Miesięczne archiwum prac z kierunku: Czerwiec 2018

Analiza programów pomocowych Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. Polityka pomocowa Unii Europejskiej 5
1.1. Pojęcia i przesłanki pomocy UE innym krajom 5
1.2. Definicja i motywy pomocy zagranicznej 12
1.2.1. Pojęcie pomocy zagranicznej 12
1.2.2. Motywy udzielania pomocy zagranicznej 14
1.1.3. Klasyfikacja pomocy zagranicznej 16
1.3. Cele i założenia polityki pomocowej 19
1.4. Fundusze przedakcesyjne 22
1.5. Skala i formy pomocy 27
1.6. Ewolucja polityki pomocowej UE 31
Rozdział II. Rola europejskich programów pomocowych w integracji Unii Europejskiej 34
2.1. Charakterystyka europejskich funduszy strukturalnych 34
2.1.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 37
2.1.2. Europejski Fundusz Społeczny 41
2.1.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 45
2.1.4. Instrument Finansowy Rozwoju Rybołówstwa 48
2.2. Fundusz spójności 49
Rozdział III. Dotychczasowa pomoc UE dla Polski 52
Bibliografia 66

Analiza działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota i zakres analizy działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota działalności operacyjnej 5
1.2. Cel analizy operacyjnej 6
1.3. Zakres analizy działalności operacyjnej 14
Rozdział 2. Analiza ekonomiczno-finansowa 21
2.1. Kryteria oceny sytuacji finansowo – ekonomicznej 21
2.2. Przekroje porównania zjawisk ekonomiczno – finansowych 28
2.3. Źródła informacji, zasady doboru i opracowania materiałów źródłowych 33
2.4. Znaczenie analizy finansowo – ekonomicznej w zarządzaniu 40
Rozdział 3. Analiza i ocena działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 40
3.1. Charakterystyka działalności badanego przedsiębiorstwa 40
3.2. Analiza kosztów działalności i procesów zaopatrzenia 40
3.3. Analiza procesów zarządzania zapasami, sprzedaży i dystrybucji 40
3.4. Analiza wyników finansowych 40
Zakończenie 40
Bibliografia 40
Spis tabel i rysunków 40

Analiza wykorzystania instrumentów marketingu politycznego z uwzględnieniem kampanii negatywnej

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO MARKETINGU POLITYCZNEGO I STOSOWANYCH W NIM TECHNIK 8
1. Komunikacja polityczna 14
2. Marketing wyborczy 18
3. Kampania wyborcza 19
3.1. Debata Kennedy-Nixon – przykład pierwszej debaty telewizyjnej 28
4. Techniki marketingu politycznego 33
4.1. Rola public relations 33
4.2. Kampania negatywna, etyka w reklamie politycznej 37
4.3. Slogan – hasło wyborcze 37
4.4. Spot telewizyjny 42
4.5. Plakat 42
4.6. Internet 45
5. Kampania wyborcza dziś 46
5.1. Organizacja Sztabu wyborczego 47
5.2. Lobbing w marketingu politycznym 53
ROZDZIAŁ II. WYBORY PREZYDENCKIE W POLSCE 1990-2000 54
1. Zarys historyczny 54
2. Pojęcie opinii publicznej, znaczenie badań 58
2.1. Badania wyborcze 2001 58
2.2. Sondaże przedwyborcze 59
2.3. Metody 60
2.4. Badania elektoratu 61
2.5. Głosy wyborcze 63
3. Rok 1990 wybory prezydenckie – czyli pierwsze powszechne wybory w Polsce 65
4. Drugie wybory prezydenckie – rok 1995 69
5. Rok 2000 78
ROZDZIAŁ III. KAMPANIE NEGATYWNE W POLSCE I NA ŚWIECIE 83
1. Historia kampanii negatywnych i przykłady 83
2. Charakterystyka wybranych spotów wyborczych jako przykład kampanii negatywnej 85
3. Polskie kampanie negatywne 89
ROZDZIAŁ IV. HASŁA I SLOGANY WYBORCZE 105
PODSUMOWANIE 110
BIBLIOGRAFIA 112
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ILUSTRACJI 114

Analiza kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Koszty w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota kosztów w przedsiębiorstwie 4
1.2. Klasyfikacje kosztów 11
1.3. Rachunek kosztów 20
Rozdział II. Metody analizy kosztów 26
2.1. Analiza kosztów bezpośrednich 26
2.2. Analiza kosztów pośrednich 31
2.3. Analiza kosztów w układzie rodzajowym 33
2.4. Analiza kosztów w układzie „stałe – zmienne” 40
2.5. Operatywna analiza kosztów 42
Rozdział III. Analiza kosztów w firmie Solid Security 45
3.1. Opis firmy Solid Security 45
3.2. Specyfika oferty usług Solid Security 48
3.3. Diagnoza i ocena kosztów firmy 51
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 65

Analiza kosztów pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Istota, zadania i zakres analizy kosztów pracy 4
1.1. Pojęcie oraz istota analizy kosztów pracy 4
1.2. Koszty pracy – ich klasyfikacja i elementy 9
1.2.1. Płacowe składniki kosztów pracy 9
1.2.2. Pozapłacowe składniki kosztów pracy 15
1.3. Analiza czynników wpływających na poziom kosztów pracy 17
1.4. Koszty pracy a efektywność przedsiębiorstwa. 24
Rozdział II. Charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa X 33
2.1. Kapitał i wartość majątku firmy 33
2.2. Sytuacja majątkowa firmy 36
2.3. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa 38
2.4. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa 43
2.5. Analiza zmian w poziomie i stanie zatrudnienia 45
Rozdział III. Identyfikacja i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie X 50
3.1. Identyfikacja i ewidencja kosztów pracy 50
3.2. Analiza płacowych kosztów pracowniczych 54
3.3. Analiza pozapłacowych kosztów pracowniczych 58
3.4. Ocena zmian w kształtowaniu się czynników wpływających na koszty płacowe 60
3.5. Ocena zmian w kształtowaniu się czynników wpływających na koszty pozapłacowe 62
Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71