Archiwum miesiąca: styczeń 2019

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

praca dyplomowa z prawa

Wstęp 2
Rozdział I. Odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. 4
1. Definicja odpowiedzialności i jej rodzaje 4
2. Pojęcie, charakter i funkcje zarządu spółki z o.o. 11
3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. 15
Rozdział II. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. w świetle przepisów prawa handlowego 28
1. Istnienie zobowiązania wobec spółki egzekucji 28
2. Zakres odpowiedzialności 34
3. Wyłączenie odpowiedzialności 40
4. Odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za złożenie nieprawdziwych oświadczeń 45
Rozdział III. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na podstawie przepisów prawa podatkowego 49
1. Pojęcie i zakres odpowiedzialności w prawie podatkowym 49
2. Podstawy odpowiedzialności w prawie podatkowym 55
3. Charakter odpowiedzialności w prawie podatkowym 62
Rozdział IV. Postępowanie w sprawie orzeczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej 71
1. Przesłanki i zasady odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej 71
2. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania członka zarządu 75
3. Orzeczenie odpowiedzialności członka zarządu 79
4. Wykonanie zobowiązania członka zarządu 84
5. Ustanie odpowiedzialności 89
Zakończenie 94
Bibliografia 97

Strategia marketingowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwość pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO TEORII BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH 6
1.1. Teorie określające powody inwestowania na nowych rynkach 6
1.2. Obowiązująca w Polsce definicja BIZ 18
1.2.1. Inwestycje typu Greenfield 19
1.2.2. Inwestycje typu Brownfield 19
1.2.3. Inwestycje typu Joint Venture 20
1.2.4. Korzyści wynikające z BIZ 20
1.3. System obsługi inwestora w Polsce 21
1.3.1. Rola PAIiIZ 21
1.3.2. Rola JST 24
1.4. Wpływ Funduszy UE na atrakcyjność inwestycyjną JST 27
ROZDZIAŁ II. DZIAŁANIA PROMOCYJNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MAJĄCE NA CELU POZYSKANIE BIZ 31
2.1. Ustalanie strategii marketingowej w gminach, miastach, powiatach i regionach 31
2.1.1. Rozwój Strategii Marketingowej 32
2.1.2. Ekonomiczny Audyt Regionu 34
2.1.3. Główne źródła informacji 35
2.1.4. Benchmarking i analiza SWOT ( czynniki wewnętrzne i zewnętrzne ) 36
2.1.5. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarczego 38
2.1.6. Rola „Unikalnej Oferty” jako element strategii marketingowej 42
2.2. Rola reklamy w marketingu jednostek samorządu terytorialnego 43
2.2.1. Promocja i reklama 43
2.2.2. Sposoby badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów 44
2.2.3. Procesy badania stopnia dotarcia środków reklamy do świadomości adresatów 45
2.2.3. Metody badania wpływu reklamy na zmianę stosunku odbiorcy do produktu 48
2.2.4. Sposoby badania skuteczności reklamy poprzez jej wpływ na wielkość sprzedaży 49
2.3. Rola Public Relations w procesie promocji 52
ROZDZIAŁ III. SKUTECZNOŚC POZYSKIWANIA BIZ PRZEZ JST 54
3.1. BIZ na świecie i w Polsce 54
3.1.1. Dynamika, kierunki i formy BIZ w Polsce 57
3.1.2. Kraje pochodzenia BIZ 62
3.1.3. Rola i korzyści wynikające z BIZ dla Polski 64
3.2. Inwestycje zagraniczne jako czynnik zwiększający atrakcyjność rynku pracy w Polsce 66
3.3. Czynniki skłaniające inwestorów do podjęcia nowych inwestycji w Polsce 69
3.4. Porównanie możliwości pozyskiwania BIZ przez Polskę i inne kraje 73
ROZDZIAŁ IV. CASE STUDY 77
4.1. Strategia promocji opracowanej przez miasto Opole 77
4.1.1. Ocena strategii promocji dla miasta Opola 77
4.1.2. Ocena proponowanych narzędzi promocji 78
4.1.3. Ocena miasta Opola jako miejsca potencjalnych inwestycji 79
4.1.4. Ocena infrastruktury, dostępności terenów i nieruchomości 80
4.1.5. Zachęty dla inwestorów 81
4.1.6. Przesłanie marketingowe miasta Opola i jego promocja 81
4.1.7. Wnioski 83
4.2. Strategia wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminę Węgorzyno 83
4.2.1. Przesłanki wynikające z programu VASAB 2010 Plus – Wizje i strategie wokół Morza Bałtyckiego” 84
4.2.2. Wytyczne wynikające z „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego” 86
4.2.3. Wytyczne wynikające z „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego” 87
4.2.4. Przesłanki wynikające ze „Strategii rozwoju powiatu łobeskiego” 88
4.2.5. Wytyczne wynikające z „Programu ochrony środowiska powiatu łobeskiego” 88
4.2.6. Wnioski 89
PODSUMOWANIE 91
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL I WYKRESÓW 99

Środki trwałe – ich amortyzacja w pojęciu bilansowym

Wstęp 2
Rozdział I Istota i znaczenie amortyzacji aktywów trwałych 3
1.1. Funkcja i rola aktywów trwałych w przedsiębiorstwie 3
1.2. Istota i klasyfikacja środków trwałych 6
1.3. Istota amortyzacji środków trwałych 9
1.4. Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym 11
Rozdział II Wycena aktywów trwałych 13
2.1. Wartość początkowa środków trwałych podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych 13
2.2. Zmiany wartości początkowych z tytułu ulepszeń i modernizacji 16
2.3. Aktualizacja wyceny aktywów trwałych 19
Rozdział III. Zasady i metody amortyzacji według prawa bilansowego 22
3.1. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych 22
3.2. Metody amortyzacji 24
3.3. Stawki amortyzacyjne 25
3.4. Ewidencja amortyzacji aktywów trwałych 27
Zakończenie 31
Bibliografia 33

Sztuka wprowadzenia CRM

Wstęp 3
Rozdział II Historia, budowa, klasyfikacja i przegląd systemów klasy CRM 6
2.1. Pojęcie i geneza CRM 6
2.2. Główne funkcje systemów 13
2.3. Funkcje marketingowe i handlowe systemów CRM 16
2.4. Opis sytemu Recent CRM 22
2.5. Opis sytemu mySAP Business 24
2.6. Opis programu e – CRM 33
Rozdział III Charakterystyka i analiza badań własnych 37
3.1. Opis badanego środowiska 37
3.2. Prezentacja wyników 48
3.2.1 Prezentacja opinii pracowników dotyczących zakresu i priorytetów projektu 48
3.2.2. Prezentacja wyników badań dotyczących metodyki wdrażania CRM w firmie 53
3.3. Wnioski i zalecenia 58
Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków 70
Spis tabel 71
Aneks 72

Szkolenie i doskonalenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział 1. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie 5
1.1. Charakterystyka procesu rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych (RAPS) 5
1.2. Zalety i wady RAPS 8
1.3. Organizacja RAPS 10
Rozdział 2. Projektowanie programu szkoleniowo-rozwojowego 18
2.1. Indywidualne cechy uczącego się 18
2.2. Zastosowanie modeli uczenia się w programach szkoleniowych 25
2.3. Cele szkolenia 27
2.4. Przeszkody w procesie uczenia się 34
Rozdział 3. Wpływ rodzaju szkolenia na rozwój organizacji 39
3.1. Szkolenie w miejscu pracy 39
3.2. Szkolenie poza miejscem pracy 50
3.3. Ocena programów szkoleniowo-rozwojowych pod względem przydatności dla rozwoju organizacji 57
Rozdział 4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. 62
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. 62
4.2. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych 66
4.3. Cele i metody szkoleniowe 77
4.4. Realizacja szkoleń 84
4.5. Ocena polityki szkoleniowej firmy Polkomtel S.A. w aspekcie jej rozwoju 89
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i rysunków 98

Sytuacja Polaków na unijnym rynku pracy

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA UNIJNEGO RYNKU PRACY 5
1. Wielkość i struktura zatrudnienia w unii europejskiej 5
2. Swobodny przepływ osób w unii europejskiej 11
3. Regulacja rynku pracy w krajach UE. 25
ROZDZIAŁ II. PROBLEM BEZROBOCIA W UNII EUROPEJSKIEJ 31
1. Wielkość problemu 31
2. Struktura bezrobocia w UE. 35
3. Europejska Strategia Zatrudnieniowa. 39
ROZDZIAŁ III. UNORMOWANIA ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM UNIJNEGO RYNKU PRACY 46
1. Zasady obowiązujące przed traktatem akcesyjnym 46
2. Możliwości dostępu do rynku pracy 52
3. Szanse Polaków na pracę w Unii Europejskiej 54
Zakończenie 54
Bibliografia 54
Spis Tabel 54
Spis rysunków 54

Strategia public relations dla przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego

część teoretyczna pracy magisterskiej

Rozdział I. Istota public relations 3
1. Pojęcie i geneza public relations 3
2. Rola wizerunku przedsiębiorstwa 5
3. Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku 8
4. Zasady wywierania wpływu na otoczenie 15
5. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia 19
6. Prawne uwarunkowania public relations 21
Rozdział II. Strategia public relations 26
1. Pojęcie strategii marketingowej i strategii public relations 26
2. Określenie sytuacji wyjściowej w tworzeniu strategii public relations 28
3. Określanie grup celowych 33
4. Proces planowania w tworzeniu strategii public relations 38

Systemy Zarządzenia Kryzysowego dla wybranego powiatu

Wstęp 3
Rozdział 1. Sytuacja kryzysowa 5
1.1. Definicje sytuacji kryzysowych 5
1.2. Typy sytuacji kryzysowych 9
1.3. Etapy sytuacji kryzysowych 15
1.4. Uczestnicy sytuacji kryzysowych 20
Rozdział 2. Pojęcie stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysem 28
2.1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie 28
2.2. Sytuacje kryzysowe – decydowanie polityczne 33
2.3. Katastrofy jako przyczyny powstawania sytuacji kryzysowej 37
2.4. Zarządzanie kryzysem 41
2.5. Zadania i kompetencje administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych 43
Rozdział 3. Zarządzanie kryzysowe w świetle literatury przedmiotu 47
3.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie 48
3.2. Geneza zarządzania kryzysem 54
3.2.1. Klasyfikacja kryzysów 55
3.2.2. Cechy sytuacji kryzysowych 58
3.2.3. Źródła i skutki kryzysów 60
Rozdział 4. Zarządzanie kryzysem w Powiecie Krośnieńskim 65
4.1. Powiat Krośnieński – charakterystyka, zagrożenia 65
4.2. Struktury organizacyjne do zwalczania stanów nadzwyczajnych 71
4.3. Organizacja zadań uczestników działań ratowniczych 72
4.4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych 74
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Załącznik 83

Systemy płatności dla MSP oferowane przez PEKAO S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie finansowym i gospodarce rynkowej 5
1.Kryteria wyodrębniania małego i średniego przedsiębiorstwa 5
1.1. Kryteria jakościowe 5
1.2. Kryteria ilościowe 9
2. Obszary działalności 10
3. Charakterystyka decyzji finansowych 13
4. Znaczenie sektora MSP dla polskiej gospodarki 19
Rozdział II. Systemy płatności w ofercie Banku PKO S.A. 24
1. Historia i przedmiot działalności Banku PKO S.A. 24
2. Oferta banku skierowana dla klientów detalicznych 29
1. Oferta dla małych i średnich przedsiębiorców 34
4. Oferta dla klientów korporacyjnych 35
Przelew płacowy 40
5. Zainteresowanie systemami płatności przez małych i średnich przedsiębiorców 40
Rozdział III. Usługi banku PKO S.A. dla Małych i średnich podmiotów gospodarczych 44
1. Pakiet Firma i Ja 44
2. Eurokonto Business i Business Lider 45
3. Lider Farmacji 47
4. Kredyty z EBOiR 52
5. Transakcje zagraniczne 53
6. Lokaty terminowe 58
7. Papiery dłużne i skarbowe 59
8. Transakcje wymiany walut 60
9. Fundusze Strukturalne dla Przedsiębiorstw 63
10. MasterCard Business z Pakietem Working in Europe 65
Rozdział IV. Korzyści i koszty podmiotów gospodarczych związane z korzystaniem z systemów płatności banku PKO S.A. 67
1. Określenie korzyści wynikających z korzystania z systemów płatności przez małych i średnich przedsiębiorców 67
2. Określenie strat spowodowanych korzystaniem z systemów płatności oferowanych małym i średnim przedsiębiorcom 71
3. Wnioski 74
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 80

System motywacji pracowników

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. TEORIA MOTYWOWANIA W ZARZĄDZANIU PERSONELEM, KRYTYKA PODEJŚCIA INDYWIDUALISTYCZNEGO 5
1.1. Istota i rola motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 5
1.2. Rodzaje motywacji i jej typy 15
1.3. Zalety i wady systemów motywacyjnych 26
ROZDZIAŁ II. MOTYWOWANIE DO PRACY W ORGANIZACJI. PERSPEKTYWA GRUPY PRACOWNICZEJ I ZESPOŁU ZADANIOWEGO 33
2.1. Znaczenie struktury organizacyjnej dla systemów motywacyjnych 33
2.2. Funkcja opisów i wartościowania stanowisk pracy dla motywacji 38
2.3. Grupy i zespoły robocze 41
2.4. Formy płac w zespołach roboczych 47
2.5. Motywowanie pozapłacowe w zespołach roboczych 55
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO DLA ZESPOŁÓW ROBOCZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE X S.A. 60
3.1. Cel, przedmiot, metody i zakres badań 60
3.2. Rys historyczny 60
3.3. Struktura organizacyjna 63
3.4. Motywacyjne formy organizacji pracy 65
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 77