.3. Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej 13
1.4. Współpraca transgraniczna jako element integracji europejskiej 17

Rozdział II. Współpraca transgraniczna 27
2.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 27
2.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej 34
2.3. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej 36
2.4. Związki miast i gmin 39

Rozdział III. Współpraca transgraniczna Euroregionu Nysa 45
3.1. Prezentacja Euroregionu Nysa 45
3.2. Współpraca w zakresie gospodarczym 46
3.3. Współpraca w zakresie infrastruktury technicznej 52
3.4. Współpraca w sferze społecznej 55
3.5. Współpraca w zakresie ochrony środowiska 59

Rozdział IV. Bariery i ograniczenia współpracy transgranicznej 62
4.1. Bariery i ograniczenia 62
4.2. Szanse współpracy w obszarach transgranicznych 66
4.3. Perspektywy współpracy transgranicznej 74
Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Spis fotografii 92