Miesięczne archiwum: Sierpień 2018

Ewolucja polsko-rosyjskiego handlu

Wstęp 2
Rozdział I. Wpływ handlu zagranicznego na procesy wzrostu gospodarczego kraju 4
1.1. Przesłanki, istota i znaczenie międzynarodowej wymiany towarowej 4
1.2. Cechy handlu międzynarodowego, jego rodzaje i uczestnicy 9
1.3. Efekty wymiany międzynarodowej 14
Rozdział II. Polsko – rosyjska współpraca gospodarcza w latach 1998-2004 22
2.1. Zakres polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 22
2.2. Współpraca handlowa 27
2.3. Współpraca w zakresie infrastruktury 34
2.4. Współpraca w dziedzinie inwestycji 35
2.5. Inne formy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 38
Rozdział III. Kształtowanie się bilansu handlowego Polski z Rosją w latach 1998-2004 44
3.1. Poziom i struktura polsko-rosyjskiego bilansu handlowego 44
3.2. Ewolucja polsko – rosyjskiej wymiany handlowej 52
Rozdział IV. Efektywność handlu Polski z Rosją na tle wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej 60
4.1. Ogólna charakterystyka polskich obrotów zagranicznych z UE i krajami Europy Środkowowschodniej 60
4.2. Rynki wschodnie – niewykorzystane szansę polskiej gospodarki 67
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel i rysunków 82

Ewolucja funkcji Parlamentu Europejskiego

Wstęp 2
Rozdział 1. Ogólne zagadnienia dotyczące Parlamentu Europejskiego 4
1.1. Geneza Parlamentu Europejskiego 4
1.2. Wybory i skład Parlamentu Europejskiego 7
1.3. Status deputowanego Parlamentu Europejskiego 18
1.4. Organizacja wewnętrzna Parlamentu Europejskiego 23
Rozdział 2. Działalność i sposób funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 29
2.1. Zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego 29
2.2. Procedury podejmowania decyzji 41
2.3. Kobiety w Parlamencie Europejskim 45
Rozdział 3. Przyszłość Parlamentu Europejskiego 51
3.1. Legislacja, budżet oraz inne procedury w Parlamencie Europejskim 51
3.2. Stosunki z instytucjami i organami 56
3.3. Sesje Parlamentu 61
3.4. Komisje oraz Delegacje 66
Zakończenie 73
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Ewidencja i identyfikacja należności i roszczeń

Wstęp 2
Rozdział I. Identyfikacja i ewidencja należności i roszczeń 4
1.1. Miejsce należności w majątku przedsiębiorstwa 4
1.2. Wycena należności 9
1.3. Ewidencja należności 13
1.4. Roszczenia jako specyficzne kategorie należności 18
Rozdział II. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa 23
2.1. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 23
2.2. Zasady polityki kredytowej wobec odbiorców 28
2.3. Sposoby zabezpieczania należności 30
2.4. Zasady windykacji należności 38
Rozdział III. Metody monitorowania należności przedsiębiorstwa 44
3.1. Metody oceny poziomu należności 44
3.2. Sposoby ustalania okresu inkasa należności 52
3.3. Zastosowanie opustów cenowych 56
3.4. Optymalizacja parametrów polityki kredytowej 59
Rozdział IV. 67
Ocena metod zarządzania należnościami i zobowiązaniami na przykładzie spółki akcyjnej Wilbo 67
4.1. Prezentacja spółki Wilbo S. A. 67
4.2. Polityka kredytowa spółki Wilbo S. A. 72
4.3. Metody inkasa należności spółce Wilbo S. A. 77
4.4. Ocena metod zarządzania należnościami spółki Wilbo S. A. 79
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90

Wykorzystanie Internetu do promocji w niepublicznej służbie zdrowia

Wstęp 4
Rozdział I. Polska służba zdrowia 6
1.1. Charakterystyka usług zdrowotnych w Polsce 6
1.1.1. Zdrowie i jego interpretacja 6
1.1.2. Usługi medyczne jako usługi specjalne 9
1.2. Sytuacja finansowa służby zdrowia 14
1.3. Zakłady opieki zdrowotnej w Polsce 20
1.3.1. Publiczne 23
1.3.2. Niepubliczne 24
Rozdział II. Internet jako narzędzie promocji usług medycznych 27
2.1. Funkcje Internetu 27
2.2. Usługi w Internecie 30
2.3. Promocja usług medycznych w Internecie 34
2.3.1. Reklama w sieci 35
2.3.2. Public relations 42
2.3.3. Sponsoring 44
2.3.4. Promocja uzupełniająca w Internecie 46
2.4. Telemedycyna – przyszłość i postęp w medycynie 49
Rozdział III. Charakterystyka Medicover jako niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 57
3.1. Historia powstania firmy Medicover Sp. z o. o. 57
3.2. Zakres świadczonych usług 62
3.3. Polityka firmy Medicover 68
Rozdział IV. Wykorzystanie Internetu w Medicover 72
4.1. Funkcjonalność portalu – stan obecny 72
4.2. Promocja i udoskonalenia serwisu 77
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 86

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Istota analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji 4
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 4
1.2. Źródła analizy finansowej 13
1.3. Metody analizy finansowej 16
Rozdział II. Charakterystyka analizy wskaźnikowej oraz 24
2.1. Wskaźniki płynności 24
2.2. Sprawozdawczość finansowa w świetle obowiązującej ustawy o rachunkowości 31
2.3. Bilans majątkowy i jego struktura 35
Rozdział III Prezentacja EKD Sp. z o.o., 45
3.1. Podstawowe informacje o firmie i jej pozycja na rynku 45
3.2. Charakterystyka transportu samochodowego 50
3.3. Wstępna analiza 65
Rozdział IV. Analiza sprawozdań finansowych Spółki Ekspresowej Komunikacji Drogowej z o.o. 71
1. Analiza dynamiki i struktury aktywów 71
2. Analiza dynamiki i struktury pasywów 74
3. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 76
4. Analiza wskaźnikowa EKD Sp. z o.o. 79
Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis wykresów 90

Internet i polityka

Wstęp 3
Rozdział I. Internet jako nowoczesny środek komunikowania 5
1.1. Geneza internetu 5
1.2. Funkcje internetu 12
1.3. Podstawowe założenia komunikacji internetowej 17
Rozdział II. Media w komunikowaniu politycznym 23
2.1. Pojęcie komunikowania politycznego 23
2.2. Miejsce mediów masowych w komunikowaniu się społeczeństwa 27
2.3. Media masowe a system polityczny 32
2.4. System komunikowania politycznego 39
Rozdział III. Współpraca polityków z mediami 49
3.1. Partie polityczne 49
3.2. Indywidualni działacze polityczni 58
3.3. Relacje partii i działaczy politycznych z mediami masowymi 67
3.3.1. Modele stosunków silnych ogniw komunikowania politycznego 68
3.3.2. Transakcyjny charakter relacji aktorów politycznych i mediów masowych 71
Rozdział IV. Wykorzystanie internetu w działalności politycznej 79
4.1. Nowe strategie komunikacyjne działaczy politycznych 79
4.1.1. Marketing polityczny, wyborczy i społeczny 81
4.1.2. Reklama polityczna 85
4.1.3. Polityczne public relations 90
4.1.4. Konsultanci polityczni 99
4.2. Internet jako medium politycznego przekazu 101
4.3. Internet a wybory 104
4.4. Internet i polityka w Polsce 110
Zakończenie 120
Bibliografia 122
Spis tabel i rysunków 126

Instytucje profilaktyki narkomanii

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska narkomanii 5
1.1. Istota narkomanii – definicje i przyczyny 5
1.2. Narkomania w Polsce i na świecie 12
1.2.1. Polska 12
1.2.2. Afryka 15
1.2.3. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska 16
1.2.4. Azja 17
1.2.5. Europa 18
1.2.6. Oceania 20
1.3. Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków 21
Rozdział 2. Instytucje profilaktyki i terapii narkomanii w Warszawie na tle całego kraju 29
2.1. Instytucje profilaktyki i terapii narkomanii w Polsce 29
2.2. Instytucje profilaktyki i terapii narkomanii w Warszawie 39
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 57
3.1. Przedmiot i cel badań 57
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 61
3.4. Teren i organizacja badań 63
Rozdział 4. Analiza wyników badań dotyczących funkcjonowania MONAR-u jako ośrodka profilaktyki i terapii narkomanii 67
4.1. Charakterystyka grupy badawczej 67
4.2. Analiza wyników badań 70
4.3. Wnioski 80
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Ankieta 92

Europa i społeczeństwo globalnej informacji

Wstęp 3

Rozdział I. Społeczeństwo informacyjne 5
1.1. Komunikacja i media społeczne 5
1.2. Wiedza i informacja czynnikiem przemian globalnych 8
1.3. Społeczeństwo informacyjne 9
1.3.1. Geneza i próba definicji 10
1.3.2. Szanse i nadzieje cywilizacji opartej na wiedzy 14
1.3.3. Zagrożenia i zabezpieczenia 18
1.4. Implikacje społeczne 21

Rozdział II. Internet – przestrzeń Europejskiego społeczeństwa informacyjnego 24
2.1. Internet w działalności gospodarczej i społecznej 24
2.1.1. e- Handel 25
2.1.2. e- Bankowość 26
2.1.3. Telepraca 27
2.1.4. Rząd online 28
2.1.5. e-Bezpieczeństwo 29
2.1.6. Służba zdrowia online 30
2.1.7. e-Edukacja 31
2.2. Zagrożenia i bezpieczeństwo w Internecie 32
2.3. Znaczenie sektora informatycznego 35

Rozdział III. Inicjatywa e-Europe „Europa i społeczeństwo globalnej informacji” 39
3.1. Geneza – Raport Bergmanna 39
3.2. Konwergencja technologiczna – Zielona Księga 40
3.3. Cele i obszary tematyczne inicjatywy 41
3.4. Etapy rozwoju i realizacji inicjatywy e-Europe 43
3.4.1. e-Europe 2002 Plan Działania 43
3.4.2. e-Europe+ Wspólne działania 44
3.4.3. e-Europe 2005 Kontynuacja 46

Rozdział IV. Droga transformacji społeczeństwa informacyjnego R.P. 48
4.1. Społeczność internetowa w Polsce 48
4.1.1. Struktura użytkowników 48
4.1.2. Ocena stopnia zaawansowania 50
4.1.3. Uwarunkowania rozwoju 51
4.2. Internetowa działalność gospodarcza w Polsce 52
4.3. Infrastruktura teleinformatyczna 54
4.3.1. Plan e-Polska 2006 55
4.3.2 Priorytety dla rozwoju 57
4.4. Plan informatyzacji Państwa 60
4.3.1.Projekt Wrota Polski 62

Rozdział V. Perspektywy Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego 63
5.1. Dylematy ekonomiczne 63
5.1.1. Towar czy dobro publiczne 64
5.1.2. Skala opłacalności 65
5.2. Dylematy polityczne 65
5.2.1. Deregulacja czy centralizacja 66
5.2.2. Zależność polityczna 68

Zakończenie i wnioski 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 75

Indywidualne Konta Emerytalne

Wstęp 2
Rozdział I. Konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce 4
1. Podstawowe rozwiązania występujące w systemach emerytalnych 4
2. Tradycyjne i nowoczesne systemy emerytalne 11
2.1. Efekty zewnętrzne funkcjonowania systemu emerytalnego 11
2.2. Efektywność systemu emerytalnego 15
3. Finansowanie przejścia do nowoczesnego systemu emerytalnego 19
Rozdział II. Zasady funkcjonowania Indywidualnych Kont Emerytalnych 22
1. Założenia prawne funkcjonowania Indywidualnych Kont Emerytalnych. 22
2.Oznakowanie IKE i kontrola systemu29
2.1. Rejestracja i identyfikacja środków 29
2.2. Rejestracja operacji 35
3. Funkcjonowanie IKE w funduszach inwestycyjnych 39
Rozdział III. Indywidualne Konto Emerytalne jako alternatywa oszczędzania. 47
1. IKE w instytucjach prowadzących działalność maklerską i ubezpieczeniową 47
2. IKE w banku 56
3. Obrót środkami zgromadzonymi na Indywidualnym Koncie Emerytalnym 60
Zakończenie 70
Bibliografia 72

Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego

Wstęp 3
Rozdział I Kapitał intelektualny jako potencjalna wartość ekonomiczna 5
1.1. Kategoria kapitału jako pojęcie pochodne kapitału intelektualnego i kapitału ludzkiego. 5
1.2. Kapitał intelektualny definicje, wieloznaczność pojęć, źródła powstania 8
1.3. Odmiany kapitału intelektualnego 11
1.4. Modele pomiaru kapitału intelektualnego 16
1.5. Miejsce kapitału intelektualnego w rachunkowości 24
Rozdział II. Kapitał ludzki i jego znaczenie w firmie 30
2.1. Wartość kapitału ludzkiego jako determinanta kapitału intelektualnego 30
2.2. Modele pomiaru kapitału ludzkiego 38
2.3. Płaca godziwa w rozumieniu modelu płacowego opartego o wartość kapitału ludzkiego 45
Rozdział III. Metodyka pomiaru i prezentacji kapitału ludzkiego 54
3.1. Próba zdefiniowania wartości kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie 54
3.2. Wyliczenie kapitału intelektualnego 61
3.2. Prezentacja kapitału ludzkiego 65
Zakończenie 73
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77