Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

Model kompetencyjny menedżera służby zdrowia

WSTĘP 3
I. WIZERUNEK MENEDŻERA W LITERATURZE PRZEDMIOTU 5
1. Historyczny kontekst roli kierownika 5
2. Koncepcje stylów kierowania 9
3. Funkcje i role kierownika w czasach współczesnych 16
4. Kompetencje kierownika a sprawność zarządzania 20
5. Modele kompetencyjne w zarządzaniu 26
II. RYNEK USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE I JEGO SPECYFIKA 33
1. Uregulowania prawne polskiego rynku usług medycznych 33
2. Charakterystyka rynku usług medycznych w Polsce 40
III. PROBLEMATYKA PRACY A CZYNNIKI REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ MENEDŻERA SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE 53
IV. KOMPETENCJE MENEDŻERA SŁUŻBY ZDROWIA 61
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 77
SPIS RYSUNKÓW 79

Marketingowe zarządzanie cyklem życia produktu

WSTĘP 3
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy marketingu 5
1.1 Pojęcie marketingu 5
1.2 Marketing-mix 7
1.3 Definicja i podsystemy produktu 11
1.3.1 Marka 13
1.3.2 Asortyment 19
1.3.3 Jakość 22
1.3.4 Usługi poszerzające produkt. 26
Rozdział 2. Cykl życia produktu w aspekcie teoretycznym 31
2.1 Cykl życia produktu 31
2.2 Strategie marketingowe w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. 38
2.2.1 Strategie marketingowe w fazie wprowadzania produktu na rynek. 39
2.2.2 Strategie marketingowe w fazie wzrostu. 43
2.2.3 Strategie marketingowe w fazie dojrzałości. 44
2.2.4 Strategie marketingowe w fazie spadku. 47
Rozdział 3. Zarządzenie marką w aspekcie teoretycznym. 49
3.1 Strategie marketingowe odnoszące się do marki. 50
3.2 Cykl życia marki. 52
3.3 Przedłużanie i zakańczanie cyklu życia marki. 58
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 61

Marketing mix hotelu Spa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA, POJĘCIE I ZASADY MARKETINGU 5
1.1. Podstawy marketingu 5
1.2. Marketing mix – marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek 11
1.3. Strategie marketingowe i rola w budowaniu przewagi na rynku 21
1.3.1. Istota i pojęcie strategii 21
1.3.2. Rodzaje strategii 25
ROZDZIAŁ 2 DZIAŁANIA I INSTRUMENTY MARKETINGOWE 33
2.1. Usługa hotelarska jako produkt 33
2.2. Jakość usług hotelarskich jako determinanta dobrego odpoczynku 37
2.3. Kategoryzacja jako miernik jakości usług. 41
2.4. Ceny w hotelarstwie 42
2.5. Dystrybucja i kanały dystrybucji. 46
2.6. Promocja usług hotelarskich. 49
Rozdział 3 CHARAKTERYSTYKA I RYS HISTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI FIRMY 55
3.1. Rys historyczny i struktura organizacyjna firmy 55
3.2. Działalność firmy 60
3.3. Asortyment i produkty oferowane przez firmę Irena Eris 63
3.4. Rynek docelowy oraz środowisko konkurencyjne 67
ROZDZIAŁ 4 OTOCZENIE MARKETINGOWE HOTELU 77
4.1. Ogólna charakterystyka hotelu SPA Dr Irena ERIS w Krynicy – Zdrój 77
4.2. Otoczenie i oferta marketingowa hotelu 81
4.2.1. Otoczenie, nocleg, gastronomia, rekreacja, organizacja kongresów i szkoleń, SPA (Sanus Per Aqua), jako integralne części składowe współczesnego hotelu. 87
4.2.1.1. Otoczenie 88
4.2.1.2. Noclegi 90
4.2.1.3. Gastronomia 92
4.2.1.4. Kongresy – szkolenia 96
4.3. Rekreacja – wypoczynek w hotelu SPA. 100
4.4. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris 105
ROZDZIAŁ 5 MARKETING W HOTELU. 107
5.1. Zastosowanie reguł marketingu w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdrój 107
5.2. Elementy marketingu mix w Hotelu SPA Dr Irena Eris 109
WNIOSKI 115
BIBLIOGRAFIA 117
SPIS TABEL 121
SPIS RYSUNKÓW 122
SPIS ZDJĘĆ 123

Łamanie praw kobiet

Wstęp 2
Rozdział I. Prawa kobiet w aspekcie powszechnych praw człowieka w Polsce 4
1. Historia równouprawnienia kobiet 4
2. Prawa kobiet w aspekcie powszechnych praw człowieka 7
3. Polityka państwa w zakresie wyrównywania statusu kobiet i mężczyzn 13
4. Ustawa o równym statusie kobiet i mężczyzn 21
5. Kościół a prawa kobiet 23
Rozdział II. Międzynarodowe prawa człowieka a prawa kobiet 28
1. Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka ONZ 28
2. Konferencje w sprawie praw kobiet 32
2.1. Meksyk (1975), 32
2.2. Kopenhaga (1980), 32
2.3. Nairobi (1985) 33
2.4. Pekin (1995) 34
3. Norwegia: Środki i metody w ramach działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn 39
4. Portugalskie prawo karne dotyczące aborcji 41
Rozdział III Przemoc wobec kobiet a prawa człowieka 43
1. Przemoc jako forma dyskryminacji 43
2. Standardy praw człowieka 47
3. Obowiązki państw 50
4. Należyta staranność i równość wobec prawa 53
5. Wolność od tortur 54
6. Prawo międzynarodowe a konflikty zbrojne 57
Zakończenie 64
Bibliografia 66

Zagospodarowanie terenów i obiektów produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej

Wstęp

Rozdział I.
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Rawie Mazowieckiej
1.1 Położenie miasta w przestrzeni gospodarczej
1.2 Warunki przyrodnicze
1.3 Rozwój działalności gospodarczej w mieście

Rozdział II
Lokalizacja terenów produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej
2.1 Zasady lokalizacji zakładów produkcyjnych
2.2 Lokalizacja terenów produkcyjnych
2.3 Prezentacja czynników warunkujących wybór lokalizacja wybranych zakładów produkcyjnych

Rozdział III.
Charakterystyka zagospodarowania terenów produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej
3.1 Charakterystyka wybranych zakładów produkcyjnych
3.2 Omówienie zabudowy zewnętrznej wybranych zakładów produkcyjnych
3.3 Omówienie infrastruktury wybranych zakładów produkcyjnych.
3.4 Elementy charakteryzujące wybór zagospodarowania powierzchni przez wybrane zakłady produkcyjne.

Rozdział IV.
Oddziaływanie wybranych zakładów produkcyjnych na otoczenie
4.1 Wpływ lokalizacji wybranych zakładów produkcyjnych na zagospodarowanie przestrzenne Rawy Mazowieckiej
4.2 Wpływ działalności produkcyjnej wybranych zakładów na stan środowiska naturalnego w Rawie Mazowieckiej

Zakończenie
Bibliografia

Rynek usług leasingowych w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka leasingu 6
1.1. Pojęcie i istota leasingu. 6
1.2. Historia leasingu. 10
1.3. Rodzaje leasingu 14
1.4. Wady i zalety leasingu 18
Rozdział II. Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku leasingu w Polsce 21
2.1. Strony umowy leasingu 21
2.2. Warunki zawarcia umowy leasingu 23
2.3. Prawa i obowiązki finansującego 29
2.4. Prawa i obowiązki korzystającego 32
2.5. Sposoby ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingowej 33
2.6. Wypowiedzenie umowy leasingowej 37
2.7. Podatkowe skutki umowy leasingu 38
Rozdział III. Rynek usług leasingowych w Polsce 47
3.1. Rodzaje firm leasingowych 47
3.2. Klientela firm leasingowych 51
3.3. Struktura leasingowych środków trwałych i ich amortyzacja 55
Rozdział IV. Perspektywy rozwoju rynku leasingu w Polsce 70
4.1. Konkurencyjność leasingu w porównaniu z kredytem bankowym 70
4.2. Ewolucja polskiego rynku usług leasingowych 79
Zakończenie 84
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis rysunków 91

Leadership – przywództwo w organizacji

Wstęp 3
Rozdział 1. Proces zarządzania organizacją międzynarodową 6
1.1. Istota i specyfika organizacji 6
1.2. Pojęcie i funkcje zarządzania w organizacjach 9
1.3. Struktury organizacyjne, ich klasyfikacja i budowa 15
1.4. Kultura organizacyjna jako czynnik kształtujący tożsamość firmy 32
1.5. Negocjacje międzykulturowe 36
1.6. Rola przywódcy w kontekście struktur organizacyjnych 39
Rozdział 2. Przywództwo w organizacji międzynarodowej 52
2.1. Definicja i zakres przywództwa 52
2.2. Typologia cech przywódczych 55
2.3. Style przewodzenia 62
2.4. Znaczenie kapitału intelektualnego pracowników 64
2.5. Przewodzenie a zarządzanie 71
Rozdział 3. Analiza przywództwa w organizacji X 75
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 75
3.2. Opis metod badawczych 84
3.3. Charakterystyka próby badawczej 88
3.4. Analiza wyników badań 90
Zakończenie 99
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106
Załącznik nr 1. Ankieta 107

Kultura pracy firm państwowych i prywatnych w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Kultura pracy firmy 5
1.1. Pojęcie kultury i jej składniki 5
1.2. Klimat organizacji 11
1.3. Rodzaje kultur 15
1.4. Funkcje kultury i jej wpływ na zarządzanie organizacją 23
1.5. Kultura narodowa a kultura organizacji 35
1.6. Rola zakładu pracy w kształtowaniu kultury pracy 40
Rozdział II. Proces badawczy przeprowadzony na grupie badawczej pracowników instytucji państwowej i prywatnej 51
2.1. Przedmiot i cel badań 51
2.2. Problemy badawcze 52
2.3. Hipotezy badawcze 55
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 56
2.5. Charakterystyka próby badawczej 59
Rozdział III. Kultura pracy w firmach państwowych i prywatnych 62
3.1. Postrzeganie kultury organizacyjnej w badanych firmach 62
3.2. Stopień zadowolenia z pracy 67
3.3. Motywacje wewnętrzne 71
3.4. Oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawcy 75
Podsumowanie 82
Bibliografia 84
Spis tabel i wykresów 88
Aneks 89

Koszty reprezentacji i reklamy a kształtowanie wyniku finansowego

Wstęp 4
Rozdział 1. Identyfikacja przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie 6
1.1. Definicja przychodów związanych z działalnością gospodarczą 6
1.2. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów 11
1.2.1. Udokumentowanie poniesienia kosztu 14
1.2.2. Koszty w walutach obcych 14
1.3. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 16
1.4. Przypisanie kosztów do okresu podatkowego 23
Rozdział 2. Księgowe i podatkowe ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 27
2.1. Księgowe ujecie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 27
2.2. Dochód podatkowy a zysk brutto 31
2.3. Podatkowe ujęcie dochodu/straty z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 38
2.4. Ustalanie podstawy opodatkowania 44
Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem kosztów reprezentacji i reklamy 46
3.1. Definicja pojęcia reprezentacji i reklamy 46
3.2. Koszty reprezentacji i reklamy w podatku dochodowym 54
3.2.1. Wydatki na reprezentację 54
3.2.2. Wydatki na reklamę 55
3.2.3. Reklama publiczna i niepubliczna 56
3.2.4. Limit wydatków 59
3.3. Koszty reprezentacji i reklamy a podatek VAT 62
3.4. Dokumentacja działań marketingowych 64
Rozdział 4. Reprezentacja i reklama w prawie farmaceutycznym 66
4.1. Miejsce reklamy leków i usług medycznych w przepisach prawa farmaceutycznego 66
4.2. Ograniczenia reklamy i reprezentacji w branży farmaceutycznej 67
4.3. Reklama w branży farmaceutycznej a ograniczenia podatkowe 73
4.4. Wpływ kosztów reprezentacji i reklamy na wynik finansowy podmiotu działającego na podstawie prawa farmaceutycznego 75
4.4.1. Założenia przyjęte do analizy 75
4.4.2. Wpływ przepisów podatkowych na budżet 77
4.4.3. Wyliczenie budżetu akcji 79
4.4.4. Ocena poszczególnych wariantów i ich wpływ na wynik finansowy 82
Zakończenie 85
Literatura 87

Kredyty hipoteczne

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE KREDYTU BANKOWEGO 5
1. Podstawy prawne udzielania kredytów bankowych 11
2. Istotne warunki umowy kredytowej 16
3. Rodzaje operacji kredytowych 21
ROZDZIAŁ II. KREDYT HIPOTECZNY 27
1. Definicja i istotne warunki umowy kredytu hipotecznego 34
2. Formy zabezpieczeń 42
3. Koszty kredytu 52
ROZDZIAŁ III. RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE 59
1. Podmioty rynku 59
2. Struktura 69
ROZDZIAŁ IV. PERSPEKTYWY ROZWOJU 75
1. Czynniki determinujące rozwój 75
2. Ocena możliwości rozwoju rynku w najbliższych latach 85
ZAKOŃCZENIE 94
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 100
SPIS RYSUNKÓW 101