Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

Przygotowanie i organizacja biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

WSTĘP 2
1.FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3
1.1.SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 5
1.2.SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO 7
1.3.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA WŁASNE NAZWISKO-OSOBA FIZYCZNA 7
2.PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8
2.1.KRAJOWY REJESTR SADOWY/EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8
2.2.URZĄD STATYSTYCZNY-REGON 10
2.3.URZĄD SKARBOWY 10
2.3.1.NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 10
2.3.2.WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA 11
2.3.3.ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT 12
2.4.ZUS 13
2.5.TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 14
ZAKOŃCZENIE 16
BIOGRAFIA 17

Bezrobocie pielęgniarek

Wstęp 2
Rozdział 1. Bezrobocie-aspekty pojęciowe 2
1.1. Pojęcie bezrobocia i jego rodzaje 2
1.2. Cechy charakterystyczne polskiego bezrobocia 7
1.3. Przyczyny bezrobocia 12
1.4. Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia 13
1.5. Rys historyczny polskiego bezrobocia 16
Rozdział 2. Bezrobocie wśród kobiet ujmując grupę pielęgniarek 24
2.1. Bezrobocie wśród kobiet na rynku pracy 24
2.2. Kształcenie pielęgniarek 31
2.3. Strajki i protesty pielęgniarek 36
2.4. Konsekwencje strajku – opinie społeczne 41
Rozdział 3. Przeciwdziałanie bezrobociu 44
3.1. Polityka państwa wobec bezrobocia 44
3.2. Uwarunkowania prawne 49
3.3. Podstawowa oferta programowa aktywnego rynku pracy realizowana przez urzędy pracy 53
3.4. Rola organizacji obywatelskich w przeciwdziałaniu bezrobociu 58
Rozdział 4. Projekt socjalny 63
4.1. Cel projektu 63
4.2. Techniki działania 64
4.3. Metody działania 71
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Bezrobocie a pomoc społeczna

WSTĘP 3
I. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE DOTYCZĄCE BEZROBOCIA W POLSCE 5
1.1. Definicja bezrobocia 5
1.2. Rodzaje bezrobocia 8
1.3. Bezrobocie w Polsce 13
II. FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 16
2.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 16
2.2. Pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu 23
2.3. Zadania powiatowego urzędu pracy 25
III. POMOC SPOŁECZNA 27
3.1. Zarys historyczny 27
3.2. Definicja pomocy społecznej 30
3.3. Zadania pomocy społecznej 31
3.4. Świadczenia społeczne 32
IV. BEZROBOTNI A POMOC SPOŁECZNA 38
4.1. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 38
4.2. Bezrobocie jako przyczyna korzystania z pomocy społecznej 41
4.3. Społeczne skutki bezrobocia 42
V. PROBLEMY BEZROBOCIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 44
5.1. Poziom, natężenie i struktura bezrobocia w 2012 roku 44
5.2. Poziom, natężenie i struktura bezrobocia w 2013 roku 48
VI. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 52
6.1. Działania wojewódzkiego urzędu pracy 52
6.2. Poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa 53
6.3. Kluby pracy 61
6.4. Przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie 63
6.5. Prace interwencyjne i roboty publiczne 67
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL I WYKRESÓW 81

Bezgotówkowe rozliczenia w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Organizacja dystrybucji w przedsiębiorstwie 5
1. Istota i etapy dystrybucji 5
2. Kanały dystrybucji 10
3. Logistyka w dystrybucji 14
3.1. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem 17
3.2. Wykorzystanie logistyki w polityce dystrybucji 21
Rozdział II. Uczestnicy procesu dystrybucji 27
1. Detaliści wysuwający żądania i właściciele wyników 27
2. Organizacje centralne jako przedstawiciele racjonalizacji 35
3. Konsumenci – końcowy etap procesu dystrybucji 40
Rozdział III. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych w przedsiębiorstwie 48
3.1. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych 48
3.2. Formy rozliczeń bezgotówkowych 52
3.3. Zatory płatnicze 63
Rozdział IV. Rozliczenia bezgotówkowe w dystrybucji produktu Ciech S.A. 69
4.1. Charakterystyka działalności i oferta przedsiębiorstwa 69
4.2. Prezentacja etapów i kanałów dystrybucji towarów 73
4.3. Organizacja rozliczeń i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie 76
Zakończenie 86
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 89

Bancassurance na polskim rynku usług finansowych

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I
PRODUKT BANKOWY A PRODUKT UBEZPIECZENIOWY 8
1.1. Istota i pojęcie ubezpieczeń 8
1.2. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń 15
1.3. Funkcje i rola usług bankowych w systemie usług finansowych 23
ROZDZIAŁ II
PRAWNE REGULACJE TWORZENIA GRUP BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH 35
2.1. Wybrane regulacje prawne dotyczące funkcjonowania grup bankowo-ubezpieczeniowych 35
2.2. Nadzór bankowy 40
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy 42
2.4. Uwarunkowania współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce 45
2.4.1. Porozumienie dystrybucyjne 46
2.4.2. Joint-venture 47
2.4.3. Fuzje i przejęcia 49
2.4.4. Strategia de novo 50
2.4.5. Powiązania kapitałowe 51
ROZDZIAŁ III
POWIĄZANIA SEKTORA BANKOWEGO Z SEKTOREM UBEZPIECZEŃ 58
3.1. Definicja grupy bankowo-ubezpieczeniowej – bancassurance 58
3.2. Bancassurance jako forma koncentracji kapitału – cele powstania i przesłanki grup bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce 63
ROZDZIAŁ IV
KOPORACJA PRODUKTOWA POMIĘDZY BANKIEM HANDLOWYM, CITIINSURANCE I NATIONWIDE 74
4.1. Produkty CitiInsurance 76
4.1.1. Program Oszczędnościowy z Ubezpieczeniem na Życie Plus 77
4.1.2. Hospitalizacja Plus 80
4.1.3. Ochrona NW 81
4.1.4. Ubezpieczenie Spokojna Przyszłość 81
4.1.5. Ubezpieczenie Bezpieczne Zakupy 82
4.1.6. Ubezpieczenie CreditShield 82
4.1.7. Ubezpieczenie Bezpieczny każdy dzień 82
4.2. Produkty Nationwide 83
4.2.1 Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie 84
4.2.2. Portfel inwestycyjny 87
ROZDZIAŁ V BANCASSURANCE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY 92
5.1 Podobieństwa i różnice funkcjonowania bancassurance w wybranych krajach Europy 92
5.1.1. Francja 94
5.1.2. Wielka Brytania 98
5.1.3. Niemcy 103
PODSUMOWANIE 109
BIBLIOGRAFIA 111
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 115

Awans jako środek motywujący

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 5
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Planowanie zatrudnienia 10
1.3. Rekrutacja i selekcja 15
1.4. Motywowanie 20
1.5. Wynagradzanie 26
1.6. Szkolenie i rozwój 28
1.7. Ocena pracowników 31
Rozdział 2. Miejsce awansu pracowników w ich indywidualnym rozwoju 36
2.1. Rozwój indywidualny pracowników 36
2.2. Awans pionowy i poziomy 41
2.3. Ścieżki rozwoju (planowanie karier) 44
2.4. Oceny pracownicze jako element rozwoju pracownika 50
2.5. Systemy szkoleń oraz procedury wspomagające rozwój i ułatwiające doskonalenie 57
Rozdział 3. Metodyka badań własnych 64
3.1. Podstawa problematyczna badań 64
3.2. Cel badań 67
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 69
3.4. Techniki badawcze 71
3.5. Opis terenu badań – badany Urząd Skarbowy 74
Rozdział 4. Analiza badań dotyczących awansowania pracowników 75
4.1. Dyskusja wyników badań 75
4.2. Polityka awansowania pracownikach w firmach prywatnych i instytucjach państwowych 82
4.3. Wnioski 88
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis rysunków 101
Spis tabel 102

Analiza porównawcza poszczególnych rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych

Wstęp    3
Rozdział I.  CHARAKTERYSTYKA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO    5
1.1. Pojęcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    5
1.2. Funkcje rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    11
1.3. Prawne uregulowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    15
1.4. Rozwój rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    20
Rozdział II. ZNACZENIE RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO DLA BANKU OFERUJĄCEGO.    32
2.1. Definicja banku i jego rola w mikro i makro ekonomii państwa.    32
2.2. Cele działalności banków i formy ich realizacji.    35
2.2. Opinia pracowników wybranych banków.    43
Rozdział III.  ATRAKCYJNOŚĆ OFERT RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYCH    55
3.1. Analiza porównawcza podstawowych cech ROR.    55
3.2. Transformacja rachunków ROR.    62
3.3. Analiza różnic ofert ROR.    67
3.4. Bankowość internetowa.    74
Rozdział IV.  WYBÓR NAJLEPSZEJ OFERTY ROR 80
4.1. Klasyfikacja czynników mających wpływ na atrakcyjność oferty ROR.    80
4.2. Zmiana wyboru najlepszego ROR-u.    91
4.3. Uzasadnienie wyboru najatrakcyjniejszego ROR-u.    93
4.4. Prognozy dalszego rozwoju modyfikacji rachunku ROR.    99
Zakończenie    105
Bibliografia    107
Spis tabel    113
Spis rysunków    114
Aneks    115

Podatek od nieruchomości w systemie prawa podatkowego

praca dyplomowa z prawa podatkowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SYSTEM PRAWA PODATKOWEGO 6
1. Podatek jako kategoria ekonomiczna 6
2. Teoretyczno-prawne cechy podatków 9
3. System podatkowy w Polsce 11
4. Organy podatkowe i ich właściwości 19
5. Zobowiązania podatkowe 26

ROZDZIAŁ II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W SYSTEMIE PRAWA PODATKOWEGO 34
2.1. Prawna konstrukcja podatku od nieruchomości 34
2.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania 36
2.3. Podstawa opodatkowania 41
2.4. Stawki podatkowe 43

ROZDZIAŁ III. ANALIZA ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PODATKU DOCHODOWEGO OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 48
3.1. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej do dnia 31.12.2006r 48
3.2. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej po dniu 01.01.2007r 51
3.3. Zapłata podatku od sprzedaży nieruchomości 56

ROZDZIAŁ IV. STUDIUM PRZYPADKU 64
4.1. Sprzedaż nieruchomości według przepisów prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006 64
4.1.1 Studium przypadku I 64
4.1.2 Studium przypadku II 64
4.1.3 Studium przypadku III 65
4.2. Sprzedaż nieruchomości wg przepisów prawnych obowiązujących po 1.01.2007 66
4.2.1.Studium przypadku I 66
4.2.2.Studium przypadku II 69

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 77
WYKAZ SKRÓTÓW 78

Analiza stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego miasta Świecia i Chełmna

Wstęp 3
1. Charakterystyka miast. 4
1.1. Charakterystyka Świecia. 4
1.2. Charakterystyka Chełmna. 5
2. Środowisko przyrodnicze w analizowanych miastach. 8
2.1. Środowisko przyrodnicze w Świeciu. 8
2.2. Środowisko przyrodnicze w Chełmnie. 15
3. Analiza stanu zagrożeń środowiska przyrodniczego. 24
3.1. Zanieczyszczenie powietrza. 24
3.2. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 27
3.3. Zanieczyszczenie wód podziemnych. 28
Wnioski końcowe 30
Bibliografia 32
Spis rysunków, tabel i wykresów 34

Analiza logistyczna dystrybucji

Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne ujęcie procesu dystrybucji
1.1. Istota dystrybucji
1.1.1 Funkcje dystrybucji
1.1.2. Cele dystrybucji
1.2. Struktura dystrybucji a identyfikacja kanałów
1.2.1. Kanały dystrybucji
1.2.2. Wady i zalety bezpośrednich i pośrednich kanałów
1.3. Strategie dystrybucji
1.4. Logistyka procesów dystrybucji
1.5. Tendencje zmian w procesie dystrybucji
Rozdział II. Procesy magazynowania i transportu
2.1. System magazynowania
2.1.1. Definicja i znaczenie magazynowania
2.1.2. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania
2.1.3. Podstawowe czynności magazynowe
2.2. System transportu
2.2.1. Istota i znaczenie transportu
2.2.2. Podstawowe decyzje dotyczące transportu
2.2.3. Dokumentacja transportowa
2.3. Znaczenie magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
2.4. Znaczenie systemu transportowego systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Rozdział III. Procesy magazynowania i dystrybucji w przedsiębiorstwie X
3.1. Charakterystyka magazynów
3.2. Urządzenia do składowania
3.3. Środki i urządzenia transportowe
3.4. Dystrybucja – jej kanały
3.5.Kierunki i możliwości usprawnienia analizowanych procesów
Zakończenie
Bibliografia
Spis tablic
Spis rysunków