Archiwum miesiąca: luty 2019

Turystyka na Słowacji

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Rozwój usług turystycznych/hotelarskich w Polsce w latach 90. 3
1.1. Pojęcie usługi hotelarskiej 3
1.2. Rodzaje usług hotelarskich 9
1.3. Specyfika rynku usług hotelarskich 13
1.4. Infrastruktura hotelarska 18
Rozdział II. Historia i charakterystyka Słowacji 26
2.1. Charakterystyka Słowacji 26
2.2. Historia powstania Słowacji 30
2.3. Wybrane regiony turystyczne Słowacji 35

Wpływ nowych przewoźników na sytuację finansową LOT

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ PIERWSZY: INSTRUMENTY ANALIZY FINANSOWEJ 5
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BILANSU 5
1.1. Definicja i cechy bilansu, oraz charakterystyka aktywów i pasywów 5
1.2. Analiza bilansu – teoria i zasady 6
1.3. Pionowa i pozioma analiza bilansu 8
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 13
2.1. Teoria rachunku zysków i strat 13
2.2. Wynik finansowy 13
2.3. Przychody i zyski jako element rachunku wyników 16
2.4. Koszty jako element rachunku wyników 17
2.5. Analiza rachunku zysków i strat 19
ROZDZIAŁ DRUGI: METODY I ETAPY ANALIZY FINANSOWEJ 20
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CELE ANALIZY FINANSOWEJ 20
2. ŹRÓDŁA ANALIZY FINANSOWEJ 23
3. METODY ANALIZY FINANSOWEJ 26
4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ 28
5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 32
5.1. Zakres i zasady analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych 32
5.2. Wskaźniki rentowności 33
5.3. Wskaźniki płynności finansowej 36
5.4. Wskaźniki szybkości obrotu 37
5.5. Wskaźniki zadłużenia 40
ROZDZIAŁ TRZECI: RYNEK LOTNICZY 42
1. RYNEK LOTNICZY NA ŚWIECIE 42
2. RYNEK LOTNICZY W POLSCE 49
ROZDZIAŁ CZWARTY: PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PLL „LOT” 58
1. HISTORIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 58
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 64
3. SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU PLL LOT S.A 67
ROZDZIAŁ PIĄTY: ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI PLL „LOT” 75
1. ANALIZA BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI 75
1.1. Analiza bilansu 75
1.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny 83
2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPÓŁKI 90
2.1. Wskaźniki rentowności 90
2.2. Wskaźniki płynności finansowej 91
2.3. Wskaźniki szybkości obrotu 93
2.4. Wskaźniki zadłużenia 94
PODSUMOWANIE 96
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 99
SPIS RYSUNKÓW 100

Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i zakres rachunku kosztów jednostki gospodarczej 4
1.1. Cele i zadania rachunku kosztów 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 10
1.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów, a nadrzędne zasady rachunkowości 19
1.4. Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności jednostki gospodarczej 23
1.5. Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych 32
Rozdział II Nowoczesne rachunki kosztów podstawą podejmowania decyzji gospodarczych 37
2.1. Koszty w systemie zarządzania jednostką gospodarczą 37
2.2. Rachunek kosztów zmiennych 42
2.3. Rachunek kosztów jakości 46
2.4. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 54
2.5. Rachunek kosztów działań 55
2.6. Rachunek kosztów docelowych 60
Rozdział III Budżetowanie i controlling jako nowoczesne metody zarządzania kosztami 67
3.1. Istota i zakres budżetowania 67
3.2. Organizacja procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 75
3.3. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 82
3.4. Możliwości zastosowania controllingu 86
Rozdział IV Zastosowanie informacji kosztowych w rachunkach decyzyjnych 93
4.1. Charakterystyka działalności Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „AGA” Sp. z o.o. 93
4.2. Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów badanej jednostki 98
4.3. Analiza i ocena kosztów działalności Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „AGA” 102
4.4. Wdrożenie i skutki controllingu w obszarze kosztów analizowanej jednostki 117
Zakończenie 121
Bibliografia 123
Spis tabel 126
Spis schematów 127

Znaczenie przywództwa kierowniczego

wstęp i pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Wstęp 2
Rozdział I 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi – aspekty teoretyczne 4
1. Pojęcie i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji 4
2. Modele polityki personalnej 13
3. Wybrane obszary zarządzania zasobami ludzkimi 21
3.1 Komunikowanie 21
3.2 Ocenianie 26
3.3 Rozwój zasobów ludzkich 29
3.4 Wynagradzanie 31

Zarządzanie nieruchomością komercyjną

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 5
1. Definicja i proces zarządzania 5
2. Definicja i rodzaje nieruchomości 10
3. Specyfika nieruchomości jako dobra ekonomicznego 16
4. Pojęcie i istota zarządzania nieruchomościami 20
ROZDZIAŁ 2. STRATEGIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 25
1. Istota strategii zarządzania 25
2. Rodzaje strategii zarządzania nieruchomością 30
3. Specyfika zarządzania nieruchomościami komercyjnymi 35
4. Plan zarządzania nieruchomością jako instrument zarządzania strategicznego 46
ROZDZIAŁ 3. PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 53
1. Pojęcie zarządu w świetle prawa 53
2. Definicja prawna zarządzania nieruchomościami 59
3. Definicja prawna zarządcy 63
ROZDZIAŁ 4. STRATEGIA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ KOMERCYJNĄ 70
1. Podstawowe informacje o nieruchomości 70
2. Bieżąca analiza finansowa 78
3. Analiza strategiczna 87
4. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 92
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 104
SPIS TABEL 107
SPIS RYSUNKÓW 108

Wpływ promocji na zachowanie konsumenta

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing jako element zarządzania przedsiębiorstwem 6
1. Pojęcie i funkcje marketingu 6
2. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie 13
3. Szanse i ograniczenia wynikające ze struktury podaży 23
Rozdział 2. Zachowanie konsumenta 26
1. Zakres pojęcia. 26
2. Proces podejmowania decyzji 32
Rozdział 3. Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta 43
3.1. Istota reklamy i jej formy 43
3.2. Modele reklamy 47
3.2.1. Model AIDA 47
3.2.2. Model DAGMAR 48
3.3. Nośniki reklamy 49
3.4. Mechanizm oddziaływania reklamy na konsumenta 51
3.4.1. Oddziaływanie na sferę poznawczą 51
3.4.2. Oddziaływanie na sferę emocjonalną 51
3.4.3. Oddziaływanie na sferę behawioralną 54
Rozdział 4. Reakcje polskich konsumentów na reklamy wybranych produktów 57
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 67
Załącznik – Ankieta 68

Wpływ promocji na zachowania konsumentów na rynku samochodów osobowych w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Zachowania nabywcze konsumentów w świetle literatury przedmiotu 5
1. Konsument – istota – pojęcie 5
2. Czynniki i cechy kształtujące zachowania nabywcze konsumentów 10
3. Promocja jako czynnik kształtujący zachowania nabywcze 20
4. Podstawy informacji i metody badań zachowań nabywczych konsumentów 27
Podsumowanie 32
Rozdział II. Rynek samochodów osobowych w Polsce. 33
1. Historia motoryzacji w Polsce. 33
2. Rynek motoryzacyjny w Polsce 40
3. Polska na tle Europy 48
Podsumowanie 58
Rozdział III. Wpływ promocji na zachowania konsumentów – wyniki badań. 60
1. Metodologia badań. 60
2. Przedstawienie i omówienie wyników badań. 66
3. Wnioski. 74
Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel 86
Spis rysunków 87
Ankieta 88

Wpływ polityki gospodarczej na poziom bezrobocia

WSTĘP 3
Rozdział I. BEZROBOCIE 6
1.1. Rodzaje bezrobocia 10
1.2. Teorie przyczyn bezrobocia 13
1.2.1. Neoklasyczna teoria bezrobocia 14
1.2.2. Keynesowska teoria bezrobocia 19
1.2.3. Teoria naturalnej stopy bezrobocia 22
1.2. Sposoby pomiaru poziomu stopy bezrobocia 24
Rozdział II. POWSTANIE PROBLEMU BEZROBOCIA W POLSCE 30
2.1. Poziom i dynamika bezrobocia w latach 1990-2003 36
2.2. Struktura bezrobocia 46
2.3. Społeczno – przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia 53
Rozdział III. KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ W POLSCE PO ROKU 1989 57
3.1. Równowaga na rynku pracy w hierarchii celów polityki gospodarczej 57
3.2. Wpływ narzędzi polityki gospodarczej na wielkość bezrobocia 66
3.2.1. Polityka budżetowa 70
3.2.1. Polityka pieniężna 73
3.2.2. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 75
3.2.3. Polityka cenowo-dochodowa 79
3.2.4. Zastosowanie narzędzi polityki gospodarczej i ich wpływ na poziom bezrobocia 82
PODSUMOWANIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95

Wpływ szkolenia i motywowania pracowników na efekty sprzedaży bezpośredniej np. Żywiec S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Teoretyczne ujęcie problemu szkolenia i motywowania 5
1.1. Szkolenie pracowników – treść i zakres pojęcia 5
1.2. Motywowanie pracowników w ujęciu teoretycznym zarządzania 12
1.3. Formy motywacji płacowej i pozapłacowej 22
Rozdział II. Charakterystyka Browarów Żywiec S.A. 32
2.1. Status prawny i organizacja przedsiębiorstwa 32
2.2. Oferta produktów i usług firmy 39
Rozdział III. Wpływ szkoleń i motywowania pracowników na efektywność sprzedaży w firmie Browary Żywiec S.A. 47
3.1. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.2. Metody i narzędzia badawcze 49
3.3. Charakterystyka próby badawczej 51
3.3. Analiza badań własnych 53
3.4. Wnioski 63
3.5. Zarys programu szkolenia 67
Zakończenie 72
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis rysunków 79
Ankieta 80

Wpływ podatków na wynik finansowy

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO METODĄ OCENY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw działających w Polsce 11
1.3. Wynik finansowy miarą oceny działalności przedsiębiorstw 16
1.3.1. Pojęcie wyniku finansowego 16
1.3.2. Rachunek zysków i strat miernikiem oceny przedsiębiorstw 19
1.3.3. Ocena wskaźnikowa wyniku 24
ROZDZIAŁ II. PODATKOWE OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA 30
2.1. Pojęcie i rodzaje podatków 30
2.2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa w Polsce 35
2.3. Wpływ podatków na wynik finansowy 44
ROZDZIAŁ III. HARMONIZACJA POLSKICH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PODATKU VAT Z ROZWIĄZANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ 54
3.1. Przesłanki harmonizacji polskich przepisów z rozwiązaniami Unii Europejskiej 54
3.2. Porównanie polskich i unijnych uregulowań prawnych w zakresie VAT 62
3.2.1. Przedmiot i podmiot opodatkowania 62
3.2.2. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe 68
3.2.3. Opodatkowanie eksportu i importu towarów i usług 70
3.2.4. Podstawa opodatkowania w podatku od wartości dodanej 72
3.2.5. Powstanie obowiązku podatkowego, stawki, zwroty i odliczenia podatkowe 74
3.3 Tendencje zmian w podatku od towarów i usług 77
ROZDZIAŁ IV. WPŁYW PODATKÓW NA WYNIK FINANSOWY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA 84
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 84
4.2. Majątek i źródła jego finansowania na podstawie danych przedsiębiorstwa 87
4.2.1. Charakterystyka majątku 87
4.2.2. Źródła finansowania majątku danego przedsiębiorstwa 89
4.3. Analiza rachunku wyników przedsiębiorstwa 91
4.4. Analiza wskaźnikowa rentowności przedsiębiorstwa 94
4.5. Podsumowanie 97
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 112