Archiwum miesiąca: czerwiec 2018

Organizacja i funkcjonowanie otwartego funduszu emerytalnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka systemów emerytalnych 5
1.1. Systemy emerytalne na świecie 5
1.2. Kształtowanie się systemu emerytalnego w Polsce 15
1.3. Obowiązujące regulacje prawne 22
1.4. Doświadczenia innych krajów w zakresie wypłaty świadczeń emerytalnych 23
Rozdział 2. Powstanie i organizacja Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) 27
2.1. Akcjonariusze i kapitały PTE 27
2.2. Administracja 29
2.2.1. Wybór koncepcji 29
2.2.2. Zakres przedmiotowy 31
2.2.3. Prowadzenie rozliczeń finansowych 34
2.2.4. Współpraca z Depozytariuszem 36
2.2.5. Prowadzenie Archiwum 37
2.3. Organizacja 37
2.3.1. Zarząd 38
2.3.2. Piony 38
2.3.3. Jednostki Organizacyjne 39
2.3.4. Jednostki Organizacyjne poza strukturą Pionów 39
2.3.5. Jednostki o Statusie Szczególnym 39
2.3.6. Wykonywanie funkcji bezpieczeństwa i ochrony 40
Rozdział 3. Podstawowe ryzyka związane z działalnością Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) 42
3.1. Odmowa udzielenia zezwolenia na utworzenie PTE 42
3.2. Nie osiągnięcie zakładanego udziału w rynku 43
3.3. Ryzyka operacyjne 43
3.4. Nie osiąganie minimalnej stopy zwrotu 44
3.5. Ryzyka makroekonomiczne 45
3.6. Funkcje banków w nowym systemie zabezpieczeń społecznych 46
3.6.1. Funkcja właścicielska (inwestycje kapitałowe w Powszechne i Pracownicze Towarzystwa Emerytalne) – II i III filar 47
3.6.2. Funkcja zarządcza (trust) – III filar 48
3.6.3. Funkcja depozytorska (custody) – II i III filar 48
3.6.4. Funkcja dystrybucyjna – II filar 49
3.6.5. Funkcja doradcza – II i III filar 49
3.6.6. Funkcja lokacyjna – II i III filar 49
Rozdział 4. Ocena funkcjonowania OFE EGO 51
4.1. EGO – otwarty fundusz emerytalny zarządzany przez PTE BIG Banku Gdańskiego S.A. 51
4.2. Składki oraz wypłaty transferowe 53
4.3. Finansowanie działalności Funduszu 57
4.4. Działalność lokacyjna Funduszu 63
4.5. Wycena aktywów i zobowiązań Funduszu oraz obliczanie stopy zwrotu Funduszu 69
4.6. Działalność akwizycyjna Funduszu 70
4.7. Obowiązki informacyjne Funduszu 71
4.8. Warunki przystąpienia do OFE EGO 74
Zakończenie 80
Bibliografia 82

Organizacja i funkcjonowanie działu controllingu w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji 4
1.2. Rola informacji w zarządzaniu 10
1.3. Współczesne metody usprawniające zarządzanie organizacją 18
Rozdział II. Istota, cele i funkcje controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 27
2.1. Koncepcje controllingu 27
2.2. Pojecie i zadania controllingu 29
2.3. Strategiczny wymiar controllingu 35
2.4. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 40
2.5. Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 45
Rozdział III. Funkcjonowanie controllingu w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa 50
3.1. Controlling finansowy i jego narzędzia 50
3.2. Controlling w zarządzaniu produkcją 55
3.3. Controlling w marketingu 59
3.4. Controlling w zintegrowanych systemach informacyjnych 65
3.5. Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi 67
Rozdział IV. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie X 69
4.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa X 69
4.2. Konieczność zmian w firmie X 70
4.3. Uwarunkowania do wdrożenia controllingu w firmie X 73
4.4. Organizacja controllingu w firmie X 76
4.5. Efekty wdrożenia controllingu w firmie X 82
Zakończenie 86
Bibliografia 91
Spis rysunków 95
Spis tabel 95

prace dyplomowe przesyłamy w edytowalnym formacie docx (Microsoft Word)

Świadczenia emerytalne jako instrument polityki państwa na rynku pracy

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY WIEDZY O BEZROBOCIU – ISTOTA I SKUTKI 4
1.1. Tło historyczne i definicja problemu bezrobocia w Polsce 4
1.2. Przyczyny i rodzaje bezrobocia 10
1.3. Istota pasywnej polityki państwa na rynku pracy 17
1.4. Bezrobocie a jednostka 24
ROZDZIAŁ II. ŚWIADCZENIA EMERYTALNE JAKO INSTRUMENT POLITYKI PAŃSTWA NA RYNKU PRACY 29
2.1. Istota pasywnej polityki państwa na rynku pracy 29
2.2. Charakterystyka świadczeń przedemerytalnych jako instrumentu rynku pracy 35
2.3. Zmiany w obrębie świadczeń przedemerytalnych na tle zmian orientacji polityki społecznej 40
2.4. Bilans wykorzystania świadczeń przedemerytalnych jako formy walki z bezrobociem w Polsce 47
ROZDZIAŁ III. ZMIANY W POZIOMIE I STRUKTURZE ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH NA TLE BEZROBOCIA W ZABRZU 55
3.1. Charakterystyka środowiska poddanego badaniu 55
3.2. Założenia badania własnego i źródła danych 58
3.3. Prezentacja wyników w zakresie zmian w poziomie i strukturze świadczeń przedemerytalnych w Zabrzu 60
3.4. Zmiany w poziomie bezrobocia w Zabrzu 62
3.5. Odniesienie zmian świadczeń przedemerytalnych do kształtowania się stopy bezrobocia 66
3.6. Wnioski – wpływ świadczeń przedemerytalnych na zmiany w poziomie bezrobocia 70
ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 76

Otoczenie konkurencyjne firmy Kogel Polska Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Konkurenci jako element otoczenia firmy 3
1. Konkurenci i ich rodzaje 3
2. Czynniki określające natężenie konkurencji 6
3. Negatywne i pozytywne konsekwencje istnienia konkurentów 19
4. Wybrane strategie konkurowania 22
Rozdział II. Metody utrzymania pozycji firmy na konkurencyjnym rynku 28
1. Udział w rynku 28
2. Punktowa ocena czynników osiągania przewagi konkurencyjnej 39
3. Analiza SWOT 45
ROZDZIAŁ III Firma Kogel Polska Sp. z o.o. 52
1. Ogólna charakterystyka firmy Kogel Polska Sp. z o. o. 52
2. Klienci firmy Kogel Polska Sp. z o.o. 59
Rozdział IV Ocena pozycji konkurencyjnej firmy Kogel 62
1. Główni konkurenci firmy 62
2. Silne i mocne strony firmy Kogel Polska Sp. z o.o. na tle głównych konkurentów 69
3. Możliwości utrzymania pozycji konkurencyjnej 75
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i wykresów 84

Oprocentowanie kredytów bankowych

Praca ta ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym oraz mechanizmów mających wpływ na ich poziom.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BANKU I KREDYTU 4
1.1. Definicje banku i kredytu 4
1.2. Rola banku 7
1.3. Rodzaje banków 9
1.4. Czynności bankowe 11
1.5. Rodzaje kredytów 14
1.6. Zasady udzielania kredytu 18
1.7. Cechy umowy kredytowej 27

ROZDZIAŁ II CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO 31
2.1. Stopa procentowa jako cena pieniądza 31
2.2. Stopy procentowe banku centralnego 44
2.3. Cena pieniądza na rynku bankowym 47
2.4. Koszty ponoszone przez bank 52
2.5. Konkurencja międzybankowa 57
2.6. Preferencje banku 60

ROZDZIAŁ III SYSTEM NALICZANIA ORAZ POBIERANIA ODSETEK 65
3.1. Umowa kredytowa 65
3.2. Metody obliczania odsetek 71
3.3. Terminy naliczania i pobierania odsetek 76
3.4. Odsetki w wyniku finansowym banku i ich ewidencje 80
3.5. Ryzyko stóp procentowych a wynik finansowy 86

ROZDZIAŁ IV ANALIZA STÓP PROCENTOWYCH OD KREDYTÓW 89
4.1. Oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych a stopy procentowe w banku centralnym 89
4.2. Kształtowanie się stóp procentowych od wybranych kredytów 95
4.3. Odsetki od kredytów, a wynik finansowy banku 99

ZAKOŃCZENIE 103

BIBLIOGRAFIA 105

SPIS TABEL I SCHEMATÓW 109

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej

praca dyplomowa z prawa gospodarczego

Wprowadzenie 2

Rozdział I. Zagadnienia wstępne 4
1.1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu 4
1.2. Zarząd w spółce 9
1.3. Kwestia winy 14
1.4. Miernik staranności, wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu 16

Rozdział II. Podmioty odpowiedzialne 21
2.1. Krąg osób odpowiedzialnych 21
2.2. Wspólna lub indywidualna odpowiedzialność członków zarządu 28

Rozdział III. Zakres odpowiedzialności członków zarządu 33
3.1. Przesłanki odpowiedzialności 33
3.2. Obowiązki członków zarządu 41
3.3. Zakres roszczeń odszkodowawczych 46

Rozdział IV. Znaczenie absolutorium 51

Rozdział V. Inne formy zwolnienia członków zarządu z odpowiedzialności wobec spółki 60
5.1. Uprzednie wyłączenie odpowiedzialności 60
5.2. Zwolnienie od odpowiedzialności ex post. 62
5.3. Ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności 63

Zakończenie 67
Bibliografia 69
Wykaz skrótów 72

Oddziaływanie Banku Centralnego na banki komercyjne

Wstęp 5
Rozdział pierwszy Polityka pieniężna jako jedno z narzędzi polityki gospodarczej 7
1.1. Powstanie polityki pieniężnej 7
1.2. Aktywna i pasywna polityka pieniężno-kredytowa 9
1.3. Cele i instrumenty polityki pieniężnej 13
Rozdział drugi Bank centralny w gospodarce rynkowej 27
2.1. Geneza i funkcje banku centralnego 27
2.2. Prawne podstawy działania banków centralnych 33
2.3. Czynności bankowe 34
2.4. Instrumenty pieniężne NBP 36
Rozdział trzeci Banki komercyjne 41
3.1. Geneza banku komercyjnego 41
3.2. Wynik finansowy 44
3.3. Redystrybucja kredytów 46
3.4. Banki komercyjne w Polsce 49
Rozdział czwarty Oddziaływanie Banku Centralnego na działalność banków komercyjnych 54
4.1. Rola Banku Centralnego 54
4.2. Konkurencja między bankami 55
4.3. Udzielanie pożyczek gotówkowych dla ludności przez BPH S.A. w Piasecznie 66
4.3.1. Kredyt budowlany 66
4.3.2. Kredyt remontowy 68
4.3.3. Kredyt hipoteczny 70
4.3.4. Kredyt pomostowy 71
4.3.5. Pożyczka hipoteczna 73
4.3.6. Kredyt samochodowy 74
4.3.7. Kredyt ratalny 76
4.3.8. Pożyczka bezgotówkowa 77
4.3.9. Pożyczka gotówkowa 78
4.3.10. Pożyczka edukacyjna 79
4.3.11. Pożyczka studencka 81
Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis rysunków i wykresów 88
Spis tabel 89

Kara śmierci w opinii społecznej

Wstęp
Rozdział I. Prawo a kara śmierci
1.1. Geneza współczesnej kary śmierci
1.2. Rola kary śmierci w utrzymywaniu porządku publicznego
1.3. Argumenty przemawiające za i przeciw karze śmierci
1.4. Społeczeństwo a kara śmierci
Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel, problem oraz hipotezy badawcze
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3. Organizacja i przebieg badań
Rozdział III. Kara śmierci w opinii badanych
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji
3.2. Prezentacja wyników badań
3.3. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
ANEKS

Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego

Wstęp 2
Rozdział I. Analiza rynku nieruchomości w województwie mazowieckim 4
Rozdział II. Transakcje kupna – sprzedaży na rynku nieruchomości w województwa mazowieckiego 8
Rozdział III. Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego 15
3.1. Perspektywa działalności zawodowej w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości 15
3.3. Cechy pośrednika nieruchomości 17
3.2. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku 19
Zakończenie 23
Bibliografia 25
Spis tabel i rysunków 26

Jak radzą sobie kobiety na stanowiskach kierowniczych

Wstęp

Rozdział I. Kobieta – menedżer
1. Kobieta w roli lidera w organizacji
2. Efektywne komunikowanie się w organizacji
3. Osobisty rozwój
4. Motywowanie zespołu

Rozdział II. Kobiety i mężczyźni w organizacjach
1. Równość szans kobiet i mężczyzn – definicja
2. Płeć a kultura organizacyjna
3. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet na rynku pracy, stereotypy
3.1. Praca jako wartość w życiu kobiet
3.2. Pojęcie i struktura stereotypów związanych z płcią
3.3. Negatywne stereotypy o pracy zawodowej kobiet

Rozdział III. Kobiety i mężczyźni a komunikowanie
1. Różnice międzypłciowe w psychologii i ich wpływ na zdolności werbalne
1.1. Różnice pomiędzy kobietami oraz mężczyznami w zakresie zdolności werbalnych.
1.2. Różnice w komunikacji niewerbalnej.
2. Specyfika wypowiedzi mężczyzn i kobiet
2.1. Wyznaczniki płci w zachowaniach językowych
2.2. Podział funkcji i ról społecznych kobiet i mężczyzn
2.3. Językowe zdolności kreacyjne kobiet i mężczyzn
3. Wpływ płci na komunikację

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Pytania badawcze

  • W jaki sposób stereotypowe postrzeganie roli kobiety wiąże się z aktywnością lub biernością zawodową kobiet?
  • Czy pochodzenie oraz miejsce zamieszkania wpływa na aktywność zawodową kobiet?
  • Czy wiek oraz wykształcenie w istotny sposób różnicuje aktywność zawodową kobiet na rynku pracy?

Hipotezy badawcze

Hipotezy szczegółowe:

  1. Kobiety pozytywnie postrzegają swoje szanse na rynku pracy. Uważają, że mają takie same szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy jak mężczyźni.
  2. Stereotypowe postrzeganie roli kobiety „nakazujące” jej „siedzenie w domu, zajmowanie się dziećmi, pranie, gotowanie i sprzątanie”, powoduje, że niektóre kobiety są bierne zawodowo.
  3. Większą szansę na zdobycie pracy mają kobiety młode, mieszkające w dużych miastach oraz posiadające wyższe wykształcenie. Te kobiety są najbardziej aktywne.