Archiwum miesiąca: marzec 2019

Business Process Reengineering jako główny czynnik pomyślnego wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie na przykładzie firmy Leograf

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. BUSINESS PROCESS REENGINEERING 5
1.1. Geneza i pojęcie reengineeringu 5
1.2. Metodologia reengineeringu 10
1.3. Wpływ reengineeringu na zmiany w organizacji 12
1.4. Proces – słowo kluczowe w reengineeringu 14
1.4. Ewolucja koncepcji reengineeringu 16
ROZDZIAŁ 2. METODOLOGIA DOSKONALENIA PROCESU 25
2.1. Mapowanie procesów 25
2.2. Modelowanie procesu – modele referencyjne 29
2.3. Analiza procesu 33
2.4. Przeprojektowanie procesu 36
2.5. Wdrożenie procesu 42
ROZDZIAŁ 3. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY A ZMIANY W ORGANIZACJI 46
3.1. Charakterystyka zintegrowanych systemów informatycznych 46
3.2. Rola technologii informatycznej w procesie reengineeringu 50
3.3. Budowa systemu ERP 56
3.4. Wdrożenie systemu ERP 59
ROZDZIAŁ 4. REENGINEERING I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W FIRMIE LEOGRAF 65
4.1. Ogólna charakterystyka firmy 65
4.2. Analiza struktury organizacyjnej przed zmianami 67
4.3. Charakterystyka wybranych procesów w firmie wraz z funkcjonującą technologią informatyczną 69
4.4. Analiza struktury organizacyjnej po reengineeringu 72
4.5. Charakterystyka procesów po przeprowadzeniu reengineeringu wraz z nową rolą technologii informatycznej 73
4.6. Pomiar efektywności przeprowadzonych zmian 81
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 89

Budowanie społeczeństwa informacyjnego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – STRATEGIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 5
1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 5
1.2. Era społeczeństwa informacyjnego 12
1.3. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego 16
1.3.1. Społeczny odbiór informatyki 17
1.4. Wyzwanie społeczne 21
ROZDZIAŁ II. INTERNET – NARZĘDZIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 28
2.1. „Internet – sieć sieci” 28
2.2. Internet a edukacja 34
2.2.1. Wiedza czynnikiem sukcesu w dobie przemian 36
2.2.2. Wiedza podstawą gospodarki 40
2.3. Internet w życiu i pracy 43
2.3.1. Uwarunkowania makrospołeczne, e-administracja 43
2.3.2. E-finanse a e-bizness 46
2.4. Internet – zagrożenia i konsekwencje 49
ROZDZIAŁ III. DYLEMATY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 52
3.1. Mity i stereotypy w postrzeganiu polityki informacyjnej 52
3.2. Polityka informacyjna Unii Europejskiej 58
3.3. Problem monopolizacji dostępu do informacji 66
3.4. Informacja czynnikiem kreującym obraz świata i człowieka przyszłości 71
ROZDZIAŁ IV. POLSKA NA DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 78
4.1. Dostęp do usług informatycznych 78
4.2. Programy i kierunki zmian na drodze do SI 90
4.2.1. Strategia e-Polska, zakres realizacji 90
4.3. Szanse i założenia a oczekiwania społeczne 99
4.4. Problemy i zagrożenia 100
ZAKOŃCZENIE 109
BIBLIOGRAFIA 111
SPIS RYSUNKÓW 116

Biznesplan małego biznesu (na przykładzie malej gastronomii ze zdrowa żywnością)

Wstęp 3
Rozdział I Teoretyczne aspekty budowy biznes planu 6
1. Istota biznesplanu 6
2. Funkcje, zastosowanie biznesplanu 11
3. Zasady budowy biznesplanu 15
4. Układ treści biznesplanu 21
Rozdział II Warszawa jako miejsce lokalizacji biznesu malej gastronomii ze zdrową żywnością 30
1. Charakterystyka Miasta Stołecznego Warszawa 30
2. Podaż usług gastronomicznych 34
3. Popyt na usługi gastronomiczne 37
4. Ceny usług gastronomicznych 41
Rozdział III Biznes plan projektu inwestycyjnego utworzenia lokalu małej gastronomii ze zdrową żywnością. 46
1. Plan sprzedaży 46
1.1. Przedmiot sprzedaży 46
1.2. Proponowane strategie 51
2. Plan techniczno- inwestycyjny 53
2.1. Formalności urzędowo-prawne 53
2.1.1. Remont i wyposażenie lokalu 54
2.1.2. Zaopatrzenie 54
3. Plan organizacyjny 56
3.1. Koszty zatrudnienia 56
3.2. Hierarchia organizacyjna 57
3.3. Plan finansowy 58
3.3.1. Bilans 58
3.3.2. Rachunek wyników 61
3.3.3 Analiza przepływów pieniężnych Cash flow 62
3.3.4 Analiza wskaźnikowa 64
Podsumowanie 66
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 71

Analiza finansowa narzędziem oceny przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. IDENTYFIKACJA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Metody analizy finansowej 8
3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji 13
4. Sposób sporządzania analiz 19
3.1. Analiza bilansu 19
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 23
3.3. Badanie przepływów pieniężnych 24
3.4. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 25
Rozdział II ANALIZA WSTĘPNA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE BILANSU W LATACH 2002-2005 28
1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 28
2. Istota bilansu 29
3. Analiza pionowa bilansu 35
3.1. Analiza wielkości struktury aktywów 35
3.2. Analiza wielkości struktury pasywów 37
4. Analiza pozioma bilansu 39
Rozdział III. ANALIZA WSTĘPNA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002-2005 51
1. Istota rachunku zysków i strat 51
2. Analiza uzyskanych przychodów 54
3. Analiza poniesionych kosztów 58
4. Analiza wyniku finansowego 63
Rozdział IV. ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA „ALFA” SP.J. W LATACH 2002-2005 67
1. Analiza płynności finansowej 75
2. Analiza zadłużenia 79
3. Analiza rentowności 82
4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 86
Zakończenie 94
Wykaz wykorzystanej literatury 96
Spis tabel 98
Spis rysunków 100

Zarządzanie zasobami ludzkimi w banku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi 10
1.3. Oceny pracownicze jako element zarządzania zasobami ludzkimi 23
ROZDZIAŁ II. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa 25
2.1. Pojęcie i cele systemu ocen okresowych pracowników 25
2.2. Główne zasady i kryteria ocen efektów pracy i potencjału pracowników 31
2.3. Przedmiot i podmiot okresowego oceniana 38
2.4. Metody i techniki ocen pracowniczych 40
2.5. Wprowadzenie systemu ocen okresowych 55
ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCEN OKRESOWYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. 57
3.1. Opis badanego przedsiębiorstwa 57
3.1.1. Krótki zarys historyczny przedsiębiorstwa 57
3.1.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa 60
3.1.3. Charakterystyka struktury organizacyjnej 62
3.2. SPOSÓB I ZASADY OCENIANIA PRACOWNIKÓW W BANKU MILLENNIUM S.A. 64
3.3. Działalność banku Millennium S.A. w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim 67
ROZDZIAŁ IV. METODY BADAŃ WŁASNYCH 69
4.1. Przedmiot i cel badań 69
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 74
4.3. Metody i narzędzia badawcze 79
4.4. Charakterystyka próby badawczej oraz teren i organizacja badań 80
4.5. Analiza badań własnych 80
4.6. Wnioski 87
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS RYSUNKÓW 97
ANEKS 98

Znaczenie przemysłu turystycznego

Praca zaliczeniowa z przedmiotu „Ekonomika turystyki i rekreacji”

WSTĘP. 2

ROZDZIAŁ I ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W SKALI GLOBALNEJ. 3

1.1 ROLA PRZEDSIĘBIORSTW PONADNARODOWYCH MNE .3
1.2 POJĘCIE GLOBALIZACJI . 3
1.3. WPŁYW TURYSTYKI W GOSPODARCE . 4
1.4. PRZYKŁADY KRAJÓW O ZNACZĄCEJ ROLI PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO. 4
1.5. NAJWIĘKSI GRACZE NA ŚWIECIE. 6
1.6. TRENDY W ŚWIATOWYM TURYŹMIE . 9
1.7. INTEGRACJA. 10
1.8. ZAGROŻENIA TURYSTYKI ŚWIATOWEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH. 10

ROZDZIAŁ II ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W POLSCE.11

2.1. LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W 2004 ROKU. 11
2.2. PRZYCHODY Z TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ ZA OSTATNIE 3 LATA. 12
2.3. AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA POLAKÓW. 12
2.4. PROGNOZA TURYSTYKI NA NAJBLIŻSZE LATA. 13
2.5. NAJWIĘKSI GRACZE W POLSCE . 14
2.6. OCENA TURYSTYKI PO WEJŚCIU DO UE . 15

ROZDZIAŁ III OGRÓD ZOOLOGICZNY W GDAŃSKU OLIWIE. 16
3.1.UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE. 16
3.2. ZNACZENIE TURYSTYCZNE OGRODU.17
3.3. DZIAŁALNOŚĆ OLIWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. 18

ROZDZIAŁ IV IDEA STWORZENIA NOWEGO PRODUKTU NA TERENIE OGRODU.19
4.1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA.19
4.2. PLAN MARKETINGU .19

ZAŁĄCZNIK .21

SŁOWNIK .24

ZAKOŃCZENIE .26

Rola terroryzmu w ewolucji konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Wstęp 4
Rozdział I Istota terroryzmu 7
1.1. Definiowanie terroryzmu 7
1.2. Początki terroryzmu 15
1.3. Stereotyp terroryzmu 18
1.4. Internacjonalizacja terroryzmu 21
Rozdział II Państwo wobec terroryzmu 31
2.1. Represyjna działalność aparatu państwowego 31
2.2. Ruchy społeczne 37
2.3. Nowa wojna z terroryzmem 40
2.4. Terroryzm w świetle opinii publicznej 46
Rozdział III Konflikt palestyńsko- izraelski jako jeden z problemów politycznych dzisiejszego świata 54
3.1. Palestyna w konflikcie 54
3.1.1. Historia Palestyny 54
3.1.2. Wybrane palestyńskie organizacje terrorystyczne 62
3.2. Izrael w konflikcie 66
3.2.1. Historia Izraela 66
3.2.2. Działania wojenne Izraela 71
3.3. Dżihad w konflikcie palestyńsko- izraelskim 76
Rozdział IV Religia i terroryzm w konflikcie palestyńsko- izraelskim 79
4.1. Religia a terroryzm 79
4.2. Fundamentalizm religijny jako ideologia konfliktu 86
4.3. Żydowscy i muzułmańscy fundamentaliści przeciwko pokojowi 88
4.4. Fundamentalizm religijny jako upolitycznienie religii 90
Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis rysunków 107
Spis schematów 108
Spis fotografii 109

Rozrachunki z dostawcami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 6
1. Istota obrotu handlowego 6
2. Towar jako przedmiot transakcji handlu 11
3. Umowa i transakcja w handlu 14
4. Cena w transakcji handlu 17
ROZDZIAŁ II OGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 20
1. Warunki dostawy i płatności 20
2. Cykl transakcji i jego fazy 25
3. Systemy transportowe 26
4. Tranzyt rozliczany i organizowany 29
5. Dokumentacja obrotu towarowego 31
ROZDZIAŁ III ROZRACHUNKI W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 35
1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 35
2. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków 40
3. Zakup materiałów i jego rozliczenie 41
4. Płatności 49
5. Formy rozliczeń 53
ROZDZIAŁ IV UJĘCIE KSIĘGOWE ROZRACHUNKÓW 57
1. Zasady ewidencji rozrachunków 57
2. Księgowe ujęcie zobowiązań wobec dostawców 61
3. Księgowe ujęcie rozrachunków z tytułu VAT 66
4. Zobowiązania przedawnione i umorzone oraz wycena zobowiązań 74
5. Księgowe ujęcie obrotu w tranzycie 77
ROZDZIAŁ V BADANIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „S” 83
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 83
2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami krajowymi 84
3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi 86
4. Próba oceny prawidłowości przyjętych rozwiązań w zakresie ujęcia księgowego rozrachunków z dostawcami 90
ZAKOŃCZENIE 92
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 98
SPIS SCHEMATÓW 99

Migracje jako zjawisko społeczne współczesnych czasów

praca magisterska z politologii

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i znaczenie migracji 4
1.1. Istota migracji 4
1.1.1. Wędrówki wewnętrzne 8
1.1.2. Wędrówki zewnętrzne 13
1.1.3. Metody mierzenia ruchów migracyjnych 16
1.2. Fenomen migracji 19
1.3. Migracje jako przedmiot refleksji naukowej 21
1.4. Typy migracji i ich prognozy 24

Rozdział II. Przyczyny i skutki migracji 26
2.1. Polskie migracje zarobkowe do Europy Zachodniej 26
2.2. Diagnozy i prognozy przepływu siły roboczej w związku z integracją 29
2.3. Implikacje przyjęcia Polski do Unii Europejskiej- perspektywy migracji zarobkowych. 32
2.4. Problemy migracyjne w krajach Unii Europejskiej 37
2.4.1. Problemy teoretyczne 37
2.4.2. Problemy praktyczne 39
2.5. Ekonomiczne i społeczne skutki migracji 41

Rozdział III .Migracje ludności w Polsce 44
3.1. Tendencje w migracji międzynarodowej 44
3.2. Migracje w XX wieku 47
3.3. Migracje stałe i czasowe a rynek pracy w Polsce 51
3.4. Migracje wewnętrzne ludności w Polsce 57
3.5. Migracje zagraniczne ludności w Polsce 60

Rozdział IV. Uwarunkowania zjawiska migracji w świetle przeprowadzonych badań 66
4.1. Cele i hipotezy badawcze 66
4.2. Problematyka badawcza 68
4.3. Teren i organizacja badań 70
4.4. Charakterystyka próby badawczej 71
4.5. Analiza wyników badań 72
4.6. Wnioski 85

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 92
Spis tabel 93
Spis wykresów 95
Załącznik – kwestionariusz ankiety 97

Atrakcje turystyczne wybranych krajów karpackich – Polska, Słowacja, Ukraina

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ I JEJ ZAKRES 6
1.1. Rodzaje atrakcji turystycznych 6
1.2. Funkcje atrakcji turystycznych 7
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA KARPAT 17
2.1. Środowisko przyrodnicze 17
2.1.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 17
2.1.2. Klimat i wody powierzchniowe 19
2.1.3. Roślinność i świat zwierzęcy 21
2.2. Ludność i gospodarka 26
2.2.1. Karpaty Polskie 26
2.2.2. Karpaty Słowackie 27
2.2.3. Karpaty Ukraińskie 28
2.2.4. Wnioski 29
ROZDZIAŁ III. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA 33
3.1. Walory przyrodnicze 33
3.2. Walory kulturowe 39
3.3. Infrastruktura turystyczna 45
ROZDZIAŁ IV. ATRAKCYJNOŚĆ A RUCH TURYSTYCZNY 56
PODSUMOWANIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 71