Archiwum miesiąca: listopad 2018

Analiza wpływu skali działania przedsiębiorstwa oraz jego wzrastających potrzeb finansowych na zmianę formy prawnej działalności

Wstęp 3
Rozdział I Charakterystyka form prawnych przedsiębiorstwa 4
1.1. Indywidualna działalność gospodarcza 4
1.2. Spółka cywilna 6
1.3. Spółki osobowe 8
1.3.1. Spółka jawna 9
1.3.2. Spółka partnerska 10
1.3.3. Spółka komandytowa. 12
1.3.4. Spółka komandytowo – akcyjna 13
1.4. Spółki kapitałowe 15
1.4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16
1.4.2. Spółka akcyjna 18
Rozdział II. Istota i determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 23
2.1. Definicje sytuacji finansowej 23
2.2 Czynniki określające sytuację finansową przedsiębiorstwa 28
Rozdział III. Źródła informacji niezbędnych w procesie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 45
3.1. Rodzaje źródeł 45
3.2. Bilans 52
3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 60
3.4. Rachunek zysków i strat 64
3.5. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym 68
3.6. Pozostałe źródła 69
3.7. Regulacje dotyczące informacji określającej sytuację finansową 71
3.7.1. Regulacje zawarte w prawie finansowym 71
3.7.2. Regulacje zawarte w prawie podatkowym 73
3.7.3. Regulacje zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej 74
3.7.4. Regulacje zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości 76
Rozdział IV Etapy rozwoju firmy oraz zmiany potrzeb finansowych 78
4.1. Okres początkowy powstanie firmy i próba przetrwania na rynku 78
4.2. Drugi etap stabilność przedsiębiorstwa 88
4.3. Faza restrukturyzacji 94
Zakończenie 99
Bibliografia 100
Spis tabel 103
Spis rysunków 104

ZUS w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych

Wstęp 5

Rozdział I.
Istota i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce 7
1. Powstanie i rozwój systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 7
2. Definicja ubezpieczenia 19
3. Ubezpieczenia społeczne 25

Rozdział II.
Nowy system emerytalny w Polsce 43
1. Charakterystyka zmian w systemie emerytalnym 43
2. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych – konsekwencje dla pracodawców 50
3. Pracownicze Programy Emerytalne – III filar 57

Rozdział III.
Funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce 67
1. Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 67
2. Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi 77
3. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 86

Rozdział IV.
Ocena działalności ZUS na podstawie Oddziału ZUS w Piasecznie 101
1. Organizacja pracy Inspektoratu 101
2. Działalność Inspektoratu 103
3. Ocena funkcjonowania placówki ZUS w Piasecznie 111

Zakończenie 121
Bibliografia 123
Spis schematów i tabel 129

Budowa systemu obsługi klienta firmy Z

Wstęp
Rozdział I. Obsługa Klienta – aspekt teoretyczny czynników wpływających na jakość relacji z klientem
1. Jakość – ogólny zarys pojęcia
2. Jakość usług a satysfakcja klienta
3. Instrumenty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem
4. Kształtowanie satysfakcji klienta
Rozdział II. Budowa strategii obsługi klienta
1. Reakcja Klienta na brak produktu
2. Błędy w strategii obsługi klienta
3. Obsługa Klienta a utrzymanie klienta
4. Wartość lojalnego Klienta
Rozdział III. Budowa systemu obsługi klienta uwzględniającego wymóg podnoszenia poziomu satysfakcji klientów na przykładzie firmy Z
1. Charakterystyka i otoczenie firmy
2. Projekt polepszenia jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów
3. Podejście procesowe w budowie lojalności partnerów handlowych Firmy Z
4. Budowania związków lojalnościowych na przykładzie firmy Z
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Sprawozdawczość budżetowa jednostki budżetowej

Wstęp 2
Rozdział I. Sprawozdawczość budżetowa 4
1.1. Pojęcie sprawozdawczości budżetowej 4
1.2. Zakres i obowiązek sprawozdawczości budżetowej 7
1.3. Obowiązujące rozdaje sprawozdań i ich wzory 9
1.4. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań 27
Rozdział II. Sprawozdawczość budżetowa z zakresu budżetu państwa 29
2.1. Rodzaje sprawozdań 29
2.2. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań 31
2.3. Terminy przekazywania sprawozdań 46
Rozdział 3. Sprawozdawczość budżetowa w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach 56
3.1. Rodzaje sprawozdań sporządzanych w jednostce 56
3.1.1. Sprawozdanie o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych 59
3.1.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 61
3.1.3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa 62
1.1.4. Sprawozdanie o stanie należności 63
1.1.5. Sprawozdanie o stanie zobowiązań 66
3.1.6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych 67
3.1.7. Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 69
Zakończenie 72
Literatura 73
Spis tabel 75

Przekształcenia w strukturze organizacyjne

Wstęp 3
1. Struktura organizacyjna firmy. 5
1.1. Pojęcie organizacji i jej struktury. 5
1.2. Czynniki strukturotwórcze w przedsiębiorstwie. 13
1.3. Definiowanie celów. 16
1.4. Otoczenie organizacji. 19
2. Rodzaje i projektowanie struktur organizacyjnych. 24
2.1. Rodzaje struktur organizacyjnych. 24
2.2. Nowoczesne struktury organizacyjne. 31
2.3. Projektowanie skutecznej struktury organizacyjnej. 37
3. Restrukturyzacji organizacji. 44
3.1. Czynniki restrukturyzacji. 44
3.2. Plan restrukturyzacji jako narzędzie dynamizujące proces zarządzania zmianami. 48
3.3. Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 50
3.4. Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. 54
4. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 60
4.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa WARS. 60
4.2. Zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału przedsiębiorstwa Wars. 65
4.3. Współpraca stanowisk sztabowych z innymi działami przedsiębiorstwa. 74
4.4. Ocena obecnej struktury organizacyjnej WARS. 80
5. Zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 82
5.1. Czynniki determinujące zmiany w strukturze organizacyjnej. 82
5.2. Kierunki, metody i sposoby dokonania zmian w strukturze organizacyjnej i zadaniowej przedsiębiorstwa Wars. 84
5.3. Założenia doskonalenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wars SA. 85
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel 92
Spis rysunków 93
Spis schematów 94

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. FORMY OPODATKOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
1. Podmioty gospodarcze i ich księgi rachunkowe
1.1. Karta podatkowa
1.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
2. Zasady ogólne
2.1. Księga przychodów i rozchodów
2.2. Księgi rachunkowe
ROZDZIAŁ II. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
2.1. Podmioty zobligowane do prowadzenia książki przychodów i rozchodów
2.2. Zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów
2.3. Układ i treść poszczególnych rubryk w podatkowej książce przychodów i rozchodów
2.4. Zasady ewidencji kosztów w książce przychodów i rozchodów
2.4.1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.4.2. Rodzaje kosztów uzyskania przychodów w książce przychodów i rozchodów
2.5. Dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z książką przychodów i rozchodów
2.5.1. Ewidencja sprzedaży
2.5.2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
2.5.3. Ewidencja wyposażenia
2.6. Zamknięcie miesięczne i roczne książki przychodów i rozchodów
2.6.1. Zamknięcie m-ca w książce przychodów i rozchodów
2.6.2. Ustalenie dochodu miesięcznego i rocznego
2.6.3. Zamknięcie księgi na koniec roku
ROZDZIAŁ III. ZASADY PRZEJŚCIA Z KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA KSIĘGI HANDLOWE
3.1. Inwentaryzacja stanu rzeczywistego
3.2. Wycena składników aktywów i pasywów
3.3. Sporządzenie bilansu zamknięcia
Rozdział IV. WPROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM
4.1. Ogólna charakterystyka obiektu badań
4.2. Zamknięcie podatkowej książki przychodów i rozchodów…
4.3. Inwentaryzacja majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego pochodzenia
4.4. Zakładowy plan kont
4.5. Określenie wartości zinwentaryzowanych składników majątku
4.6. Wartość kapitału przedsiębiorstwa handlowego. Bilans otwarcia
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Sytuacja kryzysowa na przykładzie Agory w aferze Rywin Gate

WSTĘP
ROZDZIAŁ I: PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
1. Public relations.
1.1. Definicje public relations.
1.2. Cele i rola public relations.
2. Sytuacja kryzysowa.
2.1. Definicje sytuacji kryzysowych.
2.2. Typy sytuacji kryzysowych.
2.3. Etapy sytuacji kryzysowych.
2.4. Udziałowcy sytuacji kryzysowych.
3. Sytuacja kryzysowa a public relations.
3.1. Sytuacja kryzysowa z punktu widzenia public relations.
3.2. Rola opinii publicznej.
3.3. Plany działań w sytuacjach kryzysowych.
3.4. Działania w trakcie sytuacji kryzysowej
ROZDZIAŁ II: AGORA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
1. Spotkanie Rywina z Rapaczyńską
2. Spotkanie Rywina z Michnikiem
3. Obraz propozycji korupcyjnej w mediach
4. Sejmowa komisja śledcza
5. Raport Anity Błochowiak
ROZDZIAŁ III: SYTUACJA KRYZYSOWA A POZYCJA, WIZERUNEK, REPUTACJA FIRMY.
1. Wpływ sytuacji kryzysowej na wizerunek w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach.
2. Wpływ sytuacji kryzysowej na wizerunek w innych cywilizowanych krajach
3. Wpływ afery Rywina na reputację, wizerunek i pozycje Agory.
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Gwarancje wypłacalności zakładów ubezpieczeń

Wstęp
Rozdział I. Interwencjonizm państwa w działalność rynku ubezpieczeniowego
1.1. Interwencjonizm państwa a idea wolnego rynku
1.2. Przesłanki ingerencji państwa w działalność rynku ubezpieczeniowego
1.3. Formy ingerencji państwa na rynku ubezpieczeniowym
Rozdział II. Nadzór ubezpieczeniowy jako instytucja gwarantująca sprawne funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego
2.1. Idea nadzoru ubezpieczeniowego i zasady doktrynalne dotyczące jego funkcjonowania
2.2. Nadzór ubezpieczeniowy na świecie i w Unii Europejskiej
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce
Rozdział III. Ogólne zasady dotyczące gwarancji wypłacalności firm ubezpieczeniowych w ramach Solvency I
3.1 Zakład ubezpieczeń jako instytucja zaufania publicznego
3.2 (Prawno- administracyjne)
3.3 (Instytujconalne)
3.4 (Ekonomiczne)
3.4.1 Aktywa na pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych
3.4.2 Parametryczne
3.4.2.1 SW
3.4.2.2 MW,KG
3.4.3 Pozostałe (suma ubezpieczeniowa od pojedynczego ryzyka, reasekuracja, działalność alokacyjna)
Rozdział IV, Nowa koncepcja oceny wypłacalności zakładu ubezpieczeń – projekt Solvency II.
4.1 Przebieg prac nad projektem Solvency II
4.2 Nowa architektura nadzoru nad działalnością zakładu ubezpieczeń (3 filary)
4.3 Gwarancje wypłacalności zakładu ubezpieczeń w koncepcji Solvency II
4.4 Wpływ Solvency II na działalność zakładu ubezpieczeń
Zakończenie
Bibliografia

Stanowisko UE a kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego

WSTĘP 2
I. Założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4
1. Geneza europejskiej polityki bezpieczeństwa 5
2. Poszukiwanie zdolności operacyjnej 14
3. Nowe koncepcje bezpieczeństwa europejskiego 19
3.1. Koncepcja OBWE 21
3.2. Koncepcja NATO 25
II. Działania UE w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego 30
1. Rola Unii Europejskiej i UZE 30
2. Rola OBWE 36
III. Miejsce Polski w polityce UE na rzecz bezpieczeństwa. 45
3.1. Współpraca w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 58
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 66

Walory turystyczne Warki

Wstęp 4
ROZDZIAŁ I. Turystyka i walory turystyczne w literaturze przedmiotu 6
1.1. Pojęcie oraz rodzaje turystyki 6
1.2. Funkcje turystyki 16
1.3. Walory turystyczne i ich podział 21
ROZDZIAŁ II. Rozwój turystyki w Polsce i na świecie 23
2.1.Warunki i kierunki rozwoju turystyki 23
2.2. Rynek turystyczny i jego gospodarcze znaczenie 31
2.3. Produkt turystyczny i jego miejsce na rynku turystycznym 37
ROZDZIAŁ III. Walory turystyczne Warki 45
3.1. Rys historyczny 46
3.2. Infrastruktura turystyczna 49
3.3. Atrakcje turystyczne 52
3.4. Szlaki piesze i rowerowe 55
3.5. Imprezy regionalne 62
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 73
Spis tabel 74