Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

Ewidencja operacji gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Istota podatku VAT oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy 4
1.1. Istota, cechy podatku VAT i jego uregulowania prawne 4
1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy 9
1.3. Powstanie obowiązku podatkowego 16
Rozdział II. Dokumentacja operacji gospodarczych i ich ewidencja dla celów rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT w Sklepie spożywczo-przemysłowym w Golkowicach 22
2.1. Charakterystyka działalności firmy oraz jej rejestracja w Urzędzie Skarbowym 22
2.2. Dokumentacja operacji gospodarczych 30
2.3. Ewidencja operacji gospodarczych w rejestrach „VAT zakup” i „VAT sprzedaż” 43
Rozdział III. Obliczanie podatku VAT i rozrachunki z Urzędem Skarbowym oraz analiza podatku od towarów i usług w latach 2012-2015 50
3.1. Rodzaje stawek VAT stosowanych w sklepie 50
3.2. Podstawa opodatkowania i obliczanie podatku VAT 53
3.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym 59
3.4. Analiza podatku od towarów w latach 2012-2015 63
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71

Ewidencja i rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka rachunku kosztów i jego rola w przedsiębiorstwie 5
1. Pojecie i klasyfikacja kosztów 5
1.1.1. Pojęcie kosztu w rachunkowości bilansowej i podatkowej 6
1.1.2. Klasyfikacja kosztów 8
1.2. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie 13
1.3. Przedmiot i modele rachunku kosztów 19
Rozdział II. Rozwiązania ewidencji kosztów a zasady ustalania wyniku finansowego 25
2.1. Pełna i uproszczona ewidencja kosztów działalności gospodarczej 26
2.1.1. Układy ewidencji kosztów 26
2.1.2. Rozliczanie kosztów pośrednich 27
2.1.3. Ewidencja kosztów zarządu 29
2.1.4. Rozliczanie pozostałych kosztów operacyjnych 30
2.1.5. Rozliczanie kosztów finansowych 32
2.2. Rozliczania międzyokresowe kosztów w świetle ustawy o rachunkowości 33
2.2.1. Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów 33
2.2.2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 37
2.2.3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 39
2.3. Zasady ustalania wyniku finansowego 40
2.3.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 40
2.3.2. Metody sporządzania rachunku zysków i strat 43
2.3.3. Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych w świetle ustawy o rachunkowości 44
2.3.4. Rozliczanie wyniku finansowego w Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 46
Rozdział III. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie działalności gospodarczej X Sp. z o.o. 51
3.1. Charakterystyka X 51
3.1.1. Status prawny i struktura organizacyjna 51
3.1.2. Gospodarka Spółki 53
3.2. Opis Zakładowego Planu Kont stosowanego w Spółce 56
3.2.1. System księgowości i kontroli wewnętrznej w X Sp. z o.o. 56
3.2.2. Zakładowy Plan Kont X Sp. z o.o. 57
3.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów X Sp. z. o.o. 62
3.3.1. Ewidencja kosztów w Spółce 62
3.3.2. Struktura kosztów X Sp. z o.o. 67
3.4. Ocena wpływu kosztów na wyniki finansowe i rozwój Spółki z uwzględnieniem zmian przepisów prawa gospodarczego 74
3.4.1. Analiza wyników działalności Spółki 74
3.4.2. Ocena wpływu zmian w prawie gospodarczym na wyniki finansowe Spółki 80
Zakończenie 83
Bibliografia 84
Spis tabel, rysunków i schematów 86

Euroregion Nysa jako przykład współpracy transgranicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna 5
1.2. Ewolucja współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej 10
1.3. Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej 13
1.4. Współpraca transgraniczna jako element integracji europejskiej 17

Rozdział II. Współpraca transgraniczna 27
2.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 27
2.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej 34
2.3. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej 36
2.4. Związki miast i gmin 39

Rozdział III. Współpraca transgraniczna Euroregionu Nysa 45
3.1. Prezentacja Euroregionu Nysa 45
3.2. Współpraca w zakresie gospodarczym 46
3.3. Współpraca w zakresie infrastruktury technicznej 52
3.4. Współpraca w sferze społecznej 55
3.5. Współpraca w zakresie ochrony środowiska 59

Rozdział IV. Bariery i ograniczenia współpracy transgranicznej 62
4.1. Bariery i ograniczenia 62
4.2. Szanse współpracy w obszarach transgranicznych 66
4.3. Perspektywy współpracy transgranicznej 74
Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Spis fotografii 92

Egzekucja należności

praca magisterska z administracji

Wstęp 3
Rozdział I. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji 7
1. Organy egzekucyjne 7
2. Zasady prowadzenia egzekucji 14
3. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego 20
4. Zbieg egzekucji 23
5. Koszty egzekucyjne 23
Rozdział II. Egzekucja należności pieniężnych 30
1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 32
2. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego 34
3. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych 35
4. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych 39
5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych 40
5.1. Egzekucja z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych 41
5.2. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych 43
5.3. Egzekucja z weksla 43
5.4. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej 44
5.5. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 46
5.6. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych 47
6. Egzekucja z ruchomości 48
Rozdział III. Postępowanie zabezpieczające i odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 52
1. Zabezpieczenie należności pieniężnych 52
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza 58
3. Odpowiedzialność porządkowa 66
Rozdział IV. Egzekucja należności pieniężnych i jej skuteczność w latach 2002 –2004 na przykładzie Urzędu Skarbowego „X” 73
1. Podstawy prawne i zasięg działalności urzędu 73
2. Elementy postępowania egzekucyjnego 76
3. Postępowanie egzekucyjne w latach 2002 – 2004 81
4. Skuteczność postępowania egzekucyjnego w latach 2002 – 2004 89
5. Ocena skuteczności postępowania egzekucyjnego 95
Zakończenie 96
Załączniki 102
Bibliografia 108
Spis tabel i schematów 110

Efektywny proces szkolenia pracowników

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział 1. Efektywny proces szkolenia pracowników 3
1.1. Szkolenie w strategii rozwoju kadr 3
1.2. Etapy procesu szkolenia 8
1.2.1. Analiza potrzeb szkoleniowych 8
1.2.2. Planowanie i projektowanie szkoleń 13
1.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych 13
1.2.4. Przeprowadzenie szkolenia 14
1.2.5. Ocena szkolenia i działania po jego zakończeniu 14
1.3. Metody rozwijania potencjału pracownika 15
1.3.1. Szkolenie indywidualne 15
1.3.2. Dyskusja 15
1.3.3. Gry i symulacje 16
1.4. Rola kierownictwa w procesie szkolenia 16
Rozdział 2. Nowoczesne koncepcje motywowania pracowników 20
2.1. Zarządzanie przez cele 20
2.2. Zarządzanie przez partycypację 23
2.3. Motywacyjna funkcja ocen okresowych 26
2.4. Awans i poszerzenie zakresu pracy 30
2.5. Coaching i mentoring 33
2.6. Płaca według kompetencji 35

Edukacja regionalna w praktyce szkoły X

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia badawcze 6
1.1. Edukacja regionalna 6
1.2. Dziedzictwo kulturowe 6
1.3. Kultura 7
1.4. Tożsamość kulturowa 8
1.5. Kultura narodowa 8
1.6. Regionalizm 9
Rozdział II. Uwarunkowania społeczne i prawne edukacji regionalnej 11
2.1. Wychowawcze aspekty dziedzictwa kulturowego 11
2.2. Poszukiwanie wartości w tekście literackim i źródłowym 15
2.3. Poszanowanie własnego dziedzictwa drogą do poszanowania innych kultur 18
2.4. Integralność narodowa edukacji regionalnej 22
2.5. Prawo do własnego dziedzictwa kulturowego 23
2.6. Karta Regionalizmu Polskiego 26
Rozdział III. Edukacja regionalna w programie wychowawczym szkoły 30
3.1. Edukacja regionalna a edukacja europejska 30
3.2. Kilka uwag o podstawie programowej 35
3.3. Jak tworzyć program 37
3.4. Wskazówki metodyczne i organizacyjne 48
Zakończenie 53
Bibliografia 56

Działalność kredytowa banków na przykładzie XYZ

Wstęp 3
Rozdział I. Rodzaje kredytów i ich charakterystyka. 5
1.1. Istota klasyfikacji kredytowej 5
1.2. Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytu 9
1.2.1. Kredyt obrotowy 9
1.2.2. Kredyt inwestycyjny 10
1.2.3. Kredyt dyskontowy – weksel 13
1.3. Podział kredytów ze względu na metodę kredytowania 15
1.3.1. Kredyt w rachunku bieżącym 15
1.3.2. Konsorcjum bankowe 16
1.4. Podział kredytów ze względu na formę zabezpieczenia 16
1.4.1. Kredyt lombardowy 16
1.4.2. Kredyt hipoteczny 17
Rozdział II. Ogólna charakterystyka Banku KO S.A. i orientacja działalności 24
2.1. Podstawy prawne 24
2.2. Zakres działalności 29
Rozdział III. Zasady udzielania kredytów przez Bank PKO S.A. 34
3.1. Dokumentacja kredytowa 35
3.2. Analiza i ocena zdolności kredytowej 38
3.3. Formy zabezpieczenia 41
3.4. Oprocentowania, prowizje, opłaty od kredytów 42
3.5. Wykorzystanie i spłata kredytu 51
Rozdział IV. Kierunki doskonalenia i rozwój działalności kredytowej 54
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 64

Działalność krajoznawcza PTTK

Wstęp 2
Rozdział I. Istota krajoznawstwa 3
1.1. Pojęcie krajoznawstwa 3
1.2. Historia krajoznawstwa 8
1.3. Rola i miejsce krajoznawstwa 15
1.4. Krajoznawstwo jako ważny element turystyki 17
Rozdział II. Miejsce krajoznawstwa w działalności PTTK 25
2.1. Kierunki i formy działalność krajoznawczej PTTK 25
2.2. Metody i środki stosowane w krajoznawstwie 29
2.3. Kadra PTTK- jej znaczenie i wkład w rozwój krajoznawstwa 38
2.3.1. Przewodnicy-nauczycielami krajoznawstwa 39
2.4. Odznaki turystyczne i krajoznawcze 43
Rozdział III. Charakterystyka wybranych przykładów działalności krajoznawczej PTTK 48
3.1. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy krajoznawczej 48
3.2. Krajoznawstwo w imprezach turystycznych 51
3.3. Działalność krajoznawcza wybranego oddziału PTTK 59
Zakończenie 64
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 68

Dystrybucja jako instrument walki konkurencyjnej przedsiębiorstwa Żywiec Trade

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA DYSTRYBUCJI 4
1.1. Pojęcie i funkcje dystrybucji 4
1.2. Strategie dystrybucji 6
1.3. Rola kanałów dystrybucji 13
1.4. Partnerzy dystrybucji 15
1.4.1. Obieg dystrybucji 16
1.4.2. Struktury dystrybucji 18
1.4.3. Techniki dystrybucji 21

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE KONKURENCJI 23
2.1. Pojęcie i rodzaje strategii konkurencji 23
2.2. Wybór przewagi konkurencyjnej 28
2.3. Wybór obszaru konkurencji 36
2.4. Zarządzanie dostawcami jako strategia konkurencji 39

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA A KONKURENCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE ŻYWIEC TRADE 43
3.1. Funkcjonowanie dystrybucji w firmie Żywiec Trade 43
3.2. Strategie konkurencji stosowane w firmie Żywiec Trade 46
3.3. Dystrybucja jako element walki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie Żywiec Trade 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS TABEL 58
SPIS RYSUNKÓW 59
SPIS FOTOGRAFII 60

Dystrybucja jako element marketingu przedsiębiorstwa Kraśnik

Wstęp 2
Rozdział 1. Dystrybucja w koncepcji marketingu 4
1.1. Dystrybucja wśród elementów marketingu mix 4
1.2. Cele, funkcje i zadania dystrybucji 6
1.3. Charakterystyka instrumentów dystrybucji 8
1.3.1. Rodzaje i cechy kanałów dystrybucji 8
1.3.2. Wybór kanałów dystrybucji 16
1.3.3. Logistyka marketingowa 18
Rozdział 2. Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. na tle wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań działania 25
2.1. Krótki rys historyczny 25
2.2. Cele przedmiot działania 27
2.3. Klienci i konkurenci firmy 36
2.4. Zasoby materialne i kadrowe 44
2.5. Analiza SWOT 47
Rozdział 3. Diagnoza dystrybucji w przedsiębiorstwie Kraśnik S.A. 50
3.1 Wielkość, dynamika i kierunek sprzedaży 50
3.2. Kryteria wyboru kanałów dystrybucji 59
3.3. Pośrednicy w kanałach dystrybucji 61
3.3.1. Hurtownicy 61
3.3.2. Agenci 63
3.3.3. Detaliści 64
3.4. Ocena skuteczności kanałów dystrybucji 66
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis rysunków 76