Archiwum miesiąca: marzec 2019

Analiza procesu tworzenia zespołu pracowniczego firmy X

praca magisterska z zzl

Wstęp 2
Rozdział I. Zespół pracowniczy 4
1.1 Pojecie i typy grup 4
1.2 Proces tworzenia grupy 8
1.3 Rola kierownika w okresie tworzenia grupy 15
1.4 Sposoby analizy procesu tworzenia zespołu pracowniczego 20
Rozdział II Charakterystyka Przedsiębiorstwa Telekomunikacja Polska S.A. 24
2.1 Historia, misja i produkt przedsiębiorstwa 24
2.2 Struktura organizacyjna 34
2.3. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Telekomunikacja Polska S.A. 39
2.3.1. Dobór czynnika ludzkiego 39
2.3.2. Wpływ oceny pracowników na awanse i zwolnienia 51
Rozdział III. Proces tworzenia zespołu pracowniczego w Dziale Sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. 56
3.1 Charakterystyka procesu tworzenia zespołu pracowniczego 56
3.1.1. Źródła i techniki doboru personelu 59
3.1.2. Praca zespołowa oraz instruktaż zespołowy 66
3.2 Ocena procesu tworzenia zespołu pracowniczego w Dziale Sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. 74
3.3 Kierunki doskonalenia procesu tworzenia zespołu pracowniczego 77
3.3.1. System doskonalenia pracowników 77
3.3.2. Szkolenie i doskonalenie kadr 86
3.3.3. System ocen pracowników 90
Zakończenie 95
Bibliografia 98
Spis tabel i ilustracji 103
Załączniki 104

Analiza pozycji finansowej hurtowni

STRESZCZENIE 1
SPIS TREŚCI 2
Wprowadzenie 3
Rozdział I. Metodyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie 5
1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Podmioty dokonujące oceny sytuacji finansowej i ich cele 9
3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 11
4. Klasyfikacja metod wykorzystywanych w analizie finansowej 15
5. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 19
6. Istota analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
Rozdział II. Opis wybranej hurtowni artykułów chemicznych 25
1. Historia i oferta produktowa 25
2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 29
Rozdział III. Badanie kondycji finansowej Hurtowni Artykułów Chemicznych 37
1. Analiza otoczenia konkurencyjnego 37
2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 39
2.1. Ocena bilansu 39
2.2. Ocena rachunku zysków i strat 41
2.3. Ocena rachunku przepływów pieniężnych 43
3. Wskaźnikowa analiza sprawozdawczości finansowej wybranego przedsiębiorstwa 44
3.1. Analiza rentowności 44
3.2. Analiza zadłużenia 46
3.3. Analiza płynności finansowej 48
3.4. Analiza obrotowości 49
4. Ocena pozycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa 51
5. Wykorzystanie wniosków analizy dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem 51
Podsumowanie i wnioski 54
Literatura 55
Spis tabel 56
Spis rysunków 57

Analiza infrastruktury transportu drogowego jako czynnika rozwoju subregionu łukowskiego

WSTĘP 4
1. REGIONALNA I LOKALNA POLITYKA TRANSPORTOWA 6
1.1. Polityka transportowa państwa 6
1.1.1. Funkcje i cechy 6
1.1.2. Znaczenie 8
1.2. Regionalna polityka transportowa 10
1.3. Lokalna polityka transportowa 12
1.3.1. Podmioty i przedmiot lokalnej polityki transportowej 12
1.3.2. Cele lokalnej polityki transportowej 14
1.3.3. Narzędzia lokalnej polityki transportowej 17
1.4. Zarządzanie regionalną infrastrukturą transportową 21
1.5. Koordynacja regionalnej i lokalnej polityki transportowej 23
2. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W ŚWIETLE POLITKI TRANSPORTOWEJ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 26
2.1. Realizacja założeń Narodowego Planu Rozwoju 27
2.2. Osie rozwoju w świetle Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wraz ze źródłami finansowania ze środków UE 28
2.3. Program operacyjny – Transport – Gospodarka morska 30
2.3.1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu 31
2.3.2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa 32
2.3.3. Pomoc techniczna 33
2.4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 34
2.5. Fundusz Spójności 35
2.6. Inicjatywy Wspólnoty – współpraca międzyregionalna – INTERREG 36
2.7. Wstępny projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 38
2.8. Program Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych w latach 2006-2013 40
3. CHARAKTERYSTYKA SUBREGIONU ŁUKOWSKIEGO 42
3.1. Położenie 42
3.2. Przedsiębiorczość 46
3.3. Infrastruktura techniczna 47
3.4. Zarządzanie infrastrukturą transportową 50
3.5. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 53
4. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM CZYNNIKIEM ROZWOJU SUBREGIONU ŁUKOWSKIEGO 59
4.1. Korytarze panadeuropejskie 59
4.2. Krajowe sieci transportu drogowego 61
4.3. Wyposażenie obszaru w infrastrukturę transportu drogowego 64
4.4. Transport drogowy jako czynnik rozwoju subregionu 68
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 75
SPIS RYSUNKÓW 76

Analiza informatycznych systemów księgowych

Wstęp 2
Rozdział 1. Systemy informacyjne wspomagające rachunkowość 5
1.1.Definicja rachunkowości 5
1.2.System informacyjny rachunkowości 8
1.3.Podstawowa typologia systemów informacyjnych w obszarze rachunkowości 11
1.3.1.Systemy transakcyjne 12
1.3.2.Systemy wspomagania decyzji 15
1.4.Zewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 22
1.5.Wewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 28
Rozdział 2. Charakterystyka wybranych systemów finansowo- księgowych 33
2.1. System „Symfonia” 33
2.2. System „Płatnik” 38
2.3. System „EWKA” 46
2.4. System „RAKSSQL” 49
2.5. Charakterystyka porównawcza systemów 52
Rozdział 3. System InsERT przykładem standardowego systemu finansowo-księgowego dla małych i średnich przedsiębiorstw 55
3.1. Zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 56
3.2. Koncepcje bezpieczeństwa systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach 58
3.3. Ogólna charakterystyka systemu InsERT 60
3.4. Funkcje systemu InsERT Rachmistrz GT 67
3.5. Ocena systemu InsERT Rachmistrz GT 73
Zakończenie 76
Bibliografia 79
Akty prawne 82
Spis tabel 83
Spis rysunków 84

Zarządzanie zasobami ludzkimi w koncernie międzynarodowym

praca magisterska z zzl

Wstęp 4
Rozdział I. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 7
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 7
1.2. Rys historyczny kształtowania się poglądów na zarządzanie personelem 8
1.3. Rodzaje struktur działu personalnego 9
1.4. Modele zarządzania zasobami ludzkimi (polityki kadrowej) 12
1.5. Cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 16
Rozdział II. Etapy zarządzania zasobami ludzkimi 19
2.1. Planowanie personelu 19
2.2. Rekrutacja personelu 27
2.3. Selekcja kandydatów 30
2.4. Wprowadzenie do pracy 37
2.5. Motywowanie 38
2.6. Szkolenie i doskonalenie 40
Rozdział III. Specyfika zarządzania i organizacji w koncernie międzynarodowym 44
3.1. Ogólna charakterystyka 44
3.2. Typologia 57
3.3. Struktury organizacyjne 63
Rozdział IV. Zasoby ludzkie w koncernie międzynarodowym na przykładzie Venture Industries 67
4.1. Przedmiot działalności, historia, struktura własności w koncernie 67
4.2. Analiza struktury organizacyjnej i polityka jakościowa koncernu 70
4.3. Opis wszystkich dywizji w koncernie, jak również ważniejszych produktów 78
Rozdział V. Analiza badań 83
5.1. Przedmiot i cele badań 83
5.2. Charakterystyka próby badawczej 84
5.3. Omówienie wyników badań 87
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis tabel 107
Spis rysunków 108
Ankieta 110

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. METODYKA ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
1.2. Podmioty dokonujące oceny sytuacji finansowej i ich cele 9
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 12
1.4. Klasyfikacja metod wykorzystywanych w analizie finansowej 15
1.5. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 20
1.6. Istota analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 24
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA SFINKS POLSKA S.A. 27
2.1. Informacje podstawowe o przedsiębiorstwie 27
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 33
2.3. Działalność przedsiębiorstwa 37
2.4. Strategia i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa 41
ROZDZIAŁ III. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ 46
3.1. Analiza bilansu 51
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 53
3.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 55
3.4. Analiza wskaźnikowa 56
3.5. Ocena kondycji finansowej firmy 60
ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66

Analiza finansowa salonu samochodowego

Wstęp 3
Rozdział. I. Zakres oraz metodyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Analiza finansowa integralna częścią rachunkowości 4
1.2. Przedmiot oraz zakres finansowej analizy przedsiębiorstwa 8
1.3. Istota standingu finansowego przedsiębiorstwa 9
1.3.1. Wskaźniki płynności finansowej 9
1.3.2. Wskaźniki rentowności 12
1.3.3. Wskaźniki obrotowości 14
1.3.4. Wskaźniki zadłużenia 17
1.4. Pozostałe metody analizy finansowej 19

Rozdział. II. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
2.1. Finansowa analiza w ocenie oraz rozliczeniu jednostki gospodarczej 23
2.2. Płaszczyzny analizy finansowej 25
2.3. Potencjał informacyjny sprawozdawczości finansowej 28
2.3.1. Bilans 30
2.3.2. Rachunek zysków i strat 32
2.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 34
2.3.4. Informacja dodatkowa 35
2.3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 36
2.4. Cele rynkowego gospodarowania przesłanką analizy finansowej 38

Rozdział III. Ocena przedsiębiorstwa przy użyciu wybranych metod analizy finansowej na przykładzie salonu samochodowego „FOLWARK” Mirosław Niewiadomy Autoryzowany Dealer Forda 41
3.1. Powstanie i działalność salonu samochodowego 41
3.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 45
3.3. Wskaźnikowa ocena działalności przedsiębiorstwa 50
3.3.1. Wskaźniki finansowej płynności 50
3.3.2. Wskaźniki rentowności 51
3.3.3. Wskaźniki obrotowości 52
3.3.4. Wskaźniki zadłużenia 53
3.4. Wnioski 54

Zakończenie 55
Załączniki 56
Bibliografia 63
Spis tabel 64
Spis rysunków 65

Charakterystyka rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości 4
1.1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 4
1.1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 8
1.2. Cel i obiekt analizy rynku nieruchomości 12
1.3. Zasady zarządzania nieruchomościami 22
1.3.1. Pojęcie zarządu i zarządcy w świetle prawa 22

Rozdział II. Główne obszary zarządzania nieruchomością 26
2.1. Problemy strategiczne w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 26
2.2. Specyfika zarządzania i najmu powierzchni komercyjnych 31
2.3. Facility management jako kompleksowe podejście w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 37

Rozdział III. Warszawski rynek nieruchomości na tle rynku krajowego 41
3.1. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce 41
3.2. Rynek nieruchomości komercyjnych w Warszawie 44
3.2.1. Rynek nieruchomości biurowych 44
3.2.2. Rynek powierzchni handlowych i magazynowych 50
3.3. Warszawski rynek inwestycyjny 54

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Spis zdjęć 65

Charakter i dynamika zmian w wykształceniu w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I. Unia Europejska a edukacja
1.1 Rys historyczny UE
1.2 Programy edukacyjne UE
1.3 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji
1.4 Matura międzynarodowa
1.5 Nowoczesne i klasyczne formy nauczania

Rozdział II. Wykształcenie siła napędową rozwoju społeczeństw
2.1 Kształcenie w Polsce a pozostałych krajach UE
2.2 Praca naukowa w UE
2.3 Edukacja a egzaminy
2.4 Finansowanie edukacji w Europie
2.5 Reformy i zmiany szkolnictwa w związku z wejściem Polski do UE

Rozdział III. Strategie Rozwoju szkolnictwa w Polsce
3.1 Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki w Polsce
3.2 Strategie naukowe
3.3 Strategia rozwoju szkolnictwa w Polsce wobec młodzieży

Rozdział IV. Analiza wykształcenia w Polsce na tle Unii Europejskiej
4.1 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w Polsce
4.2 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w pozostałych krajach Unii Europejskiej
4.3 Zestawienie i analiza porównawcza Polski i UE
4.4 Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Catering w przewozach pasażerskich (na przykładzie lotniska Chopina w Warszawie)

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. RODZAJE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 4
1.1. Transport samochodowy 4
1.2. Transport kolejowy 9
1.3. Transport wodny śródlądowy 12
1.4. Transport morski 15
1.5. Transport lotniczy 20
ROZDZIAŁ II. ISTOTA CATERINGU 24
2.1. Pojęcie cateringu 24
2.2. Catering w przewozach pasażerskich 28
2.3. Rynek usług cateringowych w Polsce 33
ROZDZIAŁ III. POLITYKA TRANSPORTOWA PAŃSTWA 49
3.1. Podstawowe pojęcia 49
3.2. Polityka transportowa Polski 54
3.3. Polityka transportowa Unii Europejskiej 61
ROZDZIAŁ IV. USŁUGI CATERINGOWE NA PRZYKŁADZIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE 69
4.1. Charakterystyka i profil działalności lotniska 69
4.2. Charakterystyka oferowanych usług cateringowych 74
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 89
SPIS ZDJĘĆ 90
SPIS RYSUNKÓW 91