Miesięczne archiwum: Grudzień 2018

Rezerwy w rachunkowości

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE REZERW I ICH RODZAJE 5
1. Przyczyny tworzenia rezerw w rachunkowości 5
2. Charakterystyka rezerw w rachunkowości 7
3. Klasyfikacja rezerw 10
3.1. Rezerwy bilansowe 11
3.2. Rezerwy niebilansowe 29
ROZDZIAŁ II. REZERWY NA PRZEJŚCIOWIĄ RÓŻNICĘ Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 39
1. Przejściowa różnica z tytułu podatku dochodowego 39
2. Dodatnie i ujemne różnice jako obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego netto, jako rezerwy na podatek dochodowy 44
3. Ewidencja rezerw na podatek dochodowy 48
ROZDZIAŁ III. TWORZENIE REZERW PRZEZ FIRMĘ XYZ S.A. W LATACH 2012 – 2015 55
1. Ogólna charakterystyka działalności XYZ S.A. 55
2. Profil działalności 56
3. Wyniki finansowe XYZ S.A. w latach 2012 – 2015 59
4. Tworzenie i ewidencja rezerw na podatek dochodowy od osób prawnych przez XYZ S.A. 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 71

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa CGS Beton Polska

WSTĘP 2
Rozdział I. Restrukturyzacja w procesie transformacji gospodarczej. 4
1.1. Pojęcie restrukturyzacji i jej rodzaje. 4
1.2. Płaszczyzny i zakres restrukturyzacji. 10
1.3. Metody i techniki restrukturyzacji. 14
1.4. Podmiot i przedmiot restrukturyzacji. 22
1.5. Rola i cele restrukturyzacji. 23
1.6. Miejsce restrukturyzacji w procesach transformacji. 26
1.7. Przebieg dotychczasowych procesów restrukturyzacyjnych i ich efekty. 28
Rozdział II. Analiza diagnostyczna przedsiębiorstwa CGS Beton Polska. 39
2.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa. 39
2.2. Przedmiot i zakres działania CGS Beton Polska. 43
2.3. Źródła zaopatrzenia i rynki zbytu. 48
2.4. System organizacji i zarządzania 49
2.5. Stan i struktura zatrudnienia. 53
2.6. Zasoby finansowe przedsiębiorstwa. 56
2.7. Majątek trwały. 60
2.8. Majątek obrotowy. 63
2.9. Efekty ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa. 66
Rozdział III Analiza strategiczna przedsiębiorstwa CGS BETON POLSKA 70
3.1. Pojęcie, zakres, cele i metody analizy strategicznej. 70
3.2. Silne i słabe strony przedsiębiorstwa 72
3.3. Szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa płynące z otoczenia 73
3.4. Propozycja strategii przedsiębiorstwa CGS BETON POLSKA 75
Rozdział IV Kierunki i płaszczyzny restrukturyzacji przedsiębiorstwa CGS BETON POLSKA 78
4.1. Restrukturyzacja podstawowego zakresu działań przedsiębiorstwa 78
4.2. Restrukturyzacja majątku trwałego 83
4.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 87
4.4. Restrukturyzacja prawno-organizacyjna 90
4.5. Restrukturyzacja źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu 92
4.6. Restrukturyzacja finansowa 95
Rozdział V Możliwości i warunki realizacji programu restrukturyzacji 98
5.1. Warunki i ograniczenia procesu restrukturyzacji 98
5.2. Możliwości finansowania restrukturyzacji według zaproponowanych założeń 103
5.3. Prognozowane efekty i skutki restrukturyzacji CGS BETON POLSKA 105
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 110
BIBLIOGRAFIA 112

Rekrutacja i selekcja w Policji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW 4
1. Rekrutacja i selekcja pracowników jako najważniejsze czynności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. 4
2. Rodzaje naboru. 7
2.1 Rekrutacja zewnętrzna 8
2.2 Rekrutacja wewnętrzna. 11
3. Metody poszukiwania pracowników. 12
3.1 Ogłoszenia prasowe. 12
3.2 Uczelnie 13
3.3 Dnie otwarte w firmach. 14
3.4 Internet 14
4. Procedury i narzędzia selekcji 15
5. Techniki selekcji 18
ROZDZIAŁ II POLICJA W POLSCE 24
1. Powstanie i rozwój policji w Polsce 24
2. Reformy policji i szkolnictwa policyjnego 31
3. Działalność policji 39
ROZDZIAŁ III REKRUTACJA I SELEKCJA 46
3.1 Charakterystyka formacji zwanej „Policja” 46
3.2 Planowanie i rekrutacja 48
3.2.1. Przebieg procesu rekrutacji 52
3.3. Postępowanie sprawdzające i oceniające 55
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 73

Reklama jako element marketingu

Wstęp 1
Rozdział 1. Rola reklamy w marketingu 3
1.1. Istota marketingu i reklamy 3
1.2. Uwarunkowania prawne działalności reklamowej 5
1.3. Funkcje i cele współczesnych reklam 6
1.4. Projektowanie skutecznej kampanii reklamowej 9
Rozdział 2. Charakterystyka tradycyjnych środków reklamowych 19
2.1. Reklama prasowa 19
2.2. Reklama telewizyjna 24
2.3. Reklama radiowa 29
2.4. Reklama zewnętrzna 31
2.5. Reklama internetowa 32
2.6. Inne formy reklamy 35
Rozdział 3. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów na rynku 40
3.1. Mechanizm działania reklamy 40
3.2. Proces informacyjny odbiorcy reklamy i jego fazy 46
3.3. Ocena skuteczności reklamy 54
Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 60

Referendum w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej – podstawowe pojęcia 5
1. Tradycje demokratyczne, istota demokracji bezpośredniej. 5
2. Przedmiot referendum. 11
3. Zasięg referendum. 16
4. Rodzaje referendów 19
5. Określanie wyników referendum – ważność referendum i jego weryfikacja. 22
6. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 23
Rozdział II Referendum w polskich konstytucjach – rys historyczny i aktualne regulacje prawne. 26
1. Referendum zatwierdzające w sprawie zmiany konstytucji. 36
2. Referendum ratyfikacyjne w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej. 38
3. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. 41
Rozdział III Referendum w Polsce – (1946-2003). 47
1. Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 roku i jego wyniki. 48
2. Referendum z 29 listopada 1987 roku 50
3. Referendum z 18 lutego 1996 roku o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego 52
4. Referendum konstytucyjne z 1997 roku 58
5. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 64
Rozdział IV Referendum a partie polityczne 68
Zakończenie 79
Bibliografia 82
Załączniki 88

Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu terytorialnego 8
1. Gmina podstawową wspólnotą samorządową 8
2. Powiat lokalną wspólnotą samorządową 14
3. Województwo regionalną wspólnotą samorządową 19
4. Zasady wyboru władz jednostek samorządu 22
Rozdział II. Zadania i zakres działania samorządu gminnego 35
1. Zadania samorządu gminnego 35
2. Zakres działania samorządu gminnego 42
Rozdział III. Zadania i zakres działania samorządu powiatowego 50
1. Zadania samorządu powiatowego 50
2. Zakres działania samorządu powiatowego 57
Rozdział IV. Zadania i zakres działania samorządu województwa 66
1. Zadania samorządu województwa 66
2. Zakres działania samorządu województwa 68
Zakończenie 81
Streszczenie 84
Literatura 85

Reengineering w systemach zarządzania organizacją

Wstęp 3
Rozdział 1. Reengineering w doskonaleniu organizacji 6
1.1. Pojęcie reengineeringu i sytuacje w jakich jest najczęściej stosowany 6
1.2. Przygotowanie do przeprowadzenia reengineeringu procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym 13
1.3. Zakres reengineeringu 17
Rozdział 2. Proces wprowadzania reengineeringu 27
2.1. Etapy wprowadzania reengineeringu 27
2.2. Kryteria wyboru metodologii w doskonaleniu firmy 35
2.3. Technologia informatyczna w reengineeringu 40
2.4. Reengineering a inne metody usprawnień ze szczególnym uwzględnieniem TQM i benchmarkingu 45
Rozdział 3. Analiza firmy usługowej Leograf Group jako dziedziny badań 63
3.1. Historia i przedmiot działalności firmy Leograf 63
3.2. Struktura firmy Leograf 65
3.3. Zidentyfikowanie procesów 67
3.4. Procesy zaobserwowane w pracy studia 68
3.5. Identyfikacja potrzeb restrukturyzacji procesów w studiu DTP 71
3.6. Opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych 75
3.7. Wdrożenie 79
Wnioski 84
Bibliografia 88
Spis rysunków i tabel 91

Realizacja funkcji rodzinnych w rodzinach zastępczych spokrewnionych

Wstęp
Rozdział I. Skala dysfunkcjonalności rodziny w Polsce w literaturze
1.1. Pojęcie rodziny dysfunkcjonalnej
1.2. Dysfunkcjonalność rodziny jako przyczyna patologii społecznych
1.3. Przemiany w rodzinie
Rozdział II. Definicja rodzin zastępczych
2.1. Formy i skala
2.2. Ustawodawstwo
2.3. Statystyka
2.4. Skala rodzin zastępczych spokrewnionych
2.5. Polityka państwa wobec kwestii pieczy zastępczej. Rola organizacji pozarządowych
Rozdział III. Podstawy funkcjonowania rodzin zastępczych
3.1. Stan prawny i praktyka sądowa w zakresie ustanawiania rodzin zastępczych
3.2. Zabezpieczenie i sposoby finansowania rodzin zastępczych
3.3. Problemy opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych
Rozdział IV. Rola rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do życia w społeczeństwie
4.1. Poziom zaspokajania elementarnych potrzeb dziecka przez rodzinę zastępczą
4.2. Zaspokajanie potrzeb socjalno – materialnych dziecka
4.3. Poziom przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie
Zakończenie
Bibliografia

Kara ograniczenia wolności za przestępstwa skarbowe

Wstęp

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka kary ograniczenia wolności w w prawie karnym skarbowym
1. Kształtowanie się kary ograniczenia wolności w ujęciu historycznym
2. Istota i cele kary ograniczenia wolności

Rozdział II.
Przestępstwo skarbowe – ujęcie definicyjne
1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – definicja i pojęcie
2. Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Rozdział III.
Przestępstwa skarbowe a kara ograniczenia wolności
1. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
2. Środki karne
3. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności

Zakończenie
Bibliografia

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. Organizacja grupy wsparcia dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych

Wstęp
Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny
1.1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia
1.2. Przyczyny bezrobocia
1.3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
1.4. Bezrobocie wśród młodzieży
Rozdział II. Fazy i sposoby przeciwdziałania bezrobocia
2.1. Uwzględnienie ustawy o bezrobociu
2.2. Sfery oddziaływania polityki społecznej
2.3. Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
2.4. Sposoby walki z bezrobociem
Rozdział III. Projekt socjalny – bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, założenia teoretyczne
3.1. Uzasadnienie projektu
3.2. Cel i zakres projektu
3.3. Metoda pracy z grupą
Zakończenie
Bibliografia