Archiwum miesiąca: wrzesień 2018

Karty płatnicze w polskim systemie bankowym

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Powstanie i rozwój kart płatniczych 5
1. Powstanie i rozwój kart płatniczych na świecie 5
2. Karty płatnicze w Polsce 7
3. Systemy kart płatniczych 9
3.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych i ich udział na rynku polskim 10
ROZDZIAŁ 2. Analiza rodzajów kart płatniczych 22
1.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 22
2.Podział kart płatniczych 25
2.1.Karty „parapłatnicze” 26
2.2.Karty płatnicze 27
ROZDZIAŁ 3. Karty płatnicze w Polsce i Unii Europejskiej 42
3.1. Karty płatnicze w Unii Europejskiej 42
3.1.1 Karty w obiegu 46
3.1.2 Transakcje kartami w bankomatach i punktach handlowo-usługowych 48
3.1.3 Sieć punktów handlowo-usługowych wyposażonych w elektroniczne terminale 49
3.1.4 Sieć bankomatów 50
3.2 Polski rynek kart płatniczych na tle rynku czeskiego i rynku węgierskiego 52
3.2.1 Karty w obiegu 52
3.2.2 Transakcje w bankomatach i punktach handlowo-usługowych 53
3.3. Wnioski 54
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 62

Kierownik i jego styl kierowania

Wstęp 3
Rozdział 1. Kultura organizacji i jej wpływ na wybór stylu kierowania przez kierownika. 6
1. 1. Kultura organizacyjna – ogólna charakterystyka. 6
1. 2. Czynniki warunkujące kulturę organizacyjną. 12
1. 3. Modele kultury organizacyjnej. 20
Rozdział 2. Kierownik i jego rola w organizacji. 27
2.1 Kierowanie – podstawowe założenia. 27
2.1.1. Przywództwo. 27
2.1.2. Przywództwo a kierowanie. 29
2.1.3. Władza i jej źródła. 31
2.2. Kierownik, menedżer, dyrektor – ogólna charakterystyka. 33
2.3. Rola kierownika w organizacji. 35
2.3.1. Cechy i umiejętności dobrego menedżera. 35
2.4 Top menedżer – „najwyższa głowa” w firmie. 39
2.4.1. Zakres działania menedżera. 39
2.4.2. Postawy menedżera w różnych stadiach rozwoju organizacji. 41
Rozdział 3. Style kierowania. 45
3.1 Styl kierowania – definicje. 45
3.2 Podział stylów kierowania. 48
3.3 Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania w organizacji. 52
3.4 Kwalifikacje posiadane przez menedżera a styl kierowania. 54
3.5 Zależność stylu kierowania od cech osobowościowych i kwalifikacji pracowników. 57
Zakończenie 60
Bibliografia 62

Klienci zamożni w bankowości prywatnej PKO BP

KLIENCI ZAMOŻNI JAKO NAJBARDZIEJ RENTOWNY SEGMENT W BANKOWOŚCI PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BP S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Organizacja sektora bankowego w Polsce i jego otoczenie 6
1. System bankowy w Polsce 6
2. Rozwój sektora bankowego po 1989 roku 11
3. Analiza rynku i warunki działania banków w Polsce 13
4. Kierunki zmian w prawie bankowym i bankowości w Polsce 20
Rozdział II. Miejsce i rola PKO BP SA w systemie bankowym 26
1. Bank PKO BP SA na rynku usług bankowych 26
1.1. Historia banku 29
1.2. Organizacja i kierunki rozwoju banku po 1989r. oraz jego miejsce i rola w sektorze bankowym 31
2. Charakterystyka banku i obszarów konkurencji 34
2.1. Sytuacja bieżąca 34
2.2. Prognozy rozwoju bankowości detalicznej wybranych produktów 37
2.3. Ocena na tle sektora bankowego 43
Rozdział III. Organizacja bankowości prywatnej w PKO BP SA 46
1. Otoczenie i obszar działania banku 46
1.1. Klienci banku 46
1.2. Produkty bankowe 50
1.3. Cena produktu i jakość usług 63
1.4. Technologia i personel banku 64
1.5. Placówki bankowe i kanały dystrybucji 66
1.5.1. Rola marketingu usług w banku 69
Rozdział IV. Bank PKO BP SA w opinii klientów 72
1. Główni konkurenci PKO BP SA 72
1.1. Porównanie działalności banków 72
1.2. Porównanie klientów banków 76
1.3. Porównanie oferty produktowej i cenowej-wyniki rankingów 78
1.4. Wielkość banku, sieć placówek, kanały dystrybucji oraz zadowolenie klientów 91
2. Zagrożenia ze strony głównych konkurentów oraz ocena możliwości utrzymania pozycji na rynku w obecnych warunkach zaostrzonej konkurencji 93
Zakończenie 98
Bibliografia 99
Spis tabel i wykresów 101

Kompleksowe zarządzanie jakością

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota jakości i zarządzania jakością 5
1.1. Klasyczne definicje jakości 5
1.2. Współczesne definicje jakości 10
1.3. Istota zarządzania jakością 17
Rozdział 2. Rola i znaczenie Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) 27
2.1. Idea zarządzania przez jakość 27
2.2. Istota zarządzania w TQM 31
2.3. Uwarunkowania Kompleksowego Zarządzania Jakością 38
2.4. Zasady Kompleksowego Zarządzania Jakością 44
Rozdział 3. Normalizacja i systemy zarządzania jakością 50
3.1. Powstanie normalizacji systemów jakości 50
3.2. Systemy zarządzania jakością według norm ISO 53
3.3. Certyfikaty systemów jakości 60
3.3.1. Badania wyrobów dla potrzeb obowiązkowej certyfikacji 63
3.3.2. Ocena systemu jakości dostawcy 64
3.3.3. Nadzór nad stosowaniem certyfikatu 66
3.3.4. Zawieszenie, cofnięcie, unieważnienie certyfikatu 66
3.3.5. Kolejne kroki prowadzące do umieszczenia na wyrobie oznaczenia CE 67
3.4. Wdrożenie systemów ISO i TQM źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 69
Rozdział 4. Możliwość wdrożenia Kompleksowego Zarządzania Jakością w Firmie X 77
4.1. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością 77
4.1.1. Cele jakości 79
4.1.2. Polityka jakości 80
4.1.3. Procedury 82
4.2. Program szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników 85
4.3. Dostosowanie przedsiębiorstwa do systemu zarządzania jakością 86
4.4. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością 89
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel 100
Spis rysunków 101

Komplementarność ceny i dystrybucji

Wstęp 2
Rozdział I Polityka przedsiębiorstw w zakresie kanałów dystrybucji w kontekście cen 4
1.1. Ogólna reakcja między instrumentami marketingu 4
1.2. Relacja ceny i dystrybucji 9
1.3. Komplementarność między ceną a dystrybucją 13
1.4. Istota zależności pomiędzy ceną a dystrybucją w koncepcji marketingu mix 21
1.5. Wpływ ceny produktu na wybór kanałów dystrybucyjnych 25
Rozdział II. Polityka cen i dystrybucji w koncepcji marketingu mix 30
2.1. Problem polityki 30
2.2. Cele polityki cen 36
2.3. Cele polityki dystrybucji 41
Rozdział III. Funkcjonowanie Zakładu Tartacznego w Felinowie 51
3.1. Struktura przedsiębiorstwa 53
3.2. Charakterystyka procesów produkcyjnych na tle rynku 55
3.3. Przemysł drzewny w Polsce 60
3.4. Analiza ABC 66
Rozdział IV. Polityka cen i dystrybucji firm drzewnych na przykładzie Zakładu Tartacznego w Felinowie 73
4.1. Główni klienci 74
4.2. Główni dostawcy 76
4.3. Produkt 76
4.2.1. Strategia produktu 77
4.2.2. Strategia ceny 78
4.4. Macierz BCG 79
4.5. Polityka dystrybucji 81
4.4.1. Strategia dystrybucji 82
4.6. Opis działań marketingowych 84
4.7. Analiza problemów i możliwości (SWOT) 84
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel 93
Spis rysunków 94

Konferencje jako narzędzie marketingu

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing jako rynkowa filozofia firmy 5
1.1. Pojęcie i istota marketingu 5
1.2. Miejsce marketingu w strukturze organizacyjnej 9
1.3. Rola marketingu we współczesnej organizacji 13
Rozdział 2. Charakterystyka poszczególnych narządzi marketingu 17
2.1. Rola produktu w działalności marketingowej przedsiębiorstw 17
2.2. Wpływ cen na funkcjonowanie firmy 22
2.3. Istota dystrybucji 25
2.4. Promocja marketingowa 29
Rozdział 3. Konferencje narzędziem marketingowym współczesnej firmy 36
3.1. Funkcje i cele marketingu oraz public relations 36
3.2. Konferencja jako wspólny element marketingu i PR 40
3.3. Adresaci działań marketingowych a publiczność PR 44
3.4. Zależności na poziomie struktur organizacyjnych 48
Zakończenie 53
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 57

Konkurencyjność polskich MSP na rynkach UE

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 5
1.1. Pojęcie gospodarki rynkowej 5
1.2. Konkurencyjność w warunkach gospodarki globalnej 14
1.3. Znaczenie pojęcia przedsiębiorstwo międzynarodowe 18
1.4. Konkurencja – szanse i zagrożenia 21
ROZDZIAŁ II. POLITYKA KONKURENCYJNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ 25
2.1. Pojecie i istota integracji 25
2.2. Polityka ochrony konkurencji 29
2.3. Pomoc państwa wynikająca z traktatu o Wspólnocie Europejskiej 37
2.4. Działalność Grupy Zadaniowej BEST na rzecz konkurencyjności w UE 42
ROZDZIAŁ III. SEKTOR MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ 45
3.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 45
3.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 50
3.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 52
3.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 56
3.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 61
ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA MSP W UNII EUROPEJSKIEJ 67
4.1. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Unii Europejskiej 67
4.2. Unia Europejska a gospodarka światowa 71
4.3. Bezpośrednie inwestycje a przepływ kapitału w warunkach wspólnego rynku 75
4.4. Efekty ekonomiczne utworzenia wspólnego rynku 81
ROZDZIAŁ V. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA POLSKIEGO SEKTORA MSP W UNII EUROPEJSKIEJ 88
5.1. Unia Walutowa 93
5.2. Unia Celna 96
5.3. Polityka ochrony konkurencji 98
5.4. Fundusze unijne dla sektora MSP 103
ZAKOŃCZENIE 109
BIBLIOGRAFIA 111
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 116

Motywacja i satysfakcja w pracy

Wstęp 2
Rozdział 1 Istota i znaczenie motywowania w zachowaniu człowieka 4
1. Pojecie i znaczenie motywacji 4
2. Teorie motywacji – przegląd 10
2.1. Teoria motywacji w ujęciu tradycyjnym 10
2.2. Teorie motywacji w ujęciu przedmiotowym 23
Rozdział 2 Praktyczne instrumenty pobudzania osiągnięć w przedsiębiorstwach 33
1. Płacowe środki pobudzania motywacji 33
2. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 42
Rozdział 3. Motywowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Cemat Silicon S.A. 54
1. Opis przedsiębiorstwa Cemat Silicon S.A. 54
2. Systemy motywacyjne stosowane w przedsiębiorstwie Cemat Silicon S.A. 60
3. Ocena wpływu istniejącego systemu motywacyjnego na motywację do pracy i satysfakcje z niej na podstawie przeprowadzonej ankiety 64
Zakończenie 71
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 71
Aneks 71

Monitorowanie rozwoju gminy

WSTĘP

Rozdział I
POLITYKI ROZWOJU LOKALNEGO W GMINACH

1.1. Władza samorządowa jako gospodarz gminy i jego rola w kierowaniu rozwojem gminy
1.2. .Pojęcie rozwoju lokalnego a polityka rozwoju gminy
1.3. Planowanie i realizacja efektywnej polityki rozwoju lokalnego w gminach
1.3.1. Potrzeby społeczności lokalnych w kontekście rozwoju lokalnego
1.4. Sposoby monitorowania polityki rozwoju lokalnego
1.5. Strategia rozwoju gmin jako narzędzie polityki rozwoju gminy

Rozdział II
INWESTYCJI I ICH ROLA W ROZWOJU LOKALNYM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NAJNIŻSZEGO SZCZEBLA

2.1 Pojęcie inwestycji
2.2 Polityka inwestycyjna w gminach(zarządzanie procesem inwestycyjnym)
2.3 Wydatki inwestycyjne i ich źródła
2.4 Znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym gmin (dostępność usług publicznych dla mieszkańców – NSP)
2.5 Wieloletnie Plany Inwestycyjne
2.6 Sposoby realizacji inwestycji komunalnych w gminach

Rozdział III
OCENA REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU W GMINIE Xi Y

3.1 Charakterystyka gminy X
3.1.1. Struktura organizacyjna gminy
3.2.Strategia rozwoju gminy (Plany rozwoju gminy, Wieloletnie Plany Inwestycyjne,
inne polityki
3.3. Przedsięwzięcia publiczne (inwestycje) gminy zrealizowane na przestrzeni lat
3.4. Dostępność do usług publicznych mieszkańców według NSP

Rozdział IV
CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GMINY

4.1. Struktura organizacyjna urzędu gminy
4.2. Strategia rozwoju gminy (Plany rozwoju gminy, Wieloletnie Plany Inwestycyjne,
Inne polityki realizowane w gminie w zakresie rozwoju
4.3. Przedsięwzięcia publiczne (inwestycje) gminy zrealizowane na przestrzeni
lat
4.4. Dostępność do usług publicznych mieszkańców według NSP
4.5. Ocena porównawcza dynamiki rozwoju gmin na przestrzeni

Rozdział V
ROZWÓJ GMIN W OPINII MIESZKAŃCÓW

5.1. Cele i metody badania
5.2. Charakterystyka badanych
5.3. Ocena realizacji inwestycji i usług publicznych z punktu widzenia mieszkańców
5.4. Wyniki porównawcze

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Modele zarządzania jakością

Wstęp 2
Rozdział I. Systemy zarządzania jakością 4
1.1. Istota i zasady TQM 4
1.2. Koncepcja Sześć Sigma 12
1.3. Lean Manufacturing 19
1.4. HACCP, GMP i GHP 20
Rozdział II. ISO 9000:2000 oraz systemy towarzyszące ISO14000 i 18000 26
2.1. ISO 9000:2000 26
2.2. Normy ISO serii 14000 29
2.3. Normy ISO 18000 30
Rozdział III. Systemy oceny jakości 35
3.1. Nagroda im. Malcolma Baldrigea 35
3.2. Model doskonałości w biznesie EFQM 48
3.3. Polska Nagroda Jakości 57
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 67