Archiwum miesiąca: lipiec 2018

Sytuacja rodzinna wychowanków Państwowego Domu Dziecka

Wstęp 3
Rozdział 1. Rodzina jako środowisko wychowawcze 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Typy rodzin 6
1.3. Funkcje i zadania rodziny 7
1.4. Przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie 15
Rozdział 2. Dom dziecka jako tymczasowy „zastępca” rodziny 20
2.1. Definicja i tradycja domów dziecka 20
2.2. Rola wychowawcy w domu dziecka 27
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 34
3.1. Przedmiot i cel badań 34
3.2. Problemy badawcze 34
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 37
3.4. Teren i organizacja badań 40
Rozdział 4. Analiza sytuacji rodzinnej wychowanków Państwowego Domu Dziecka 42
4.1. Charakterystyka badanej populacji 42
4.2. Analiza wyników badań 44
4.3. Wnioski z badań 49
Zakończenie 52
Bibliografia 55
Spis tabel 57

Plan zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową XXX w Warszawie

1. WSTĘP 3
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 3
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 5
2.2. Lokalizacja ogólna 6
2.3. Lokalizacja szczegółowa 7
2.4. Opis i stan techniczny budynku 8
2.5. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 11
2.6. Zwartość dokumentacji 13
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 13
2.8. Określenie potrzeb remontowych 15
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 17
10. Podsumowanie i wnioski 18
3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 19
3.1. Określenie zasięgu rynku 19
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 21
3.3. Nieruchomości konkurencyjne 25
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 26
3.5. Podsumowanie i wnioski 27
4. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 28
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości 28
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów 30
4.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości w stanie istniejącym 31
4.4. Ustalenie stopy dyskonta 33
4.5. Podsumowanie i wnioski 35
5. ANALIZA STRATEGICZNA 36
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 36
5.2. Określenie wariantów postępowania 36
6. ANALIZA PRZYJĘTYCH WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ 39
6.1. Charakterystyka przyjętych wariantów rozwiązań 39
6.3. Analiza porównawcza ze wskazaniem wariantu optymalnego 42
7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 44
8. PODSUMOWANIE DLA WYBRANEGO WARIANTU I WNIOSKI KOŃCOWE 45

Dochody podatkowe gmin

Wstęp 4
Rozdział 1. Organizacja i zadania gminy 6
1.1. Podstawowe wiadomości o gminie według ustawy o samorządzie gminnym 6
1.2. Władze gminy 10
1.2.1. Wybory do rady gminy 10
1.2.2. Kompetencje rady gminy 13
1.2.3. Kompetencje wójta 15
1.3. Zadania gminy 16
Rozdział 2. Dochody podatkowe – ogólna charakterystyka 19
2.1. Podatki i opłaty określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 19
2.1.1. Podatek od nieruchomości 19
2.1.2. Podatek od środków transportu 21
2.1.3. Podatek od posiadania psów 22
2.2. Udział w podatkach stanowiących dochód państwa 23
2.2.1. Udział we wpływach z podatku od osób fizycznych 23
2.2.2. Udział we wpływach z podatku od osób prawnych 24
2.3. Podatki i opłaty wg innych ustaw 25
2.3.1. Podatek rolny 25
2.3.2. Podatek leśny 26
2.3.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 28
2.3.4. Podatek od spadków i darowizn 29
2.3.6. Samoopodatkowanie się mieszkańców 31
2.3.7. Wpływy z karty podatkowej 32
2.4. Opłaty lokalne i subwencje 34
Rozdział 3. Dochody gminy X 37
3.1. Charakterystyka gminy 37
3.2. Inwestycje gminy X 38
3.3. Budżet gminy X 39
Zakończenie 54
Bibliografia 55
Spis tabel 59
Spis rysunków 60

Determinanty kosztów pracy w firmie

Wstęp 2
Rozdział I. Istota kosztów przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
2. Podstawowe warianty ewidencyjne rachunku kosztów 10
3. Analiza kosztów 14
4. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19
Rozdział II. Charakterystyka kosztów pracy 26
1. Identyfikacja kosztów pracy 26
2. Koszty pracy według, jednostki stanowiska oraz województw 29
3. Koszty pracy w przemyśle 36
4. Regulacje prawne dotyczące kosztów pracy 40
Rozdział III. Dokumentacja i ewidencja kosztów pracy 51
1. Zasady ewidencji pracy i wynagrodzenia za pracę 51
2. Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami 55
3. Ewidencja rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 59
4. Dokumentacja kosztów pracy 67
Rozdział IV. Minimalizowanie kosztów pracy 72
1. Controlling 72
2. Wartościowanie pracy 76
3. Outsourcing kosztów pracowniczych 81
4. Optymalizacja świadczeń kadry menedżerskiej 88
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i rysunków 98

Prawa i obowiązki korzystającego z leasingu

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka leasingu 5
1. Geneza powstania leasingu 5
1.1. Leasing w USA 7
1.2. Leasing Wielkiej Brytanii 8
1.3 Leasing w Niemczech 9
1.4. Leasing w Polsce 10
2. Pojęcie i istota leasingu 11
3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu 15
Rozdział II. Prawa przysługujące korzystającemu z leasingu 19
1.Podstawowe uprawnienia korzystającego 19
2.Prawo związane z rękojmią i gwarancją 25
3 Uprawnienie nabycia przedmiotu leasingu – opcja własności 28
3.1 Opcja własności według Kodeksu Cywilnego 33
3.2 Opcja własności według prawa podatkowego 36
Rozdział III Obowiazki korzystającego z leasingu 39
1. Obowiązek płacenia wynagrodzenia pieniężnego 42
2. Odbiór rzeczy od sprzedawcy 45
3. Obowiązek ubezpieczenia rzeczy 47
4. Sposób korzystania z rzeczy i obowiązek utrzymania jej w należytym stanie 52
5. Inne obowiązki korzystającego 54
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel i schematów 61

Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyt jako produkt bankowy 3
1. Pojęcie banku i systemu bankowego 3
2. Pojęcie i funkcje kredytu 7
3. Rodzaje kredytów 11
4. Ogólne warunki przyznawania kredytów 17
Rozdział II Ryzyko kredytowe i sposoby jego otrzymywania 29
1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego 29
2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 32
3. Badanie zdolności kredytowej 34
4. Formy zabezpieczenia 41
5. Monitoring kredytowy 62
Rozdział III. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 68
1. Charakterystyka wybranego banku 68
2. Produkty kredytowe osób fizycznych 69
3. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 78
3.1. Ocena zdolności kredytowej 78
3.2. Ocena wartości zabezpieczenia 80
3.3. Monitoring kredytowy 80
4. Analiza przypadku 83
Zakończenie 89
Bibliografia 90
Spis tabel i rysunków 93

CRM – źródło marketingowej przewagi konkurencyjnej

Wstęp

Rozdział I. Marketing partnerski jako nowa koncepcja funkcjonowania firmy
1. Rozwój koncepcji marketingu partnerskiego
2. Podstawowe założenia marketingu partnerskiego
3. Usługodawca i jego sieć powiązań
4. Struktura więzi z klientami

Rozdział II. Istota, cele i główne elementy CRM.
1. CRM; narodziny i ewolucja kierowania relacjami z klientem
2. Definicja i istota CRM
3. CRM a nowoczesny marketing
4. Obsługa klientów a CRM
5. Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o CRM
5.1. Czynniki wpływające na relacje przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia
5.2. Instrumenty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem
5.3. Wpływ CRM na pozycję firmy na rynku

Rozdział III. System CRM
1. Podstawowe właściwości systemu CRM
2. Elementy systemu CRM
3. Projekty marketingowe wykorzystujące CRM
4. CRM w handlu elektronicznym

Rozdział IV. Wykorzystanie CRM w firmie
1. Rys historyczny firmy
2. Struktura organizacyjna
3. Zakres działalności firmy i jej klienci
4. Wprowadzenie systemu CRM w firmie X, źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Wdrażanie systemu CRM w firmie X reprezentanta sektora MSP w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA TEORETYCZNA 7
1.1. CRM, narodziny i ewolucja kierowania relacjami z klientem 7
1.2. CRM i proces obsługi klienta 13
1.2.1. Motywy wdrażania systemu CRM 13
1.3. Podstawowe właściwości systemu CRM 20
1.3.1. Elementy systemu CRM 20
ROZDZIAŁ II. OPIS BADANEGO ŚRODOWISKA 23
2.1. Powstanie, zakres i rodzaj działalności firmy 23
2.2. Struktura organizacyjno – prawna firmy 29
2.3. Pozycja firmy na rynku 30
2.4. Systemy informatyczne zastosowane w firmie 33
ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA WYNIKÓW 36
3.1. Prezentacja opinii pracowników dotyczących zakresu i priorytetu projektów CRM 36
3.2. Prezentacja wyników badań dotyczących metodyki wdrażania CRM w firmie 41
ROZDZIAŁ IV. WNIOSKI I ZALECENIA 46
4.1. Prezentacja wniosków własnych dotyczących metodyki wdrażania systemów informatycznych w firmie CRM 46
4.2. Podsumowanie i zalecenia własne dotyczące efektywniejszego zastosowania systemu CRM w firmie. 48
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 58
SPIS RYSUNKÓW 59
ANEKS 60

Charakterystyka polskiego rynku walutowego

WSTĘP 3
Rozdział 1
PODSTAWOWE POJĘCIA RYNKU WALUTOWEGO 6
1.1. Kwotowanie kursów walut 6
1.2. Uczestnicy rynku walutowego oraz motywy ich działania 10
1.3. Rodzaje instrumentów rynku walutowego 14
1.4. Organizacje Departamentu Gospodarki Pieniężnej w banku komercyjnym 19
Rozdział 2
PRODUKTY BANKOWE I GIEŁDOWE ORAZ STRATEGIE ZARZĄDZANIA POZYCJĄ WALUTOWĄ 22
2.1. Transakcje na rynku natychmiastowym 22
2.2. Transakcje rynku terminowego 24
2.3. Giełdowe kontrakty futures na waluty obce 31
2.4. Opcje walutowe 36
Rozdział 3
ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI 44
3.1. Schematy zawierania transakcji z bankiem 44
3.2. Sposoby rozliczania marży przez bank 49
3.3. Niepisane zasady zawierania transakcji i slang dealerski 52
3.4. Instrukcje płatnicze 56
Rozdział 4
WPŁYW WPROWADZENIA EURO NA ZAWARCIE I ROZLICZENIA TRANSAKCJI WALUTOWYCH 60
4.1. Wprowadzenie euro 60
4.2. Kryteria wejścia do Unii Walutowej i Gospodarczej 65
4.3. Rodzaje przeliczeń transakcji walutowych 69
4.4. Wpływ wprowadzenia euro na rynek pieniężny i walutowy 74
ZAKOŃCZENIE 83
Spis rysunków i tablic 85
Literatura 86

Charakterystyka działań promocyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjno – handlowym

Wstęp 3
Rozdział pierwszy Rola promocji w przeglądzie literatury 4
1.1. Pojęcie marketingu i promocji 4
1.2. Promocja jako jedno z narzędzi marketingu – mix 7
1.2.1. Produkt 7
1.2.2. Cena 12
1.2.3. Dystrybucja 13
1.2.4. Promocja 16
1.3. Narzędzia promocji 17
1.3.1. Reklama 17
1.3.2. Sprzedaż osobista 18
1.3.3. Promocja sprzedaży 19
1.3.4. Public relations 20
Rozdział drugi Ocena działalności promocyjnej w P.P.H. „X” 21
2.1.Ogólne informacje o przedsiębiorstwie 21
2.2. Mix marketingowy w P.P.H. „X” 26
2.2.1. Produkt 26
2.2.2. Cena 28
2.2.3. Dystrybucja 28
2.3. Narzędzia promocyjne stosowane w branży herbacianej na przykładzie zakładu P.P.H. „X” 30
Zakończenie 34
Spis wykorzystanej literatury 35
Spis rysunków i załączników 36