Archiwum miesiąca: sierpień 2018

Giełdy towarowe

Wstęp 3
Rozdział I. Historia giełd na świecie 5
1. Geneza giełdy światowej 5
2. Najważniejsze giełdy na świecie 14
3. Początki polskich giełd 20
Rozdział II. Giełdy towarowe w Polsce 30
1. Pojęcie, cel i funkcje giełdy towarowej. 30
2. Historia i rozwój giełdy towarowej w Polsce 37
3. Organizacja i funkcjonowanie giełdy 46
Rozdział III. Działalność maklerska na giełdzie towarowej 55
1.Podstawy prawne i ustawodawstwo związane z giełdami w Rzeczpospolitej 55
2. Zasady działalności maklerskiej 61
3. Towarowe domy maklerskie 65
Rozdział IV. Przepisy i normy Unii Europejskiej dotyczące giełdy towarowej 74
1. Podstawy prawne funkcjonowania giełd w UE 74
2. Powstanie i organizacja giełdy towarowej w UE 82
3. Wpływ norm europejskich na ustawę o giełdach towarowych w Polsce 87
Zakończenie 91
Źródła i literatura 93

Fuzje logistyczne na rynku kurierskim

WSTĘP 3

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU USŁUG KURIERSKICH 5
II. CHARAKTERYSTYKA FIRM DHL, SERVISCO, DANZAS 9
III.FUZJE LOGISTYCZNE 19
3.1. Pojęcie fuzji 20
3.2. Znaczenie fuzji 23
3.3. Fuzja DHL, Servisco, Danzas 25
3.4. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 29

ZAKOŃCZENIE 31
BIBLIOGRAFIA 33

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA, ISTOTA I ZNACZENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Definicja samorządu terytorialnego
2. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce
2.1. Początki samorządu na ziemiach polskich
2.2. Samorząd w II Rzeczypospolitej
2.3. Samorząd w Polsce po II wojnie światowej
3. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
1. Cechy samorządu terytorialnego
2. Prawo centralne
3. Prawo lokalne

ROZDZIAŁ III. ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Zadania własne
1.1. Zadania własne gminy
1.2. Zadania własne powiatu
1.3. Zadania własne województwa
2. Zadania zlecone

ROZDZIAŁ IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Struktura organizacyjna gminy
2. Struktura organizacyjna powiatu
3. Struktura organizacyjna województwa samorządowego

ROZDZIAŁ V. WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
2. Samorząd terytorialny w niektórych państwach europejskich
3. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I. Obrót giełdowy jako forma publicznego obrotu wtórnego papierami wartościowymi 5
1. Powstanie i rozwój giełdy 5
1.1. Historia giełdy 5
1.2. Historia giełdy w Polsce 7
1.3. Giełda w III Rzeczypospolitej 8
2. Pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi 11
3. Pojęcie, charakterystyka i funkcje giełdy 15
4. Uczestnicy giełdy 18
4.1. Inwestorzy 19
4.2. Pośrednicy 21
Rozdział II. Istota i zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 25
1. Podstawy prawne i struktura organizacyjna GPW 25
2. Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego 28
3. Tryb zawierania i rodzaje transakcji giełdowych 31
3.1. Rodzaje składanych zleceń 31
3.2. System notowań i zasady ustalania kursów 37
3.3. Podstawowe operacje giełdowe 42
Rozdział III. Instrumenty publicznego rynku papierów wartościowych 47
1. Akcje 47
1.1. Rodzaje akcji 48
1.2. Cena akcji 48
1.3. Ewidencja akcji 49
2. Obligacje 52
2.1. Rodzaje obligacji 53
2.2. Cena obligacji i ich sprzedaż 55
2.3. Ewidencja obligacji 56
3. Certyfikaty inwestycyjne 58
4. Opcje giełdowe 59
5. Warranty 62
6. Kontrakty terminowe FUTURE 65
Rozdział IV. Indeksy i wskaźniki giełdowe 69
1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja indeksów giełdowych 69
2. Charakterystyka głównych indeksów GPW w W-wie 76
3. Podstawowe wskaźniki giełdowe 83
4. Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe 88
Rozdział V. Analiza sytuacji na GPW w w-wie w latach 2010 – 2014. Perspektywy rozwoju giełdy 93
1. Statystyka GPW w W-wie w latach 2010 – 2014 93
2. Strategia, przekształcenie i rozwój giełdy GPW 96
Zakończenie 101
Bibliografia 105
Spis tabel i schematów 107

Funkcje Zespołu Obsługi Konferencji

Wstęp 3
Rozdział 1. Rynek usług konferencyjnych w Polsce 4
Rozdział 2. Opis Obiektu Szkoleniowego Falenty 23
2.1. Położenie 23
2.2. Część konferencyjna 24
2.3. Część gastronomiczna 30
2.4. Część hotelowa 32
2.5. Część wypoczynkowo-rekreacyjna 33
Rozdział 3. Oferta Usługowa Centrum Szkoleniowego w Falentach 37
Podsumowanie 40
Bibliografia 42

Fundusze inwestycyjne jako efektywna forma oszczędzania

Wstęp 3
Rozdział I. Rynki i instrumenty finansowe 5
1.1. Podstawowe obszary badawcze z zakresu inwestycji i finansów 5
1.2. Rynki finansowe 8
1.2.1. Rynek pieniężny 10
1.2.2. Rynek walutowy 12
1.2.3. Rynek kapitałowy 13
1.3. Instrumenty finansowe 15
1.3.1. Instrumenty rynku pieniężnego 16
1.3.2. Instrumenty rynku walutowego 19
1.3.3. Instrumenty rynku kapitałowego 21
1.4. Znaczenie rynku finansowego w gospodarce rynkowej 29
Rozdział II. Fundusze Inwestycyjne 32
2.1. Powstanie funduszy inwestycyjnych 32
2.2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych 39
2.2.1. Kryterium formy prawnej 39
2.2.2. Kryterium konstrukcji funduszu 40
2.2.3. Kryterium typu inwestora 41
2.2.4. Kryterium celu inwestycyjnego 42
2.2.5. Pozostałe kryteria klasyfikacji funduszy inwestycyjnych 43
2.3. Zasady funkcjonowania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 44
2.3.2. Zarządzanie projektami wiodącymi 46
2.3.3. Zarządzanie mniejszościowymi pakietami akcji 48
2.3.4. Nowe inwestycje 49
2.4. Rozwój funduszy inwestycyjnych 51
Rozdział III. Ocena efektywności Funduszy Inwestycyjnych – teoria 59
3.1. Konieczność uwzględnienia ryzyka 59
3.2. Pomiar ryzyka 62
3.3. Metody pomiaru ryzyka 63
3.3.1. Ocena ryzyka przy pomocy cen i stóp zwrotu 65
3.3.2. Linia charakterystyczna papieru wartościowego 68
3.3.3. Współczynnik β 71
3.4. Miary efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi 71
3.4.1. Stopa zwrotu portfela 71
3.4.2. Miary oparte na modelu CAPM 72
3.4.3. Wskaźnik Jensena 73
3.4.4. Wskaźnik Treynora 74
3.4.5. Wskaźnik Sharpe’a 75
3.5. Uwagi końcowe 76
Rozdział IV. 79
Fundusze Inwestycyjne jako efektywna forma oszczędzania – zastosowanie praktyczne 79
4.1. Charakterystyka wybranych funduszy inwestycyjnych 79
4.2. Prezentacja wyników działalności wybranych funduszy inwestycyjnych 85
4.3. Badanie efektywności zarządzania wybranymi funduszami inwestycyjnymi za pomocą stopy zwrotu 89
4.4. Badanie efektywności zarządzania wybranymi funduszami inwestycyjnymi za pomocą wskaźnika Jensena 90
4.5. Badanie efektywności zarządzania wybranymi funduszami inwestycyjnymi za pomocą wskaźnika Treynora 92
4.6. Badanie efektywności zarządzania wybranymi funduszami inwestycyjnymi za pomocą wskaźnika Sharpe’a 93
4.7. Wnioski 94
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel, rysunków schematów 100

Firmy rodzinne

Wstęp

Rozdział I. Firma rodzinna i jej kultura organizacyjna
1. Firma jako system społeczny
2. Kultura a działalność firm rodzinnych
3. Komunikacja w firmie

Rozdział II Metodologia badań własnych
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Rola kultury organizacyjnej w firmie rodzinnej
1. Charakterystyka terenu badań
2. Analiza wyników badań]
3. Wnioski własne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Finansowanie projektów inwestycyjnych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1. Finansowanie własne 7
1.1. Amortyzacja 9
1.2. Kapitał zapasowy 10
1.3. Emisja akcji 11
2. Finansowanie obce 13
2.1. Kredyty 13
2.2. Obligacje 16
2.3. Leasing 17
2.4. Factoring 19
3. Koszty pozyskiwania kapitału 21
3.1. Koszt kapitału obcego 21
3.2. Koszt kapitału własnego 24
3.3. Średni ważony koszt kapitału 31
ROZDZIAŁ II. OCENA EKONOMICZNEJ OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 34
1. Metody oceny projektów inwestycyjnych 35
1.1. Metoda okresu zwrotu 35
1.2. Metoda wartości zaktualizowanej netto 37
1.3. Indeks zyskowności 39
1.4. Wewnętrzna stopa zwrotu 40
1.5. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu 41
2. Problemy ryzyka finansowego projektu 43
2.1. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko 44
2.2. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko 50
3. Tworzenie się struktury kapitałowej przedsiębiorstwa inwestującego 56
3.1 Optymalna struktura kapitału według podejścia tradycyjnego 57
3.2. Struktura kapitału a teoria Modiglianiego – Millera 59
3.3. Teoria kosztów związanych z trudnościami finansowymi (koszty bankructwa) 65
3.4. Teoria kosztów przedstawicielstwa 67
3.5. Teoria asymetrii informacji 68
3.6. Dodatkowe czynniki wpływające na ustalenie struktury kapitału w przedsiębiorstwie 69
ROZDZIAŁ III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PACTIV Sp. z o. o. 73
1.2. Zakres działalności firmy i jej główne produkty 74
2. Potencjał firmy i jej sytuacja majątkowa 75
2.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 75
2.2. Analiza wskaźnikowa 83
3. Inwestycje Pactiv Sp. z o. o. 87
3.1. Wdrożenie nowego systemu informatycznego Exact 88
3.2. Opłacalność wdrożenia systemu Exact 89
3.3. Źródła finansowania inwestycji i koszt kapitału 96
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 104
Spis rysunków 105

Feminizm

Wstęp 2
Rozdział 1. Geneza i rozwój feminizmu. 4
1.1. Historia feminizmu 4
1.2. Pojęcie i istota feminizmu. 13
1.3. Feminizm na świecie 16
Rozdział 2. Ideologie i nurty feminizmu 25
2.1.Główne nurty feminizmu 25
2.2. Feminizm w nauce 32
2.3. Feminizm w Polsce 37
Rozdział 3. Joanna d`Arc kobieta wojowniczka 44
3.1. Dzieciństwo Joanny 44
3.2. Walka o wolność 47
3.3. Męczeństwo Joanny 51
Zakończenie 58
Bibliografia 60

Ewolucja ustroju gminy samorządowej w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 Pojęcie gminy i podstawy prawne jej funkcjonowania 4
1.1. Rys historyczny kształtowania się podziału terytorialnego 4
1.2. Główne zagadnienia dotyczące ustroju gminy 17
1.3. Źródła prawa samorządu terytorialnego. Osobowość prawna Gminy 23
ROZDZIAŁ 2 Zadania gminy 33
2.1. Zadania gminy w świetle ustaw 33
2.2. Zadania własne 38
2.3. Zasady finansowania zadań własnych i zadań zleconych 45
2.3.1. Finansowanie zadań własnych 47
2.3.2. Finansowanie zadań zleconych 52
ROZDZIAŁ 3 Rada gminy 57
3.1. Rada jako organ stanowiący gminy. Funkcjonowanie rady gminy. 57
3.2. Ewolucja prawa wyborczego do rad gmin w latach 1990 –2002. 63
3.3. Przepisy szczegółowe wyborów do rad gminy. 65
3.4. Właściwości rady gminy. 76
3.5. Przewodniczący rady gminy. 78
3.6. Wykonywanie mandatu radnego gminy. 83
ROZDZIAŁ 4. Organ wykonawczy. 90
4.1. Wójt ( burmistrz, prezydent miasta) jako organ wykonawczy gminy. 90
4.2. Powołanie i odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 95
4.3. Uprawnienia, obowiązki i kompetencje organu wykonawczego (burmistrza, prezydenta miasta ). 99
4.4. Urząd gminy- organizacja i zasady funkcjonowania. 105
4.5. Relacje: rada gminy- wójt ( burmistrz, prezydent ) 110
ZAKOŃCZENIE 113
BIBLIOGRAFIA 117
ŹRÓDŁA OPRACOWANIA 120
SPIS TABEL 122