Archiwum miesiąca: grudzień 2018

Tworzenie zespołów pracowniczych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I KWESTIE OGÓLNE 6
1.1. Zespoły problemowe 7
1.2. Samokierujące zespoły robocze 10
1.3. Interfunkcjonalne zespoły pracownicze 11
1.4. Zespoły zadaniowe. 12
ROZDZIAŁ II ZASADY FORMOWANIA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH 14
2.1. Ustalenie celu i założeń zespołów pracowniczych 14
2.2.Planowanie zatrudnienia i rekrutacja pracowników 19
2.3. Selekcja kandydatów 25
2.4. Przystąpienie do budowania zespołu 29
ROZDZIAŁ III KSZTAŁTOWANIE WSPÓŁPRACY W ZESPOLE
PRACOWNICZYM 33
3.1.Zadowolenie z pracy 33
3.2. Motywacja do pracy 36
3.3. Komunikowanie się w zespole pracowniczym. 40
3.4. Adaptacja w zespole 47
3.5. Ocena pracowników. 51
ROZDZIAŁ IV EFEKTYWNOŚĆ PRACY ZESPOŁU PRACOWNICZEGO 54
4.1. Skuteczność zespołu 57
4.2. Metody osiągania dobrych wyników pracy zespołowej. 61
4.3. Sposoby usprawniania pracy zespołowej 65
PODSUMOWANIA I WNIOSKI 70
BIBLIOGRAFIA 75

Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE MENEDŻERA I JEGO ROLA W ORGANIZACJI
1.1. DEFINICJA MENEDŻERA
1.2. MENEDŻER W STRUKTURZE KIEROWANIA
1.3. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ I RÓL MENEDŻERA
1.4. FUNKCJE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 2. UMIEJĘTNOŚCI I STYLE KIEROWANIA MENEDŻERA
2.1. KIEROWANIE ZESPOŁEM
2.2. WIZERUNEK SKUTECZNEGO MENEDŻERA
2.3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
2.4. STYLE KIEROWANIA

ROZDZIAŁ 3. PRZEDSIĘBIORSTWO … OBIEKTEM BADAŃ
3.1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY …
3.2. PRACOWNICY
3.3. KADRA KIEROWNICZA FIRMY

ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE …
4.1. PRZEDMIOT I CELE BADAŃ
4.2. MIEJSCE BADANEGO KIEROWNIKA W STRUKTURZE FIRMY
4.3. UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA
4.4. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA (ZESPÓŁ)
4.5. STYL KIEROWANIA

WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS – ANKIETA

Prawo i obowiązek korzystania ze świadczeń zdrowotnych

WSTĘP

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające

1) Wyjaśnienie podstawowych pojęć – (świadczenie zdrowotne, świadczeniodawca, świadczeniobiorca)
2) Podstawy prawne korzystania ze świadczeń zdrowotnych – (międzynarodowe, wspólnotowe, polskie)

Rozdział II Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania

1) Rola administracji publicznej w organizacji opieki zdrowotnej
2) Podmioty uprawnione do świadczenia usług zdrowotnych
3) Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych

Rozdział III Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych

1) Publicznoprawny charakter świadczenia zdrowotnego
2) Zakres i kryteria dostępności do świadczeń zdrowotnych
2.1 Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej – Świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące
2.2 Świadczenia specjalistyczne i wysokospecjalistyczne
3) Prawa obywateli do świadczeń medycznych w innych państwach UE

Rozdział IV Obowiązki obywatela w zakresie świadczeń zdrowotnych

1) Zakres i charakter prawny nałożonych obowiązków korzystania ze świadczeń zdrowotnych
2) Obowiązek poddania się leczeniu
3) Przymusowa hospitalizacja
4) Inne rodzaje obowiązków
5) Obowiązkowe świadczenia zdrowotne na obszarze UE

Rozdział V Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych

1) Podmioty zapewniające ochronę praw pacjenta.
2) Kontrola prawna stosowanych obowiązków i przymusu w świadczeniach zdrowotnych,
3) Ocena możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych i gwarancji prawnych – ankieta

Zakończenie

Bibliografia

Walory turystyczne Tatr

Wstęp 2
Rozdział 1. Przyrodnicze walory turystyczne Tatr. 4
1.1. Klimat 4
1.2. Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna 6
1.3. Flora i fauna 8
1.4. Parki narodowe i rezerwaty 13
1.5. Ocena walorów przyrodniczych w układzie przestrzennym 16
Rozdział 2. Walory antropogeniczne 23
2.1. Walory wypoczynkowe 23
2.1.1. Możliwość uprawiania sportów górskich 25
2.1.2. Turystyka górska i inne sporty 27
2.1.3. Ocena walorów wypoczynkowych 29
2.2. Kultura ludowa Tatr 32
2.3. Sztuka, architektura, muzea i galerie 36
2.4. Ocena walorów antropogenicznych w wymiarze przestrzennym 38
Rozdział 3. Infrastruktura turystyczna 41
3.1. Baza transportowa 41
3.2. Baza noclegowa 44
3.3. Baza żywieniowa 47
3.4. Baza towarzysząca 47
Rozdział 4. Rozmieszczenie walorów turystycznych Tatr i przestrzenny rozkład infrastruktury turystycznej 50
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis zdjęć 64
Spis tabel 65

Wycena nieruchomości

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Rodzaje nieruchomości ich cechy i funkcje 4
1. Rodzaje i definicja nieruchomości 4
2. Cechy i funkcje rynku nieruchomości 8
3. Określenie wartości nieruchomości 20
ROZDZIAŁ II. Szacowanie nieruchomości 25
1. Zasady wyceny nieruchomości 25
2. Proces wyceny 28
3. Metodologia wycen nieruchomości 32
3.1. Podejście porównawcze 34
3.2. Podejście dochodowe 40
3.3. Podejście kosztowe 42
3.4. Podejście mieszane 46
ROZDZIAŁ III. Operat szacunkowy 48
1. Określenie nieruchomości i zakres wyceny 48
2. Podstawy formalne i materialno – prawne wyceny 50
3. Stan przedmiotu wyceny 50
3.1. Stan prawny 50
3.2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 51
3.3. Charakterystyka nieruchomości 52
4. Sposób wyceny 54
4.1. Uwarunkowanie prawne 54
4.2. Wybór podejścia 55
5. Analiza i charakterystyka rynku 56
6. Określenie wartości rynkowej 57
6.1. Procedura wyceny metodą korygowania ceny średniej 58
6.2. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego za pomocą metody porównywania parami 60
6.3. Wycena nieruchomości przy wykorzystaniu mierników statystycznych 65
6.4. Metoda stawki szacunkowej gruntów 68
PODSUMOWANIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 75
ZAŁĄCZNIKI 76

Zarządzanie płynnością finansową w gminie Stare Babice

Wstęp 3
Rozdział 1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota i cele działalności samorządu gminnego 5
1.2. Zakres zadań 8
1.3. Samodzielność finansowa gminy 17
1.4. Ograniczenia samodzielności gminy 23
Rozdział 2. Finansowe podstawy działalności gminy 26
2.1. Źródła dochodów gmin 26
2.2. Pojęcie budżetu i jego funkcje 28
2.3. Równowaga budżetowa 37
2.3.1. Zasada równowagi budżetowej 38
2.4. Pokrycie deficytu budżetowego – rozdysponowanie nadwyżki 39
2.5. Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową gminy 43
Rozdział 3. Zarządzanie płynnością w gminie Stare Babice w latach 2012-2014 50
3.1. Istota płynności 50
3.2. Mechanizmy regulowania płynności 54
3.3. Charakterystyka gminy 55
3.3.1. Sytuacja finansowa gminy 57
3.3.2. Kredyty (terminy, raty, procenty) 72
3.3.3. Ocena płynności badanej gminy 76
Zakończenie 78
Literatura 80
Spis tabel i rysunków 83

Rozwój bankowości elektronicznej na przykładzie mBanku

Wstęp 3
Rozdział 1. Geneza i istota bankowości elektronicznej 5
1.1. Pojęcia bankowości elektronicznej 5
1.2. Historia rozwoju bankowości elektronicznej na świecie z uwzględnieniem realizowanych strategii 12
1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce 16
Rozdział 2. Bankowości elektroniczna w praktyce 27
2.1. Usługi bankowości elektronicznej 27
2.2. Formy bankowości elektronicznej 35
2.2.1. Karty bankowe 36
2.2.2. Bankowość telefoniczna 39
2.2.3. Home banking 43
2.2.4. Bankowość internetowa 44
2.2.5. Bankowość terminalowa 46
Rozdział 3. Analiza rynku bankowości internetowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mBanku 48
3.1. Struktura rynku bankowości elektronicznej w Polsce 48
3.2. Pozycja mBanku na rynku polskiej bankowości internetowej 55
3.3. Wnioski 60
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 68

Rolnictwo polskie w aspekcie integracji z Unia Europejską

Wstęp 2
Rozdział 1 Charakterystyka polskiego sektora rolniczego 3
1.1. Miejsce i rola sektora rolnego w gospodarce narodowej 3
1.2. Rolnictwo a środowisko 9
1.3. Infrastruktura społeczna rolnictwa polskiego 14
1.4. Infrastruktura techniczna polskiego rolnictwa 18
Rozdział 2 Problemy i możliwości rozwoju polskiego rolnictwa 22
2.1. Problemy rozwoju polskiego rolnictwa 22
2.2. Możliwości rozwoju polskiego rolnictwa 28
2.3. Bezpieczeństwo i jakość produktów rolnych 33
2.4. Pomoc państwa dla sektora rolnictwa 36
Rozdział 3 Polskie rolnictwo w aspekcie integracji z Unią Europejska 40
3.1. Działania w zakresie restrukturyzacji rolnictwa w okresie przedakcesyjnym 40
3.2. Inne elementy wsparcia dla rolnictwa w okresie przedakcesyjnym 48
3.3. Pomoc Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych 49
3.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 55
Zakończenie 60
Bibliografia 61
Spis tabel i wykresów 63

Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich we wzroście gospodarczym

Wstęp 2
I. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) – aspekty teoretyczne 5
1. Pojęcie i formy ZIB 5
2. Przyczyny importu kapitału w formie ZIB 20
3. Korzyści i koszty wynikające z napływu kapitału w formie ZIB 23
4. Czynniki sprzyjające i hamujące napływ ZIB w Polsce 26
4.1. Czynniki ekonomiczne i prawne 26
4.2. Czynniki społeczne 30
II. Skala i struktura napływu ZIB do Polski 33
1. Rozmiary i dynamika ZIB (etapy napływu do Polski) 33
2. Struktura geograficzna napływu 50
3. Struktura regionalna lokat w Polsce 55
4. Struktura rodzajowa lokat (w jakie gałęzie) 62
III. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na wzrost gospodarczy Polski 65
1. Wpływ ilościowy (zatrudnienie, wydajność pracy, stopień inwestycji, efektywność inwestycji, handel zagraniczny, bilans płatniczy, PKB itd.) 65
2. Wpływ niemierzalny (organizacja pracy, marketing, pozytywne wzorce pracowników) 71
3. Dane statystyczne 77
IV. Perspektywy napływu ZIB do polski, a członkostwo w Unii Europejskiej 87
1. Warunki członkostwa Polski w UE, rozwiązania prawne dotyczące obrotów kapitałem zagranicznym 87
2. Napływ ZIB w UE na tle pozostałych krajów starających się o członkostwo 93
3. Napływ ZIB z UE w krajach wcześniej ubiegających się o członkostwo 100
Zakończenie 108
Bibliografia 110
Spis tabel 114
Spis schematów 116

Rola środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. Geneza środków zaufania i bezpieczeństwa w Europie 4
1. Rys historyczny 4
2. Narodziny i instytucjonalizacja KBWE 10
3. Struktury i instytucje OBWE 14
4. Uzgodnienie środków budowy zaufania 20
ROZDZIAŁ 2. Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa narzędziem budowy bezpieczeństwa globalnego 23
1. Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe na obszarze KBWE/OBWE 23
ROZDZIAŁ 3. Europejska Tożsamość w zakresie Bezpieczeństwa i Obrony 34
3.1. Powstanie ESDI 34
3.2. Wpływ układu sił międzynarodowych na powstanie ESDI 35
3.3. ESDI w dyskursie Unii Europejskiej 41
3.4. ESDI w strukturach NATO 45
3.5. ESDI w strukturach UZE 49
3.6. Francuska wizja ESDI 52
ROZDZIAŁ 4. Strategia bezpieczeństwo Polski 65
4.1. Przyszłość ESDI a bezpieczeństwo Polski 65
4.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej 68
Zakończenie 79
Bibliografia 82