Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

System kontroli w obrocie towarami

Wstęp 2
Rozdział 1. Międzynarodowy system kontroli obrotu towarowego 4
1.1. Międzynarodowe organizacje w handlu światowym – ich przesłanki powstania i rozwoju 4
1.2. Międzynarodowe organizacje i porozumienia nieproliferacyjne 13
1.3. Regulacje kontroli obrotu w UE 22
Rozdział 2. Krajowy system kontroli obrotu towarowego 34
2.1. Polskie podstawy prawne kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym 34
2.2. Kontrola handlu wewnątrzunijnego 42
2.3. Zezwolenia i ich przyznawanie 47
Rozdział 3. Wewnętrzny system kontroli obrotu i jego efektywność 54
3.1. Elementy administracyjne i analityczne systemu WSK w Polsce 54
3.2. Monitorowanie i kontrola przedsiębiorców („czarne listy firm”) 61
3.2. Listy kontrolne 67
Zakończenie 71
Bibliografia 72

Stymulatory i ograniczenia przewozów towarowych przez PKP Cargo

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE O PKP CARGO S.A. 4
1.1. Historia przedsiębiorstwa 4
1.2. Struktura organizacyjna 8
1.3. Przedmiot i strategia działania 14
1.4. Podstawowe struktury wytwórcze firmy 18
ROZDZIAŁ II. WYNIKI EKONOMICZNE W ŚWIETLE PODSTAWOWYCH ANALIZ 27
2.1. Wstępna analiza bilansu struktury i dynamiki bilansu 27
2.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 28
2.1.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 35
2.1.3. Analiza wskaźnikowa 38
2.2. Ocena płynności finansowej 39
2.3. Ocena ogólnego zadłużenia 41
2.4. Ocena rentowności 43
2.5. Ocena sprawności działania spółki 45
ROZDZIAŁ III. OTOCZENIE I JEGO WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 48
3.1.Dalsze i bliższe otoczenie 48
3.2. Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych 52
3.3. Otoczenie konkurencyjne 53
3.4. Wpływ otoczenia na działalność firmy w świetle „pięciu sił” M. Portera 60
ROZDZIAŁ IV. REGULATORY PRZEWOZÓW TRANSPORTOWYCH W SPÓŁCE 62
4.1. Czynniki stymulujące przewozy towarowe 62
4.1.1. Podaż a popyt 63
4.1.2. Inwestycje 65
4.1.3. Majątek produkcyjny 67
4.2. Ograniczenia przewozów towarowych 70
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS TABEL 88
SPIS WYKRESÓW 89
ZAŁĄCZNIKI 90

Stres w pracy zawodowej kierowników

Wstęp
1. Cel i zakres pracy
2. Uzasadnienie wyboru tematu
3. Charakterystyka zawartości pracy

Rozdział 1
PROBLEMATYKA KADRY KIEROWNICZEJ W ASPEKCIE ZACHOWAŃ „ STRESOWYCH” W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Stres jako zjawisko społeczne i jednostkowe
1.2. Charakterystyka kadr kierowniczych w zawodach
1.3. Obszary stresogenne w procesie pełnienia funkcji kierowniczej w zakładzie pracy
1.4. Wypalenie zawodowe kadr kierowniczych

Rozdział 2
PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ
2.1. Problemy, hipotezy, zmienne i wskaźniki badań
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3. Charakterystyka środowiska badań

Rozdział 3
ZAKRES STRESU PODCZAS PLANOWANIA ZADAŃ PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE
3.1. Nieprawidłowo zaplanowane działania zarządzanej grupy jako źródło stresu
3.2. Niedotrzymywanie terminowości zadań jako źródło niepokoju i stresu kierowników
3.3. Nierównomierny podział pracy wśród podległego personelu jako źródło frustracji
i niezadowolenia

Rozdział 4 ZAKRES STRESU PODCZAS KIEROWANIA LUDŹMI PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE
4.1. Nieprawidłowy styl zarządzania ludźmi jako źródło stresu
4.2. Podejmowanie nieracjonalnych sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole jako źródło stresu
4.3. Brak prawidłowego stylu komunikacji interpersonalnej w zespole jako źródło stresu

Rozdział 5
ZAKRES STRESU PODCZAS KONTROLOWANIA I OCENIANIA ZADAŃ PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE
5.1. Niewłaściwa ocena wykonywanych zadań przez podwładnych źródłem obaw wywołujących stres
5.2. Nieprawidłowo przyjęte kryteria ocen pracowników jako źródło stresu
5.3. Nieprawidłowo przyjęty system motywacyjny pracowników jako źródło stresu

Uogólnienia i wnioski
Bibliografia
Aneks
• Spis tabel
• Spis rysunków
• Kwestionariusz ankiety

Strategie konkurencji firmy Siemens na rynku sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce

Wstęp 4
ROZDZIAŁ 1 STRATEGIE KONKURENCJI 5
1. POJĘCIE STRATEGII KONKURENCJI 5
2. ANALIZA STRATEGICZNA 6
2.1. Analiza makrootoczenia 9
2.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 11
2.3. Analiza przedsiębiorstwa 22
3. REGUŁY TWORZENIA STRATEGII 23
4. RODZAJE STRATEGII KONKURENCJI 24
4.1. Strategie zarządzania 24
4.1.1. Strategia firmy 24
4.1.2. Strategia biznesu 25
4.1.3. Strategie funkcjonalne 26
4.2. Zakres ekspansji 27
4.2.1. Strategia ekspansji 28
4.2.2. Strategia selektywnego rozwoju 28
4.3. Obszar konkurencji 28
4.3.1 Strategia konkurencji czołowej 29
4.3.2. Strategia niszy rynkowej 30
4.4. Przewaga konkurencyjna 31
4.4.1 Strategie kosztowe 32
4.4.2. Strategia dyferencjacji 35
4.4.3. Strategia zintegrowana 39
4.5. Zachowanie przedsiębiorstwa 40
4.5.1. Strategia defensywna 40
4.5.2. Strategia ofensywna 41
4.5.3. Strategia pionierska 42
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA RYNKU SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE 44
1. TENDENCJE I KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA RYNKU SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE 44
1.1. Struktura sektora sprzętu telekomunikacyjnego 46
1.2. Analiza grup strategicznych 50
2. GRUPY NABYWCÓW NA RYNKU SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 54
3. SIŁA ODDZIAŁYWANIA DOSTAWCÓW I NABYWCÓW 55
4. ATRAKCYJNOŚĆ SEKTORA 57
5. BARIERY WEJŚCIA 63
ROZDZIAŁ 3. FIRMA SIEMENS JAKO UCZESTNIK RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO. 65
1. POZYCJA RYNKOWA FIRMY NA ŚWIECIE 65
2. HISTORIA FIRMY SIEMENS W POLSCE I ROZWÓJ FIRMY 73
3. STRUKTURA GRUPY SIEMENS W POLSCE 77
4. PORTFEL PRODUKCJI 82
5. STRATEGIA KONKURENCJI FIRMY SIEMENS (NA RYNKU SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO) 85
5.1. Działania Siemensa na światowym rynku sprzętu telekomunikacyjnego 85
5.1. Organizacja firmy Siemens a produkcja sprzętu telekomunikacyjnego 93
5.2. Polityka produktu 101
5.3. Polityka promocji 109
5.4. Analiza SWOT 114
Zakończenie 118
Bibliografia 120
Spis rysunków 123
Spis tabel 123

Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami

Wstęp 4
Rozdział 1. Międzynarodowa integracja gospodarcza 6
1.1. Przesłanki i warunki międzynarodowej integracji gospodarczej 6
1.2. Modele i mechanizmy integracji gospodarczej 10
1.3. Unia Europejska jako forma integracji gospodarczej 17
1.4. Bilans wzajemnych korzyści wynikający z międzynarodowej integracji gospodarczej 23
Rozdział 2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego 25
2.1. Kierunki rozwoju handlu międzynarodowego 25
2.2. Wpływ handlu międzynarodowego na zmianę struktury dochodu narodowego 32
2.3. Wpływ handlu międzynarodowego na zwiększenie efektywności gospodarowania 35
2.4. Korzyści z handlu międzynarodowego w warunkach braku wolnego handlu 41
Rozdział 3. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe 47
3.1. Instytucjonalne i ekonomiczne warunki rozliczania obrotów za granicą 47
3.2. Rozliczanie obrotów z zagranicą przez podmioty gospodarcze 57
3.3. Międzynarodowe systemy walutowe 61
3.3.1. System waluty złotej 63
3.3.2. System waluty sztabowo złotej (1918-1939) 67
3.3.3. System z Bretton Woods (1944-1971) 72
3.3.4. System wielodewizowy (od 1973 roku) 75
3.4. Funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego 79
Rozdział 4. Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami 82
4.1. Dialog w sprawie polityki handlowej 82
4.2. Dialog polityczny w sprawie konkurencji 87
4.3. Współpraca w sprawach celnych 92
4.4. Stan polsko – chińskiej współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej 93
Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110

Status i rola radnego

Wstęp 2
Rozdział 1. Radny jako członek samorządu terytorialnego 4
1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego 4
1.2. Radny w polskiej tradycji 9
1.3. Wybory samorządowe i charakter mandatu przedstawicielskiego 12
Rozdział 2. Prawa i obowiązki radnego 17
2.1. Ochrona prawna radnego 17
2.2. Dostęp radnego do informacji o działaniach organów gminy 18
2.3. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 23
2.4. Ograniczenia w zajmowaniu niektórych stanowisk 27
Rozdział 3. Rola radnego w społeczności lokalnej 29
3.1. Współpraca z mieszkańcami 29
3.2. Odpowiedzialność prawna radnego 32
3.3. Odpowiedzialność przed obywatelami 37
Zakończenie 40
Bibliografia 43

Sprzedaż bezpośrednia Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o

Wstęp 5
Rozdział pierwszy
Promocja jako element marketingu 7
1.1. Pojęcie i rodzaje promocji 7
1.2. Instrumenty promocji 14
1.3. Skuteczność promocji 27
Rozdział drugi
Sprzedaż bezpośrednia jako element marketingu 35
2.1. Pojęcie sprzedaży bezpośredniej 35
2.1.1. Sprzedaż osobista 35
2.1.2. Telemarketing – sprzedaż przez telefon 44
2.1.3. Direct-mail – wysyłka pocztowa, sprzedaż wysyłkowa oraz internet 47
2.2. Znaczenie i czynniki określające skuteczność sprzedaży bezpośredniej 51
2.3. Etapy procesu sprzedaży bezpośredniej 55
Rozdział trzeci
Kształtowanie sprzedaży bezpośredniej w Avon Cosmetics Polska Sp z o.o 65
3.1. Historia i rozwój 65
3.2. Wizerunek 71
3.3. Sprzedaż bezpośrednia 76
3.3.1. Struktura organizacyjna 76
3.3.2. Dystrybucja produktów 80
3.3.3. Katalog 84
3.4. Czynniki motywujące wpływające na skuteczność pracy konsultantów 86
3.5. Skuteczność sprzedaży bezpośredniej 89
Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis rysunków 99

Sprzedawcy usług turystycznych

część badawcza pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ III. CZEŚĆ BADAWCZA 1
3.1 CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADANIA 1
3.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO BIURA PODRÓŻY 3
3.3 STATYSTYCZNA CHARAKTERYSTYKA SPRZEDAWCÓW BADANEGO BIURA PODRÓŻY 7
3.4 ZAKRES PRACY I OBOWIĄZKI BADANYCH SPRZEDAWCÓW 10
3.5 OCENA PERSONELU SPRZEDAŻY BADANEGO BIURA PODRÓŻY ORAZ PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ 17

Duże zwierzęta gospodarskie w architekturze krajobrazu

praca z architektury krajobrazu

1. Spis treści 1
2. Wstęp 2
3. Cel pracy 2
4. Metodyka 2
5. Przegląd literatury 3
5.1.Estetyczna funkcja zwierząt 3
5.2. Architektura krajobrazu 3
5.3. Zwierzęta w krajobrazie 7
5.4. Krajobraz rolniczy. 8
5.5. Krajobraz kulturowy. 10
5.6. Zwierzyńce 10
5.7. Symboliczne znaczenie zwierząt. 15
5.8. Znaczenie udomowienia zwierząt. 32
5.8.1. Czas i miejsce udomowienia 42
5.8.2. Bydło. 42
5.8.3. Owca 67
5.8.3.1. Udomowienie owcy 70
5.8.3.2. Wykorzystanie owcy 72
5.8.4. Koza 76
5.8.4.1. Koza dzika 76
5.8.4.2. Udomowienie kozy 78
5.8.4.3. Wykorzystanie kóz 80
5.8.4.4. Rola kozy i innych przeżuwaczy w degradacji środowiska 82
5.8.5. Świnia 85
5.8.5.1. Udomowienie świni 88
5.8.5.2. Dzieje świni w pradziejach i w czasach historycznych 90
5.8.5.3. Wykorzystanie świni 94
5.8.6. Konie 96
5.8.6.1. Udomowienie konia 97
5.8.6.2. Dzieje i użytkowanie konia 98
5.9. Zrównoważony wypas 114
6. Zakończenie 119
7. Bibliografia 120

Sprawozdawczość finansowa w spółce akcyjnej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPRAWOZDAWCZOŚCI 3
1.1. Zasady i funkcje rachunkowości 3
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 9
1.3. Metodyka sporządzania sprawozdawczości finansowej 14
1.4. Konsolidacja sprawozdań finansowych 18
ROZDZIAŁ 2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 26
2.1. Bilans 28
2.2. Rachunek zysków i strat 31
2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 36
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 38
2.5.Informacja dodatkowa 41
2.6.Sprawozdanie z działalności jednostki 44
ROZDZIAŁ 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ JAKO PODSTAWA OCENY DZIAŁALNOŚCI I PROJEKTOWANIA 47
3.1. Charakterystyka NDF Usługi Finansowe S.A. 47
3.2. Rachunkowość finansowa a zarządcza jako podstawa oceny działalności i projektowania 50
3.3. Badanie sprawozdania finansowego NDF Usługi Finansowe S.A. 52
3.3.1. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 53
3.4. Wskaźniki finansowe 57
3.4.1. Podstawowe wskaźniki finansowe 57
3.4.2. Prezentacja sprawozdawczości firmy 59
3.4.3. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej 69
3.5. Analiza finansowa 72
PODSUMOWANIE 75
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS RYSUNKÓW 77
ZAŁĄCZNIKI 78