Miesięczne archiwum: Luty 2019

Wpływ promocji na zachowanie konsumenta

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing jako element zarządzania przedsiębiorstwem 6
1. Pojęcie i funkcje marketingu 6
2. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie 13
3. Szanse i ograniczenia wynikające ze struktury podaży 23
Rozdział 2. Zachowanie konsumenta 26
1. Zakres pojęcia. 26
2. Proces podejmowania decyzji 32
Rozdział 3. Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta 43
3.1. Istota reklamy i jej formy 43
3.2. Modele reklamy 47
3.2.1. Model AIDA 47
3.2.2. Model DAGMAR 48
3.3. Nośniki reklamy 49
3.4. Mechanizm oddziaływania reklamy na konsumenta 51
3.4.1. Oddziaływanie na sferę poznawczą 51
3.4.2. Oddziaływanie na sferę emocjonalną 51
3.4.3. Oddziaływanie na sferę behawioralną 54
Rozdział 4. Reakcje polskich konsumentów na reklamy wybranych produktów 57
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 67
Załącznik – Ankieta 68

Wpływ promocji na zachowania konsumentów na rynku samochodów osobowych w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Zachowania nabywcze konsumentów w świetle literatury przedmiotu 5
1. Konsument – istota – pojęcie 5
2. Czynniki i cechy kształtujące zachowania nabywcze konsumentów 10
3. Promocja jako czynnik kształtujący zachowania nabywcze 20
4. Podstawy informacji i metody badań zachowań nabywczych konsumentów 27
Podsumowanie 32
Rozdział II. Rynek samochodów osobowych w Polsce. 33
1. Historia motoryzacji w Polsce. 33
2. Rynek motoryzacyjny w Polsce 40
3. Polska na tle Europy 48
Podsumowanie 58
Rozdział III. Wpływ promocji na zachowania konsumentów – wyniki badań. 60
1. Metodologia badań. 60
2. Przedstawienie i omówienie wyników badań. 66
3. Wnioski. 74
Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel 86
Spis rysunków 87
Ankieta 88

Wpływ polityki gospodarczej na poziom bezrobocia

WSTĘP 3
Rozdział I. BEZROBOCIE 6
1.1. Rodzaje bezrobocia 10
1.2. Teorie przyczyn bezrobocia 13
1.2.1. Neoklasyczna teoria bezrobocia 14
1.2.2. Keynesowska teoria bezrobocia 19
1.2.3. Teoria naturalnej stopy bezrobocia 22
1.2. Sposoby pomiaru poziomu stopy bezrobocia 24
Rozdział II. POWSTANIE PROBLEMU BEZROBOCIA W POLSCE 30
2.1. Poziom i dynamika bezrobocia w latach 1990-2003 36
2.2. Struktura bezrobocia 46
2.3. Społeczno – przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia 53
Rozdział III. KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ W POLSCE PO ROKU 1989 57
3.1. Równowaga na rynku pracy w hierarchii celów polityki gospodarczej 57
3.2. Wpływ narzędzi polityki gospodarczej na wielkość bezrobocia 66
3.2.1. Polityka budżetowa 70
3.2.1. Polityka pieniężna 73
3.2.2. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 75
3.2.3. Polityka cenowo-dochodowa 79
3.2.4. Zastosowanie narzędzi polityki gospodarczej i ich wpływ na poziom bezrobocia 82
PODSUMOWANIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95

Wpływ szkolenia i motywowania pracowników na efekty sprzedaży bezpośredniej np. Żywiec S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Teoretyczne ujęcie problemu szkolenia i motywowania 5
1.1. Szkolenie pracowników – treść i zakres pojęcia 5
1.2. Motywowanie pracowników w ujęciu teoretycznym zarządzania 12
1.3. Formy motywacji płacowej i pozapłacowej 22
Rozdział II. Charakterystyka Browarów Żywiec S.A. 32
2.1. Status prawny i organizacja przedsiębiorstwa 32
2.2. Oferta produktów i usług firmy 39
Rozdział III. Wpływ szkoleń i motywowania pracowników na efektywność sprzedaży w firmie Browary Żywiec S.A. 47
3.1. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.2. Metody i narzędzia badawcze 49
3.3. Charakterystyka próby badawczej 51
3.3. Analiza badań własnych 53
3.4. Wnioski 63
3.5. Zarys programu szkolenia 67
Zakończenie 72
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis rysunków 79
Ankieta 80

Wpływ podatków na wynik finansowy

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO METODĄ OCENY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw działających w Polsce 11
1.3. Wynik finansowy miarą oceny działalności przedsiębiorstw 16
1.3.1. Pojęcie wyniku finansowego 16
1.3.2. Rachunek zysków i strat miernikiem oceny przedsiębiorstw 19
1.3.3. Ocena wskaźnikowa wyniku 24
ROZDZIAŁ II. PODATKOWE OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA 30
2.1. Pojęcie i rodzaje podatków 30
2.2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa w Polsce 35
2.3. Wpływ podatków na wynik finansowy 44
ROZDZIAŁ III. HARMONIZACJA POLSKICH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PODATKU VAT Z ROZWIĄZANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ 54
3.1. Przesłanki harmonizacji polskich przepisów z rozwiązaniami Unii Europejskiej 54
3.2. Porównanie polskich i unijnych uregulowań prawnych w zakresie VAT 62
3.2.1. Przedmiot i podmiot opodatkowania 62
3.2.2. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe 68
3.2.3. Opodatkowanie eksportu i importu towarów i usług 70
3.2.4. Podstawa opodatkowania w podatku od wartości dodanej 72
3.2.5. Powstanie obowiązku podatkowego, stawki, zwroty i odliczenia podatkowe 74
3.3 Tendencje zmian w podatku od towarów i usług 77
ROZDZIAŁ IV. WPŁYW PODATKÓW NA WYNIK FINANSOWY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA 84
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 84
4.2. Majątek i źródła jego finansowania na podstawie danych przedsiębiorstwa 87
4.2.1. Charakterystyka majątku 87
4.2.2. Źródła finansowania majątku danego przedsiębiorstwa 89
4.3. Analiza rachunku wyników przedsiębiorstwa 91
4.4. Analiza wskaźnikowa rentowności przedsiębiorstwa 94
4.5. Podsumowanie 97
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 112

Zarządzanie dystrybucją na przykładzie przedsiębiorstwa Hortex

praca dyplomowa z logistyki

Wstęp 3
Rozdział I. Dystrybucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.1. Dystrybucja – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Cele, funkcje i zadania dystrybucji 15
1.3. Charakterystyka instrumentów dystrybucji 18
Rozdział II. Charakterystyka firmy Hortex 34
2.1. Historia 34
2.2. Działalność produkcyjna 36
2.3. Zatrudnienie 36
2.4. Strategia działania 36
2.5. System jakości produktów 37
2.6. Oferta produktów 38
2.7. Marka Hortex 41
Rozdział III. Charakterystyka firmy w aspekcie logistyki zaopatrzenia i dystrybucji 43
3.1. Charakterystyka produktu 44
3.2. Rynek zbytu 46
3.2.1. Regionalne Centra Dystrybucji 46
3.2.2. Hurtownie 46
3.2.3. Pozostali odbiorcy 46
3.3. Infrastruktura procesów logistycznych 47
3.3.1. Infrastruktura transportu 47
3.3.2. Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna 47
3.3.2. Infrastruktura informatyczna 48
3.3.3. Infrastruktura produkcyjna 49
3.3.4. Infrastruktura zbytu 49
Rozdział IV. Charakterystyka podsystemu logistyki zaopatrzenia soków warzywnych i owocowych 50
4.1. Cele podsystemu logistyki zaopatrzenia 50
4.2. Zadania podsystemu logistyki zaopatrzenia 50
4.3. Procesy i funkcje podsystemu zaopatrzenia 50
4.3.1. Sfera realna 50
4.3.2. Procesy informacyjne obsługujące procesy realne 51
4.4. Określenie źródeł dostaw i ich analiza 51
4.5. Określanie wielkości zamówień 53
Rozdział V. Charakterystyka podsystemu dystrybucji soków warzywnych i owocowych 54
5.1. Cele podsystemu logistyki dystrybucji 54
5.2. Zadania podsystemu dystrybucji 54
5.3. Określenie kanałów dystrybucji 55
5.4. Dystrybucja w koncepcji obsługi klienta 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59

Wzrost w organizacji uczącej się

praca dyplomowa z zarządzania

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. W KIERUNKU ORIENTACJI OPARTEJ NA NAUCE 4
1. ISTOTA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 4
2. POJĘCIE ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ 7
3. WYRÓŻNIKI ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 11
4. AKTYWNA I PASYWNA ORIENTACJA JAKO DWA JAKOŚCIOWO RÓŻNE TYPY UCZENIA SIĘ W ORGANIZACJI 16
Podwójna pętla uczenia się: 16
5. INTELIGENTNA ORGANIZACJA W PRZYSZŁOŚCI 20
ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ UCZĄCĄ SIĘ 31
1. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ A ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 31
2. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ZASADNICZYM SPOSOBEM PRZEKSZTAŁCANIA SIĘ ORGANIZACJI W UCZĄCĄ SIĘ 35
3. CECHY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 45
4. ZADANIA MENEDŻERÓW ORGANIZACJI UCZĄCYCH SIĘ 51
ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNOŚĆ ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ NA PRZYKŁADZIE POŚREDNIKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI „AD. DRĄGOWSKI” 57
3.1. PREZENTACJA ORGANIZACJI 57
3.2. RYNEK NIERUCHOMOŚCI 60
3.3. KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI 64
3.4. PREZENTACJA PROCESU BUDOWANIA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 65
3.5. STOSOWANIE ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ OBROCIE NIERUCHOMOŚCI 70
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 77
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 80

Wzorce i strategie w negocjacjach międzynarodowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. MODELE NEGOCJACJI 5
1. Istota negocjacji 5
2. Proces negocjacji i jego fazy 9
2.1. Faza przygotowawcza – opracowanie planów działania 11
2.2. Faza zasadnicza – rozmowy o meritum i interesach 13
2.3. Końcowa faza – ustalanie kontraktu 15
3. Etyka procesu negocjacji 17
3.1. Dylematy etyczne w negocjacjach 18
3.2. Kłamstwo w negocjacjach 22
3.3. Konsekwencje nieetycznych zachowań a wynik negocjacji 24
ROZDZIAŁ 2. RODZAJE I TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA NEGOCJACJI 27
1. Właściwości negocjacji pozycyjnych 27
2. Zasady negocjacji integracyjnych 34
3. Proces negocjacji wielostronnych 42
ROZDZIAŁ 3. NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE 51
1. Różnice międzykulturowe 51
2. Krąg kultury zachodniej 59
2.1. Negocjacje z Amerykanami i Kanadyjczykami 59
2.2. Zachodnioeuropejski styl negocjacji 62
3. Kultura latynoamerykańska 64
4. Kultura islamu 65
5. Negocjacje z przedstawicielami kultur dalekowschodnich 66
ROZDZIAŁ 4. PRAKTYCZNE ASPEKTY NEGOCJACJI MIĘDZYNARODOWYCH 72
3.1. Specyfika państw WNP 73
3.2. Region kaukaski 79
WNIOSKI 87
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 92

Wynagrodzenia – koszty pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Funkcje i rodzaje wynagrodzeń 4
1.1. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń 5
1.2. Pozostałe dochody pracownicze 10
1.3. Formy płac 17
1.4. Efektywność wynagrodzeń 21
Rozdział II. Zasady wynagradzania 29
2.1. Prawne instrumenty regulacyjne 32
2.1.1. Kodeks pracy – zagadnienia ogólne 33
2.1.2. Układ zbiorowy pracy 37
2.1.3. Regulaminy wynagradzania 39
2.1.4. Umowa o pracę 40
2.2. Społeczne instrumenty kształtowania wynagrodzeń 42
2.2.1. Europejska Karta Społeczna 42
2.2.2. Związki zawodowe 47
2.3. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę 48
Rozdział III. Składniki wynagrodzenia za pracę 54
3.1. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę 58
3.1.1. Krajowe źródła prawa wynagrodzenia za pracę 59
3.1. Struktura wynagrodzenia za pracę 65
3.1.1. Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze) 65
3.1.2. Dodatki i świadczenia obligatoryjne 67
3.1.3. Nagrody i wyróżnienia 69
3.1.4.Inne świadczenia związane z pracą 69
3.2. Ustalenie wynagrodzenia za pracę 71
3.3. Zmiana uprawnień płacowych 72
Rozdział IV. Wynagrodzenie netto a koszty pracy 75
4.1. Koszty pracy oraz ich klasyfikacja 77
4.2. Struktura kosztów pracy według kryterium przedmiotowego 80
4.2.1. Płacowe koszty pracy 81
4.2.2. Ubezpieczeniowe koszty pracy 81
4.2.3. Funduszowe koszty pracy 82
4.2.4. Uwikłane koszty pracy 84
4.3. Czynniki wpływające na poziom kosztów pracy w przedsiębiorstwie 85
4.3.1. Koszty pracy a koszty uzyskania przychodu 86
4.3.2. Ubezpieczenia społeczne a podatek dochodowy 88
4.4. Koszty pracy w Polsce 89
Rozdział V. Analiza kosztów pracy 95
5.1. Znacznie wartościowania pracy i systemów wynagrodzeń w zarządzaniu personelem 96
5.2. Efektywność pracy 101
5.3. Efektywność wynagrodzeń 104
5.3.1. Płaca zasadnicza 105
5.3.2. Premie i nagrody 105
5.3.3. Pozostałe składniki 106
5.4. Kształtowanie efektywnych systemów wynagradzania 107
5.4.1. Efektywność wynagrodzeń 109
5.5. Innowacyjne systemy wynagradzania 110
Zakończenie 115
Załączniki 116
Bibliografia 121

Wymiana handlowa między Polska a Unią Europejską

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY WYMIANY HANDLOWEJ W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 5
1.1. Istota i pojęcie polityki handlowej 5
1.1.1 Ewolucja pojęcia polityki handlowej 5
1.1.2 Kryteria klasyfikacji i czynniki kształtujące politykę handlową 6
1.2 Wybrane teorie polityki handlowej-synteza 14
1.2.1 Merkantylizm 14
1.2.2 Ewolucja klasycznej teorii handlu międzynarodowego 18
1.2.3 Wpływ teorii neoklasycznych na kształtowanie korzyści z wymiany międzynarodowej 20
1.2.4 Teorie neotechnologiczne 22
1.3 Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy 25
ROZDZIAŁ II. EWOLUCJA I ROZWÓJ POLITYKI HANDLOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 29
2.1. Polityka handlowa Unii Europejskiej 29
2.1.1. Kształtowanie polityki handlowej UE 30
2.1.2. Podstawy traktatowe polityki handlowej UE 31
2.2. Narzędzia polityki handlowej UE 33
2.2.1. Znaczenie ceł we współczesnym handlu 33
2.2.2. Środki ochronne stosowane w polityce handlowej UE 34
2.3. Dostosowania Polski do wspólnej Polityki Handlowej 36
2.3.1. Układ Stowarzyszeniowy jako podstawa wymiany handlowej partnerów 38
2.4. MUkład akcesyjny Polski z UE – implikacje dla wymiany handlowej 44
ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A UE 49
3.1. Ewolucja polskiego handlu zagranicznego 49
3.2. Charakterystyka wymiany towarowej 65
3.2.1. Relacje handlowe Polska – UE 65
3.2.2. Struktura geograficzna wymiany towarowej 68
3.2.3. Struktura towarowa wzajemnego handlu 74
3.2.4. Dynamika handlu Polski i UE 78
3.3. Główni partnerzy handlowi Polski na rynku UE 82
3.4. Obraz bilansu handlowego partnerów-Polski i UE 84
3.5. Szanse i zagrożenia Polski na rynku UE – aspekt handlowy 88
ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 95