Archiwum miesiąca: październik 2018

Podpis elektroniczny

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka podpisu elektronicznego 5
1.1. Pojęcie podpisu elektronicznego 5
1.2. Systemy tworzenia podpisu elektronicznego 12
1.3. Zasady działania podpisu elektronicznego w Polsce 20
Rozdział 2. Certyfikaty i centra certyfikacji 27
2.1. Definicja certyfikatów i centrów ceryfikacyjnych 27
2.2. Rola centrów certyfikacji 35
2.3. Uzyskanie certyfikatu i nadzór państwa nad podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne 41
Rozdział 3. Podpis elektroniczny elementem nowoczesnego państwa 57
3.1. Podpis elektroniczny w regulacjach Unii Europejskiej 57
3.2. Obszary stosowania podpisu elektronicznego 64
3.3. Korzyści wynikające z wprowadzenia podpisu elektronicznego 70
Zakończenie 73
Bibliografia 76
Spis rysunków 80

Motywowanie niematerialne pracowników

Wstęp 2
Rozdział I. Motywowanie pracowników w teorii zarządzania 4
1.1. Pojęcie motywacji 4
1.2. Charakterystyka teorii motywacji 9
1.3. Charakterystyka wybranych teorii procesu 18
Rozdział II. Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie 27
2.1. Tradycyjne modele systemu motywowania 27
2.2. Nowoczesne koncepcje motywowania 39
2.3. Metody diagnozowania systemu motywowania 47
Rozdział III. Pozapłacowe systemy motywacyjne 54
3. 1. Szkolenia pracowników 54
3.2. Okresowe oceny pracowników 57
3.3. Opieka medyczna 60
3.4. Pozostałe formy motywacji pozapłacowej pracowników 66
Rozdział IV. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A. 72
4.1. Charakterystyka firmy i zakres jej działalności 72
4.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 77
4.3. Założenia i funkcje systemu motywacyjnego stosowanego w przedsiębiorstwie 82
4.4. Instrumenty motywowania wykorzystywane w przedsiębiorstwie 88
Zakończenie 99
Bibliografia 101
Spis tabel 104
Spis rysunków 105

Plan zarządzania nieruchomością

1. Analiza celów i oczekiwań właściciela 2
1.1. Podsumowanie 3
2. Podstawowe informacje o nieruchomości 4
2.1. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami 4
2.2. Stan prawny nieruchomości 5
2.3. Lokalizacja ogólna 8
2.4. Lokalizacja szczegółowa 8
2.5. Opis i stan techniczny budynku 9
2.6. Dokumentacja techniczna budynku 12
2.7. Niezbędne remonty i modernizacje 14
2.8. Podsumowanie i wnioski 14
3. Analiza rynku nieruchomości 15
3.1. Analiza rynku nieruchomości w większych miastach Polski 15
3.2. Analiza lokalnego rynku nieruchomości 16
3.3. Analiza bezpośredniej lokalizacji 18
3.4. Podsumowanie 21
4. Analiza finansowa nieruchomości 22
4.1. Analiza wpływów i wydatków 22
4.2. Oszacowanie kosztów niezbędnych prac remontowych 26
4.3. Oszacowanie wartości nieruchomości w stanie istniejącym 27
4.4. Możliwość zwiększenia wpływów i obniżenia kosztów eksploatacji 30
4.5. Podsumowanie i wnioski 31
5. Analiza strategiczna 32
5.1. Analiza czynników strategicznych 32
5.2. Charakterystyka przyjętych wariantów 33
5.2.1. Plan realizacji wariantu I 34
5.2.2. Plan realizacji wariantu II 41
5.3. Podsumowanie i wnioski 42

Plan rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA STANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I SEKTORA ROLNO – ŻYWNOŚCIOWEGO W POLSCE 5
1. Miejsce i rola sektora rolnego w gospodarce Polski i charakterystyka gospodarstw rolnych 5
1.1. Rola sektora rolnego w gospodarce 5
1.2. Struktura użytków rolnych 7
1.3. Poziom wykształcenia i struktura wieku rolników 13
1.4. Lasy 13
1.5. Zarządzanie zasobami wodnymi 15
1.6. Dochody w rolnictwie 16
2. Rolnictwo a środowisko 17
2.1. Zalesienie terenów wiejskich 17
2.2. Zasoby wodne 18
2.3. Ochrona powietrza i zmiany klimatu 22
2.4. Wpływ rolnictwa na środowisko 24
2.5. Różnorodność biologiczna w rolnictwie na obszarach wiejskich 26
3. Aktywność zawodowa ludności wiejskiej w Polsce 27
3.1. Zatrudnienie w rolnictwie 27
3.2. Bezrobocie na obszarach wiejskich 31
3.3. Turystyka na obszarach wiejskich 33
3.4. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych 34
4. Infrastruktura w rolnictwie i na obszarach wiejskich 35
4.1. Infrastruktura techniczna 35
4.2. Infrastruktura społeczna 40
ROZDZIAŁ 2. PODSTAWOWE PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH 42
1. Problemy rozwoju rolnictwa 42
1.1. Siła robocza 44
1.2. Struktura gospodarstw rolnych 49
1.3. Integracja pozioma i pionowa w sektorze rolno – żywnościowym 52
1.4. Niedobór kapitału 52
2. Możliwości rozwoju 53
2.1. Zasoby wytwórcze i stan środowiska naturalnego 55
2.2. Pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa 56
2.3. Problemy rozwoju obszarów wiejskich 57
2.4. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich 59
2.4.1. Tworzenie dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem 59
2.4.2. Zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 60
2.4.3. Rozwój agroturystyki 60
ROZDZIAŁ 3. STRATEGIA, CELE I PRIORYTETY PROGRAMU RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROZWÓJU OBSZARÓW WIEJSKICH 67
1. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 67
2. Pomoc państwa dla sektora rolnictwa 71
2.1. Dotacje przedmiotowe 72
2.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 75
3. Cele Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 76
3.1. Poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego 77
3.2. Wsparcie dla przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej 79
3.3. Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 79
4. Priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 80
4.1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno – żywnościowym 81
4.2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 84
4.3. Pomoc techniczna dla Programu 87
5. Relacje między Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” a instrumentami I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. 88
5.1. Wspólna Organizacja Rynków 89
Instrumenty towarzyszące 91
ROZDZIAŁ 4. OPIS DZIAŁAŃ SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 94
1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno – żywnościowym 94
1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 94
1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom 102
1.3. Szkolenia 107
1.4. Wsparcie doradztwa rolniczego 109
1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych 113
2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 118
2.1. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych 120
2.2. Scalanie i zalesianie gruntów 122
2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 125
2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów 129
2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 132
2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem 135
3. Pomoc techniczna 138
3.1. Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu 140
3.2. Rozwój instytucjonalny 141
3.3. Informowanie i promocja Programu 142
ZAKOŃCZENIE 143
BIBLIOGRAFIA 145
SPIS TABEL 149

Plan marketingowy przedsiębiorstwa turystycznego

Wstęp 2
Rozdział 1. Znaczenie planu marketingowego w realizacji celów przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota planu marketingowego 5
2.2.1. Założenia 9
2.2.2. Sprzedaż 10
2.2.3. Produkt 12
2.2.4. Rynek 15
2.2.5. Cele marketingowe 18
2.2.6. Strategie marketingowe 20
2.2.7. Źródła finansowania 27
Rozdział 2. Specyfiki działalności turystycznej 30
2.1. Rys historyczny 30
2.2. Istota dobrego wypoczynku 34
2.3. Definicja turystyki 40
2.4. Rodzaje usług turystycznych 43
2.5. Turystyka w Europie 48
Rozdział 3. Plan marketingowy centrum szkoleniowo –rekreacyjnego hotelu „Masuria” 55
3.1. Otoczenie rynkowe i model biznesowy 56
3.1.1.Wprowadzenie 56
3.1.2. Potencjalni klienci 57
3.1.3. Lokalizacja obiektu 58
3.1.4. Zewnętrzny układ komunikacyjny 58
3.2. Zagadnienia marketingowe 59
3.2.1.Kanały dystrybucji 59
3.2.2.Działania promocyjne i marketingowe. 59
3.2.3.Opis inwestycji 60
3.2.4. Koszty 63
3.2.5. Analiza SWOT 65
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 72
Spis rysunków 73

Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. Integracja gospodarcza i walutowa w Europie Zachodniej 5
1.1. Pojęcie i istota integracji gospodarczej 5
1.2. Teoretyczne przesłanki tworzenia Unii Gospodarczo – Walutowej 8
1.3. Rozwój Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie Zachodniej po II wojnie światowej 15
ROZDZIAŁ 2. Sytuacja gospodarcza Polski a członkostwo w UGiW w latach 1990 – 2004 35
2.1. Etapy procesu integracyjnego Polski z UGiW 35
2.2. Scenariusze przystąpienia do strefy euro 39
2.2.1. Uczestnictwo w systemie ESW 2 (Exchange Rate Mechanism II) 40
2.2.2. System currency board (UEP) 42
2.3. Kryteria konwergencji gospodarczej określone w Traktacie z Maastricht 45
2.4. Stanowisko polskiego rządu w sprawie przystąpienia do strefy euro 54
Dostosowania metodologiczne 62
ROZDZIAŁ 3. Bilans korzyści i kosztów integracji Polski z UGiW 62
3.1. Przesłanki polityczne i gospodarcze członkostwa Polski w Europejskiej Unii Walutowej 62
3.2. Korzyści przystąpienia Polski do strefy euro 62
3.3. Koszty przystąpienia do strefy euro 62
PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 62
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 62

Pełna księgowość

Wstęp 3
Rozdział I. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 5
1. Podmioty zobligowane do prowadzenia książki przychodów i rozchodów 5
2. Zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów 9
3. Układ i treść poszczególnych rubryk w podatkowej książce przychodów i rozchodów 13
4. Zasady ewidencji w książce przychodów i rozchodów 19
4.1. Ewidencja zakupu 22
4.2. Ewidencja sprzedaży 23
4.3. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 25
4.4. Ewidencja wyposażenia 28
Rozdział II. Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość 34
1. Zamknięcie miesięczne i roczne książki przychodów i rozchodów 34
2. Inwentaryzacja majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego pochodzenia 38
3. Budowa zakładowego planu kont 42
4. Określenie wartości zinwentaryzoanych składników majątku i sporządzenie bilansu otwarcia 48
Rozdział III. Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość w praktyce 52
1. Inwentaryzacja stanu rzeczywistego 52
2. Wycena składników aktywów i pasywów 59
3. Sporządzenie bilansu zamknięcia 67
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel i rysunków 78

Partnerzy szkoły w środowisku

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I.
TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMU 5
1. Analiza pojęć 5
2. Funkcje szkoły 8
3. Przemiany we współczesnej szkole 11
4. Funkcje rodziny 16
ROZDZIAŁ II.
BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI 20
1. Przemiany we współczesnej rodzinie 20
2. Potrzeba współpracy szkoły z rodziną 25
3. Formy i modele współpracy 30
4. Wspólne cele i wzajemne zobowiązania 36
ROZDZIAŁ III.
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 41
1. Polskie realia 41
2. Propozycja kierunku zmian 49
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54

Outplacement jako element restrukturyzacji organizacji

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Pojęcie i historia outplacementu 5
1. Definicja outplacementu 5
2. Historia outplacementu 10
2.1. Ewolucja outplacementu na świecie 10
2.2. Rozwój outplacementu w Polsce 16
3. Systematyka outplacementu 21
4. Cele outplacementu 30
ROZDZIAŁ II. Outplacement w praktyce 34
1. Skuteczne rozwiązania w zakresie outplacement 34
2. Korzyści 38
2.1. Dla pracodawcy 38
2.2. Dla pracownika 40
3. Etapy programów outplacementowych 43
ROZDZIAŁ III. Outplacement jako element restrukturyzacji w TP S.A. 51
1. Charakterystyka firmy TP S.A. 51
2. Istota restrukturyzacji w firmie TP SA zatrudnienia w organizacji 55
3. Zastosowanie outplacementu w firmie TP 61
3.1. Założenia i cele outplacementu w TP SA 65
3.2. Realizacja outplacementu w TP SA 69
3.3. Korzyści wprowadzenie outplacementu niektórych TP SA 73
3.4. Słabości outplacementu w TP SA 76
PODSUMOWANIE 79
BIBLIOGRAFIA 83
SPIS TABEL 87
SPIS RYSUNKÓW 88

Orientacja na klienta w ZOZ

Wstęp 2
Rozdział 1.
ORIENTACJA NA KLIENTA USTALENIA TEORETYCZNE. 5
1.1. Charakterystyka usług. 5
1.2. Zachowania nabywców. 10
1.3. Zadowolony klient jako cel działań marketingowych. 18
Rozdział 2.
ZNACZENIE JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ 29
2.1. Charakterystyka usług medycznych w systemie opieki zdrowotnej. 29
2.2. Jakość w opiece zdrowotnej. 37
2.3. Badanie satysfakcji pacjentów jako warunek poprawy jakości usług. 46
Rozdział 3
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE MIASTA I GMINY WARKA. 55
3.1. Charakterystyka miasta i gminy Warki 55
3.2. SPZOZ w Warce – informacje ogólne. 57
3.3. Charakterystyka Poradni Dziecięcej w SP ZOZ Warka. 62
Rozdział 4
OPIS BADANIA. 67
4.1. Technika badania. 67
4.2. Grupa badania i opis przebiegu badania. 69
4.3. Wyniki badań i ich interpretacja. 72
Rozdział 5
ORIENTACJA NA PACJENTA. TEORIA I PRAKTYKA 88
5.1. Jakość usług medycznych w praktyce 88
5.2. Organizacja i udzielania świadczeń zdrowotnych 94
Zakończenie 100
Bibliografia 103
Spis tabel 107
Spis rysunków 108
Załącznik 1. 110
Załącznik 2. 112